Zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Lync

Ostatnia aktualizacja: maj 2012

Aby poznać zasady zbierania danych i korzystania z nich dotyczące określonego produktu Microsoft Lync, należy zapoznać się z niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji oraz wszelkimi stosownymi uzupełnieniami.

Ogólne

Firma Microsoft dba o ochronę prywatności użytkowników, dostarczając im oprogramowanie zapewniające wydajność, funkcjonalność oraz wygodę wymagane w zastosowaniach prywatnych. W niniejszych zasadach zachowania poufności informacji objaśniono reguły zbierania danych i korzystania z nich dotyczące produktów firmy Microsoft wyszczególnionych w sekcji Uzupełnienia w tym dokumencie. Te zasady dotyczą przede wszystkim funkcji komunikujących się z Internetem. Nie dotyczą one innych witryn, produktów ani usług firmy Microsoft (online ani offline).

Uzupełnienia — produkty wprowadzone w 2010 r.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji użytkownika

Zgromadzone informacje będą używane przez firmę Microsoft oraz kontrolowane przez nią przedstawicielstwa i podmioty stowarzyszone do świadczenia usług i realizowania transakcji zamówionych lub autoryzowanych przez użytkownika oraz do włączania używanych przez niego funkcji. Mogą one być także używane w celu analizowania i ulepszania produktów i usług firmy Microsoft.

Firma Microsoft może przesyłać niezbędne wiadomości dotyczące usług, takie jak listy powitalne, przypomnienia o płatnościach, informacje dotyczące problemów technicznych z usługami oraz ogłoszenia o zabezpieczeniach. Niektóre usługi firmy Microsoft mogą okresowo wysyłać uznawane za część usługi listy do członków. Firma Microsoft może od czasu do czasu poprosić użytkownika o opinię, wypełnienie ankiety, a także przesłać materiały promocyjne dotyczące innych produktów lub usług firmy Microsoft i jej podmiotów stowarzyszonych.

W celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spójnego i spersonalizowanego działania produktów firmy Microsoft, informacje zbierane za pomocą jednej z usług firmy Microsoft mogą być łączone z informacjami zbieranymi dzięki innym usługom firmy Microsoft. Zebrane informacje mogą być także uzupełniane informacjami otrzymanymi od innych firm. Na przykład za pomocą usług innych firm mogą zostać uzyskane informacje dotyczące ogólnego obszaru geograficznego użytkownika na podstawie jego adresu IP w celu dostosowania określonych usług do danego obszaru geograficznego.

Dane osobowe podane przez użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych zasadach. Od czasu do czasu firma Microsoft zatrudnia inne firmy do świadczenia ograniczonych usług w jej imieniu, takich jak odpowiadanie na pytania klientów dotyczące produktów lub usług czy wykonywanie analiz statystycznych dotyczących usług firmy Microsoft. Firma Microsoft udostępnia takim firmom wyłącznie te dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia określonych usług, i firmom tym nie wolno używać tych danych do żadnych innych celów.

Firma Microsoft może użyć informacji dotyczących użytkownika łącznie z treścią przekazywanych wiadomości lub ujawnić je w celu: (a) przestrzegania przepisów prawa lub wypełnienia zobowiązań wynikających z tytułu żądań uprawnionych organów albo toczącego się postępowania prawnego; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft bądź jej klientów, włącznie z egzekwowaniem umów oraz zasad regulujących sposób korzystania z usług; (c) działania w dobrej wierze w przypadku, gdy jest konieczne użycie lub ujawnienie informacji w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników albo innych osób.

Informacje zbierane przez firmę Microsoft lub przesyłane do niej za pomocą produktów wyszczególnionych w sekcji Uzupełnienia w tym dokumencie mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnych innych krajach bądź regionach, w których firma Microsoft albo jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub usługodawcy mają swoje siedziby. Firma Microsoft stosuje się do tzw. struktury bezpiecznego schronienia („safe harbor”) zgodnie z wytycznymi Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, użytkowania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej.

Zbieranie i używanie informacji o komputerze użytkownika

W przypadku korzystania z oprogramowania zawierającego funkcje komunikujące się z Internetem informacje dotyczące komputera użytkownika (tak zwane standardowe informacje o komputerze) są wysyłane do odwiedzanych witryn sieci Web oraz używanych usług online. Firma Microsoft używa standardowych informacji o komputerze, aby udostępnić użytkownikowi usługi z obsługą Internetu w celu ulepszania oferowanych produktów i usług oraz na potrzeby analizy statystycznej. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują adres IP komputera użytkownika, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. W niektórych przypadkach te informacje mogą również obejmować identyfikator sprzętu, który identyfikuje producenta, nazwę i wersję urządzenia. Jeśli określona funkcja lub usługa przesyła informacje do firmy Microsoft, przesyła także standardowe informacje o komputerze.

