Spis treści
×

8 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2016

Content Idea Request 66281

W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 8 (numer kompilacji: 13.0.2213.0) dla programu Microsoft SQL Server 2016. Ta aktualizacja zawiera poprawki hotfix wydane po wydaniu programu SQL Server 2016.

Zbiorcza aktualizacja

Aktualizacje zbiorcze (CU) są teraz dostępne w Microsoft Download Center. Tylko najnowsze CU, która została opublikowana dla programu SQL Server 2016 jest dostępny w Centrum pobierania.

 • Każdy nowy CU zawiera wszystkie poprawki, które zostały zawarte w poprzednich CU zainstalowaną wersję/Service Pack programu SQL Server.

 • Firma Microsoft zaleca toku, proaktywne instalacja CUs, staną się one dostępne:

  • SQL Server CUs poświadcza się, że taki sam poziom jak dodatki Service Pack i powinien być zainstalowany na tym samym poziomie ufności.

  • Pokazuje dane historyczne znacznej liczbie przypadków pomocy technicznej dotyczących problemu, który został wyrażony w CU zwolnione.

  • CUs może zawierać wartości dodanej powyżej poprawki. Dotyczy to możliwości obsługi, łatwość zarządzania i niezawodność aktualizacji.

 • Podobnie jak w przypadku dodatków service Pack dla programu SQL Server zaleca się przetestowanie CUs przed ich wdrożeniem do środowiska produkcyjnego.

 • Firma Microsoft zaleca uaktualnienie instalacja programu SQL Server do spakowania najnowsza usługa SQL Server 2016.

Sposób uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej

Następująca aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Download Center:

Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2016. Jeśli nie ma strony pobierania, skontaktuj się z działu obsługi klienta firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej. Uwaga Po wydaniu przyszłych aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2016, to CU można znajdujące się i pobierać z Wykazu usługi Microsoft Windows Update. Jednakże firma Microsoft zaleca zainstalowanie najnowszych dostępnych aktualizacji zbiorczej.

Poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Note The following table lists the status of individual Microsoft Knowledge Base articles. A separate Microsoft Knowledge Base article might not be created for each bug.

VSTS bug number

KB article number

Description

Fix area

Status

10729319

4017827

FIX: Reporting Services "SortExpression" cause rsComparisonError when there is a NULL value in a column set as "DataTimeOffset"

Reporting Services

Public

10817781

4040276

FIX: Indirect checkpoints on the tempdb database cause "Non-yielding scheduler" error in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

10682296

4022895

FIX: Excel crashes when you save a workbook as a PDF file by using the Adobe Acrobat PDFMaker add-in if the MDS add-in for Excel in SQL Server 2014 or 2016 is also installed

Data Quality Services (DQS)

Public

10682302

4023926

FIX: Unable to drop stored procedure execution article from P2P publication in SQL Server 2014 or 2016

SQL Engine

Public

10682256

3108537

FIX: DBCC CHECKFILEGROUP reports false inconsistency error 5283 on a database that contains a partitioned table in SQL Server

SQL Engine

Public

10682300

4024311

FIX: "Non-yielding Scheduler" condition occurs on spinlock contention in Microsoft SQL Server 2014 or 2016

SQL Engine

Public

10716344

4039966

FIX: Access violation occurs when a DDL trigger is raised by the CREATE EXTERNAL TABLE command in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

10729323

4022935

FIX: Fails to resume a suspended availability database after a write error in SQL Server 2014 or 2016

High Availability

Public

10679744

4040533

FIX: Returns incorrect results when computed column is queried after installing hotfix that's described in KB 3213683 and enabling TF 176 in SQL Server 2016

SQL Engine

Public

10682282

4024563

FIX: Unhandled exception when you export a SSRS report to a .pdf file if the page height is set to 8.5 inches in SQL Server 2014 or 2016

Reporting Services

Public

10682251

4024184

FIX: Access violation with query to retrieve data from a clustered columnstore index in SQL Server 2014 or 2016

SQL Engine

Public

10479291

4034789

FIX: An unexpected exception error occurs when a XIRR measure processes too many records in SSAS 2016

Analysis Services

Public

10682270

4022753

FIX: SSAS 2014 or 2016 crashes when you execute an MDX query that refers to a calculated member which is a child member of another hierarchy

Analysis Services

Public

10682266

4023679

FIX: Timeout when you back up a large database to URL in SQL Server 2014 or 2016

SQL Engine

Public

10682259

4023170

FIX: Error 574 when you try to install Service Pack 2 for SQL Server 2014

Management Tools

Public

10682322

4034376

FIX: Couldn't disable "change data capture" if any column is encrypted by "Always Encrypted" feature of SQL Server 2016

SQL Engine

Public

10271367

4024860

Update to improve the performance for columnstore dynamic management views "column_store_row_groups" and "dm_db_column_store_row_group_physical_stats" in SQL Server 2016

SQL Performance

Public

10988058

4053693

FIX: CDC components in SSIS do not function in SQL Server after a cumulative update is applied

Integration Services

Public

10988062

4038932

FIX: Change Data Capture functionality does not work in SQL Server

Change Data Capture

Public

Liczba błędów VSTS

Numer artykułu KB

Opis

Naprawić obszar

10729319

4017827

Poprawka: Usługi Reporting Services "SortExpression" powoduje rsComparisonError, gdy ma wartość NULL w kolumnie, Ustaw jako "DataTimeOffset"

