Zarządzanie informacjami udostępnianymi za pośrednictwem witryny Moja witryna i profilu

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano sposoby udostępniania informacji za pośrednictwem witryny Moja witryna i profilu, a także przedstawiono kroki ułatwiające zarządzanie ilością udostępnianych informacji.

Uwaga: Jeśli te informacje nie są zgodne, co widzisz, być może używasz usługi Office 365 po uaktualnieniu usługi. Spróbuj Wyświetlanie i Konfigurowanie profilu Aby znaleźć informacje dotyczą Cię.

Co chcesz zrobić?

Omówienie

Udostępnianie innym informacji o sobie pozwala łatwiej łączyć się z innymi oraz rozbudowywać sieć zawodową. Należy jednak wiedzieć, jakiego typu informacje są udostępniane i w jakim zakresie. Na przykład informacje osobiste, takie jak numer telefonu komórkowego, można udostępnić jedynie członkom grupy roboczej lub kierownikowi, a nie wszystkim pracownikom organizacji.

Ponadto należy sprawdzić, czy w organizacji obowiązują zasady dotyczące udostępniania informacji. Na przykład w organizacji mogą istnieć zasady określające typy informacji, które mają być przechowywane w trybie online, lub typy zawartości, która wymaga procesu zatwierdzenia.

Poniżej przedstawiono niektóre najważniejsze metody udostępniania informacji za pośrednictwem witryny Moja witryna:

 • Zawartość w witrynie Moja witryna, w tym dokumenty, listy i blogi.

 • Znaczniki i notatki stosowane do stron i dokumentów.

 • Sugerowane słowa kluczowe i współpracownicy zatwierdzeni przez użytkownika, przy użyciu których można szybko zaktualizować witrynę Moja witryna i rozpocząć współpracę z innymi.

 • Informacje osobiste, takie jak informacje kontaktowe, zainteresowania, obowiązki, współpracownicy oraz członkostwa na listach e-mail w profilu, a także wszelkie aktualizacje wprowadzone w szczegółach profilu.

Należy pamiętać, że organizacja może dostosować witrynę Moja witryna, określając, które typy informacji można dodawać lub dostosowywać. Organizacja może także dodać do witryny Moja witryna informacje z innych źródeł danych, na przykład z bazy danych zasobów ludzkich.

Początek strony

Udostępnianie zawartości i zarządzanie dostępem do niej w witrynie Moja witryna

W witrynie Moja witryna są dostępne trzy opcje udostępniania dokumentów:

 • Dokumenty udostępnione. Ta biblioteka służy do przechowywania dokumentów, które mają zostać udostępnione wielu osobom. W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna można edytować uprawnienia do biblioteki, a także do określonych folderów i elementów.

 • Dokumenty prywatne. Ta biblioteka jest przeznaczona na dokumenty, które nie mają być udostępniane innym. Przechowywanie dokumentów w tej bibliotece może okazać się przydatne, jeśli na przykład użytkownik często musi uzyskiwać dostęp do dokumentu z innych komputerów, ale nie chce udostępnić go współpracownikom.

W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna można także dodać do niej inną zawartość, taką jak inne biblioteki, listy lub witrynę blogu, aby udostępniać swoje pomysły.

Uprawnieniami do tych elementów można zarządzać podobnie jak zarządza się uprawnieniami do zawartości w innych witrynach. Uprawnienia można dostosować na poziomie witryny, zarówno w przypadku list, bibliotek, folderów, określonych dokumentów, jak i elementów listy.

Na karcie Zawartość w profilu użytkownika inne osoby mogą też przeglądać (o ile maja odpowiednie uprawnienie) utworzone przez użytkownika dokumenty publiczne w innych witrynach programu SharePoint, których członkiem jest użytkownik.

W organizacji mogą obowiązywać dodatkowe zasady określające, które typy dokumentów można przechowywać w witrynie Moja witryna.

Początek strony

Opis dodawania współpracowników i śledzenia działań

Działania współpracowników można śledzić, aby wiedzieć, kiedy znakują interesujący artykuł, ogłaszają notatkę na tablicy notatek lub zmieniają stanowisko. Działania tych osób są wyświetlane w odwrotnym porządku chronologicznym w kanale aktualności obserwującego ich użytkownika. I na odwrót — osoby w organizacji użytkownika mogą go dodać jako współpracownika i śledzić jego działania we własnych kanałach aktualności.

Użytkownik może zostać dodany jako współpracownik przez inne osoby, które mogą śledzić jego działania i nie ma tu znaczenia, czy użytkownik dodał je jako swoich współpracowników (i na odwrót). Jeśli jednak działania takiej osoby są interesujące, można dodać ją jako współpracownika i również śledzić jej działania. Niektóre działania, takie jak zastosowanie słowa kluczowego, które inna osoba wymieniła wśród swoich zainteresowań, mogą się pojawić w źródle wiadomości każdej osoby, która ma uprawnienie do wyświetlania danej witryny Moja witryna.