Bezpieczeństwo informacji użytkownika

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkowników. Firma Microsoft korzysta z różnych technologii i procedur zabezpieczających w celu ochrony informacji użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje przekazane firmie Microsoft są na przykład przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, znajdujących się w obiektach pod ścisłą kontrolą.

Zmiany w niniejszych zasadach ochrony poufności informacji

Od czasu do czasu firma Microsoft aktualizuje niniejsze zasady ochrony poufności informacji lub dotyczące ich uzupełnienia, aby odzwierciedlić zmiany w produktach i usługach oraz uwzględnić opinie klientów. Po opublikowaniu zmian poprawiana jest data ostatniej aktualizacji na początku niniejszych zasad. Firma Microsoft zachęca do okresowego sprawdzania niniejszych zasad i dotyczących ich uzupełnień, aby być na bieżąco ze metodami, jakie firma Microsoft stosuje w celu ochrony informacji użytkowników.

Informacje uzupełniające

Firma Microsoft czeka na komentarze dotyczące tych zasad i powiązanych z nimi uzupełnień. W razie pytań dotyczących tych zasad lub jeśli użytkownik uważa, że firma Microsoft ich nie przestrzega, prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza kontaktu w sprawie opinii dotyczących prywatności w ujednoliconej komunikacji lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod następującym adresem:

Microsoft Privacy — UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Konkretne funkcje

Raportowanie błędów firmie Microsoft

Działanie tej funkcji. Narzędzie Raportowanie błędów firmie Microsoft udostępnia usługę umożliwiającą użytkownikom zgłaszanie problemów firmie Microsoft i otrzymywanie informacji mogących pomóc uniknąć tych problemów lub je rozwiązać.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Aby uzyskać więcej informacji o informacjach zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych przez narzędzie Raportowanie błędów firmie Microsoft, zobacz zasady zachowania poufności informacji dotyczące narzędzia Raportowanie błędów firmie Microsoft w sekcji Zasady zachowania poufności informacji dotyczące usługi raportowania błędów firmie Microsoft.

Użytkowanie informacji. Dane raportowania błędów przesłane przez użytkownika mogą być używane w celu rozwiązywania problemów klientów i ulepszania oprogramowania i usług firmy Microsoft.

Wybór i kontrola. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na uczestniczenie w raportowaniu błędów firmie Microsoft przy wystąpieniu pierwszego błędu. Jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć tę funkcję, narzędzie Raportowanie błędów firmie Microsoft będzie automatycznie raportować napotkane problemy firmie Microsoft.

W sporadycznych przypadkach, takich jak bardzo trudne do rozwiązania problemy, firma Microsoft może poprosić o dodatkowe dane, w tym sekcje pamięci (które mogą zawierać fragmenty pamięci używane przez wszystkie aplikacje działające w momencie wystąpienia błędu), niektóre ustawienia rejestru, a także jeden lub więcej plików znajdujących się na komputerze. Mogą to być także bieżące dokumenty użytkownika. W przypadku prośby o dodatkowe dane użytkownik ma możliwość przejrzenia informacji zawartych w raporcie o błędzie i zdecydowania, czy należy wysłać ten raport firmie Microsoft.

Ważne informacje. Użytkownicy biznesowi mogą korzystać z zasad grupy w celu konfigurowania działania narzędzia Raportowanie błędów firmie Microsoft na ich komputerach. Opcje konfiguracji umożliwiają całkowite wyłączenie raportowania błędów firmie Microsoft. W celu skonfigurowania zasad grupy dla narzędzia Raportowanie błędów firmie Microsoft administratorzy mogą zapoznać się ze szczegółami technicznymi dostępnymi w witrynie TechCenter zasad grupy systemu Windows Server.