Usługi Reporting Services

10817781

4040276

Poprawka: Pośrednich punktów kontrolnych w bazie danych tempdb powoduje błąd "Harmonogram produkcji innej niż" w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

10682296

4022895

Poprawka: Program Excel ulega awarii podczas zapisywania skoroszytu, jak również jest zainstalowany plik PDF za pomocą dodatku programu Adobe Acrobat PDFMaker, jeśli MDS dodatek dla programu Excel w programie SQL Server 2014 lub 2016

Usługi jakości danych (DQS)

10682302

4023926

Poprawka: Nie można usunąć artykułu wykonanie procedury przechowywanej z P2P publikacji w programie SQL Server 2014 lub 2016

Aparat SQL

10682256

3108537

Poprawka: DBCC CHECKFILEGROUP raportuje niespójność FAŁSZ błąd 5283 bazy danych, która zawiera podzielonej na partycje tabeli w programie SQL Server

Aparat SQL

10682300

4024311

Poprawka: warunek "Harmonogram produkcji" występuje na spinlock Rywalizacja w 2014 r. Microsoft SQL Server lub 2016

Aparat SQL

10716344

4039966

Poprawka: Naruszenie zasad dostępu występuje, gdy wyzwalacz DDL jest wywoływane przez polecenie utworzyć tabeli zewnętrznej w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

10729323

4022935

Poprawka: Nie powiedzie się wznowić zawieszony dostępność bazy danych po błędzie zapisu w programie SQL Server 2014 lub 2016

Wysoka dostępność

10679744

4040533

Poprawka: Zwraca nieprawidłowe wyniki, gdy kolumna obliczana jest kwerenda po zainstalowaniu poprawki, którą opisano w KB 3213683 i włączanie 176 TF w programie SQL Server 2016

Aparat SQL

10682282

4024563

Poprawka: Nieobsługiwany wyjątek podczas eksportowania SSRS raport do pliku PDF jeśli wysokość strony wynosi 8,5 cala w programie SQL Server 2014 lub 2016

Usługi Reporting Services

10682251

4024184

Poprawka: Naruszenie zasad dostępu z kwerendy do pobierania danych z indeksu klastrowanego w programie SQL Server 2014 lub 2016

Aparat SQL

10479291

4034789

Poprawka: Nieoczekiwany wyjątek błąd występuje, gdy środek XIRR przetwarza zbyt wiele rekordów w SSAS 2016

Usługi Analysis Services

10682270

4022753

Poprawka: SSAS 2014 lub 2016 zawiesza się podczas wykonywania kwerendy MDX, która odnosi się do składnika obliczeniowego, który jest podrzędnego elementu członkowskiego innej hierarchii

Usługi Analysis Services

10682266

4023679

Poprawka: Limit czasu, podczas wykonywania kopii zapasowej dużej bazy danych do adresu URL w programie SQL Server 2014 lub 2016

Aparat SQL

10682259

4023170

Poprawka: Błąd 574 podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2014

Narzędzia do zarządzania

10682322

4034376

Poprawka: Nie można wyłączyć "Zmień przechwytywania danych" Jeśli wszystkie kolumny są szyfrowane za pomocą funkcji programu SQL Server 2016 "Zawsze szyfrowane"

Aparat SQL

10271367

4024860

Aktualizacja poprawiająca wydajność dla magazynu kolumn widoków dynamicznego zarządzania "column_store_row_groups" i "dm_db_column_store_row_group_physical_stats" w programie SQL Server 2016

Wydajność programu SQL

10988058

4053693

Poprawka: Składniki CDC SSIS nie działają w programie SQL Server po zastosowaniu aktualizacji zbiorczej

Usługi integracji

10988062

4038932

Poprawka: Funkcja przechwytywania zmian danych nie działa w programie SQL Server

Przechwytywanie zmian danych

Uwagi dotyczące tej aktualizacji

Hybrydowe środowiska wdrażania

Podczas wdrażania poprawki do środowiska hybrydowy (takich jak AlwaysOn, replikacja, klaster i dublowanie), firma Microsoft zaleca, zapoznaj się z następującymi artykułami przed wdrożeniem poprawki:

Obsługa języków

 • Aktualizacje zbiorcze programu SQL Server są obecnie wielojęzycznych. W związku z tym ten pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzne dla jednego języka. Dotyczy to wszystkich obsługiwanych języków.

 • "Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji zbiorczej dla Microsoft SQL Server 2014 teraz" zawiera listę języków, dla których dostępny jest pakiet aktualizacji. Jeśli język nie jest widoczny, to dlatego pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest dostępna dla specjalnie dla że język i pobierania ENU ma zastosowanie do wszystkich języków.

Zaktualizowane składniki

Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie pakiety składowe. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Wsparcie dla tej aktualizacji

Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykły zastosuje do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jak odinstalować tej aktualizacji

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. W Panelu sterowania wybierz opcję Dodaj lub usuń programy. Uwaga Jeśli używasz systemu Windows 7 lub nowszej wersji, wybierz Programy i funkcje w Panelu sterowania.

