Ogłoszenie

Ten pakiet zbiorczy aktualizacji został zaktualizowany, aby uwzględnić dodatkowe poprawki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat 2.1 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu System Center 2016 Manager maszyny wirtualnej. Firma Microsoft zaleca instalowanie 2.1 pakiet zbiorczy aktualizacji zamiast tej aktualizacji.

Wprowadzenie

W tym artykule opisano ulepszenia i problemy, które naprawiono w pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager. Istnieją trzy aktualizacje dostępne dla programu Virtual Machine Manager, jeden dla serwera programu Virtual Machine Manager, jeden dla konsoli administratora i jeden dla agenta gości. Ten artykuł zawiera także instrukcje dotyczące instalacji tej aktualizacji.

Ulepszenia i problemy rozwiązane

 • Menedżera maszyny wirtualnej umożliwia teraz nie roszczenia niektórych urządzeń magazynujących przez wielościeżkowe wejście / wyjście (MPIO), po dodaniu hosta. Ta lista urządzeń pamięci masowej jest kontrolowana przez klucz rejestru na serwerze programu Virtual Machine Manager.

 • Hosty są dodawane do klastra z bezpośredniego spacje magazynu (S2D) włączone, pojawi się następujące ostrzeżenie:

  Wielościeżkowe wejście/wyjście nie jest włączona dla tablic znanych składowania na host nazwy hosta.

 • Wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO) nie jest wyłączona dla hostów w klastrze BMC Lokatorskich bezpośrednio.

 • Zapewnia spójny wygląd całej klastry funkcji Hyper-V i S2D zmiany klasyfikacji na klastra udostępniony wolumin (CSV).

 • Chmur programu Virtual Machine Manager nie można obliczyć Klasyfikacja pojemność (jest wyświetlany jako 0) z klastra aplikacji S2D.

 • Po wprowadzenia-band zbieżność funkcji Hyper lub S2D skali SerwerPlików się (SOFS) do programu Virtual Machine Manager dostawcy magazynu nie jest dodawana i SOFS właściwości, takie jak warstwy, dysk fizyczny i wolumin nie są dostępne w Menedżerze maszyny wirtualnej.

 • Migracji maszyny wirtualnej (VM) z hosta VMware ESXi do hosta serwera Nano nie powiedzie się z powodu błędu 2903.

 • SAN migracji maszyn wirtualnych nie między dwoma hostami Nano serwera autonomicznego.

 • Jako część konwersji V2V dla VMWare wysokiej dostępności maszyny wirtualnej programu Virtual Machine Manager oblicza klasyfikacje hosta bez uwzględniania CSV.

 • Migracja i/lub klonowania maszyny wirtualnej nie działa, ponieważ wersja oprogramowania do wirtualizacji na hoście jest niezgodna wersja oprogramowania do wirtualizacji maszyny wirtualnej w źródle.

 • Pliki są zapisywane w następujących scenariuszach:

  • W katalogu biblioteki maszyny wirtualnej, nawet po usunięciu maszyny wirtualnej z biblioteki

  • Kiedy wystąpienie usługi nie powiedzie się, a następnie są usuwane

 • Nie można usunąć połączenia NAT z interfejsu użytkownika dla sieci zarządzanych Kontroler sieci (NC).

 • Krótki opis chmury brakuje danych zdolności administracji dzierżawczej.

 • Wykreślenie przełącznik logiczny wyzwala awarii interfejsu użytkownika programu Virtual Machine Manager.

 • Po zainstalowaniu programu System Center Virtual Machine Manager 2016 aktualizacji pakietu zbiorczego 1 Menu programu zostanie przywrócona do programu System Center 2012.

 • Osłony istniejącej maszyny wirtualnej sporadycznie nie powiedzie się z powodu błędu (1730).

 • Maszyna wirtualna rozpoczęcia zadania raportów zakończona z błędem 12711, gdy maszyna wirtualna ma zestaw opcji Ustaw priorytet zamówienia .

