Zmiany dotyczące zgodności między różnymi wersjami

Narzędzie sprawdzania zgodności wyświetla listę elementów w dokumencie programu Word 2013 lub 2016, które nie są obsługiwane lub zachowują się inaczej we wcześniejszych wersjach programu Word. Po przekonwertowaniu dokumentu na format programu Word 2016 lub 2013 niektóre z tych funkcji zostaną trwale zmienione.

Aby uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności, kliknij pozycję plik > informacje, kliknij pozycję Wyszukaj problemy > Sprawdź zgodność, a następnie przejrzyj listę problemów ze zgodnością w obszarze Podsumowanie.

Dostępność funkcji w poszczególnych trybach

Funkcja

97–2003

2007

2010

2013 i 2016

Klip wideo w sieci Web

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Aplikacje dla pakietu Office

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Kontrolki zawartości sekcji powtarzającej się

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Niestandardowe kolumny przypisu dolnego

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Domyślnie zwinięte nagłówki

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Oznaczanie komentarzy jako gotowych

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Nowe formaty numeracji

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Nowe kształty i pola tekstowe

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Efekty w tekście

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Tekst alternatywny w tabelach

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Funkcje OpenType

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Blokowanie autorów

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Nowe efekty WordArt

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Nowe kontrolki zawartości

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Kontrolki zawartości programu Word 2007

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Motywy

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Czcionki główne i pomocnicze

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Śledzone przeniesienia

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Tabulatory wyrównania do marginesów

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Grafiki SmartArt

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Wykresy pakietu Office 2007

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Obiekty osadzone w formacie Open XML

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Bloki konstrukcyjne

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Bibliografia i cytaty

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Równania

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Względne pola tekstowe

Czerwony znak X

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Obiekty WordArt z poprzednich wersji

Zielony znacznik wyboru

Zielony znacznik wyboru

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Diagramy z poprzednich wersji

Zielony znacznik wyboru

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Wykresy z poprzednich wersji

Zielony znacznik wyboru

Czerwony znak X

Czerwony znak X

Czerwony znak X


Początek strony

Zmiana zachowania funkcji

Oznaczanie komentarzy jako gotowych

Oznaczanie komentarzy jako gotowych jest możliwe tylko w formatach plików programu Word 2013 i 2016. Jeśli komentarz lub odpowiedź nie są edytowane we wcześniejszej wersji programu Word, komentarz lub odpowiedź pojawi się po ponownym otwarciu pliku w programie Word 2013 lub 2016.

Odpowiedzi na komentarze nie przypominają odpowiedzi we wcześniejszych wersjach programu Word.

Bloki konstrukcyjne

Niektóre informacje zawarte w blokach konstrukcyjnych i pozycjach Autotekstu mogą zostać utracone.

Szablony udostępniają zawartość, która jest wyświetlana w galeriach bloków konstrukcyjnych w programach Word 2016, 2013, 2010 i 2007. Po zapisaniu szablonu w formacie programu Word 97-2003 zawartość z galerii bloków konstrukcyjnych zostanie trwale przekonwertowana na statyczne pozycje Autotekstu. Nie będzie można przekonwertować Autotekstu z powrotem na bloki konstrukcyjne, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Word 2013 lub 2016.

Zawartość z następujących galerii bloków konstrukcyjnych zostanie przekonwertowana na Autotekst:

 • Tabele

 • Nagłówki

 • Stopek

 • Numery stron

 • Pola tekstowe

 • Równania

 • Spis treści

 • Bibliografii

 • Znaki wodne

 • Galerie niestandardowe

Bibliografie i cytaty

Cytaty i bibliografie zostaną przekonwertowane na tekst statyczny i nie będą już aktualizowane automatycznie.

W programach Word 2016 i 2013 cytaty i bibliografie są aktualizowane automatycznie po zmodyfikowaniu ich źródeł lub zastosowaniu nowego stylu dokumentu.

Po zapisaniu dokumentu programu Word 2016 lub 2013 w formacie programu Word 97-2003 cytaty i bibliografie są konwertowane na tekst statyczny, który nie zostanie automatycznie zaktualizowany, a ich źródła nie będą dostępne.

Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Word 2016 lub 2013, cytaty i bibliografie nie będą automatycznie aktualizowane. Aby cytaty i bibliografie były automatycznie aktualizowane, należy ponownie utworzyć źródła w dokumencie lub skopiować je do bieżącej listy w polu Menedżer źródeł , a następnie zamienić statyczne cytaty i bibliografie na nowo utworzone.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cytatów i bibliografii, zobacz Tworzenie bibliografii.

Kontrolki zawartości

Kontrolki zawartości zostaną przekonwertowane na zawartość statyczną.

Jeśli zapiszesz dokument w formacie programu Word 97 – 2003, wszystkie kontrolki zawartości zostaną przekonwertowane na zwykły tekst, a skojarzone właściwości zostaną trwale utracone, nawet jeśli później przekonwertujesz dokument na format pliku programu Word 2016 lub 2013.

Na przykład w programie Word 97 – 2003 użytkownicy nie będą już widzieć elementów na liście rozwijanej. Ponadto żadne regiony, których nie można edytować ani usunąć, nie będą już wymuszane, a użytkownicy będą mogli usuwać i zmieniać zawartość kontrolek.

Obiekty osadzone

Obiekt osadzony w tym dokumencie został utworzony w nowszej wersji pakietu Office. Nie można go edytować we wcześniejszej wersji programu Word.

Możesz przekonwertować otwarte obiekty osadzone w formacie XML, aby mogły być edytowane przez osoby korzystające ze starszych wersji programu Word.

Konwertowanie osadzonych obiektów programu Excel 2013 lub 2016

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie obiekt arkusz, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym konwertowanie kliknij pozycję Konwertuj na.

 4. Wybierz arkusz programu Microsoft Excel 97-2003 na liście Typ obiektu .

Konwertowanie osadzonych obiektów slajdów programu PowerPoint 2013 lub 2016

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie obiekt slajdu, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym konwertowanie kliknij pozycję Konwertuj na.

 4. Wybierz slajd programu Microsoft PowerPoint 97-2003 na liście Typ obiektu .

Konwertowanie osadzonych obiektów prezentacji programu PowerPoint 2013 lub 2016

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie obiekt prezentacji, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym konwertowanie kliknij pozycję Konwertuj na.

 4. Wybierz prezentację programu Microsoft PowerPoint 97-2003 na liście Typ obiektu :

Konwertowanie osadzonych obiektów programu Word 2013 lub 2016

Obiekty osadzone można przekonwertować, aby mogły być edytowane przez osoby korzystające ze starszych wersji programu Word.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt osadzony.

 2. Wskaż polecenie obiekt dokumentu, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.

 3. W oknie dialogowym Konwertuj kliknij, aby wybrać pozycję Konwertuj na.

 4. Na liście Typ obiektu wybierz pozycję dokument programu Microsoft Word 97-2003.

Równania

Równania zostaną przekonwertowane na obrazy. Nie będzie można edytować równań, dopóki dokument nie zostanie przekonwertowany na nowy format pliku. Wszelkie komentarze, przypisy końcowe i przypisy dolne występujące w równaniach zostaną trwale utracone przy zapisywaniu.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97-2003 równania zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie można edytować. Jeśli jednak później dokument zostanie przekonwertowany na format pliku programu Word 2016 lub 2013 i nie wprowadzono zmian w obrazach równań w poprzedniej wersji, równania zostaną przekształcone w tekst i będzie można je edytować.

Grafiki SmartArt

Grafiki SmartArt zostaną przekonwertowane na jeden obiekt, którego nie będzie można edytować we wcześniejszych wersjach programu Word.

Po zapisaniu dokumentu zawierającego grafikę SmartArt w formacie programu Word 97-2003 zostaną one przekonwertowane na obrazy statyczne. Nie będzie można edytować tekstu w grafice, zmieniać jego układu ani zmieniać jego ogólnego wyglądu.

Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Word 2016 lub 2013, a we wcześniejszych wersjach nie wprowadzono żadnych zmian, grafika zostanie zmieniona z powrotem na obiekt SmartArt.

Tabulatory wyrównania do marginesów

Tabulatory wyrównania zostaną przekonwertowane na tabulatory tradycyjne.

W programie Word 2016 i 2013 tabulatory wyrównania są używane do pozycjonowania tekstu względem marginesów dokumentu lub regionu w dokumencie i dostosowywania ich położenia w przypadku zmiany marginesów.

Po zapisaniu dokumentu w formacie programu Word 97-2003 tabulatory wyrównania zostaną trwale zastąpione tradycyjnymi kartami i nie będą automatycznie dopasowywane ich położenia po zmianie marginesów. Jeśli do tworzenia układu złożonego użyto tabulatorów wyrównania, można zmienić położenie kart i zmienić wygląd dokumentu.

Pola tekstowe

Pozycjonowanie w polu tekstowym zostanie zmienione.

W polach tekstowych tekst wyśrodkowany pionowo lub wyrównany do dołu będzie trwale wyrównany do góry, nawet jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Word 2016 lub 2013.

Śledzone przeniesienia

Prześledzone przeniesienia zostaną przekonwertowane na usunięcia i wstawienia.

Jeśli zapiszesz dokument w formacie programu Word 97-2003, prześledzone przeniesienia zostaną przekształcone w śledzone usunięcia i wstawienia. Jeśli później dokument zostanie przekonwertowany na format programu Word 2016 lub 2013, prześledzone wstawienia i usunięcia nie zostaną przekształcone na prześledzone przeniesienia.

Nowe formaty numeracji

Nowe formaty numeracji zostaną przekonwertowane na cyfry arabskie (1, 2, 3, 4,...).

Listy formatowane przy użyciu nowych formatów numeracji (0,001, 0,002, 0003, 0,004,...) zostaną przekonwertowane na standardowe formaty liczb w języku arabskim (1, 2, 3, 4,...).

Nowe kształty i pola tekstowe

Kształty i pola tekstowe zostaną przekonwertowane na efekty dostępne w tym formacie.

Kształty i pola tekstowe utworzone w programie Word 2016 lub 2013 mogą być sformatowane przy użyciu wielu nowych efektów, takich jak skos i obrót 3-w, które nie są dostępne we wcześniejszych wersjach programu Word. W poprzednich wersjach programu Word efekty te zostaną przekonwertowane na efekty dostępne w tych wersjach.

Efekty tekstowe

Efekty zastosowane do tekstu zostaną usunięte

Efekty dotyczące tekstu są trwale usuwane, o ile nie zostały zastosowane przy użyciu stylu niestandardowego.

Jeśli efekty tekstowe są stosowane za pomocą stylu niestandardowego, pojawią się one ponownie po ponownym otwarciu dokumentu w programie Word 2016 lub 2013.

Tekst alternatywny w tabelach

W tabelach zostaną utracone informacje z tekstu alternatywnego.

Tekst alternatywny jest wyświetlany, gdy dokument znajduje się w sieci Web. W formacie programu Word 97-2003 tekst alternatywny w tabelach jest trwale usuwany.

Blokowanie autorów

Wszystkie informacje o tym, gdzie inni autorzy edytują ten dokument, zostaną trwale usunięte.

Bloki autora zostaną usunięte z obszarów, do których zostały zastosowane, i cały dokument będzie dostępny do edycji.

WordArt

Efekty zastosowane do tekstu zostaną usunięte.

Obiekt WordArt jest konwertowany na tekst statyczny.

Wykresy i diagramy

Wykres w tym dokumencie może zawierać dane w komórkach, które znajdują się poza limitem wierszy i kolumn wybranego formatu pliku. Dane wykraczające poza 256 (IV) kolumny według 65 536 wierszy nie zostaną zapisane.

Niektóre wykresy i diagramy zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie będzie można zmienić. Jeśli wykres lub diagram są oparte na danych wykraczających poza wiersze i kolumny obsługiwane przez program Word 97-2003, dane te zostaną utracone.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×