Zapisywanie całego skoroszytu lub jego części na statycznej stronie internetowej

Cały skoroszyt, w tym karty do nawigowania między arkuszami, lub części skoroszytu, takie jak zakres lub wykres, można zapisać na statycznej stronie internetowej, aby użytkownicy mogli wyświetlać dane programu Microsoft Office Excel w sieci Web. Na przykład jeśli masz dane dotyczące sprzedaży w arkuszu programu Excel, możesz zapisać je wraz z wykresem umożliwiającym ich porównanie, a użytkownicy będą mogli wyświetlać te informacje bez konieczności otwierania programu Office Excel.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej na temat zapisywania danych programu Excel na statycznej stronie internetowej

Zapisywanie danych programu Excel na statycznej stronie internetowej wymaga znajomości działania funkcji Automatyczne publikowanie ponowne, lokalizacji plików pomocniczych, sposobu definiowania hiperlinków oraz różnic między ponownym otwarciem zapisanej strony internetowej a ponownym otwarciem pierwotnego skoroszytu.

Używanie funkcji Automatyczne publikowanie ponowne

W ramach każdego zapisywania skoroszytu można go automatycznie ponownie opublikować w sieci Web, wybierając pozycję Automatycznie opublikuj ponownie podczas każdego zapisywania tego skoroszytu w oknie dialogowym Opublikuj jako stronę sieci Web. (Na karcie plik (pakiet Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office w programie Excel 2007) kliknij pozycję Zapisz jako, wybierz format strony sieci Web (htm, HTML, MHT, MHTML), a następnie kliknij przycisk Publikuj.

Jednak w określonych sytuacjach możesz nie chcieć automatycznie ponownie publikować elementów w skoroszycie, na przykład:

 • Po wprowadzeniu informacji poufnych lub tajnych, które nie powinny być zapisane w lokalizacji publicznej.

 • W trakcie tymczasowego rozłączenia z siecią lub lokalizacją, w które znajduje się serwer sieci Web.

 • Zapisywany jest skoroszyt utworzony przez osobę, która nie jest zaufanym źródłem (skoroszyt może zawierać makra, które zbierają informacje z lokalizacji sieciowej przy użyciu Twoich poświadczeń, a następnie zapisują te informacje w lokalizacji publicznej).

Jeśli to konieczne, można wyłączyć dostępność funkcji Automatyczne publikowanie ponowne tymczasowo (dla bieżącej sesji otwarcia i zamknięcia) lub trwale (przy każdym otwarciu, zapisaniu i zamknięciu).

Informacje o pomocniczych plikach internetowych i hiperlinkach

Strony internetowe często zawierają obrazy i inne pliki pomocnicze, a także hiperlinki do innych stron internetowych. Przeniesienie stron lub plików pomocniczych może spowodować, że zależna od nich strona internetowa nie będzie działać poprawnie.

Pliki pomocnicze

Podczas zapisywania skoroszytu lub arkusza programu Excel jako strony internetowej (htm, html) program Excel tworzy folder pomocniczy o nazwie „nazwa piku_pliki”, w którym zapisuje pliki pomocnicze danej strony — na przykład punktory, tekstury tła i grafikę. Jeśli na przykład plik ma nazwę Strona1.htm, program Excel utworzy folder „Strona1_pliki”. Ponadto program Excel przypisuje plikom pomocniczym nazwy, na przykład obraz001.jpg czy obraz002.gif.

Jeśli chcesz przenieść lub skopiować stronę internetową do innej lokalizacji, musisz również przenieść folder pomocniczy, aby zachować wszystkie linki do strony internetowej. W razie ponownego zapisania w innej lokalizacji program Excel automatycznie kopiuje folder pomocniczy.

Załóżmy na przykład, że mamy stronę internetową: http://example.microsoft.com/Strona1.htm. Zawiera ona punktory, które są przechowywane w folderze pomocniczym: http://example.microsoft.com/Strona1_pliki. Ścieżki względne do plików punktorów to: /Strona1_pliki/obraz001.gif i /Strona1_pliki/obraz002.gif. Jeśli strona Strona1.htm ma zostać przeniesiona do nowej lokalizacji, na przykład http://example.microsoft.com/, należy przenieść też folder plików pomocniczych (Strona1_pliki) do lokalizacji http://example.microsoft.com/.