 2. Zlokalizuj wpis, który odpowiada ten pakiet aktualizacji zbiorczej.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) wejścia, a następnie wybierz Odinstaluj.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, zostanie uruchomiony program SQL Server 2016.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące pliku pakietu aktualizacji zbiorczej

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet zawiera tylko pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule. Wersja anglojęzyczna tego pakietu ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

wersje x86

Usługa Przeglądarka SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Msmdsrv.rll

2015.130.2213.0

1295040

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmdsrvi.rll

2015.130.2213.0

1291976

06-Sep-2017

02:08

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2015.130.2213.0

88768

06-Sep-2017

02:08

x86

Core wspólnej bazy danych usługi SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.2213.0

1023176

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.2213.0

1344200

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.2213.0

702664

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.2213.0

765640

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.2213.0

707264

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

13.0.2213.0

37064

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.2213.0

46280

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.2213.0

72904

06-Sep-2017

02:09

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.2213.0

60096

06-Sep-2017

02:08

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.130.2213.0

88768

06-Sep-2017

02:08

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.2213.0

364232

06-Sep-2017

02:08

x86

Sqlsvcsync.dll

2015.130.2213.0

267464

06-Sep-2017

02:09

x86

Sqltdiagn.dll

2015.130.2213.0

60616

06-Sep-2017

02:09

x86

Svrenumapi130.dll

2015.130.2213.0

854208

06-Sep-2017

02:09

x86

Jakość danych programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

13.0.2213.0

473280

06-Sep-2017

02:11

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.2213.0

1876680

06-Sep-2017

02:11

x86

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2015.130.2213.0

1311432

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtaengine.exe

2015.130.2213.0

167112

06-Sep-2017

02:08

x86

Dteparse.dll

2015.130.2213.0

99016

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtepkg.dll

2015.130.2213.0

115912

06-Sep-2017

02:08

x86

Dts.dll

2015.130.2213.0

2631872

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtsconn.dll

2015.130.2213.0

391872

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtslog.dll

2015.130.2213.0

103112

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtspipeline.dll

2015.130.2213.0

1059520

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtswizard.exe

13.0.2213.0

895688

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtuparse.dll

2015.130.2213.0

80072

06-Sep-2017

02:08

x86

Exceldest.dll

2015.130.2213.0

216264

06-Sep-2017

02:08

x86

Excelsrc.dll

2015.130.2213.0

232648

06-Sep-2017

02:08

x86

Flatfiledest.dll

2015.130.2213.0

334528

06-Sep-2017

02:08

x86

Flatfilesrc.dll

2015.130.2213.0

345288

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.2213.0

1308864

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.2213.0

696520

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.2213.0

763584

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.130.2213.0

2023112

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.2213.0

432840

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.2213.0

2044104

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.2213.0

33480

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.2213.0

250048

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll

13.0.2213.0

33984

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.2213.0

606400

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

13.0.2213.0

445128

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

138952

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

144576

06-Sep-2017

02:09

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

37020360

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

6501576

06-Sep-2017

02:11

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

6968000

06-Sep-2017

02:08

x86

Oledbdest.dll

2015.130.2213.0

216776

06-Sep-2017

02:08

x86

Oledbsrc.dll

2015.130.2213.0

235712

06-Sep-2017

02:08

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.130.2213.0

88768

06-Sep-2017

02:08

x86

Txdataconvert.dll

2015.130.2213.0

255176

06-Sep-2017

02:10

x86

Xe.dll

2015.130.2213.0

558784

06-Sep-2017

02:08

x86

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

32696008

06-Sep-2017

02:10

x86

x64-bitowego

Usługa Przeglądarka SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Keyfile.dll

2015.130.2213.0

88768

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmdsrv.rll

2015.130.2213.0

1295040

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmdsrvi.rll

2015.130.2213.0

1291976

06-Sep-2017

02:08

x86

SQL Server 2016 Business Intelligence Development Studio

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sqlsqm_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Moduł zapisujący programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sqlboot.dll

2015.130.2213.0

186560

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlvdi.dll

2015.130.2213.0

197320

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlvdi.dll

2015.130.2213.0

168640

06-Sep-2017

02:09

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlwvss.dll

2015.130.2213.0

336072

06-Sep-2017

02:06

x64

Usługi analiz programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.2213.0

1343680

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

13.0.2213.0

765640

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.data.edm.netfx35.dll

5.7.0.62516

667872

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.data.edm.netfx35.dll

5.7.0.62516

667872

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.35.4399.541

186592

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.35.4399.541

186592

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.data.odata.netfx35.dll

5.7.0.62516

1461464

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.data.odata.netfx35.dll

5.7.0.62516

1461464

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll

5.7.0.62516

188128

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.data.odata.query.netfx35.dll

