Zarządzanie bazą danych dodatku Business Contact Manager na serwerze

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Nowe narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013 współpracuje tylko z instalacjami programu Microsoft Outlook 2013. Jeśli używasz programu Outlook 2010, skorzystaj z narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

Aby hostować baza danych dodatku Business Contact Manager na serwerze, administrator serwera może skorzystać z narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013. Na serwerze nie trzeba instalować pakietu Microsoft Office ani dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, ale musi być zainstalowana obsługiwana wersja programu Microsoft SQL Server.

Narzędzie bazy danych otwiera wymagane porty zapory, udziela użytkownikom uprawnień do bazy danych, a także konfiguruje wystąpienie programu SQL Server w celu zezwolenia na połączenia zewnętrzne. Po zainstalowaniu tego narzędzia można zarządzać bazą danych na serwerze.

W tym artykule opisano korzystanie z narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na serwerze w celu tworzenia, migrowania i udostępniania baz danych dodatku Business Contact Manager oraz wykonywania i przywracania ich kopii zapasowych.

Co chcesz zrobić?

Instalowanie narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Otwieranie narzędzia bazy danych.

Tworzenie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Migrowanie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Udostępnianie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Przywracanie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Usuwanie narzędzia bazy danych

Instalowanie narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Aby hostować bazę danych dodatku Business Contact Manager na serwerze, musisz najpierw pobrać i zainstalować na serwerze narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwagi: 

 • Narzędzie może zainstalować tylko administrator.

 • Na serwerze nie musi być zainstalowany pakiet Microsoft Office ani dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

 • Sprawdź wymagania systemowe na pobieranie strony 2010 Narzędzia bazy danych lub pobieranie strony dla narzędzia bazy danych 2013 , sprawdź, czy serwer, z którym ma być używany ma obsługiwanego systemu operacyjnego i oprogramowania wstępne. Obejmuje to programu Microsoft SQL Server 2008 z dodatkiem SP2 lub programu Microsoft SQL Server 2005 z dodatkiem SP3.

 1. Pobierz narzędzie bazy danych 2010 lub pobierania Narzędzia bazy danych 2013 z serwerem.

 2. Wykonaj instrukcje podane w oknie Kreator InstallShield, aby zainstalować narzędzie bazy danych.

Początek strony

Otwieranie narzędzia bazy danych

Uwaga: Tylko administrator może korzystać z narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013.

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.

 2. Wskaż polecenie Microsoft Small Business, wskaż polecenie Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij polecenie Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

  System Windows Vista lub Windows 7

 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.

 4. Kliknij folder Microsoft Small Business, kliknij pozycję Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij pozycję Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

 5. Jeśli podczas otwierania narzędzia bazy danych zostanie wyświetlony komunikat funkcji Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Zezwól.

Początek strony

Tworzenie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Aby utworzyć nową bazę danych na serwerze w celu udostępnienia jej użytkownikom, można użyć narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013.

 1. Otwórz narzędzie bazy danych.

 2. Kliknij opcję Utwórz nową bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Wystąpienie serwera bazy danych wybierz wystąpienie programu SQL Server, w którym chcesz utworzyć bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Nazwa bazy danych wpisz nazwę bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Po wyświetleniu komunikatu Pomyślnie wykonano zadanie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, jeśli chcesz wrócić na stronę Witamy w celu wykonania innych zadań w kreatorze. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zamknij.

Porada: właściciel bazy danych może za pomocą dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zaimportować dane do bazy danych. Po udostępnieniu bazy danych na serwerze należy otworzyć na komputerze dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook, połączyć się z bazą danych, a następnie zaimportować dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager i Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Migrowanie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Bazę danych dodatku Business Contact Manager utworzoną za pomocą wcześniejszej wersji narzędzia bazy danych można zmigrować przy użyciu narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013, tak aby była zgodna z dodatkiem Business Contact Manager dla programu Outlook 2013. Jeśli na przykład baza danych została utworzona w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010, można przeprowadzić migrację tej bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013.

 1. Otwórz narzędzie bazy danych.

 2. Kliknij opcję Migruj bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Wystąpienie serwera bazy danych wybierz wystąpienie programu SQL Server, do którego chcesz zmigrować bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na liście Nazwa bazy danych kliknij nazwę bazy danych, którą chcesz zmigrować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Po wyświetleniu komunikatu Pomyślnie wykonano zadanie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Zakończ, jeśli chcesz wrócić na stronę Witamy w celu wykonania innych zadań w kreatorze. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Udostępnianie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Użytkownicy mają dostęp do bazy danych tylko wtedy, gdy została im ona udostępniona. Aby udostępnić bazę danych z serwera, użyj narzędzia bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania bazy danych z komputera, zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu się z udostępnioną bazą danych, zobacz Nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager.

Ważne:  Aby umożliwić nawiązywanie połączeń z udostępnioną bazą danych, która została utworzona lub zmigrowana za pomocą narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013, nie musisz instalować dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na serwerze, ale musisz zainstalować dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2013 na każdym komputerze łączącym się z tą bazą danych.

 1. Otwórz narzędzie bazy danych.

 2. Kliknij opcję Udostępnij bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Wystąpienie serwera bazy danych wybierz wystąpienie programu SQL Server, którego chcesz użyć w celu udostępnienia bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na liście Nazwa bazy danych kliknij nazwę bazy danych, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W kolumnie Udostępnij zaznacz pole wyboru obok nazw użytkowników, którym chcesz udostępnić bazę danych.

