Wysyłanie automatycznych odpowiedzi z informacją o nieobecności w programie Outlook dla komputerów Mac

Pomoc techniczna pakietu Office 2016 dla komputerów Mac wkrótce się zakończy

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

W programie Outlook możesz wysyłać odpowiedzi automatyczne (Poza biurem), gdy chcesz powiadomić osoby, które wysłały Ci wiadomość e-mail, że nie odpowiesz od razu na ich wiadomości.

Odpowiedzi automatyczne można skonfigurować na dwa różne sposoby. Wybrana metoda zależy od typu posiadanego konta e-mail w programie Outlook.

Możesz skonfigurować odpowiedzi automatyczne na czas Twojej nieobecności w biurze i określić datę zakończenia, aby odpowiedzi zostały automatycznie wyłączone po Twoim powrocie. Możesz też ręcznie wyłączyć odpowiedzi automatyczne.

Konfigurowanie odpowiedzi automatycznych w trakcie pobytu poza biurem

 1. W lewym dolnym rogu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta.

 2. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Nieobecny.

  Kliknięcie pozycji Poza biurem na karcie Narzędzia.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia Autoodpowiedzi zaznacz z lewej konto, dla którego chcesz skonfigurować odpowiedź z informacją o nieobecności, zaznacz pole wyboru Wysyłaj automatyczne odpowiedzi dla konta „X” (gdzie „X” jest kontem, z którego chcesz wysyłać odpowiedzi podczas swojej nieobecności).

 4. W obszarze Odpowiedz raz każdemu nadawcy wprowadź swoją automatyczną odpowiedź.

 5. Aby ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia, zaznacz pole wyboru Wysyłaj odpowiedzi tylko w tym okresie, a następnie wprowadź godziny i daty rozpoczęcia i zakończenia.

  Uwaga: Zaznaczenie tego pola wyboru i ustawienie godzin i dat rozpoczęcia oraz zakończenia spowoduje, że odpowiedzi podczas nieobecności zostaną automatycznie wyłączone po nadejściu godziny i daty zakończenia.

 6. Aby ustawić opcje wysyłania odpowiedzi do osób spoza organizacji (jeśli ta funkcja jest włączona przez administratora serwera Exchange), zaznacz pole wyboru Wysyłaj również odpowiedzi do nadawców spoza mojej organizacji, wybierz polecenie Wysyłaj do wszystkich zewnętrznych nadawców, a następnie w obszarze Odpowiedz raz każdemu nadawcy zewnętrznemu wpisz swoją automatyczną odpowiedź.

 7. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie odpowiedzi automatycznych

 1. W lewym dolnym rogu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta.

 2. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Nieobecny.

  Kliknięcie pozycji Poza biurem na karcie Narzędzia.

 3. Wyczyść pole wyboru Wysyłaj odpowiedzi automatyczne dla konta „X” (gdzie „X” jest kontem, dla którego chcesz wyłączyć odpowiedzi podczas swojej nieobecności).

W programie Outlook możesz skonfigurować regułę automatycznego odpowiadania na nowe wiadomości e-mail. Możesz skonfigurować reguły poczty dla wszystkich typów kont w programie Outlook, w tym kont serwera Exchange, POP i IMAP.

Ważne: Ponieważ reguły wiadomości e-mail są uruchamiane w programie Outlook, a nie na serwerze poczty, komputer musi być włączony, a program Outlook musi być otwarty, aby można było wysyłać odpowiedzi automatyczne.

Tworzenie reguły wiadomości e-mail w celu automatycznego odpowiadania na wiadomości przychodzące

 1. W lewym dolnym rogu okienka nawigacji wybierz pozycję Poczta.

 2. Na karcie Organizowanie wybierz pozycję Reguły, a następnie wybierz pozycję Edytuj reguły.

 3. W lewym okienku okna dialogowego Reguły wybierz rodzaj konta, dla którego chcesz utworzyć regułę, na przykład Exchange, IMAP lub POP.

  Kliknięcie typu konta

  Porada: Jeśli nie wiesz, jakiego typu konto masz, zobacz sekcję Nie mam pewności, jakiego typu konta używam, a następnie wróć do kroku 4 w tej sekcji.