5.7.0.62516

188128

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.35.4399.541

27872

16-Jun-2016

14:21

x64

Microsoft.mashup.container.exe

2.35.4399.541

27872

17-Jun-2016

17:30

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.35.4399.541

28384

16-Jun-2016

14:21

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.35.4399.541

28384

17-Jun-2016

17:30

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.35.4399.541

28384

16-Jun-2016

14:21

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.35.4399.541

28384

17-Jun-2016

17:30

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.35.4399.541

159456

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.35.4399.541

159456

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.35.4399.541

63200

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.35.4399.541

63200

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

143072

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

143072

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.35.4399.541

5652704

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.35.4399.541

5652704

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.odata.core.netfx35.dll

6.15.0.0

1444576

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.odata.core.netfx35.dll

6.15.0.0

1444576

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.odata.edm.netfx35.dll

6.15.0.0

785632

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.odata.edm.netfx35.dll

6.15.0.0

785632

17-Jun-2016

17:30

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.2213.0

985288

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.2213.0

985288

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.spatial.netfx35.dll

6.15.0.0

133344

16-Jun-2016

14:21

x86

Microsoft.spatial.netfx35.dll

6.15.0.0

133344

17-Jun-2016

17:30

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

37020360

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

56109768

06-Sep-2017

02:10

x64

Msmdsrv.exe

2015.130.2213.0

56656584

06-Sep-2017

02:08

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

7499976

06-Sep-2017

02:09

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

6501576

06-Sep-2017

02:11

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

6968000

06-Sep-2017

02:08

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

8590016

06-Sep-2017

02:10

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlboot.dll

2015.130.2213.0

186560

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlceip.exe

13.0.2213.0

249024

06-Sep-2017

02:09

x86

System.spatial.netfx35.dll

5.7.0.62516

124640

16-Jun-2016

14:21

x86

System.spatial.netfx35.dll

5.7.0.62516

124640

17-Jun-2016

17:30

x86

Tmapi.dll

2015.130.2213.0

4344520

06-Sep-2017

02:06

x64

Tmcachemgr.dll

2015.130.2213.0

2825416

06-Sep-2017

02:06

x64

Tmpersistence.dll

2015.130.2213.0

1069760

06-Sep-2017

02:06

x64

Tmtransactions.dll

2015.130.2213.0

1349832

06-Sep-2017

02:06

x64

Xe.dll

2015.130.2213.0

626376

06-Sep-2017

02:08

x64

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

24015552

06-Sep-2017

02:06

x64

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

32696008

06-Sep-2017

02:10

x86

Core wspólnej bazy danych usługi SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.2213.0

1023176

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.2213.0

1023168

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.2213.0

1344200

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.2213.0

702664

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.2213.0

765640

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.2213.0

707264

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.2213.0

707264

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

13.0.2213.0

37064

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.2213.0

46280

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.2213.0

75456

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.2213.0

72904

06-Sep-2017

02:09

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.2213.0

60096

06-Sep-2017

02:08

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.2213.0

72896

06-Sep-2017

02:10

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.2213.0

404168

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.2213.0

364232

06-Sep-2017

02:08

x86

Sqlsvcsync.dll

2015.130.2213.0

348872

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqlsvcsync.dll

2015.130.2213.0

267464

06-Sep-2017

02:09

x86

Sqltdiagn.dll

2015.130.2213.0

67784

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqltdiagn.dll

2015.130.2213.0

60616

06-Sep-2017

02:09

x86

Svrenumapi130.dll

2015.130.2213.0

1115840

06-Sep-2017

02:06

x64

Svrenumapi130.dll

2015.130.2213.0

854208

06-Sep-2017

02:09

x86

Jakość danych programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

13.0.2213.0

473288

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

13.0.2213.0

473280

06-Sep-2017

02:11

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.2213.0

1876680

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.2213.0

1876680

06-Sep-2017

02:11

x86

Wystąpienie Core usługi bazy danych SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Backuptourl.exe