Hiperlinki względne i bezwzględne

Podczas tworzenia stron internetowych program Excel automatycznie zarządza powiązanymi plikami i hiperlinkami, dzięki czemu po umieszczeniu stron na docelowym serwerze sieci Web są wyświetlane obrazy i działają linki.

Jeśli wszystkie pliki — na przykład punktory, przyciski nawigacyjne, tekstury tła, grafiki i strony internetowe, do których prowadzą hiperlinki — są umieszczone lub zapisane na tym samym serwerze sieci Web, programu Excel używa linków względnych.

Hiperlinki do witryn internetowych na innych serwerach — na przykład lista ulubionych miejsc w sieci Web — są przechowywane jako linki bezwzględne — czyli ustalone lokalizacje plików.

W razie zapisywania stron internetowych w innej lokalizacji linki, których nie można przekonwertować na linki względne, pozostają linkami bezwzględnymi.

Gdy usuniesz elementy, które zostały zapisane jako linki względne, program Excel automatycznie usunie odpowiadające im pliki pomocnicze w folderze pomocniczym.

Nazwy plików pomocniczych strony internetowej specyficzne dla języka

Wyświetlany jest sufiks w języku wersji pakietu Microsoft Office, za pomocą której plik został zapisany jako strona internetowa. Na przykład plik o nazwie Strona1 można zapisać jako stronę internetową za pomocą pakietu Microsoft Office w wersji holenderskiej. Domyślna nazwa folderu pomocniczego to Strona1_bestanden. Poniższa sekcja zawiera listę języków i domyślnych nazw folderów.

Języki i domyślne nazwy folderów

Język

Domyślna nazwa folderu pomocniczego

Arabski

.files

Baskijski

_fitxategiak

Portugalski (Brazylia)

_arquivos

Bułgarski

.files

Kataloński

_fitxers

Chiński (uproszczony)

.files

Chiński (tradycyjny)

.files

Chorwacki

_datoteke

Czeski

_soubory

Duński

-filer

Holenderski

_bestanden

Angielski

_files

Estoński

_failid

Fiński

_tiedostot

Francuski

_fichiers

Niemiecki

-Dateien

Grecki

.files

Hebrajski

.files

Hindi

.files

Węgierski

_elemei

Włoski

-file

Japoński

.files

Koreański

.files

Łotewski

_fails

Litewski

_bylos

Norweski

-filer

Polski

_pliki

Portugalski

_ficheiros

Rumuński

.files

Rosyjski

.files

Serbski (cyrylica)

.files

Serbski (łaciński)

_fajlovi

Słowacki

.files

Słoweński

_datoteke

Hiszpański

_archivos

Szwedzki

-filer

Tajski

.files

Turecki

_dosyalar

Ukraiński

.files

Wietnamski

.files

Uwaga: W razie zapisania strony internetowej z krótką nazwą pliku (maksymalnie osiem znaków oraz trzy znaki rozszerzenia pliku) przez wyczyszczenie pola wyboru Użyj długich nazw plików, jeśli tylko jest to możliwe w oknie dialogowym Opcje sieci Web folder pomocniczy będzie mieć nazwę odpowiadającą nazwie strony internetowej bez wyrazu „pliki”.

Ponownie otwieranie strony internetowej zapisanej w programie Excel

Gdy zapisujesz skoroszyt programu Excel jako stronę sieci Web, możesz otworzyć wynikowy plik strony sieci Web w programie Excel, wprowadzić zmiany i zapisać plik. W pliku nie są jednak obsługiwane mniejsze funkcje programu Excel, ale możesz nie być w stanie ich modyfikować. Na przykład po zapisaniu wykresu jako strony sieci Web wykres staje się osobnym obrazem i nie można go już modyfikować na stronie. Jednak po zapisaniu całego skoroszytu zawierającego wykres jest zapisywany rzeczywisty wykres, a nie tylko obraz, a wykres można modyfikować po ponownym otwarciu pliku.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, firma Microsoft zaleca używanie pierwotnego skoroszytu (*.xlsx) jako kopii „wzorcowej” do otwierania, wprowadzania zmian, zapisywania jako skoroszytu, a następnie zapisywania jako strony internetowej.

Początek strony

Zapisywanie danych programu Excel na statycznej stronie internetowej

 1. Na karcie plik (przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office w programie Excel 2007) kliknij pozycję Zapisz jako.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 2. W polu listy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać jako stronę internetową i utworzyć pomocnicze pliki i foldery, wybierz pozycję Strona sieci Web (*.htm; *.html).

