Wybieranie kodowania tekstu przy otwieraniu i zapisywaniu plików

Zazwyczaj można udostępniać pliki tekstowe, nie martwiąc się o szczegóły dotyczące sposobu przechowywania tekstu. Jeśli jednak udostępniasz pliki tekstowe osobom pracującym w innym języku, pobierasz pliki tekstowe z Internetu lub udostępniasz pliki tekstowe w innych systemach komputerowych, możesz zdecydować się na wybranie standardu kodowania podczas otwierania lub zapisywania pliku.

Podczas otwierania pliku tekstowego w programie Microsoft Word lub innym — np. na komputerze z oprogramowaniem systemu w języku innym niż język użyty do utworzenia pliku — standard kodowania pomaga programowi określić sposób przedstawienia tekstu z zachowaniem pełnej czytelności.

Co chcesz zrobić?

Informacje o kodowaniu tekstu

To co jest wyświetlane w postaci tekstu na ekranie, w rzeczywistości jest przechowywane jako wartości liczbowe w pliku tekstowym. Komputer przekształca wartości liczbowe w wyświetlane znaki. Robi to za pomocą standardu kodowania.

Standard kodowania to system numerowania przydzielający wartość liczbową każdemu znakowi tekstowemu w zestawie znaków. Zestaw znaków może zawierać znaki alfanumeryczne, cyfry i inne symbole. Poszczególne języki zwykle zawierają różne zestawy znaków, dlatego istnieje wiele różnych standardów kodowania pozwalających reprezentować zestawy znaków używane w różnych językach.

Różne standardy kodowania dla różnych alfabetów

Standard kodowania, który jest zapisywany z plikiem tekstowym, zawiera informacje wymagane przez komputer do wyświetlania tekstu na ekranie. Na przykład w kodowaniu Cyrylica (Windows) znak Й ma wartość liczbową 201. Po otwarciu pliku zawierającego ten znak na komputerze, który używa kodowania Cyrylica (Windows), komputer odczytuje wartość liczbową 201 i wyświetla na ekranie znak Й.

Jednak otwarcie tego pliku na komputerze korzystającym z innego kodowania spowoduje wyświetlenie znaku odpowiadającego wartości liczbowej 201 w standardzie kodowania używanym domyślnie na tym komputerze. Jeśli na przykład komputer korzysta ze standardu kodowania Europa Zachodnia (Windows), znak w oryginalnym pliku opartym na kodowaniu Cyrylica zostanie wyświetlony jako É, a nie jako Й, ponieważ w kodowaniu Europa Zachodnia (Windows) wartości 201 odpowiada znak É.

Unicode: jeden standard kodowania dla wielu alfabetów

Aby uniknąć problemów związanych z kodowaniem i dekodowaniem plików tekstowych, możesz je zapisywać przy użyciu kodowania Unicode. Standard Unicode zawiera większość zestawów znaków ze wszystkich języków najczęściej używanych przez użytkowników komputerów.

Program Word korzysta z kodowania Unicode, więc jego pliki są automatycznie zapisywane przy użyciu tego standardu. Pliki zakodowane przy użyciu standardu Unicode można otwierać i zapisywać na komputerze z systemem w polskiej wersji językowej, niezależnie od języka tekstu. W przypadku zapisywania plików zakodowanych przy użyciu standardu Unicode w systemie w polskiej wersji językowej te pliki mogą zawierać znaki, których nie ma w alfabetach zachodnioeuropejskich, na przykład znaki alfabetu greckiego, arabskiego lub japońskiego albo cyrylicy.

Początek strony

Wybieranie standardu kodowania podczas otwierania pliku

Jeśli po otwarciu pliku tekst jest zniekształcony lub jest wyświetlany jako znaki zapytania albo prostokąty, to znaczy, że program Word prawdopodobnie błędnie wykrył standard kodowania tekstu w pliku. Możesz określić standard kodowania używany do wyświetlania (dekodowania) tekstu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. Przewiń do sekcji Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku.

  Uwaga: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, program Word wyświetli okno dialogowe Konwertowanie pliku każdorazowo po otwarciu pliku w formacie innym niż format programu Word (formaty plików programu Word to między innymi doc, dot, docx, docm, dotx i dotm). Jeśli często pracujesz z takimi plikami, ale rzadko chcesz wybrać standard kodowania, wyłącz tę opcję, aby zapobiec zbędnemu otwieraniu tego okna dialogowego.