 6. Aby dodać użytkownika, którego nie ma na liście, kliknij pozycję Dodaj nowego użytkownika.

  W oknie dialogowym Dodawanie użytkownika wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przynależność serwera: grupa robocza    

   1. W polu Hasło tymczasowe wpisz hasło, którego dany użytkownik wcześniej nie używał.

    Hasła tymczasowego można użyć tylko raz. Gdy nowy użytkownik po raz pierwszy uzyskuje dostęp do bazy danych dodatku Business Contact Manager, jest proszony o wpisanie hasła tymczasowego oraz bieżącego hasła sieciowego lub lokalnego. Po wykonaniu tych czynności użytkownik może uzyskiwać dostęp do sieci i do bazy danych za pomocą swojego hasła sieciowego.

    Uwaga: Hasło tymczasowe należy określić dla każdego użytkownika. Każde używane hasło — tymczasowe lub stałe — musi być zgodne ze standardami zabezpieczeń obowiązującymi w sieci lokalnej. Pole hasła nie może pozostać puste.

   2. W polu Potwierdź hasło ponownie wpisz hasło tymczasowe.

   3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj temu użytkownikowi na logowanie się do tego komputera, jeśli chcesz, aby nowy użytkownik miał uprawnienie do logowania się do danego komputera i wylogowywania się z niego, a także do uzyskiwania dostępu do innych plików na komputerze, w tym do bazy danych.

  • Przynależność serwera: domena    

   1. Wpisz nazwę domeny, do której należy użytkownik.

   2. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę odpowiadającą osobie, której chcesz udzielić dostępu do komputera. Musi to być nazwa użytkownika (czyli identyfikator logowania), wpisywana przez tę osobę podczas logowania do sieci.

    — Lub —

    Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyszukać nazwę i domenę użytkownika.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Sprawdź listę użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Po wyświetleniu komunikatu Pomyślnie wykonano zadanie kliknij przycisk Zakończ, jeśli chcesz wrócić na stronę Witamy w celu wykonania innych zadań w kreatorze. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zamknij.

  Ważne:  Udostępnienie bazy danych powoduje, że wszyscy użytkownicy mający do niej dostęp mogą korzystać ze wszystkich zawartych w niej informacji. Jeśli skonfigurowano automatyczne łączenie i śledzenie wiadomości e-mail, wszystkie istniejące i przyszłe wiadomości e-mail oraz inne elementy historii komunikacji połączone z rekordami klientów i kontaktów biznesowych są dostępne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do bazy danych. Aby nie udostępniać żadnych istniejących wiadomości e-mail ani elementów historii komunikacji, należy usunąć je przed udostępnieniem bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania elementów historii komunikacji, zobacz Śledzenie komunikacji z klientami w dodatku Business Contact Manager.

Uwaga:  Aby uniemożliwić określonemu użytkownikowi dostęp do bazy danych, w narzędziu bazy danych należy kliknąć pozycję Udostępnij bazę danych, a następnie wyczyścić pole wyboru obok nazwy tego użytkownika na stronie Wybierz poniżej użytkowników, którym chcesz udzielić dostępu do bazy danych dodatku Business Contact Manager w kreatorze.

Początek strony

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Regularne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych pozwala zapobiec utracie danych biznesowych. Kopię zapasową bazy danych należy również wykonać przed odinstalowaniem dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Dane biznesowe będzie można przywrócić, jeśli dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook zostanie ponownie zainstalowany w późniejszym czasie. W przypadku uszkodzenia bazy danych można przywrócić dane z plik kopii zapasowej. Jeśli kopia zapasowa została wykonana niedawno, utrata danych będzie niewielka.

 1. Otwórz narzędzie bazy danych.

 2. Kliknij opcję Wykonaj kopię zapasową bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Wystąpienie serwera bazy danych wybierz wystąpienie programu SQL Server dla bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na liście Nazwa bazy danych kliknij nazwę bazy danych, której kopię zapasową chcesz wykonać, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Utwórz kopię bazy danych w wpisz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć odpowiednią lokalizację.

  Aby zabezpieczyć plik kopii zapasowej hasłem, wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Po wyświetleniu komunikatu Pomyślnie wykonano zadanie kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij przycisk Zakończ, jeśli chcesz wrócić na stronę Witamy w celu wykonania innych zadań w kreatorze. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Przywracanie bazy danych za pomocą narzędzia bazy danych

Jeśli na serwerze jest przechowywany plik kopii zapasowej bazy danych, za pomocą narzędzia bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2013 można przywrócić bazę danych z tego pliku.

 1. Otwórz narzędzie bazy danych.

 2. Kliknij opcję Przywróć bazę danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Wystąpienie serwera bazy danych wybierz wystąpienie programu SQL Server dla bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na liście Nazwa bazy danych kliknij nazwę bazy danych, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik kopii zapasowej do przywrócenia, kliknij ten plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli plik kopii zapasowej wymaga podania hasła, w polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:  W przypadku wybrania pliku kopii zapasowej z wcześniejszej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zostanie wyświetlony komunikat o konieczności przeprowadzenia migracji pliku. Kliknij przycisk OK.

 7. Po wyświetleniu komunikatu Pomyślnie wykonano zadanie kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij przycisk Zakończ, jeśli chcesz wrócić na stronę Witamy w celu wykonania innych zadań w kreatorze. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Usuwanie narzędzia bazy danych

Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

 3. Na liście programów kliknij pozycję Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij pozycję Usuń.

 4. Potwierdź zamiar usunięcia narzędzia bazy danych, klikając przycisk Tak.

  Windows Vista

 5. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 6. W okienku nawigacji kliknij pozycję Strona główna Panelu sterowania.

 7. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.

 8. Na liście programów kliknij pozycję Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

  Windows 7

 9. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 10. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.

 11. Na liście programów kliknij pozycję Narzędzie bazy danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×