Polska: Aktualizacja określona w kraju do obsługi zmian w raporcie faktur VAT (SAF faktury lub JPK_FA) wprowadzona w wersji 3 obowiązuje od 2 grudnia 2019 w usłudze Dynamics 365 finanse

Wprowadzenie

Ministerstwo Finansów Polska wprowadziło zaktualizowaną wersję programu JPK Struktura faktur — JPK_FA (3), która obowiązuje od 2 grudnia, 2019. zaktualizowany schemat JPK_FA (3) jest publikowany naWitryna sieci Web Ministerstwa Finansów.

Omówienie

W wersji "3" schematu JPK_FA wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzony w sekcji "naglowek" w raporcie

Wykonywany Zmieniono

Opis zmiany

<KodFormularza>element, atrybut "KodSystemowy"

Wartość została zmieniona na "JPK_FA (3)".

<element>WariantFormularza element

Wartość została zmieniona na "3".

<DataOd>i <DataDo> elementów

Typ został zmieniony z "ETD: tdata" na "TNS: tdata".

<element>DomyślnyKodWaluty element

Ten element został usunięty.

<element>KodUrzedu element

Dodano następujący Opis:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("Kod właściwego organu podatkowego podatnik przesyłający JPK_FA ")

Wprowadzony w sekcji "Podmiot1" w raporcie

Wykonywany zmieniono

Opis zmiany

<element>IdentyfikatorPodmiotu element

Typ został zmieniony z "ETD: TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" na "ETD: TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<element>AdresPodmiotu element

Typ został zmieniony z "ETD: TadresPolski" na "ETD: TAdresPolski1".

<element>AdresPodmiotu2 element

Nowy element nowego elementu "ETD: TadresZagraniczny" dodano typ. Ten element musi zostać zgłoszony zamiast <AdresPodmiotu> element, jeśli podatnik, który składa JPK_FA, znajduje się poza Polską.

Wprowadzony w sekcji "faktura" raportu

Wykonywany Zmieniono

Opis zmiany

Atrybut"typ"

Ten atrybut jest wykluczony z raportu.

<elementu faktura> element

Zmieniono opis:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy

("Cena sprzedaży i kwota podatku są wypełnione w walucie, w której wystawiana jest faktura, z wyjątkiem pól w kwota podatku została ponownie obliczona zgodnie z artykułem 31A w związku z artykułem 106E ustępu 11 ustawy ")

<element>KodWaluty element

Ten nowy element typu "KCK: currCode_Type" została dodana.

<P_1>i <P_6> elementów

Typ został zmieniony z "ETD: tdata" na "TNS: TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x >, <P_14_x>i <P_15> elementów

Opis został zmieniony.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W >, <P_14_4W> elementów

Nowe elementy zostały dodane dla faktur, które zostały wydano w walutach obcych. Te elementy są przeznaczone dla kwot podatku w dniu suma wartości sprzedaży netto. Kwoty są przeliczane zgodnie z Artykuł 31a na sztuki. 106E, ustęp 11 czynności.

<P_14_5> element

Ten element jest wykluczony z raportu.

<P_18A>element

Ten nowy element jest znacznikiem podziału płatności mechanizm.

<P_22>element

Ten nowy element jest znacznikiem intracommunity dostarczenie nowego środka transportu.

<P_106E_3>element

Ten element został zmieniony z opcjonalne na wymagane.

<ZALZaplata>i <ZALPodatek> elementów

Te elementy są wykluczone z raportu.

<element>NrFaZaliczkowej element

Ten nowy element został dodany w celu zgłoszenia liczby poprzednie faktury zaliczkowe.

<element>StawkiPodatku element

Ten element jest wykluczony z raportu.

Wprowadzony w sekcji "FakturaWiersz" w raporcie

Wykonywany Zmieniono

Opis zmiany

" Typ" atrybut

Ten atrybut jest wykluczony z raportu.

<element>FaturaWiersz element

Zmieniono opis:

" Szczegółowe pozycje faktura w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Szczegółowe rekordy faktur w walucie, w której faktura zostanie wystawiona ")

Nowa sekcja "zamowienie"

Wykonywany Zmieniono

Opis zmiany

<P_2AZ>element

Nowy element został dodany do numeru faktury, który dotyczy zamówienia lub kontraktu. Numer faktury jest taki sam jak w przypadku numer faktury w polu P_2A .

<element>WartoscZamowienia element

Nowy element został dodany do wartości zamówienie lub kontrakt, łącznie z kwotą podatku.