 4. W oknie Reguły wybierz pozycję Dodaj regułę Dodawanie reguły .

 5. W oknie dialogowym Nazwa reguły wprowadź nazwę reguły, na przykład Odpowiedź podczas urlopu.

  Tworzenie reguły

 6. W obszarze Wykonaj następujące czynności wybierz przycisk Zmień stan, a następnie wybierz pozycję Odpowiedz.

 7. Kliknij pozycję Tekst odpowiedzi, wpisz automatyczną odpowiedź, którą chcesz wysłać w programie Outlook, a następnie wybierz przycisk OK.

  Tekst odpowiedzi

  W oknie dialogowym Reguły zobaczysz utworzoną przez siebie regułę Odpowiedź podczas urlopu.

  Reguła powiadomienia o nieobecności

  Uwaga: Program Outlook będzie wysyłać odpowiedzi automatyczne zgodnie z utworzoną przez Ciebie regułą, dopóki nie wyłączysz ręcznie reguły wiadomości e-mail.

Ręczne wyłączanie reguły wiadomości e-mail

 1. W dolnej części okienka nawigacji wybierz pozycję Poczta.

 2. Na karcie Organizowanie wybierz pozycję Reguły, a następnie wybierz pozycję Edytuj reguły.

 3. W oknie dialogowym Reguły kliknij dwukrotnie regułę, którą chcesz wyłączyć.

  Reguła powiadomienia o nieobecności

 4. Wyczyść pole wyboru Włączone, a następnie wybierz przycisk OK.

  Czyszczenie pola wyboru Włączone.

 1. Na pasku menu programu Outlook wybierz pozycję Narzędzia > Konta.

 2. W oknie dialogowym Konta w okienku po lewej stronie kliknij konto.

 3. Powyżej pozycji Opis konta po prawej zostanie podany typ konta.

 4. Aby wrócić do okna dialogowego Reguły, kliknij pozycję Pokaż wszystko i wybierz pozycję Reguły.

  Kliknięcie pozycji Reguły w obszarze Poczta e-mail.

 5. Aby skonfigurować regułę odpowiedzi automatycznych, przejdź do kroku 4 w sekcji Mam konto usługi Hotmail, Gmail, Yahoo! lub inne konto POP albo IMAP. Aby skonfigurować odpowiedź podczas Twojej nieobecności dla konta serwera Exchange, przejdź do sekcji Mam konto serwera Exchange lub usługi Outlook.com.

Zobacz też

Tworzenie reguły w programie Outlook dla komputerów Mac

Odpowiedzi automatyczne można skonfigurować na dwa różne sposoby. Wybrana metoda zależy od typu posiadanego konta e-mail w programie Outlook.

Włączanie funkcji Asystent podczas nieobecności

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta  Przycisk widoku poczty .

  Uwaga: Jeśli masz wiele kont serwera Exchange, musisz włączyć lub wyłączyć Asystenta podczas nieobecności na każdym z nich. Aby wybrać konto, dla którego chcesz włączyć Asystenta podczas nieobecności, wybierz folder na koncie w liście folderów przed przejściem do następnego kroku.

 2. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Poza biurem.

  Karta Narzędzia, grupa 2

 3. Kliknij pozycję Wyślij wiadomości o nieobecności.

 4. W polu Odpowiedz na wiadomości za pomocą wpisz tekst, który chcesz umieścić w odpowiedzi automatycznej.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  Cel

  Czynność

  Ustawienie daty rozpoczęcia i zakończenia dla wiadomości o nieobecności w biurze

  Zaznacz pole wyboru Nie ma mnie w pracy w następujących dniach, a następnie ustaw datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia.

  Ustawienie opcji odpowiadania poza organizacją (jeśli są włączone przez administratora programu Microsoft Exchange)

  Zaznacz pole wyboru Wysyłaj odpowiedzi na wiadomości spoza mojej firmy, a następnie wprowadź informacje.

Asystent podczas nieobecności współpracuje z serwerem z programem Microsoft Exchange Server w celu automatycznego odpowiadania na wiadomości e-mail, gdy jesteś poza biurem. Ponieważ to serwer Exchange wysyła wiadomości (a nie program Outlook), program Outlook nie musi być otwarty, aby odpowiedzi były wysyłane.