13.0.2213.0

41160

06-Sep-2017

02:08

x64

Databasemail.exe

13.0.16100.4

29888

09-Dec-2016

01:46

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.130.2213.0

224960

06-Sep-2017

02:10

x64

Dcexec.exe

2015.130.2213.0

74440

06-Sep-2017

02:08

x64

Fssres.dll

2015.130.2213.0

81608

06-Sep-2017

02:10

x64

Hadrres.dll

2015.130.2213.0

177864

06-Sep-2017

02:08

x64

Hkcompile.dll

2015.130.2213.0

1297088

06-Sep-2017

02:08

x64

Hkengine.dll

2015.130.2213.0

5600456

06-Sep-2017

02:10

x64

Hkruntime.dll

2015.130.2213.0

158920

06-Sep-2017

02:10

x64

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.2213.0

231624

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.2213.0

391880

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.130.2213.0

71368

06-Sep-2017

02:09

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.130.2213.0

65224

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

150208

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

158920

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.130.2213.0

272072

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.130.2213.0

74944

06-Sep-2017

02:08

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

660128

06-Jul-2017

04:20

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

963744

06-Jul-2017

04:20

x64

Qds.dll

2015.130.2213.0

845000

06-Sep-2017

02:10

x64

Rsfxft.dll

2015.130.2213.0

34504

06-Sep-2017

02:08

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlaccess.dll

2015.130.2213.0

462536

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlagent.exe

2015.130.2213.0

565952

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlboot.dll

2015.130.2213.0

186560

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlceip.exe

13.0.2213.0

249024

06-Sep-2017

02:09

x86

Sqldk.dll

2015.130.2213.0

2585280

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqllang.dll

2015.130.2213.0

39337160

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlmin.dll

2015.130.2213.0

37366984

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqlos.dll

2015.130.2213.0

26312

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.130.2213.0

27848

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.130.2213.0

5797568

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.130.2213.0

732864

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlservr.exe

2015.130.2213.0

393416

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqltses.dll

2015.130.2213.0

8896712

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqsrvres.dll

2015.130.2213.0

251072

06-Sep-2017

02:06

x64

Stretchcodegen.exe

13.0.2213.0

55496

06-Sep-2017

02:09

x86

Xe.dll

2015.130.2213.0

626376

06-Sep-2017

02:08

x64

Xpstar.dll

2015.130.2213.0

422088

06-Sep-2017

02:08

x64

Usługi bazy danych programu SQL Server 2016 udostępnione podstawowe

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Bcp.exe

2015.130.2213.0

120008

06-Sep-2017

02:10

x64

Commanddest.dll

2015.130.2213.0

249032

06-Sep-2017

02:10

x64

Datacollectortasks.dll

2015.130.2213.0

188104

06-Sep-2017

02:10

x64

Dteparse.dll

2015.130.2213.0

109768

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtepkg.dll

2015.130.2213.0

137416

06-Sep-2017

02:10

x64

Dts.dll

2015.130.2213.0

3145416

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtsconn.dll

2015.130.2213.0

492232

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtslog.dll

2015.130.2213.0

120520

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtspipeline.dll

2015.130.2213.0

1278152

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtswizard.exe

13.0.2213.0

895176

06-Sep-2017

02:09

x64

Dtuparse.dll

2015.130.2213.0

87752

06-Sep-2017

02:10

x64

Exceldest.dll

2015.130.2213.0

263368

06-Sep-2017

02:10

x64

Excelsrc.dll

2015.130.2213.0

285384

06-Sep-2017

02:10

x64

Execpackagetask.dll

2015.130.2213.0

166080

06-Sep-2017

02:10

x64

Flatfiledest.dll

2015.130.2213.0

389320

06-Sep-2017

02:10

x64

Flatfilesrc.dll

2015.130.2213.0

401608

06-Sep-2017

02:10

x64

Logread.exe

2015.130.2213.0

616648

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.2213.0

1308864

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.2213.0

696520

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.2213.0

763592

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll

13.0.2213.0

33984

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.2213.0

606408

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

13.0.2213.0

215232

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.scripting.dll

13.0.16107.4

30912

20-Mar-2017

23:54

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

13.0.2213.0

445128

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.130.2213.0

1638088

06-Sep-2017

02:09

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

150208

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

158920

06-Sep-2017

02:08

x64

Oledbdest.dll

2015.130.2213.0

264392

06-Sep-2017

02:10

x64

Oledbsrc.dll

2015.130.2213.0

291016

06-Sep-2017

02:10

x64

Rawdest.dll

2015.130.2213.0

209600

06-Sep-2017

02:10

x64

Rawsource.dll

2015.130.2213.0

196808

06-Sep-2017

02:10

x64

Recordsetdest.dll

2015.130.2213.0

187080

06-Sep-2017

02:10

x64

Repldp.dll

2015.130.2213.0

276168

06-Sep-2017

02:10

x64

Spresolv.dll

2015.130.2213.0

244936

06-Sep-2017

02:10

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlmergx.dll

2015.130.2213.0

346824

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqlwep130.dll

2015.130.2213.0

105672

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssradd.dll

2015.130.2213.0

65216

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssravg.dll

2015.130.2213.0

65224

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssrdown.dll

2015.130.2213.0

50888

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssrmax.dll

2015.130.2213.0

63176

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssrmin.dll

2015.130.2213.0

63680

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssrpub.dll

2015.130.2213.0

51392

06-Sep-2017

02:06

x64

Ssrup.dll

2015.130.2213.0

50880

06-Sep-2017

02:06

x64

Txagg.dll

2015.130.2213.0

364744

06-Sep-2017

02:06

x64

Txbdd.dll

2015.130.2213.0

172744

06-Sep-2017

02:06

x64

Txdatacollector.dll

2015.130.2213.0

367296

06-Sep-2017

02:06

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.2213.0

296648

06-Sep-2017

02:06

x64

Txderived.dll

2015.130.2213.0

607944

06-Sep-2017

02:06

x64

Txlookup.dll

2015.130.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:06

x64

Txmergejoin.dll

2015.130.2213.0

278728

06-Sep-2017

02:06

x64

Txsort.dll

2015.130.2213.0

259272

06-Sep-2017

02:06

x64

Txsplit.dll

2015.130.2213.0

600768

06-Sep-2017

02:06

x64

Xe.dll

2015.130.2213.0

626376

06-Sep-2017

02:08

x64

SQL Server 2016 sql_extensibility

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Launchpad.exe

2015.130.2213.0

1011904

06-Sep-2017

02:10

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlsatellite.dll

2015.130.2213.0

836800

06-Sep-2017

02:08

x64

Aparat SQL Server 2016 pełnego tekstu

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Fd.dll

2015.130.2213.0

660168

06-Sep-2017

02:08

x64

Mswb7.dll

14.0.4763.1000

331672

16-Jun-2016

14:21

x64

Prm0007.bin

14.0.4763.1000

11602944

16-Jun-2016

14:21

x64

Prm0009.bin

14.0.4763.1000

5739008

16-Jun-2016

14:21

x64

Prm0013.bin

14.0.4763.1000

9482240

16-Jun-2016

14:21

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

SQL Server 2016 sql_inst_mr

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Imrdll.dll

13.0.2213.0

23752

06-Sep-2017

02:09

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Usługi integracji programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.89