W zależności od tego, jak administrator skonfigurował daną witrynę Moja witryna, działania wyświetlane w swoim źródle wiadomości można zmienić, edytując sekcję Preferencje w swoim profilu. Można na przykład zdecydować, czy w źródle wiadomości ma być wyświetlane powiadomienie, kiedy współpracownik zmienia zespoły lub wpisuje notatkę na stronie profilu innej osoby. Ustawienia nie mają wpływu na działania użytkownika widoczne w źródłach wiadomości innych osób.

Zależnie od konfiguracji witryny Moja witryna użytkownik może otrzymywać powiadomienie e-mail, kiedy ktoś doda go jako współpracownika. Wiadomość zawiera informację o tym, że ktoś dodał użytkownika jako współpracownika i śledzi jego działania, ale nie umożliwia zdecydowania, czy ta osoba może to zrobić.

Aby nie otrzymywać powiadomienia o tym, że ktoś dodał Cię jako współpracownika, wykonaj następującą procedurę:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij pozycję Edytuj mój profil.

 3. W sekcji Preferencje obok pozycji Powiadomienia e-mail wyczyść pole wyboru Powiadom mnie, gdy ktoś doda mnie jako współpracownika.

Początek strony

Praca ze znacznikami, ocenami, notatkami i komunikatami o stanie

Znaczniki, notatki i komunikaty o stanie umożliwiają znajdowanie informacji i łączenie się z innymi osobami w organizacji.

Znaczniki

Jeśli administrator włączył funkcję znakowania społecznościowego, można znakować zawartość, co ułatwia jej zapamiętywanie, klasyfikowanie i udostępnianie innym. Znakować można strony i dokumenty w witrynie programu SharePoint, a także inne strony w intranecie i Internecie. Stosując znacznik, można określić, czy jest on publiczny czy prywatny.

Aby pomóc w znajdowaniu interesującej zawartości, udostępniono różne sposoby dowiadywania się o zastosowaniu przez kogoś znacznika publicznego do zawartości (zakładając, że użytkownicy mają uprawnienie do wyświetlania zawartości):

 • Użytkownik może otrzymywać aktualizacje w swoim źródle wiadomości po tym, jak jego współpracownik zastosował znacznik do zawartości, którą użytkownik może wyświetlać. Jego współpracownicy również mogą być informowani, kiedy użytkownik doda znaczniki do zawartości, którą jego współpracownicy mogą wyświetlać.

 • Jeśli użytkownik dodał słowa kluczowe do sekcji Zainteresowania w swoim profilu, może być informowany, kiedy inne osoby użyją tego słowa kluczowego jako znacznika, zakładając, że użytkownik ma uprawnienie do wyświetlania danej znakowanej zawartości. Jeśli na przykład użytkownik umieścił słowo kluczowe „fotografia” wśród swoich zainteresowań i ktoś użyje tego terminu w znaczniku publicznym, użytkownik otrzyma aktualizację w swoim kanale aktualności.

 • To działa też w drugą stronę. Inne osoby mogą być informowane, kiedy użytkownik użyje słowa kluczowego dodanego przez nie jako zainteresowanie. Osoby śledzące dane słowo kluczowe, które odpowiada ich zainteresowaniu, nie muszą być współpracownikami, aby otrzymywać aktualizację, kiedy ktoś oznakuje zawartość tym słowem kluczowym lub ma podobne zainteresowania.

 • W sekcji Ostatnie działania w profilu użytkownika widać, kiedy użytkownik ostatnio oznakował zawartość, jeśli osoba obserwująca ma uprawnienie do wyświetlania zawartości. Jeśli inne osoby mają uprawnienie do wyświetlania profilu użytkownika, widzą sekcję Ostatnie działania bez względu na to, czy śledzą użytkownika jako współpracownika czy nie.

Znaczniki użytkownika są wyświetlane także w zbiorze znaczników (nazywanym czasem chmurą znaczników), który inni widzą w profilu użytkownika. Inne osoby mogą także wyświetlać więcej informacji o danym znaczniku, a także ostatnie działania związane ze znacznikiem (np. o tym, kiedy ktoś zastosował ten znacznik). Znaczniki stosowane przez użytkownika mogą współdziałać ze znacznikami przedsiębiorstwa zarządzanymi centralnie przez daną organizację. Więcej informacji można uzyskać od osoby, która zarządza zestawami terminów i słowami kluczowymi przedsiębiorstwa w danej organizacji.