 • Udostępnia uproszczony Kreator tworzenia woluminów do tworzenia klastra S2D.

 • Agent gości nie jest uaktualniony na serwisowanie usługi po uaktualnieniu programu Virtual Machine Manager programu System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager do programu System Center 2016 Virtual Machine Manager.

 • Operacje usługi kończą się niepowodzeniem, gdy istnieje więcej niż jedna maszyna wirtualna Usługa na jednym hoście i udostępnionego VHDX na woluminie CSV.

 • Zawiera ulepszeń niezawodności w usłudze programu Virtual Machine Manager.

 • Usuwanie hosta funkcji Hyper-V nie powiedzie się w następujących scenariuszach:

  • Jeżeli istnieje wszelkie maszyny wirtualnej na hoście z punktów kontrolnych

  • Jeśli hosty mają wirtualnego dysku twardego, który jest wywoływany przez dysk na innym hoście

 • Niska wydajność podczas wykonywania odświeżenie w przypadku maszyn wirtualnych, które mają wiele punktów kontrolnych.

 • Nano wdrażania maszyn wirtualnych za pomocą szablonu maszyny wirtualnej nie przyłączyć się do domeny.

 • Maszyny wirtualne VDI wdrażanych za pośrednictwem usług pulpitu zdalnego jest wyświetlana w konsoli programu Virtual Machine Manager.

 • Z sieci kontroler (NC) onboarded maszyny wirtualnej operacje kończą się niepowodzeniem po SACL portu, stosowane w sieci maszyny wirtualnej.

 • Udoskonalenia translatora adresów Sieciowych, w tym następujące:

  • Uwolnienie adres IP zarezerwowany dla połączenia NAT, gdy połączenie zgłasza wyjątek

  • Wyświetlanie wpisów wiadomości-śmieci, jeśli maszyny wirtualnej sieci korzysta z połączenia NAT

 • Usuwanie reguły przychodzące NAT stosowane na karcie sieciowej po karcie sieciowej jest odłączyć i ponownie.

 • Tworzenie klastra hosta z adresu statycznego IP nie powiedzie się.

 • Sieci związane z kontrolera NC ulepszenia, w tym następujące:

  • Skalowanie i skala in NC maszyn wirtualnych.

  • Blokowanie tworzenia sieci opartych na protokole IPV6 maszynę wirtualną za pomocą interfejsu użytkownika.

 • Po usunięciu reguły PortACL karty sieciowej zarządzane przez kontroler sieci nie jest wyświetlany jako niezgodny.

 • Załaduj równoważenia ulepszeń, w tym w następujących scenariuszach:

  • Programu Virtual Machine Manager przechodzi w niespójnym stanie po niepowodzeniu wdrażania SLB MUX.

  • Zasady równoważenia obciążenia nie działają po odłączenie i ponowne podłączenie kart sieciowych zarządzane przez kontroler sieci.

 • Bramy nie wymagają certyfikatów. Korzystają z nazwy użytkownika i hasła dla uwierzytelniania. Jednak szablony bramy uruchamia usługę MUX, która wymaga certyfikatów kontrolera i certyfikaty MUX na podstawie scenariuszy podpisem własnym urzędu certyfikacji. Wymusza bramy do mandatu certyfikaty nawet przez to nie jest wymagane.

 • Menedżera maszyny wirtualnej mandatów wszystkie bramy frontonu pule ma być dostępny dla zakresu grupy sieci kontroler hosta.

 • Programu Virtual Machine Manager pozwala użytkownikom na tworzenie karty sieciowej z opcją dynamicznego dla zarządzanych Kontroler sieci połączonych sieci. Powinny być blokowane z komunikatem o błędzie właściwe jako sterownik sieciowy nie obsługuje dynamiczną konfigurację IP dla karty sieciowej.