<element>ZamowienieWiersz element

Nowy element został dodany w celu uzyskania szczegółowej kolejności lub towary objęte umową w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową.

<P_7Z>element

Nowy element został dodany dla nazwy (typu) towary lub usługę.

<P_8AZ>element

Nowy element został dodany dla miary zamówione towary lub zakres świadczenia usług.

<P_8BZ>element

Nowy element został dodany do ilości zamówionej towary lub zakres świadczenia usług.

<P_9AZ>element

Nowy element został dodany do ceny jednostkowej netto.

<P_11NettoZ>element

Nowy element został dodany do wartości zamówione towary lub usługi, z wyłączeniem kwoty podatku.

<P_11VatZ>element

Nowy element został dodany do kwoty podatku w zamówione towary lub usługi.

<P_12Z>element

Ten nowy element został dodany do stawki podatkowej.

Nowa sekcja "ZamowienieCtrl"

Wykonywany Zmieniono

Opis zmiany

<element>LiczbaZamowien element

Nowy element został dodany dla liczby zamówień lub kontrakty w sekcji "zamowienie" raportu.

<element>WartoscZamowien element

Nowy element został dodany dla wartości całkowitej kolumna <WartoscZamowienia> w sekcji "zamowienie" w okresie raportowania.

Ta poprawka zapewnia obsługę zmian w raporcie faktur VAT (SAF faktury lub JPK_FA) wprowadzony przez wersję 3 Standardowy plik inspekcji "jednolity plik kontrolny (JPK) — faktury VAT Ministerstwo Finansów polskiego (Ministerstwo Finansów — krajowa Administracja skarbowa) ogłoszona w dniu 29 października 2019 r. 

Konfiguracji

Aby przygotować system Dynamics 365 dla finansów i systemu operacyjnego do raportowania Raport "JPK_FA" w wersji "3" wersja kompilacji aplikacji musi być taka poniżej lub nowszej:

Wersja Finansów i operacji

Numer kompilacji

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.wartość 0.375.0,4

Importowanie iKonfigurowanie następujących lub nowszych wersji konfiguracji raportów elektronicznych (er):

MODELU Nazwa konfiguracji

Typ konfiguracji

Wersja

Standard Plik inspekcji (SAF-T)

Modelarz

48

Standard Mapowanie modelu pliku inspekcji

Mapowanie modelu

48.105

SAF Polska

Rodziców Format (eksportowanie)

48.36

TABELI Faktury (PL)

Formaty umawiając

48.36.58

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania konfiguracji er z Usługi Microsoft Dynamics cyklu życia (LCS), zobacz Pobieranie konfiguracji raportowania elektronicznego z Usługi cyklu życia.

Uwaga: po skonfigurowaniu konfiguracji er z poziomu przed zaimportowaniem poprzedniej tabeli Ustaw dla opcji mapowanie modelu wartość tak w poniższej konfiguracji:

  • Standardowe mapowanie modelu pliku inspekcji

image.png

Definiowanie parametrów specyficznych dla aplikacji dla nowej (48.36.58) wersji "faktury VAT (pl)". Otwieranie konfiguracji > ApplicationspecificParametry specyficzne dla aplikacji > konfiguracji na głównym menu:

image.png

Wybieranie wersji "48.36.58" po lewej stronie Strona parametrów specyficznych dla aplikacji i skonfigurowana dla tej wersji wartości dla każdego z odnośników na liście po prawej stronie:

Nazwa

Nazwy Opis en.

Nazwy Opis pl.

Opis Krótk.

Opis Pl.

TaxFree_LOOKUP

 

Bez podatku

Bez podatku

Nie podlega opodatkowaniu transakcje dotyczące dostaw towarów i usług poza krajem; podlega od podatku.

Niepodlegające opodatkowaniu — transakcje dostawy towarów oraz świadczenia Rates poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

 

Podatków Przyczyna wykluczenia

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

W w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z podatku na podstawie do grafiki. 43 akapit 1, rysunek. 113 sekcja 1 i 9 lub postanowienia wydane na Podstawa dzieła. 82, ustęp 3

'A przypadku dostawy towarów lub świadczenia Rates zwolnionych od podatku na podstawie. 43 ust. 1, rysunek. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie. 82 ust. 3,2

ItemType_LOOKUP

Typ elementami

Rodzaj przedmiotu

Odbioru wyrobów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których Podstawa podatku jest tworzona zgodnie z art. 120 akapit czwarty i piąty górn 

Nowe środki transportu są przedmiotem dostaw wewnątrz Wspólnoty.