77936

25-Aug-2017

03:09

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.89

77936

25-Aug-2017

03:09

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.89

37488

25-Aug-2017

03:09

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.89

37488

25-Aug-2017

03:09

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.89

78448

25-Aug-2017

03:09

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.89

78448

25-Aug-2017

03:09

x86

Commanddest.dll

2015.130.2213.0

202944

06-Sep-2017

02:08

x86

Commanddest.dll

2015.130.2213.0

249032

06-Sep-2017

02:10

x64

Dteparse.dll

2015.130.2213.0

99016

06-Sep-2017

02:08

x86

Dteparse.dll

2015.130.2213.0

109768

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtepkg.dll

2015.130.2213.0

115912

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtepkg.dll

2015.130.2213.0

137416

06-Sep-2017

02:10

x64

Dts.dll

2015.130.2213.0

2631872

06-Sep-2017

02:08

x86

Dts.dll

2015.130.2213.0

3145416

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtsconn.dll

2015.130.2213.0

391872

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtsconn.dll

2015.130.2213.0

492232

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtslog.dll

2015.130.2213.0

103112

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtslog.dll

2015.130.2213.0

120520

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtspipeline.dll

2015.130.2213.0

1059520

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtspipeline.dll

2015.130.2213.0

1278152

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtswizard.exe

13.0.2213.0

895688

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtswizard.exe

13.0.2213.0

895176

06-Sep-2017

02:09

x64

Dtuparse.dll

2015.130.2213.0

80072

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtuparse.dll

2015.130.2213.0

87752

06-Sep-2017

02:10

x64

Exceldest.dll

2015.130.2213.0

216264

06-Sep-2017

02:08

x86

Exceldest.dll

2015.130.2213.0

263368

06-Sep-2017

02:10

x64

Excelsrc.dll

2015.130.2213.0

232648

06-Sep-2017

02:08

x86

Excelsrc.dll

2015.130.2213.0

285384

06-Sep-2017

02:10

x64

Execpackagetask.dll

2015.130.2213.0

135368

06-Sep-2017

02:08

x86

Execpackagetask.dll

2015.130.2213.0

166080

06-Sep-2017

02:10

x64

Flatfiledest.dll

2015.130.2213.0

334528

06-Sep-2017

02:08

x86

Flatfiledest.dll

2015.130.2213.0

389320

06-Sep-2017

02:10

x64

Flatfilesrc.dll

2015.130.2213.0

345288

06-Sep-2017

02:08

x86

Flatfilesrc.dll

2015.130.2213.0

401608

06-Sep-2017

02:10

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.2213.0

1308864

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.2213.0

1308864

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.2213.0

696520

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.2213.0

696520

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.2213.0

763584

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.2213.0

763592

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.2213.0

469704

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.2213.0

469704

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll

13.0.2213.0

33984

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll

13.0.2213.0

33984

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.2213.0

606408

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.2213.0

606400

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

13.0.2213.0

445128

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

13.0.2213.0

445128

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

150208

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

138952

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

158920

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

144576

06-Sep-2017

02:09

x86

Msdtssrvr.exe

13.0.2213.0

216768

06-Sep-2017

02:09

x64

Oledbdest.dll

2015.130.2213.0

216776

06-Sep-2017

02:08

x86

Oledbdest.dll

2015.130.2213.0

264392

06-Sep-2017

02:10

x64

Oledbsrc.dll

2015.130.2213.0

235712

06-Sep-2017

02:08

x86

Oledbsrc.dll

2015.130.2213.0

291016

06-Sep-2017

02:10

x64

Rawdest.dll

2015.130.2213.0

168136

06-Sep-2017

02:08

x86

Rawdest.dll

2015.130.2213.0

209600

06-Sep-2017

02:10

x64

Rawsource.dll

2015.130.2213.0

155336

06-Sep-2017

02:08

x86

Rawsource.dll

2015.130.2213.0

196808

06-Sep-2017

02:10

x64

Recordsetdest.dll

2015.130.2213.0

151744

06-Sep-2017

02:08

x86

Recordsetdest.dll

2015.130.2213.0

187080

06-Sep-2017

02:10

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlceip.exe

13.0.2213.0

249024

06-Sep-2017

02:09

x86

Sqldest.dll

2015.130.2213.0

215232

06-Sep-2017

02:08

x86

Sqldest.dll

2015.130.2213.0

263880

06-Sep-2017

02:10

x64

Txagg.dll

2015.130.2213.0

364744

06-Sep-2017

02:06

x64

Txagg.dll

2015.130.2213.0

304832

06-Sep-2017

02:10

x86

Txbdd.dll

2015.130.2213.0

172744

06-Sep-2017

02:06

x64

Txbdd.dll

2015.130.2213.0

137928

06-Sep-2017

02:10

x86

Txcache.dll

2015.130.2213.0

182984

06-Sep-2017

02:06

x64

Txcache.dll

2015.130.2213.0

148160

06-Sep-2017

02:10

x86

Txcharmap.dll

2015.130.2213.0

289984

06-Sep-2017

02:06

x64

Txcharmap.dll

2015.130.2213.0

250568

06-Sep-2017

02:10

x86

Txcopymap.dll

2015.130.2213.0

182984

06-Sep-2017

02:06

x64

Txcopymap.dll

2015.130.2213.0

147656

06-Sep-2017

02:10

x86

Txdataconvert.dll

2015.130.2213.0

296648

06-Sep-2017

02:06

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.2213.0

255176

06-Sep-2017

02:10

x86

Txderived.dll

2015.130.2213.0

607944

06-Sep-2017

02:06

x64

Txderived.dll

2015.130.2213.0

518856

06-Sep-2017

02:10

x86

Txfileextractor.dll

2015.130.2213.0

201408

06-Sep-2017

02:06

x64

Txfileextractor.dll

2015.130.2213.0

163008

06-Sep-2017

02:10

x86

Txfileinserter.dll

2015.130.2213.0

199880

06-Sep-2017

02:06

x64

Txfileinserter.dll

2015.130.2213.0

160960

06-Sep-2017

02:10

x86

Txlookup.dll

2015.130.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:06

x64

Txlookup.dll

2015.130.2213.0

449224

06-Sep-2017

02:10

x86

Txmergejoin.dll

2015.130.2213.0

278728

06-Sep-2017

02:06

x64

Txmergejoin.dll

2015.130.2213.0

223432

06-Sep-2017

02:10

x86

Txpivot.dll

2015.130.2213.0

228040

06-Sep-2017

02:06

x64

Txpivot.dll

2015.130.2213.0

181960

06-Sep-2017

02:10

x86

Txsort.dll

2015.130.2213.0

259272

06-Sep-2017

02:06

x64

Txsort.dll

2015.130.2213.0

211144

06-Sep-2017

02:10

x86

Txsplit.dll

2015.130.2213.0

600768

06-Sep-2017

02:06

x64

Txsplit.dll

2015.130.2213.0

512712

06-Sep-2017

02:10

x86

Txunpivot.dll

2015.130.2213.0

201928

06-Sep-2017

02:06

x64

Txunpivot.dll

2015.130.2213.0

162504

06-Sep-2017

02:10

x86

Xe.dll

2015.130.2213.0

558784

06-Sep-2017

02:08

x86

Xe.dll

2015.130.2213.0

626376

06-Sep-2017

02:08

x64

SQL Server 2016 sql_polybase_core_inst

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dms.dll

10.0.8224.34

483520

24-Aug-2017

18:13

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.34

75456

24-Aug-2017

18:13

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.34

45760

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.34

74432

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.34

201920

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.34

2347200

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.34

101568

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.34

378560

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.34

185536

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.34

127168

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.34