 • Zmiana maszyny wirtualnej sieci między zarządzanymi przez kontroler sieci połączonych sieci jest skuteczne w Menedżerze maszyny wirtualnej. Kontroler sieci nadal ma jednak stare informacje w karcie sieciowej JSON podczas używania opcji DHCP.

 • Ulepszenia interfejsu użytkownika są następujące:

  • Niezgodne ostrzeżenie (26909) wyświetlane dla maszyny wirtualnej i jego karty sieciowej podczas wdrażania maszyny wirtualnej, która jest podłączony do sieci za pomocą dynamicznego adresu IP.

  • Host Nano funkcji Hyper-V jest wyświetlany jako niezgodny dla zespołu zestaw przełącznik logiczny.

 • Domyślnie połączenia bramy dostępu zdalnego są wyłączone, gdy skonfigurowane za pomocą programu Virtual Machine Manager.

 • Usprawnione zarządzanie SDN jest następująca:

  • Użycie opcji wymuszenia usunąć wirtualny bramy sieci nawet wtedy, gdy sterownik sieciowy jest wyłączony.

  • Ustawienia zarządzane przez Port profile sieci kontrolera maszyn wirtualnych po migracji.

 • Menedżera maszyny wirtualnej nie powoduje usunięcia trasy z sieciowego kontrolera. Jednak usunięcie połączenia VPN usuwa trasy i połączenia sieci VPN. Tworzenie tych samych trasach programu Virtual Machine Manager będzie również współpracować, jak go znaleźć trasy w kontrolerze sieci.

 • Kiedy użytkownika samoobsługi wdraża maszyny wirtualnej w chmurze i zmiany profilu sprzętu, programu Virtual Machine Manager nie pozwala używać puli IP dostępne w wybranej sieci VLAN.

 • Nie można utworzyć za pomocą Menedżera maszyny wirtualnej sieci logicznych sieci VLAN, gdy podsieć nie jest określony.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o innych funkcjach, które są dostępne w 2016 programu Virtual Machine Manager zobacz What's New in VMM 2016.


Znane problemy

 • Nie można zaktualizować właściwości profilu sprzętu maszyny Wirtualnej dla maszyn wirtualnych z pamięci dynamicznej, po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2. Błąd, widoczny jest ze względu na pamięć uruchamiania w konsoli jest ponownie ustawiana na 1 ilekroć Uruchom okno dialogowe właściwości maszyny Wirtualnej z konsoli na maszynie Wirtualnej, na których włączono pamięci dynamicznej. Ten problem jest problem wyświetlania i nie dotyczy rzeczywistych pamięci maszyny wirtualnej.

  Ponieważ jest to po prostu kwestia konsoli, nadal można użyć środowiska PowerShell VMM zarządzania właściwości sprzętu bez wykonywania dodatkowych czynności. Lub z konsoli można zaktualizować właściwości po zatrzymaniu maszyny Wirtualnej i aktualizowania pamięci uruchamiania w oryginalnym dopuszczalnym zakresie.

 • Podczas tworzenia maszyny Wirtualnej z pamięci dynamicznej za pomocą konsoli lub aktualizując pamięci maszyny wirtualnej ze statycznego na dynamiczny za pomocą konsoli po wdrożeniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2, domyślny maksymalny pamięci jest ustawiona na wartość większą niż 1 TB. Powoduje to, że maszyna wirtualna utworzenia/aktualizacji nie powiedzie się.

  Aby obejść ten problem, należy zaktualizować wartość maksymalnej ilości pamięci do 1TB lub mniej w konsoli, aby uniknąć błędów. Ponadto można użyć środowiska PowerShell do tworzenia maszyn wirtualnych z 1TB maksymalnej pamięci bez wykonywania dodatkowych czynności.

 • Po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2, jeśli użytkownik próbuje zmienić wartość dla "Liczba procesorów" wdrożonego maszyny wirtualnej za pośrednictwem konsoli administratora lub VMM PowerShell na liczbę większą niż 64, wystąpi błąd. Ten problem dotyczy nawet nowych maszyn wirtualnych można utworzyć po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2.