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża; 

W przypadku, gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

TaxFree_LOOKUP konfiguracji

To wyszukiwanie pole zostało wprowadzone w wersji 32.22.38 w formacie "faktury VAT (pl)". Odnalazł Więcej szczegółów w KB #4504214.

TaxExemptReason_LOOKUP konfiguracji

To wyszukiwanie pole zostało wprowadzone w wersji 32.22.50 "faktur VAT (pl)" (KB #4520771).

W odnośniku "TaxExemptReason_LOOKUP" w konfiguracji są dostępne następujące wartości:

 

Nazwę

Opis (EN)

Opis (pl)

Konfiguracji

P_19A

Przepisy ustawowe dotyczące podatku VAT lub działanie wydane na podstawie regulaminu VAT, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z podatku.

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Określanie "kodu zwolnienia z podatku" Opis, który będzie raportowany w <P_19A znacznik>. Jeśli to kilka kodów zwolnienia z podatku, które można dodać do kilku wierszy.

P_19B

Przepisy dyrektywy 2006/112/my, która wyłącza z podatku, dostawę towarów lub taką Services.

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/my, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie Rates

Określanie "kodu zwolnienia z podatku" Opis, który będzie raportowany w <P_19B znacznik>. Jeśli to kilka kodów zwolnienia z podatku, które można dodać do kilku wierszy.

P_19C

Inna podstawa prawna wskazujący, że dostawa towarów lub usług jest korzystna ze zwolnienia.

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na, że dostawa towarów lub świadczenie Rates uses ze znajduj

Określanie "kodu zwolnienia z podatku" Opis, który będzie raportowany w <P_19C znacznik>. Jeśli to kilka kodów zwolnienia z podatku, które można dodać do kilku wierszy.

Wolnego

Wolnego

Pusty

Określ * not blank * w polu "kod zwolnienia z podatku". Ta wartość musi być skonfigurowana po zakończeniu wszystkich zwolnionych od podatku. numery. Co najmniej ta wartość musi być określona dla tego odnośnika.

Wolnego

Wolnego

Pusty

Określ * puste * w Pole "kod zwolnienia z podatku". Ta wartość musi być Ostatnia na liście wartości. Co najmniej ta wartość musi być określona dla tego odnośnika.

ItemType_LOOKUP konfiguracji

To wyszukiwanie pole jest wprowadzane w wersji 48.36.58 (aktualna baza) "faktury VAT (pl)".

W polu "ItemType_LOOKUP" Wyszukaj dla konfiguracji są dostępne następujące wartości:

Nazwę

Opis (EN)

Opis (pl)

Konfiguracji

SecondHandGoods

Dostawy towarów używanych, dla których podstawa podatkowa została utworzona zgodnie z art. 120 margines akapitu czwartego i piątego

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Określanie "kodów podatków" które są używane w przypadku transakcji związanych z towarami. Przy użyciu tej konfiguracji w przypadku faktury z transakcją podatkową według określonego kodu podatku "procedura marży — towaryw używane są raportowane w <P_106E_3A znacznikach>.

ArtWorks

Dostawy dzieł sztuki, dla których podstawa podatkowa jest utworzony zgodnie z art. 120 akapit czwarty i piąty margines

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Określanie "kodów podatków" które są używane do transakcji związanych z pracą artystyczną. W przypadku faktury z podatkiem transakcji według określonego kodu podatku "procedura marży — dzieła sztuki"będzie raportowany w <P_106E_3A znacznik>.

CollectorAntiques

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawa podatkowa jest utworzony zgodnie z art. 120 akapit czwarty i piąty margines

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Określanie "kodów podatków" które są używane w przypadku transakcji związanych z elementami kolekcjonerskich i Antyki. W przypadku tej konfiguracji faktura z transakcją podatkową według określonej kod podatku "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki"będą zgłaszane w <P_106E_3A> znacznik.

Przesyłania

Wewnątrzwspólnotowe doręczenie nowe środki transportu

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Określanie "kodów podatków" które są używane do transakcji związanych z wewnątrzwspólnotowym dostawą nowych środki transportu. W przypadku tej konfiguracji faktura z transakcją podatkową według określony kod podatku <P_22 znacznik> będzie raportowany z wartościąprawda.