  • Aby zapisać jako jednoplikową stronę internetową z plikami pomocniczymi osadzonymi w tej stronie, wybierz pozycję Jednoplikowa strona sieci Web (*.htm; *.html).

 3. Jeśli element, który chcesz zapisać, został już zaznaczony, kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć pracę. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać cały skoroszyt, w tym karty do przechodzenia do poszczególnych arkuszy w skoroszycie, kliknij pozycję Cały skoroszyt.

  • Aby zapisać bieżące zaznaczenie w arkuszu, kliknij pozycję Zaznaczenie: Arkusz.

 5. Kliknij pozycję Opublikuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj jako stronę sieci Web.

 6. W obszarze Element do opublikowania w polu Wybierz zaznacz jedną z następujących opcji:

Element

Akcja

Cały skoroszyt    

Wybierz pozycję Cały skoroszyt. Zostanie zapisany cały skoroszyt, w tym karty do przechodzenia do poszczególnych arkuszy.

Cały arkusz    

Wybierz pozycję Elementy na nazwa_arkusza, a następnie pozycję Cała zawartość nazwa_arkusza.

Elementy    

Wybierz pozycję Elementy na nazwa_arkusza, a następnie zaznacz element do zapisania, na przykład raport w formie tabeli przestawnej lub wykres. Elementy nie obejmują zakresów komórek.

Zakres komórek    

Zaznacz zakres komórek , a następnie, jeśli pole wyboru nie zawiera odpowiedniego zakresu, kliknij arkusz (okno dialogowe zostanie zwinięte do pola wyboru), zaznacz zakres komórek w skoroszycie programu Excel, a następnie kliknij pozycję rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

Wykresy    

Wybierz pozycję Elementy na nazwa_arkusza, a następnie pozycję Wykres x.

Zakresy filtrowane    

Wybierz pozycję Elementy na nazwa_arkusza, a następnie zaznacz element Autofiltru do zapisania.

Zakresy danych zewnętrznych    

Wybierz pozycję Elementy na nazwa_arkusza, a następnie zaznacz element Zapytanie do zapisania.

Ponowne publikowanie    

Aby ponownie opublikować arkusz lub element, który został już opublikowany wcześniej, wybierz pozycję Poprzednio opublikowane elementy, a następnie zaznacz arkusz lub element, który chcesz ponownie opublikować. Aby zapobiec ponownemu opublikowaniu elementu, zaznacz element, a następnie kliknij pozycję Usuń. Aby kontynuować publikowanie, kliknij kolejną pozycję na liście.

 1. Aby dodać tytuł wyśrodkowany nad zaznaczeniem i podany na pasku tytułu przeglądarki, kliknij pozycję Zmień w obszarze Publikuj jako. Wpisz odpowiedni tytuł, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Obok pola Nazwa pliku kliknij przycisk Przeglądaj, odszukaj dysk, folder, folder sieci Web, serwer sieci Web, witrynę HTTP lub lokalizację FTP, w której chcesz zapisać stronę internetową, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz także wybrać istniejącą stronę internetową, aby dodać do niej zawartość lub aby ją zamienić, o ile masz uprawnienia do jej modyfikowania i dostęp do pliku.

  Porada: Podczas tworzenia strony internetowej po raz pierwszy warto zapisać ją na lokalnym dysku twardym, dzięki czemu można wprowadzić w niej zmiany i poprawki przed opublikowaniem jej w lokalizacji publicznej lub udostępnionej.

 3. Aby wyświetlić stronę internetową w przeglądarce po jej zapisaniu, zaznacz pole wyboru Otwórz opublikowaną stronę sieci Web w przeglądarce.

  Uwaga: Aby wyświetlić podgląd strony bez jej zapisywania, można skorzystać z polecenia Podgląd strony sieci Web, które można dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

 4. Jeśli zamierzasz wprowadzać później zmiany w skoroszycie i chcesz automatycznie ponownie publikować odpowiednie elementy przy każdym zapisaniu skoroszytu, zaznacz pole wyboru Automatycznie opublikuj ponownie podczas każdego zapisywania tego skoroszytu.