  Aby obejść ten problem, nadal przepis maszyn wirtualnych o liczbie nie większej niż 64 procesory.


Jak uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla programu System Center 2016 Virtual Machine Manager

Pobieranie informacji

Pakiety aktualizacji dla programu Virtual Machine Manager są dostępne z witryny Microsoft Update lub przez ręczne pobieranie.

Witryna Microsoft Update

Aby uzyskać i zainstalować pakiet aktualizacji z witryny Microsoft Update, wykonaj następujące kroki na komputerze, który ma zainstalowany składnik programu Virtual Machine Manager:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Usługi Windows Update.

 3. W oknie Windows Update kliknij przycisk Sprawdź w trybie Online, aby uzyskać aktualizacje z witryny Microsoft Update.

 4. Kliknij pozycję Ważne aktualizacje są dostępne.

 5. Wybierz pakiet zbiorczy aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Ok.

 6. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje do zainstalowania pakietu aktualizacji.

Pobieranie ręczne

Przejdź do następującej witryny sieci Web Aby ręcznie pobrać pakiety aktualizacji w witrynie Microsoft Download Center:

Download icon Pobierz teraz pakiet aktualizacji serwera programu Virtual Machine Manager.

Download icon   Pobierz teraz pakiet aktualizacji konsoli administratora.

Download icon Pobierz teraz pakiet aktualizacji agenta gości. 

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online

Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Instrukcje dotyczące instalacji

Aby ręcznie zainstalować pakiety aktualizacji, uruchom następujące polecenie z wiersza polecenia:

packagename/Update Msiexec.exe nazwa_pakietu

Na przykład aby zainstalować pakiet pakiet zbiorczy aktualizacji 2 dla systemu Centrum 2016 Virtual Machine Manager 2016 serwera (KB3209586), uruchom następujące polecenie:

msiexec.exe /update kb3209586_vmmserver_amd64.msp

Uwagi


Po zakończeniu instalacji

Aby naprawić ostrzeżenie "znaleziono innego komputera przy ten sam identyfikator GUID SMBIOS" istniejących klastrach bezpośredniego spacje magazynu (S2D), usuwanie dostawców, a następnie dodaj je ponownie. Po dodaniu dostawcy aktualizacji tych dostawców.

Pliki aktualizacji w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Pliki, które są zmieniane