Usługa powiadomień Push programu Microsoft Lync Server

Działanie tej funkcji. Usługa powiadomień Push programu Lync Server służy do przesyłania powiadomień o aktualizacjach, na przykład powiadomień i zaproszeń wiadomości błyskawicznych, powiadomień o oczekujących wiadomościach i o nieodebranych połączeniach, na urządzenia przenośne, na których zainstalowano klienta przenośnego Microsoft Lync 2010 (lub nowszego) i które skonfigurowano do odbierania powiadomień Push.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Wszystkie powiadomienia i zaproszenia wiadomości błyskawicznych, powiadomienia o oczekujących wiadomościach i powiadomienia o nieodebranych połączeniach przesyłane do programu Microsoft Lync zainstalowanego na urządzeniach przenośnych są przesyłane przez usługę powiadomień Push programu Lync Server w celu dostarczenia do wybranego odbiorcy. Dodatkowe informacje przechodzące przez usługę powiadomień Push programu Lync Server mogą obejmować nazwę wyświetlaną nadawcy, podgląd wiadomości i identyfikator konwersacji. Po nawiązaniu rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych przez uczestników wiadomości przestają korzystać z usługi powiadomień Push programu Lync Server.

Wykorzystanie informacji. Informacje przesyłane do usługi powiadomień Push programu Lync Server są wykorzystywane do przetwarzania i dostarczania powiadomień o wiadomościach błyskawicznych, wiadomościach oczekujących i nieodebranych połączeniach do odpowiedniego odbiorcy. Firma Microsoft nie zapisuje ani nie przechowuje danych przesyłanych do usługi powiadomień Push programu Lync Server. Powiadomienia są dostarczane na telefony komórkowe użytkowników przy użyciu usług powiadomień Push innych firm, w zależności od danego urządzenia przenośnego: na przykład wiadomości przesłane do lub z urządzenia firmy Apple przechodzą przez usługę powiadomień Push firmy Apple. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za dane zbierane przez te usługi powiadomień Push innych firm. Informacje na temat ich zasad zbierania i wykorzystania danych można znaleźć w uzupełnieniu dotyczącym poufności odpowiedniego urządzenia przenośnego (lista uzupełnień znajduje się w górnej części strony).

Wybór i kontrola. Korzystanie z usługi powiadomień Push programu Lync Server jest konieczne w celu korzystania z funkcji powiadomień Push programu Microsoft Lync zainstalowanego na urządzeniach przenośnych w organizacji. Aby sprawdzić, czy ta funkcjonalność została włączona w danej organizacji, należy skontaktować się z odpowiednim administratorem. Jeśli w danej organizacji włączono powiadomienia Push, a dane urządzenie jest w stanie je odbierać i wyświetlać, można włączyć lub wyłączyć ich wyświetlanie, ale wyłączenie ich powoduje jedynie wyłączenie okien wyskakujących i dzwonków używanych przez urządzenie do powiadamiania o nich, nie powoduje natomiast zaprzestania odbierania nowych wiadomości i powiadomień przez urządzenie.

Przesyłanie opinii online

Działanie tej funkcji. Funkcja przesyłania opinii online umożliwia przesłanie opinii na temat produktów i usług bezpośrednio do firmy Microsoft.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. W przypadku skorzystania z funkcji przesyłania opinii online do firmy Microsoft zostanie przesłana treść wiadomości, a także standardowe informacje o komputerze użytkownika.

Korzystanie z informacji. Przesłane informacje mogą służyć do ulepszania witryn, produktów lub usług firmy Microsoft. Zebrane informacje mogą być także użyte w celu wysłania do użytkownika prośby o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących zgłoszonych przez niego opinii na temat używanych produktów bądź usług.

Wybór i kontrola. Korzystanie z funkcji przesyłania opinii online jest opcjonalne.

Pomoc online

Działanie tej funkcji. Kliknięcie pozycji Pomoc online lub Pomoc powoduje udostępnienie użytkownikowi materiałów pomocy technicznej w trybie online zawierających najnowszą dostępną zawartość.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane. Podczas korzystania z funkcji Pomoc online lub Pomoc żądanie użytkownika jest wysyłane do firmy Microsoft wraz z jego ewentualną oceną lub opinią dotyczącą tematów pomocy wyświetlonych przez użytkownika. W przypadku wpisania danych osobowych w polach wyszukiwania lub opinii te informacje zostaną wysłane do firmy Microsoft, ale nie będą one używane w celu zidentyfikowania użytkownika ani skontaktowania się z nim.

Użytkowanie informacji. W funkcjach Pomoc online i Pomoc wykorzystywane są informacje wprowadzane przez użytkownika podczas wyszukiwania w celu zwracania najtrafniejszych wyników, a także opracowywania nowej i ulepszania istniejącej zawartości.

Wybór i kontrola. Jeśli użytkownik nie chce nawiązywać połączenia z materiałami pomocy technicznej w trybie online, nie powinien klikać pozycji Pomoc online ani Pomoc.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×