Jak ręcznie usunąć, a następnie ponownie zainstalować oprogramowanie .NET Framework 2.0

Ten artykuł może zawierać łącze do narzędzia Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). W przypadku wyświetlenia tego artykułu w celu rozwiązania problemu za pomocą narzędzia Windows Installer Cleanup należy skontaktować się z producentem oprogramowania, aby uzyskać pomoc techniczną w zakresie instalowania tego produktu. Ewentualnie można skorzystać z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym podano procedury rozwiązywania problemów z odinstalowywaniem produktów korzystających z Instalatora Windows:

Podsumowanie

Metody opisane w tym artykule można zastosować w celu rozwiązania problemów z instalacją platformy Microsoft .NET Framework w wersji 2.0. W artykule omówiono instalacje w systemach Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) i Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Metody omówione w tym artykule obejmują ponowną rejestrację Instalatora Microsoft Windows oraz naprawę, usunięcie i ponowne zainstalowanie platformy .NET Framework. Do zastosowania tych metod potrzebna jest znajomość platformy .NET Framework 2.0, Edytora rejestru i Instalatora Windows. Ponadto jedna z tych metod wymaga modyfikacji rejestru komputera.

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano krok po kroku sposób rozwiązywania problemów, które mogą występować podczas instalowania platformy .NET Framework 2.0.

Jeśli Instalator Microsoft Windows jest niepoprawnie zarejestrowany w rejestrze systemu Windows, program instalacyjny platformy .NET Framework 2.0 nie może uzyskać dostępu do niektórych jego składników. W tym artykule omówiono sposób obejścia tego problemu, polegający na wyrejestrowaniu i ponownym zarejestrowaniu Instalatora Windows.

Nie zawsze można całkowicie usunąć platformę .NET Framework 2.0 przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. W tym artykule omówiono również sposób obejścia tego problemu, polegający na naprawie platformy .NET Framework 2.0 lub ręcznym usunięciu platformy .NET Framework 2.0 z komputera, a następnie jej ponownym zainstalowaniu.

Wymagania

Na następującej liście uwzględniono podstawowe składniki zalecanego i niezbędnego sprzętu, oprogramowania, infrastruktury sieciowej i dodatków Service Pack:

 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) lub Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

 • Microsoft .NET Framework 2.0.

  Aby pobrać pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft .NET Framework 2.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Pakiet redystrybucyjny Microsoft .NET Framework 2.0 (x64)

Uwaga Aby rozwiązać problemy z instalacją platformy .NET Framework 2.0, trzeba użyć konta należącego do grupy Administratorzy lokalni na komputerze z platformą .NET Framework 2.0.

W tym artykule założono, że użytkownik zapoznał się z następującymi zagadnieniami:

 • Platforma Microsoft .NET Framework 2.0

 • Edytor rejestru

 • Instalator Windows

Wyrejestrowanie, a następnie zarejestrowanie Instalatora Windows

Ta czynność w większości przypadków powoduje rozwiązanie problemów. Ponadto nie ma ona wpływu na programy aktualnie zainstalowane przy użyciu Instalatora Windows.

 1. Wyrejestruj Instalatora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msiexec /unregister w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Ponownie zarejestruj Instalatora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msiexec /regserver w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Naprawa platformy .NET Framework 2.0

Poniżej przedstawiono trzy sposoby na naprawienie oprogramowania .NET Framework.

Użycie polecenia Napraw względem pliku pamięci podręcznej Instalatora Windows

Aby naprawić oprogramowanie .NET Framework 2.0 przy użyciu pliku pamięci podręcznej Instalatora Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg installer w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W menu Widok w Instalatorze Windows kliknij polecenie Szczegóły, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa, a następnie kliknij polecenie Komentarz.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zbuforowany plik Instalatora Windows, przy którym jest wyświetlany komentarz Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, a następnie kliknij polecenie Napraw.

 4. Po zakończeniu procesu naprawy zamknij Instalatora Windows.

Uruchomienie pakietu redystrybucyjnego platformy .NET Framework 2.0 w wierszu polecenia

Aby naprawić platformę .NET Framework 2.0 przy użyciu wiersza polecenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Zlokalizuj plik Dotnetfx.exe użyty do zainstalowania platformy .NET Framework 2.0. Aby to zrobić, zastosuj jedną z następujących metod:

  • Jeżeli platforma .NET Framework 2.0 została zainstalowana z dysku CD lub DVD, włóż dysk instalacyjny do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.

  • Jeżeli platforma .NET Framework 2.0 została zainstalowana z dysku twardego, pobierz program instalacyjny platformy .NET Framework 2.0 na dysk twardy.