Uwaga: Przypisany pełnomocnik nie może za Ciebie włączyć ani wyłączyć usługi Asystenta podczas nieobecności.

Wyłączanie funkcji Asystent podczas nieobecności

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta  Przycisk widoku poczty .

  Uwaga: Jeśli masz wiele kont serwera Exchange, musisz włączyć lub wyłączyć Asystenta podczas nieobecności na każdym z nich. Aby wybrać konto, dla którego chcesz wyłączyć Asystenta podczas nieobecności, wybierz folder na koncie na liście folderów przed przejściem do następnego kroku.

 2. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Poza biurem.

  Karta Narzędzia, grupa 2

 3. Kliknij pozycję Nie wysyłaj wiadomości o nieobecności.

  Porada: Jeśli ustawisz datę rozpoczęcia i zakończenia dla wiadomości o nieobecności w biurze, funkcja wyłączy się automatycznie po dacie zakończenia. Jeśli chcesz wyłączyć wiadomości o nieobecności w biurze przed datą zakończenia, kliknij pozycję Nie wysyłaj wiadomości o nieobecności.

W programie Outlook możesz skonfigurować regułę automatycznego odpowiadania na nowe wiadomości e-mail. W programie Outlook można skonfigurować reguły dla wszystkich typów kont, w tym kont POP i IMAP.

Ważne: Ponieważ reguły poczty są uruchamiane w programie Outlook, a nie na serwerze poczty, komputer musi być włączony i program Outlook musi być otwarty, aby została wysłana odpowiedź automatyczna.

Tworzenie reguły automatycznego odpowiadania na przychodzące wiadomości e-mail

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta  Przycisk widoku poczty .

 2. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Reguły, a następnie pozycję Edytuj reguły.

  Karta Organizowanie, grupa 3

 3. W lewym okienku okna dialogowego Reguły kliknij typ konta, dla którego chcesz utworzyć regułę. Jeśli nie wiesz, jakiego rodzaju jest Twoje konto, przejdź do sekcji Nie mam pewności, jakiego rodzaju konta używam.

 4. Kliknij pozycję Dodaj  Dodaj .

 5. W polu Nazwa reguły wpisz nazwę reguły, np. Odpowiedź podczas urlopu.

 6. Pod przyciskiem Dodaj akcję, w menu podręcznym Zmień stan kliknij polecenie Odpowiedz.

 7. Kliknij pozycję Tekst odpowiedzi, wpisz odpowiedź automatyczną, którą ma wysłać program Outlook, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. Aby wyłączyć wiadomości odpowiedzi automatycznych, kliknij dwukrotnie regułę, aby ją otworzyć, a następnie wyczyść pole wyboru Włączone.

  Porada: Regułę można też wyłączyć przez wyczyszczenie pola wyboru obok nazwy reguły w oknie dialogowym Reguły.

Wyłączanie reguły wiadomości e-mail

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta  Przycisk widoku poczty .

 2. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Reguły, a następnie pozycję Edytuj reguły.

  Karta Organizowanie, grupa 3

 3. W lewym okienku okna dialogowego Reguły kliknij typ konta, dla którego chcesz utworzyć regułę. Jeśli nie wiesz, jakiego rodzaju jest Twoje konto, przejdź do sekcji Nie mam pewności, jakiego rodzaju konta używam.

 4. Kliknij dwukrotnie regułę, aby ją otworzyć, a następnie wyczyść pole wyboru Włączone.

  Porada: Regułę można też wyłączyć przez wyczyszczenie pola wyboru obok nazwy reguły w oknie dialogowym Reguły.

 1. W oknie dialogowym Reguły kliknij pozycję Pokaż wszystko, a następnie w obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Konta.

 2. W lewym okienku okna dialogowego Konta kliknij konto. Typ konta zostanie wyświetlony pod opisem konta. W tym przykładzie jest to konto POP.

  Wskaźnik Typ konta

 3. Aby wrócić do okna dialogowego Reguły, kliknij pozycję Pokaż wszystko, a następnie w obszarze Poczta e-mail kliknij pozycję Reguły.

Zobacz też

Tworzenie lub edytowanie reguły w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac

Nie mogę się połączyć z kontem serwera Exchange

Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×