 5. Zamknij i ponownie otwórz plik.

 6. W oknie dialogowym Konwertowanie pliku wybierz pozycję Tekst zakodowany.

 7. W oknie dialogowym Konwersja plików wybierz pozycję Inne kodowanie, a następnie wybierz z listy odpowiedni standard kodowania.

  Aby sprawdzić, czy cały tekst jest czytelny w wybranym standardzie kodowania, można wyświetlić podgląd tekstu w obszarze Podgląd.

Jeśli prawie cały tekst wygląda tak samo (na przykład wyświetlone są same prostokąty lub same kropki), możliwe, że czcionka wymagana do wyświetlenia znaków nie jest zainstalowana. Jeśli potrzebna czcionka nie jest dostępna, możesz zainstalować dodatkowe czcionki.

Aby zainstalować dodatkowe czcionki, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W systemie Windows 7

  1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Odinstaluj program.

  2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word w zależności od tego, czy program Word został zainstalowany jako część pakietu Office, czy jako autonomiczny program, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  W systemie Windows Vista

  1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Odinstaluj program.

  2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word w zależności od tego, czy program Word został zainstalowany jako część pakietu Office, czy jako autonomiczny program, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  W systemie Microsoft Windows XP

  1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

  2. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Office lub Microsoft Word w zależności od tego, czy program Word został zainstalowany jako część pakietu Office, czy jako autonomiczny program, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie instalacji pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 4. W obszarze Opcje instalacji rozwiń pozycję Funkcje wspólne pakietu Office, a następnie rozwiń pozycję Obsługa międzynarodowa.

 5. Wybierz odpowiedni zestaw czcionek, kliknij strzałkę obok wybranej pozycji, a następnie wybierz pozycję Uruchom z mojego komputera.

Porada: Po otwarciu zakodowanego pliku tekstowego program Word zastosuje czcionki zdefiniowane w oknie dialogowym Opcje sieci Web. (Aby otworzyć okno dialogowe Opcje sieci Web, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij pozycję Opcje programu Word, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane. W sekcji Ogólne kliknij pozycję Opcje sieci Web). Aby dostosować czcionkę dla poszczególnych zestawów znaków, możesz zaznaczyć odpowiednie opcje na karcie Czcionki w oknie dialogowym Opcje sieci Web.

Początek strony

Wybieranie standardu kodowania podczas zapisywania pliku

Jeśli nie wybierzesz standardu kodowania podczas zapisywania pliku, program Word przeprowadzi kodowanie, korzystając ze standardu Unicode. Zwykle można użyć domyślnego kodowania Unicode, ponieważ obsługuje ono większość znaków w większości języków.

Jeśli dokument ma zostać otwarty w programie, który nie obsługuje standardu Unicode, można wybrać standard kodowania zgodny z programem docelowym. Na przykład standard Unicode umożliwia tworzenie w systemie anglojęzycznym dokumentów w języku chińskim tradycyjnym. Jeśli jednak dokument zostanie otwarty w programie, który korzysta z języka chińskiego tradycyjnego, ale nie obsługuje standardu Unicode, wówczas można zapisać dokument za pomocą kodowania Chiński tradycyjny (Big5). Po otwarciu dokumentu w programie w języku chińskim tradycyjnym cały tekst zostanie wyświetlony poprawnie.

Uwaga: Kodowanie Unicode jest najbardziej wszechstronnym standardem, dlatego w przypadku zapisania tekstu przy użyciu innego kodowania niektóre znaki mogą nie być już wyświetlane. Na przykład dokument zakodowany przy użyciu standardu Unicode może zawierać tekst w języku hebrajskim i tekst napisany cyrylicą. Jeśli ten dokument zostanie zapisany przy użyciu kodowania Cyrylica (Windows), może nie być wyświetlany tekst w języku hebrajskim, a jeśli dokument zostanie zapisany przy użyciu kodowania Hebrajski (Windows), może nie być wyświetlany tekst napisany cyrylicą.

Jeśli wybierzesz standard kodowania, który nie obsługuje znaków użytych w pliku, program Word zaznaczy kolorem czerwonym znaki, których nie może zapisać. Przed zapisaniem pliku można wyświetlić podgląd tekstu w wybranym standardzie kodowania.