  • Jeżeli platforma .NET Framework 2.0 została zainstalowana z dysku sieciowego, ponownie połącz się z tym dyskiem.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

  %ŚcieżkaInstalacji%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"

Uwaga %ŚcieżkaInstalacji% to symbol zastępczy ścieżki pliku Dotnetfx.exe znalezionego w kroku 1.

Ręczne usuwanie i ponowne instalowanie platformy .NET Framework 2.0

Ważne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być jednak przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Ze względów bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Ważne Te kroki mogą przyczynić się do ograniczenia skuteczności systemu zabezpieczeń. Mogą też narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Proces opisany w tym artykule ma zapewnić prawidłowe działanie programów lub umożliwić zaimplementowanie określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Decydując się na zastosowanie tego procesu, należy podjąć odpowiednie dodatkowe czynności, aby zapewnić ochronę systemu. Zalecamy stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 1. Usuń platformę .NET Framework 2.0 z buforu Instalatora Windows.

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg installer w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W menu Widok w Instalatorze Windows kliknij polecenie Szczegóły.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Nazwa, a następnie kliknij polecenie Komentarze.

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zbuforowany plik Instalatora Windows, przy którym jest wyświetlany komentarz Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  5. Po zakończeniu procesu dezinstalacji zamknij Instalatora Windows.

 2. Ręcznie usuń z komputera poniższe elementy. Uwaga W zależności od bieżącego stanu instalacji platformy .NET Framework te elementy mogą nie istnieć na komputerze.

  • Folder URTTemp

  • Plik Mscoree.dll

  • Folder v2.0.50727

  Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg system32 w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Zawartość folderu System32 pojawia się w Eksploratorze Windows.

  2. Zlokalizuj, a następnie usuń folder URTTemp.

  3. Zlokalizuj, a następnie usuń plik mscoree.dll.

   Uwaga Jeżeli na danym komputerze jest również zainstalowana platforma .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0 i nie jest planowane ponowne instalowanie platformy .NET Framework 2.0, należy naprawić platformę .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Naprawa platformy .NET Framework” w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   Jak rozwiązywać problemy związane z instalacją oprogramowania Microsoft .NET Framework 1.1 w systemie Windows XP lub Windows 2000

  4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg microsoft.net w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Zawartość folderu Microsoft.NET pojawia się w Eksploratorze Windows.

  5. W folderze Microsoft.NET kliknij dwukrotnie folder Framework.

  6. W folderze Framework usuń folder v2.0.50727.

  7. Zamknij folder Framework.

 3. Ręcznie usuń odpowiednie klucze rejestru:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK, by uruchomić Edytor rejestru.

  2. W Edytorze rejestru zlokalizuj, a następnie usuń poniższe klucze rejestru.

   Uwaga W zależności od bieżącego stanu instalacji platformy .NET Framework te klucze rejestru mogą nie istnieć na komputerze.

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0

  3. Zamknij Edytor rejestru.

 4. Użyj narzędzia Windows Installer CleanUp (Msizap.exe) w celu usunięcia z rejestru informacji o Instalatorze Windows. Składniki (Msizap.exe) zestawu Software Development Kit Instalatora Windows są częścią zestawu Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).

  Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

  Aby usunąć z rejestru informacje o Instalatorze Windows, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. W wierszu polecenia zlokalizuj katalog zawierający narzędzie Windows Installer CleanUp, a następnie uruchom następujące polecenie:

   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}

  3. Ponowne uruchomienie komputera

 5. Wyłącz wszystkie programy antywirusowe i wszystkie programy zapory zainstalowane na komputerze. Aby to zrobić, użyj narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe) w celu wykonania czystego rozruchu komputera. Następnie wyłącz wszelkie niepotrzebne usługi.

  Jeżeli narzędzie konfiguracji systemu jest używane w trybie diagnostycznym, ponownie włącz usługę Instalator Windows na karcie Usługi.

  Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Usuń zawartość folderu Temp:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg %Temp% w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Zawartość folderu Temp pojawia się w Eksploratorze Windows.

  2. W folderze Temp kliknij polecenie Zaznacz wszystko w menu Edycja.

  3. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.

   Uwaga Należy usunąć jak największą liczbę plików i folderów z folderu Temp.

 7. Zainstaluj ponownie platformę .NET Framework 2.0. Aby pobrać pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft .NET Framework 2.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  Pakiet redystrybucyjny Microsoft .NET Framework 2.0 (x64) Uwaga Jeżeli nie jest planowane ponowne instalowanie platformy .NET Framework 2.0 i na danym komputerze jest zainstalowana platforma .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0, należy naprawić platformę .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0. Te instalacje trzeba naprawić, aby zastąpić plik Mscoree.dll i folder URTTemp.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Edytor rejestru

Instalator Windows

Często zadawane pytania

Zgodność wersji w oprogramowaniu .NET Framework

Wykonywanie równoczesne oprogramowania .NET Framework

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×