Rozmiar pliku

Wersja

Identyfikator języka

DBUpdate.dll

1371464

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

vmmAgent.exe

3872584

4.0.2043.0

1033

vmmservice.exe

57672

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

Engine.MomDal.dll

673096

4.0.2043.0

0

Engine.VmOperations.dll

1605960

4.0.2043.0

0

Engine.ServiceOperations.dll

353608

4.0.2043.0

0

Engine.Backup.dll

75080

4.0.2043.0

0

Engine.BitBos.dll

317256

4.0.2043.0

0

Engine.Adhc.Operations.dll

1757512

4.0.2043.0

0

Engine.OSDeployment.dll

179528

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Engine.ImgLibOperation.dll

563016

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

NetworkServiceInterfaces.dll

69960

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

NCRestApiWrappers.dll

192328

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

ViridianImplementationV2.dll

428872

4.0.2043.0

0

ValHyperVImplementation.dll

522056

4.0.2043.0

0

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Engine.UMOperation.dll

79688

4.0.2043.0

0

vmmguestagent.exe

280904

4.0.2043.0

1033

WindowsRemoteServerPlugin.dll

339784

4.0.2043.0

0

NetworkControllerPlugin.dll

206664

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

 Pliki, które są zmieniane

Rozmiar pliku

Wersja

Identyfikator języka

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2236232

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

4

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

12

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

7

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

16

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34632

4.0.2043.0

17

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

36168

4.0.2043.0

25

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

10

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33096

4.0.2043.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

18

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

5

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

19

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

14

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

21

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

34120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

29

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

33608

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177480

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3656520

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

156488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

668488

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

820040

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

425800

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

327496

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3688264

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359752

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

304456

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

940872

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

177992

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

346440

4.0.2043.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1973576

4.0.2043.0

0

Errors.resources.dll

1801032

4.0.2043.0

4

Errors.resources.dll

2238792

4.0.2043.0

12

Errors.resources.dll

2265416

4.0.2043.0

7

Errors.resources.dll

2112328

4.0.2043.0

16

Errors.resources.dll

2502984

4.0.2043.0

17

Errors.resources.dll

2124616

4.0.2043.0

1046

Errors.resources.dll

2989384

4.0.2043.0

25

Errors.resources.dll

2174280

4.0.2043.0

10

Errors.resources.dll

1828168

4.0.2043.0

1028

Errors.resources.dll

2212168

4.0.2043.0

18

Errors.resources.dll

2117448

4.0.2043.0

5

Errors.resources.dll

2081608

4.0.2043.0

19

Errors.resources.dll

2279752

4.0.2043.0

14

Errors.resources.dll

2188104

4.0.2043.0

21

Errors.resources.dll

2144584

4.0.2043.0

2070

Errors.resources.dll

2031432

4.0.2043.0

29

Errors.resources.dll

2054472

4.0.2043.0

31

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

Utils.dll

1080136

4.0.2043.0

0

ClusterUtil.dll

162120

4.0.2043.0

0

Remoting.dll

1189704

4.0.2043.0

0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

188232

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1133896

4.0.2043.0

0

Engine.Common.dll

254792

4.0.2043.0

0

ImgLibEngine.dll

5149512

4.0.2043.0

0

Engine.Deployment.dll

856392

4.0.2043.0

0

WsManWrappers.dll

3039560

4.0.2043.0

0

WSManAutomation.dll

35648

4.0.2043.0

127

VMWareImplementation.dll

2066760

4.0.2043.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675656

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1153352

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303432

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1369928

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300360

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

4

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122696

4.0.2043.0

4

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680776

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1194824

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560448

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1409352

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119616

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307528

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

12

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128328

4.0.2043.0

12

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

681288

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

308040

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

7

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

7

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1181512

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396040

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

16

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

16

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1210184

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

310088

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560968

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1423176

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

144200

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

309576

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

17

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

129864

4.0.2043.0

17

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

688456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1396552

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

694600

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1268552

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

317768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573768

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1477960

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

146248

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

321864

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165704

4.0.2043.0

25

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

137032

4.0.2043.0

25

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1187656

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559944

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1401160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305992

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

10

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

10

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

676168

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1155912

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

303944

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1373000

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

141640

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

300872

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

123208

4.0.2043.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1183560

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1397576

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

18

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

18

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186632

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400136

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

5

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

5

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1179464

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

19

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126280

4.0.2043.0

19

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1193288

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307528

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1406792

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143176

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

307016

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

14

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

127304

4.0.2043.0

14

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1184072

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

307016

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1398088

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

21

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

21

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678728

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1186120

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1400648

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142664

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

305480

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

126792

4.0.2043.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683848

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1173832

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305992

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563016

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1389384

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303432

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

29

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56648

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125768

4.0.2043.0

29

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684872

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88392

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1178440

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

306504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1393480

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

142152

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

304456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

165192

4.0.2043.0

31

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

57160

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

125256

4.0.2043.0

31

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

377672

4.0.2043.0

0

 Pliki, które są zmieniane

Rozmiar pliku

Wersja

Identyfikator języka

WebDeployV2.dll

30536

4.0.2043.0

0

WebDeployV3.dll

30536

4.0.2043.0

0

vmmApplicationManager.dll

62792

4.0.2043.0

0

GuestAgent.StateManager.dll

24392

4.0.2043.0

0

Errors.dll

5233992

4.0.2043.0

0

 
Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×