63168

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.34

52416

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.34

87232

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.34

721600

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.34

87232

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.34

78016

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.34

41664

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.34

36544

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.34

47808

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.34

27328

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.34

32960

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.34

118976

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.34

94400

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.34

108224

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.34

256704

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

102080

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

115904

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

118976

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

115904

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

125632

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

117952

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

113344

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

145600

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

100032

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.34

114880

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.34

69312

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.34

28352

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.34

43712

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.34

82112

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.34

136896

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.34

2155712

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.34

3818688

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

107712

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

120000

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

124608

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

121024

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

133312

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

121024

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

118464

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

152256

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

105152

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.34

119488

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.34

66752

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.34

2756288

24-Aug-2017

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.34

752320

24-Aug-2017

18:13

x86

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.34

47296

24-Aug-2017

18:13

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

1436360

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3742408

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3076288

06-Sep-2017

02:07

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3743944

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3647688

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

2002624

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

1948360

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3430600

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3442888

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

1386176

06-Sep-2017

02:07

x64

Sqlevn70.rll

2015.130.2213.0

3617480

06-Sep-2017

02:07

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.34

4348096

24-Aug-2017

18:13

x64

Usługi Reporting Services programu SQL Server 2016

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

13.0.2213.0

79040

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

13.0.2213.0

567496

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

13.0.2213.0

166080

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.2213.0

1619656

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

81608

06-Sep-2017

02:10

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

93896

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

93896

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

93888

06-Sep-2017

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

102088

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

93896

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

93896

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

114376

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

81608

06-Sep-2017

02:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

13.0.2213.0

93896

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.2213.0

657608

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.2213.0

329928

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.2213.0

1069768

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532160

06-Sep-2017

02:10

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532160

06-Sep-2017

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532160

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532160

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532168

06-Sep-2017

02:12

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.2213.0

532160

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.2213.0

161992

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

13.0.2213.0

76488

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

13.0.2213.0

76488

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.2213.0

124104

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.portal.odatawebapi.dll

13.0.2213.0

104128

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.2213.0

4910280

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545288

06-Sep-2017

02:10

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545800

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545800

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545792

06-Sep-2017

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3546312

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545792

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545792

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3546312

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545280

06-Sep-2017

02:12

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.2213.0

3545800

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.2213.0

9645768

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.2213.0

92872

06-Sep-2017

02:09

x64

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

13.0.2213.0

5951168

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

13.0.2213.0

245952

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

13.0.2213.0

298184

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.2213.0

207560

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

13.0.2213.0

500936

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.2213.0

391880

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.2213.0

396992

06-Sep-2017

02:09

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

37020360

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

56109768

06-Sep-2017

02:10

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

7499976

06-Sep-2017

02:09

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

6501576

06-Sep-2017

02:11

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