 5. Aby zmienić dodatkowe powiązane opcje, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić opcje strony internetowej, kliknij strzałkę obok pozycji Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje strony sieci Web.

  • Aby zmienić opcje kompresji obrazów, kliknij strzałkę obok pozycji Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Kompresuj obrazy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu.

 6. Kliknij pozycję Opublikuj.

 7. Jeśli zapisujesz zawartość na istniejącej stronie internetowej, zostanie wyświetlony komunikat. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować, zastępując istniejącą stronę, kliknij pozycję Zamień plik.

  • Aby dołączyć dane na końcu strony internetowej, kliknij pozycję Dodaj do pliku.

Początek strony

Włączanie funkcji Automatyczne publikowanie ponowne lub wyłączanie jej dostępności

Jeśli funkcja Automatyczne publikowanie ponowne została włączona, przy każdym zapisaniu skoroszytu zostanie wyświetlony komunikat. Dostępność funkcji Automatyczne publikowanie ponowne można tymczasowo lub trwale wyłączyć lub włączyć. Można też sterować sposobem wyświetlania komunikatu.

Uwaga: Jeśli podczas zapisywaniu skoroszytu pasek stanu zawiera informację Publikowanie na stronie: nazwa pliku, oznacza to, że dla skoroszytu ustawiono funkcję Automatyczne publikowanie ponowne.

Tymczasowe wyłączanie dostępności funkcji Automatyczne publikowanie ponowne

Po wyświetleniu komunikatu wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Wyłącz funkcję Automatyczne publikowanie ponowne, gdy skoroszyt jest otwarty.

 2. Kliknij przycisk OK.

  Funkcja Automatyczne publikowanie ponowne jest niedostępna tylko dla bieżącej sesji danego skoroszytu lub do chwili zamknięcia skoroszytu. Przy następnym otwarciu skoroszytu funkcja Automatyczne publikowanie ponowne będzie włączona.

Trwałe wyłączanie funkcji Automatyczne publikowanie ponowne

 1. Otwórz skoroszyt, dla którego skonfigurowano automatyczne publikowanie ponowne.

 2. Na karcie plik (przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office w programie Excel 2007) kliknij pozycję Zapisz jako, wybierz format strony sieci Web (htm, HTML, MHT, MHTML), a następnie kliknij pozycję Publikuj.

 3. Na liście Wybierz kliknij pozycję Poprzednio opublikowane elementy.

 4. Wybierz element, którego automatyczne publikowanie ponowne chcesz zatrzymać, a następnie kliknij przycisk Usuń. Powtórz tę procedurę dla każdego elementu, którego nie chcesz automatycznie publikować ponownie.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

 6. Aby zapisać zmianę w skoroszycie, na karcie plik (przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office w programie Excel 2007) kliknij pozycję Zapisz.

Kontynuowanie używania funkcji Automatyczne publikowanie ponowne

Po wyświetleniu komunikatu wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij pozycję Włącz funkcję Automatyczne publikowanie ponowne w komunikacie wyświetlanym przy każdym zapisaniu skoroszytu.

Sterowanie wyświetlaniem komunikatu funkcji Automatyczne publikowanie ponowne

Jeśli nie chcesz, aby komunikat był wyświetlany przy każdym zapisywaniu skoroszytu, możesz wybrać pole wyboru Nie pokazuj tego komunikatu ponownie. Pamiętaj jednak, że to ustawienie dotyczy wszystkich skoroszytów programu Excel, dla których skonfigurowano automatyczne publikowanie ponowne.

Początek strony

Błędy i ostrzeżenia funkcji Automatyczne publikowanie ponowne

Podczas korzystania z funkcji Automatyczne publikowanie ponowne mogą być wyświetlane następujące błędy i ostrzeżenia:

OSTRZEŻENIE: Przekonwertowano odwołania zewnętrzne na wartości w: <nazwa pliku/ścieżka>

Publikowany skoroszyt zawiera odwołania do innych skoroszytów, stron lub dokumentów, takie jak link ze skoroszytu Skoroszyt1.xls, który pobiera wartość z komórki A1 w skoroszycie Skoroszyt2.xls. Odwołania zewnętrzne nie są obsługiwane na opublikowanej stronie internetowej, dlatego odwołanie jest konwertowane na ostatnią pobraną wartość na tej stronie. Natomiast odwołanie w skoroszycie pozostaje bez zmian.