Znacznik można oznaczyć jako publiczny lub prywatny. Jeśli użytkownik utworzy znacznik publiczny, ale potem oznaczy go jako prywatny lub usunie, nie będzie to miało wpływu na aktualizację, którą inni otrzymali w swoich źródłach wiadomości po utworzeniu tego znacznika. Pierwsza aktualizacja dotycząca tego znacznika pozostanie w źródłach wiadomości innych osób. Kiedy użytkownik oznacza znacznik jako prywatny, adres URL lub dokument wskazywany przez znacznik przestaje być dostępny dla innych użytkowników. Jednak użytkownicy nadal widzą tekst znacznika oznaczonego jako prywatny.

Oceny

Gdy w bibliotece zostanie włączona funkcja ocen, osoby mające uprawnienie do korzystania z danej zawartości mogą ją oceniać za pomocą klasyfikacji w formie gwiazdek. W zależności od konfiguracji biblioteki autor i osoby mające uprawnienie do wyświetlania zawartości widzą łączną liczbę ocen danego dokumentu, ale nie szczegóły dotyczące osób, które wystawiły dane oceny (nazwy użytkowników nie są wyświetlane obok ocen). Program Microsoft SharePoint Server przechowuje jednak nazwy użytkowników i można uzyskać dostęp do tych danych, korzystając z programów i rozwiązań zgodnych z programem SharePoint.

Jeśli użytkownik został dodany jako współpracownik przez inne osoby, osoby te otrzymają aktualizację w swoich źródłach wiadomości, kiedy użytkownik oceni zawartość (zakładając, że mają uprawnienie do wyświetlania tej zawartości). Wówczas jest wyświetlane łącze do ocenionej zawartości oraz ocena wybrana przez użytkownika. Aktualizacja pojawia się także w sekcji Ostatnie działania w profilu użytkownika, którą może wyświetlić każdy, kto ma uprawnienie do wyświetlania witryny Moja witryna użytkownika i ocenionej przez niego zawartości.

Notatki

Dokumenty i strony można opatrywać notatkami widocznymi dla osób wyświetlających dokumenty i strony, do których dodano notatki. Notatki można także umieszczać w profilach innych osób oraz we własnym profilu.

Osoby, które śledzą działania użytkownika jako współpracownika, otrzymują aktualizację w swoich źródłach wiadomości dotyczącą notatek napisanych przez tego użytkownika. W sekcji Ostatnie działania w profilu użytkownika są wyświetlone ostatnio napisane notatki dotyczące różnych fragmentów zawartości, o ile obserwator ma dostęp do danej zawartości.

Opublikowane notatki są widoczne dla wszystkich. Utworzoną notatkę można edytować lub usunąć, ale nie ma to wpływu na aktualizację, którą inne osoby otrzymały w swoich źródłach wiadomości, ani na tę, która pojawiła się w sekcji Ostatnie działania użytkownika po utworzeniu przez niego notatki.

Komunikaty o stanie

Komunikat o stanie umożliwia dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Jest on wyświetlany obok nazwy użytkownika i jego zdjęcia, kiedy inni odwiedzają jego profil.

Kiedy użytkownik zmienia komunikat o stanie, osoby, które śledzą działania użytkownika jako współpracownika, otrzymują aktualizację w swoich źródłach wiadomości. Aktualizacje dotyczące komunikatu o stanie pojawiają się także w sekcji Ostatnie działania w profilu użytkownika. Komunikat o stanie można edytować lub usunąć, ale nie ma to wpływu na oryginalną aktualizację otrzymaną przez inne osoby w ich źródłach wiadomości ani na tę, która jest wyświetlana w sekcji Ostatnie działania.

Początek strony

Opis sugestii dotyczących słów kluczowych i współpracowników

W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna i zainstalowanych programów można otrzymywać sugestie dotyczące współpracowników i słów kluczowych pomocne w szybszym znajdowaniu odpowiednich osób i informacji.

Te sugestie mogą być oparte na sposób korzystania z programów zgodny z programem SharePoint, takich jak Microsoft Outlook 2010.

Funkcja dodatek współpracowników programu SharePoint Server w Outlook 2010, na przykład skanuje folderu wysłanej wiadomości e-mail, aby wyszukać określone nazwy i słów kluczowych oraz częstotliwość tych nazw i słów kluczowych. Lista jest aktualizowana okresowo i przechowywane na dysku twardym komputera.

Listę prawdopodobnych współpracowników można znaleźć na stronie Dodawanie współpracowników w swoim profilu. Tam też można zatwierdzać lub odrzucać współpracowników.

Lista sugerowanych słów kluczowych jest widoczna podczas edytowania profilu — można na niej zatwierdzać lub odrzucać słowa kluczowe. Zatwierdzone słowa kluczowe są dodawane do sekcji Zapytaj mnie o lub Zainteresowania w profilu użytkownika.