6968000

06-Sep-2017

02:08

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

8590016

06-Sep-2017

02:10

x64

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.2213.0

2516168

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.130.2213.0

108744

06-Sep-2017

02:09

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.130.2213.0

114368

06-Sep-2017

02:11

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.130.2213.0

99016

06-Sep-2017

02:09

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.2213.0

2698440

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

863936

06-Sep-2017

02:08

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

868040

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

868032

06-Sep-2017

02:10

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

868040

06-Sep-2017

02:13

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

872136

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

868040

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

868032

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

880320

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

863944

06-Sep-2017

02:09

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.2213.0

868032

06-Sep-2017

02:10

x86

Rsconfigtool.exe

13.0.2213.0

1405632

06-Sep-2017

02:08

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Sqlrsos.dll

2015.130.2213.0

26312

06-Sep-2017

02:06

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.130.2213.0

732864

06-Sep-2017

02:08

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.130.2213.0

584384

06-Sep-2017

02:09

x86

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

24015552

06-Sep-2017

02:06

x64

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

32696008

06-Sep-2017

02:10

x86

SQL Server 2016 sql_shared_mr

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Smrdll.dll

13.0.2213.0

23752

06-Sep-2017

02:09

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

SQL Server 2016 sql_tools_extensions

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Autoadmin.dll

2015.130.2213.0

1311432

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtaengine.exe

2015.130.2213.0

167112

06-Sep-2017

02:08

x86

Dteparse.dll

2015.130.2213.0

99016

06-Sep-2017

02:08

x86

Dteparse.dll

2015.130.2213.0

109768

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtepkg.dll

2015.130.2213.0

115912

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtepkg.dll

2015.130.2213.0

137416

06-Sep-2017

02:10

x64

Dts.dll

2015.130.2213.0

2631872

06-Sep-2017

02:08

x86

Dts.dll

2015.130.2213.0

3145416

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtsconn.dll

2015.130.2213.0

391872

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtsconn.dll

2015.130.2213.0

492232

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtslog.dll

2015.130.2213.0

103112

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtslog.dll

2015.130.2213.0

120520

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtspipeline.dll

2015.130.2213.0

1059520

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtspipeline.dll

2015.130.2213.0

1278152

06-Sep-2017

02:10

x64

Dtswizard.exe

13.0.2213.0

895688

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtswizard.exe

13.0.2213.0

895176

06-Sep-2017

02:09

x64

Dtuparse.dll

2015.130.2213.0

80072

06-Sep-2017

02:08

x86

Dtuparse.dll

2015.130.2213.0

87752

06-Sep-2017

02:10

x64

Exceldest.dll

2015.130.2213.0

216264

06-Sep-2017

02:08

x86

Exceldest.dll

2015.130.2213.0

263368

06-Sep-2017

02:10

x64

Excelsrc.dll

2015.130.2213.0

232648

06-Sep-2017

02:08

x86

Excelsrc.dll

2015.130.2213.0

285384

06-Sep-2017

02:10

x64

Flatfiledest.dll

2015.130.2213.0

334528

06-Sep-2017

02:08

x86

Flatfiledest.dll

2015.130.2213.0

389320

06-Sep-2017

02:10

x64

Flatfilesrc.dll

2015.130.2213.0

345288

06-Sep-2017

02:08

x86

Flatfilesrc.dll

2015.130.2213.0

401608

06-Sep-2017

02:10

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.2213.0

1308864

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.2213.0

696520

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.2213.0

763584

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.130.2213.0

2023112

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.2213.0

432840

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.2213.0

432840

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.2213.0

2044096

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.2213.0

2044104

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.2213.0

33480

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.2213.0

33480

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.2213.0

250048

06-Sep-2017

02:08

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.2213.0

250048

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll

13.0.2213.0

33984

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.runtimetelemetry.dll

13.0.2213.0

33984

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.2213.0

606408

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.2213.0

606400

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

13.0.2213.0

445128

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

13.0.2213.0

445128

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

150208

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.2213.0

138952

06-Sep-2017

02:09

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

158920

06-Sep-2017

02:08

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.2213.0

144576

06-Sep-2017

02:09

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

37020360

06-Sep-2017

02:08

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.2213.0

56109768

06-Sep-2017

02:10

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

7499976

06-Sep-2017

02:09

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.2213.0

6501576

06-Sep-2017

02:11

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

6968000

06-Sep-2017

02:08

x86

Msolap130.dll

2015.130.2213.0

8590016

06-Sep-2017

02:10

x64

Oledbdest.dll

2015.130.2213.0

216776

06-Sep-2017

02:08

x86

Oledbdest.dll

2015.130.2213.0

264392

06-Sep-2017

02:10

x64

Oledbsrc.dll

2015.130.2213.0

235712

06-Sep-2017

02:08

x86

Oledbsrc.dll

2015.130.2213.0

291016

06-Sep-2017

02:10

x64

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.130.2213.0

100544

06-Sep-2017

02:10

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.2213.0

296648

06-Sep-2017

02:06

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.2213.0

255176

06-Sep-2017

02:10

x86

Xe.dll

2015.130.2213.0

558784

06-Sep-2017

02:08

x86

Xe.dll

2015.130.2213.0

626376

06-Sep-2017

02:08

x64

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

24015552

06-Sep-2017

02:06

x64

Xmsrv.dll

2015.130.2213.0

32696008

06-Sep-2017

02:10

x86

Informacje

 • Ogłaszając aktualizacje do programu SQL Server przyrostowe obsługi modelu (ISM)

 • Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu SQL Server 2016.

 • Uruchamianie skryptu w celu ustalenia, których wersji i wydania aparatu bazy danych programu SQL Server

 • Przyrostowe modelu obsługi programu SQL Server do dostarczania poprawki dla problemów zgłoszonych.

 • Schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server.

 • Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft.

Writer Review: v-madora
Tech Reviewer: sanat;ramakoni;leewoods;DS D- SQL Server Preview
Edit: v-idsun

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×