Jak sprawdzić, czy Program jest uruchomiony w IDE lub pliku EXE

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiono sposób ustalić, czy program jest uruchomiony w języku Visual Basic zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) lub jako skompilowanego pliku wykonywalnego. Możesz chcieć sprawdzić, gdy program jest uruchomiony, jeśli trzeba dodać informacje debugowania, które nie mają być widoczne w skompilowanej wersji tego programu.

Więcej informacji

Istnieją dwie metody, których można użyć do określenia, czy program działa z IDE lub EXE.

Metoda 1: Nazwa pliku EXE różni się od nazwy projektu

Obiekt aplikacji zawiera ogólne informacje dotyczące programu, takie jak nazwa pliku wykonywalnego. Jeśli nazwa projektu i skompilowanej wersji projektu mają różne nazwy plików, można użyć właściwości App.EXEName do określenia, jeśli plik EXE jest uruchomiona lub jeśli projekt działa w IDE. Jeśli program jest uruchomiony z programu Visual Basic IDE, właściwość Nazwa_exe zwraca nazwę projektu. Gdy program jest uruchomiony z pliku wykonywalnego, Nazwa_exe właściwość zawiera nazwę pliku EXE.

Metoda 2: Nazwa pliku EXE i nazwę projektu są takie Same

Jeśli nazwa projektu i skompilowanej wersji o tej samej nazwie, użyć funkcji GetModuleFileName API, aby ustalić, czy program działa z IDE lub skompilowanej wersji. Funkcja GetModuleFileName pobiera pełną ścieżkę i nazwę pliku dla pliku wykonywalnego zawierające określonego modułu. Jeśli funkcja zwraca ścieżkę do pliku języka Visual Basic, VB5. EXE, a następnie program jest uruchomiony w IDE. W przeciwnym razie program jest uruchomiony z pliku wykonywalnego. GetModuleFileName wymaga następujących argumentów:

 • hModule: dojście do modułu, którego nazwa ma. Dla tego parametru, należy użyć właściwości hInstance obiektu aplikacji.

 • lpFilename: wskaźnik do buforu odbierania ścieżka modułu. Utwórz ciąg zmiennej 255 znaków i przekazać tej zmiennej dla tego parametru.

 • nSize: rozmiar buforowanie znaków. Użyj 255 dla tego parametru.

Następnej sekcji przedstawiono procedurę tworzenia przykładowy projekt, który implementuje obu tych metod.

Przykładowy projekt

 1. Uruchom projekt Standard EXE w programie Visual Basic. Domyślnie utworzony zostanie formularz Form1.

 2. Dodać dwie CommandButtons do formularza Form1.

 3. Skopiuj następujący kod do okna kodu formularza Form1:

     Option Explicit   Private Declare Function GetModuleFileName Lib "kernel32" _     Alias "GetModuleFileNameA" _     (ByVal hModule As Long, _     ByVal lpFileName As String, _     ByVal nSize As Long) As Long   Private Sub Form_Load()     'Set the command button names     Command1.Caption = "Different Project and Executable Names"     Command2.Caption = "Similar File Names"   End Sub   Private Sub Command1_Click()     'Click this button if the project name and the compiled file     'name are different.     MsgBox VB.App.EXEName   End Sub   Private Sub Command2_Click()     'Click this button if the project name and the compiled file     'name are the same.     Dim strFileName As String     Dim lngCount As Long     strFileName = String(255, 0)     lngCount = GetModuleFileName(App.hInstance, strFileName, 255)     strFileName = Left(strFileName, lngCount)     If UCase(Right(strFileName, 7)) <> "VB5.EXE" Then       MsgBox "Compiled Version"     Else       MsgBox "IDE Version"     End If   End Sub
 4. Zapisz projekt o nazwie IDEApp projektu.

 5. Skompiluj dwóch różnych plików wykonywalnych z tego projektu. Użyj domyślnej nazwy pliku, IDEApp.exe, pierwszy plik wykonywalny programu. Dla drugiego pliku wykonywalnego należy użyć nazwy pliku EXEApp. Aby skompilować projekt, należy wykonać następujące czynności:

  • Z menu Plik kliknij przycisk Wprowadź IDEApp.exe. Pojawi się okno dialogowe Wprowadź projektu.

  • Użyj domyślnej nazwy pliku lub wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Nazwa pliku.

  • Kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik wykonywalny i zamknąć okno dialogowe Utwórz projekt.

 6. Na Uruchom menu kliknij przycisk Start, lub naciśnij klawisz F5, aby uruchomić program. Kliknij przycisk innego projektu i nazwy pliku wykonywalnego. Wyświetla okno komunikatu z komunikatem, "IDEApp", aby wskazać, że program jest uruchomiony z IDE. Kliknij przycisk podobne nazwy plików. Wyświetla okno komunikatu z komunikatem "Wersja IDE," wskazuje, że dany program jest uruchomiony z IDE. Zamknij projekt.

 7. Uruchom albo plik wykonywalny, a następnie kliknij polecenie CommandButtons. Jest wyświetlane okno dialogowe komunikat wskazujący, że dany program jest uruchomiony z pliku wykonywalnego.

Informacje

Aby uzyskać informacje o określaniu, czy 16-bitowych aplikacji Visual Basic jest uruchomiony w środowisku projektowym programu zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

: jak stwierdzić, czy aplikacja jest uruchamiana w środowisku projektowania VB

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×