Decydowanie, czy wysłane wiadomości e-mail mają być analizowane pod kątem sugestii dotyczących współpracowników i słów kluczowych

Użytkownik może wyłączyć o wiadomości e-mail analizowany przy zarządzania ustawieniami w niektórych programów poczty e-mail. Na przykład umożliwia poniższą procedurę w Outlook 2010 wyłączyć analizy wiadomości e-mail. Jeśli korzystasz z innego programu, który można analizowanie wysłanych wiadomości e-mail sugestie dotyczące słów kluczowych i współpracowników, zobacz Pomoc programu.

 1. W Outlook 2010 kliknij menu plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane i przewiń zawartość okna do sekcji Inne.

 3. Wyczyść pole wyboru Zezwól na analizowanie wysłanych wiadomości e-mail w celu identyfikowania osób i tematów, których najczęściej dotyczy poczta e-mail, oraz na przekazywanie tych informacji do domyślnego serwera.

 4. Kliknij przycisk OK.

Decydowanie, czy program SharePoint Server ma wysyłać sugestie dotyczące współpracowników i słów kluczowych w wiadomości e-mail

W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna można otrzymywać sugestie dodania współpracowników i słów kluczowych. Można zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail, korzystając z poniższej procedury w programie SharePoint Server.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij pozycję Edytuj mój profil.

 3. Przewiń do sekcji Preferencje i w obszarze Powiadomienia e-mail wyczyść pole wyboru Wyślij sugestie dotyczące nowych współpracowników i słów kluczowych.

Początek strony

Zarządzanie dostępem do określonych informacji w profilu

W zależności od konfiguracji profilu za pomocą kategorii prywatności można określić, że tylko wybrane osoby mogą przeglądać niektóre informacje w profilu, dane o członkostwie w witrynie i listach dystrybucyjnych oraz listy współpracowników. Można na przykład ustalić, że każda osoba, która może wyświetlić ten profil, widzi wszystkie witryny sieci Web, których członkiem jest właściciel tego profilu.

Uwaga: Administrator może dostosować lub ograniczyć możliwość stosowania kategorii prywatności względem szczegółów profilu, listy członkostwa i listy współpracowników.

Szczegóły profilu mogą zawierać określone informacje skonfigurowane przez administratora, ale może istnieć możliwość określenia, kto widzi szczegółowe informacje osobiste, takie jak prywatny numer telefonu.

Strona Członkostwa dostępna w profilu zawiera listę witryn i list dystrybucyjnych, do których należy użytkownik. W zależności od konfiguracji witryny Moja witryna poszczególne członkostwa mogą otrzymywać kategorie prywatności.

Współpracownicy zwykle obejmują członków zespołu, jak również inne osoby, których działania mają być śledzone. Współpracowników można organizować w grupy, ale możliwość wyświetlania współpracowników przez inne osoby można określić tylko za pomocą następujących kategorii prywatności.

 • Wszyscy

 • Moi współpracownicy

 • Mój zespół

 • Mój menedżer

 • Tylko ja

Stosowanie kategorii prywatności do szczegółów profilu, członkostw i listy współpracowników

Kategorie prywatności dotyczące szczegółów profilu, członkostw i listy współpracowników w profilu można zmienić.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Aby edytować informacje o swoim profilu, kliknij pozycję Edytuj mój profil znajdującą się pod obrazem.

 3. Aby edytować członkostwa, kliknij pozycję Członkostwa. Zaznacz pole wyboru obok członkostw, które chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj członkostwa.

 4. Aby edytować listę współpracowników, kliknij pozycję Współpracownicy, zaznacz pola wyboru obok współpracowników, których ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj współpracowników.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk OK.

Dodawanie współpracownika do swojego zespołu

Ustawienie prywatności Mój zespół można zastosować do określonych szczegółów w profilu, członkostw lub listy współpracowników, jeśli chce się nimi określić, kto może wyświetlać te informacje. Na przykład można udostępnić element tylko swojemu zespołowi, a nie wszystkim współpracownikom ani nie wszystkim osobom, które mogą wyświetlać ten profil.

Daną osobę można dodać do swojego zespołu pod warunkiem, że ma ona uprawnienia do wyświetlania danej witryny Moja witryna. Nie ma przy tym znaczenia, czy ta osoba pracuje w tym samym dziale co użytkownik, czy jest to ktoś z innego działu, z kim użytkownik blisko współpracuje.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij pozycję Współpracownicy, wybierz współpracownika, którego chcesz dodać do swojego zespołu, a następnie kliknij pozycję Edytuj współpracowników. Jeśli chcesz, możesz wybrać kilku współpracowników.

 3. W sekcji Dodaj do grupy w obszarze Dodaj do mojego zespołu kliknij przycisk Tak.

 4. Kliknij przycisk OK.

Porada: Nowe osoby można dodawać do swojego zespołu jako współpracowników, korzystając z ustawienia Dodaj do mojego zespołu.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×