OSTRZEŻENIE: Formuły ukryte nie są już chronione w: <nazwa pliku/ścieżka>

Formuły ukryte stają się na stronach internetowych widoczne. Aby zapobiec wyświetlaniu formuł ukrytych na stronie internetowej, usuń je przed zapisaniem i opublikuj ponownie.

OSTRZEŻENIE: Opcja Dokładność jak wyświetlono nie jest obsługiwana w: <nazwa pliku/ścieżka>

W tym skoroszycie jest używana opcja Dokładność jak Wyświetlono , która jest dostępna w sekcji Opcje obliczania w kategorii formuły w oknie dialogowym Opcje programu Excel (na karcie plik (pakietMicrosoft Office Obraz przycisku pakietu Office w programie Excel 2007) kliknij pozycję Opcje programu Excel). To oznacza, że przechowywane w komórkach wartości nie mają już dokładności do 15 cyfr, a jedynie do wartości wyświetlanej w komórce. Opcja Dokładność jak wyświetlono nie jest obsługiwana na stronach internetowych, dlatego do wyników formuł ani wartości wprowadzonych lub zmienionych na stronie internetowej opublikowanej z poziomu tego skoroszytu opcja Dokładność jak wyświetlono nie będzie stosowana.

OSTRZEŻENIE: Przekonwertowano system daty 1904 na system daty 1900 w: <nazwa pliku/ścieżka>

W tym skoroszycie jest używany System daty 1904, opcja dostępna w sekcji podczas obliczania tego skoroszytu w kategorii Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje programu Excel (na karcie plik (pakietMicrosoft Office Obraz przycisku pakietu Office w programie Excel 2007) kliknij pozycję Opcje programu Excel). Ta opcja jest zwykle używana w celu zachowania zgodności z komputerami Macintosh, ponieważ powoduje to zmianę daty początkowej, od której są obliczane wszystkie daty w programie Microsoft Excel od 1 stycznia 1900 r. do 2 stycznia 1904. Ponieważ strony sieci Web nie obsługują systemu daty w usłudze 1904, daty zostaną przekonwertowane na system daty 1900 na stronie sieci Web i może pokazywać różnicę około czterech lat.

BŁĄD: Brak dostępu do <nazwa pliku/ścieżka>

Publikowanych elementów nie można zapisać w lokalizacji, w której opublikowano je wcześniej.

 • Sprawdź, czy witryna internetowa lub serwer, na którym chcesz opublikować zawartość, działa poprawnie.

 • Sprawdź, czy nie zmieniono nazwy lub nie przeniesiono lokalizacji, w której wcześniej opublikowano zawartość.

 • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do lokalizacji, w której wcześniej opublikowano elementy.

BŁĄD: Dane chronione w <nazwa pliku/ścieżka>

Danych chronionych nie można zapisać na stronie internetowej. Aby ponownie opublikować skoroszyt, najpierw wyłącz ochronę danych i usuń wszystkie hasła. W razie potrzeby przenieś wszelkie informacje poufne do skoroszytu, który nie jest publikowany.

BŁĄD: Plik ma niewłaściwy format <nazwa pliku/ścieżka>

Za pomocą funkcji Automatyczne publikowanie ponowne nie można opublikować danych programu Microsoft Excel w pliku, który nie ma formatu strony internetowej (htm, html, mht, mhtml). Upewnij się, że publikujesz na stronie w formacie HTML.

BŁĄD: Poprzednio opublikowane dane zostały usunięte z <nazwa pliku/ścieżka>

Elementy w skoroszycie, dla którego skonfigurowano automatyczne publikowanie ponowne, już nie istnieją.

BŁĄD: Za mało pamięci, aby publikować <nazwa pliku/ścieżka>

 • Zamknij wszystkie zbędne programy lub okna na komputerze, aby odzyskać dostępną pamięć w systemie.

 • Sprawdź ilość dostępnego miejsca w lokalizacji, w której chcesz opublikować zawartość, a następnie upewnij się, że jest dość miejsca na stronę internetową.

 • Sprawdź, czy nie przekroczono limitu przydzielonej ilości miejsca w lokalizacji, w której chcesz opublikować zawartość.

 • Spróbuj zmniejszyć rozmiar pliku skoroszytu przez usunięcie arkuszy, obiektów i zbędnych elementów.

 • Sprawdź ilość miejsca na dysku komputera. Usuń niepotrzebne pliki z dysku twardego.