Tekst sformatowany przy użyciu czcionki Symbol lub w kodach pól zostanie usunięty z pliku, jeśli plik zostanie zapisany jako tekst zakodowany.

Wybieranie standardu kodowania

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

  Jeśli chcesz zapisać plik w innym folderze, znajdź i otwórz ten folder.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku.

 4. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Zwykły tekst.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Program Microsoft Office Word — sprawdzanie zgodności, kliknij pozycję Kontynuuj.

 7. W oknie dialogowym Konwersja plików wybierz odpowiedni standard kodowania:

  • Aby użyć domyślnego standardu kodowania dla danego systemu, kliknij pozycję Windows (domyślnie).

  • Aby użyć standardu kodowania MS-DOS, kliknij pozycję MS-DOS.

  • Aby wybrać określony standard kodowania, kliknij pozycję Inne kodowanie, a następnie wybierz z listy odpowiedni standard kodowania. Aby sprawdzić, czy cały tekst jest czytelny w wybranym standardzie kodowania, można wyświetlić podgląd tekstu w obszarze Podgląd.

   Uwaga: Rozmiar okna dialogowego Konwersja plików można zmienić, aby wyświetlić podgląd większej części dokumentu.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Tekst oznaczony na czerwono nie zostanie prawidłowo zapisany w wybranym kodowaniu”, możesz spróbować zastosować inne kodowanie lub zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na podstawianie znaków.

  Jeśli zezwolisz na podstawianie znaków, program Word zamieni znak, którego nie może wyświetlić, na znak stanowiący jego najbliższy odpowiednik w wybranym kodowaniu. Na przykład trzy kropki zastąpią wielokropek, a cudzysłowy proste zastąpią cudzysłowy drukarskie.

  Jeśli w wybranym standardzie kodowania nie ma zbliżonego znaku, który mógłby zastąpić znak oznaczony kolorem czerwonym, oznaczony znak zostanie zapisany jako znak spoza kontekstu (np. znak zapytania).

 9. Jeśli dokument zostanie otwarty w programie, który umożliwia zawijania tekstu z jednego wiersza do drugiego, możesz umieścić w dokumencie podziały wiersza, zaznaczając pole wyboru Wstaw podziały wierszy. Następnie w polu Na końcu wiersza umieść określ, czy podziały wierszy mają zostać oznaczone znakiem powrotu karetki, znakiem nowego wiersza czy oboma tymi znakami.

Początek strony

Wyszukiwanie standardów kodowania dostępnych w programie Word

Program Word rozpoznaje kilka standardów kodowania i obsługuje standardy kodowania dostępne w oprogramowaniu systemowym na komputerze.

Poniższa lista systemów zapisu zawiera standardy kodowania (nazywane również stronami kodowymi) skojarzone z poszczególnymi systemami zapisu.

System zapisu

Standardy kodowania

Zastosowana czcionka

Wielojęzyczny

Unicode (UCS-2 little-endian i big-endian, UTF-8, UTF-7)

Czcionka domyślna oparta na stylu Normalny dla danej wersji językowej programu Word

Arabski

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Chiński (uproszczony)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Chiński tradycyjny

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrylica

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Angielski, Europa Zachodnia lub inny skrypt łaciński

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Grecki

Windows 1253

Courier New

Hebrajski

Windows 1255

Courier New

Japoński

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreański

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Tajski

Windows 874

Tahoma

Wietnamski

Windows 1258

Courier New

Indyjski: Tamilski

ISCII 57004

Latha

Indyjski: Nepalski

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indyjski: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indyjski: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indyjski: Asamski

ISCII 57006

Indyjski: Bengalski

ISCII 57003

Indyjski: Gudżarati

ISCII 57010

Indyjski: Kannada

ISCII 57008

Indyjski: Malajalam

ISCII 57009

Indyjski: Orija

ISCII 57007

Indyjski: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indyjski: Pendżabski

ISCII 57011

Indyjski: Sanskryt

ISCII 57002 (Devanagari)

Indyjski: Telugu

ISCII 57005

 • Stosowanie języków indyjskich wymaga obsługi ze strony systemu oraz odpowiednich czcionek OpenType.

 • W przypadku systemów nepalskiego, asamskiego, bengalskiego, gudżarati, malajalam i orija zapewniona jest obsługa tylko w ograniczonym stopniu.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×