 • Sprawdź pamięć RAM w systemie i upewnij się, że działa ona poprawnie i że jej ilość jest zgodna z zaleceniami dla używanej wersji pakietu Microsoft Office lub programu Office Excel.

Początek strony

Zmienianie tytułu strony sieci Web podczas zapisywania

Tytuł strony sieci Web pojawi się na pasku narzędzi przeglądarki, udostępnia tytuł strony, gdy zostanie dodany do ulubionych, i wyświetli tytuł strony w wynikach wyszukiwania. W funkcji optymalizacji jest ważne, aby użyć tytułu, który dokładnie odzwierciedla działanie strony, i nie jest zbyt krótki lub za długi.

 1. Kliknij File pozycję plik ,> Zapisz jako> Przeglądaj.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz pozycję jednoplikowa strona sieci Web.

 3. Kliknij pozycję Zmień tytuł, a następnie w oknie dialogowym wprowadzanie tekstu wpisz odpowiedni tytuł, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Problemy z zapisywaniem na stronie internetowej

Podczas zapisywania skoroszytu w postaci strony internetowej mogą wystąpić następujące problemy:

Problem: nie widać formatów warunkowych

Formatowanie warunkowe nie jest obsługiwane na stronach jednoplikowej strony sieci Web (MHT, MHTML); Zamiast tego użyj formatu pliku Strona sieci Web (htm, html). Paski danych, skale kolorów i zestawy ikon nie są obsługiwane w obu formatach.

Problem: w przypadku zapisania danych jako strony internetowej tekst w komórce jest obcięty

Jeśli okaże się, że tekst w komórce jest obcięty lub nie jest wyświetlany w całości, wypróbuj następujące rozwiązania:

Zmodyfikuj komórki zawierające tekst automatycznie zawijany     Być może przed zapisaniem danych jako strony internetowej komórki sformatowano, stosując zawijanie tekstu. Aby zapobiec obcięciu tekstu w wyniku zapisania, można go skrócić, rozmieścić go w wielu komórkach lub poszerzyć kolumny w arkuszu, a następnie zapisać dane.

Zwiększ szerokość kolumny zawierającej tekst     Jeśli tekst w komórce nakłada się na inną komórkę, część, która się nakłada, może nie zostać zapisana. Zwiększ szerokość kolumny zawierającej tekst, aby tekst nie nakładał się na inne komórki.

Ponowne wyrównywanie tekstu     Jeśli tekst w komórce jest obcięty, oznacza to, że podczas zapisywania był dłuższy niż komórka i był wyrównany do prawej lub do środka. Edytuj pierwotny skoroszyt i ponownie wyrównaj tekst do lewej (utwórz wcięcie).

Problem: w przypadku zapisania danych jako strony internetowej tekst obrócony nie jest poprawnie wyświetlany

W przypadku zapisywania danych programu Excel jako strony internetowej nie można używać tekstu obróconego ani pionowego. Tekst obrócony i pionowy jest konwertowany na tekst poziomy.

Problem: elementy zapisywane na istniejącej stronie internetowej są zawsze wyświetlane u dołu strony

W przypadku zapisywania danych programu Excel na istniejącej stronie internetowej program Excel zawsze dodaje dane u dołu strony.

Aby przenieść dane programu Excel w inne miejsce na stronie internetowej, otwórz tę stronę w programie do projektowania, takim jak Microsoft Office SharePoint Designer, i zmień rozmieszczenie elementów.

Problem: po przeniesieniu strony internetowej do innej lokalizacji niektóre linki nie działają

Podczas zapisywania strony internetowej program Excel domyślnie zapisuje wszystkie pliki pomocnicze — na przykład punktory, tekstury tła i grafikę — w podfolderze pomocniczym. Jeśli chcesz przenieść lub skopiować stronę internetową do innej lokalizacji, musisz również przenieść folder pomocniczy, aby zachować wszystkie linki do plików pomocniczych.

Problem: na stronie internetowej jest wyświetlany czerwony znak X

Czerwony znak X wskazuje na brak grafiki. Jeśli przeniesiesz lub skopiujesz stronę internetową do nowej lokalizacji, nie przenosząc jednocześnie plików pomocniczych, linki do grafik — takich jak zdjęcia, punktory i tekstury tła — mogą przestać działać.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×