Pozostałe

Pozostałe

Kodu

Określ * not blank * in Pole "kod podatku". Ta wartość musi być Ostatnia na liście wartości. Co najmniej ta wartość musi być określona dla tego odnośnika.

Gdy konfiguracja wartości pola odnośnika jest wypełnione, Oznacz sate jakoukończone, Zapisz i zamknij stronę. Jeśli dowolne z trzech pól odnośników nie zawiera co najmniej jedna wartość z* Not Blank *, w czasie wykonywania raportu można zgłosić błąd dotyczący konkretnych aplikacji brakuje parametrów.

Szczegóły implementacji

Wersja 3 Raport JPK_FA zawiera możliwości raportowania faktur z różnymi Waluta dokumentu w tym samym pliku. W tym celu "Waluta" parametr w formie okna dialogowego w raporcie "SAF VAT-faktur (Polska)" jest nieobowiązkowo. Gdy użytkownik określa w tym parametrze walutę, raport będzie uwzględniać tylko faktury z tą walutą, gdy użytkownik nie określi żadnych Waluta w tym polu raport zostanie wygenerowany dla wszystkich faktur, które nie są rozważenia waluty dokumentu faktur.

<P_14 * Tagi >

Zgodnie do wymagań dotyczących wersji 3 raportu JPK_FA, gdy są księgowane faktury w walucie, która różni się od "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > oraz <P_15 Tagi> muszą reprezentować kwoty w walucie faktury i nowych <P_14 * W> Tagi muszą reprezentować powiązane kwoty w "PLN". Przyjmuje się, że "PLN" jest definiowane jako waluta dla kodów podatków używanych w transakcjach być uwzględnione w raporcie JPK_FA. Opierając się na tym założeniu, na fakturach, które Waluta dokumentu różni się od konfiguracji waluty w kodach podatku używanych w transakcje podatkowe w tym dokumencie, raporty systemowe dodatkowo <P_14 * W> znaczników z kwotą w walucie kodu podatku (zgodnie z przyjętą wartością być "PLN").

<P_18A znacznik>

KB #4339927 ("Specjalna aktualizacja kraju dla Polski dla rozdzielenia płatności w usłudze Dynamics 365 Finanse i operacje ") wprowadza możliwość konfigurowania metod płatności w module rozrachunków z odbiorcami jako "rozdzielone płatności".

Zgodnie Aby uzyskać wymagania dotyczące raportu w wersji 3 JPK_FA, < P_18A> po rozdzieleniu płatności znacznik dla faktury należy podać jako "prawda". dla tej faktury zastosowano mechanizm. Definiowanie, czy podzielony mechanizm płatności zastosowano do faktury, system sprawdza, czy parametr "rozdzielone płatności" metody płatności , która została użyta podczas księgowania faktury i odzwierciedlona w odpowiednia transakcja klienta (w tabeli CustTrans). Ważne jest, aby utrzymywanie konfiguracji parametru "Podziel płatność" metody płatności stabilnych dla Guaranty poprawnie raportowanie.

<P_22 znacznik>

<P_22> etykieta będzie raportowana z wartością "prawda" zgodnie z konfiguracją sprzedaży Kody podatków w "ItemType_LOOKUP" dla wyniku = "transport" w parametrach specyficznych dla aplikacji format "faktury VAT (PL)".

<P_106E_3> i <P_106E_3A> kolczyk

Zgodnie do wymagań raportu JPK_FA < P_106E_3 znacznik> musi raportować "prawda" w przypadku dostaw towarów używanych są dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, których podstawa opodatkowania jest zgodna z art. 120, ustęp 4pozycji i 5pozycji.  Gdy <P_106E_3> Etykieta jest raportowana z wartością "prawda", <znacznik P_106E_3A> musi reprezentować pokrewne wartości:

Wartość etykiety <P_106E_3A>

Opis (pl)

Opis (EN)

Jak rozróżnianie się F&O

procedura marży — towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Dostawy towarów używanych, dla których podstawa podatkowa została utworzona zgodnie z art. 120 akapit czwarty i piąty margines

Zgodnie Aby skonfigurować kody podatków w polu "ItemType_LOOKU" dla wyniku = "SecondHandGoods" w parametrach specyficznych dla aplikacji format "faktury VAT (PL)".

 

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawydzieł sztuki, przedmiotówiartówdlakolekcjonerskichstanowiantykktórychzpodstawopodatkowania. 120 zgodnie kolekcjonerskich iantyk ó w, dla kt ó rychpodstaw ę opodatkowania stanowizgodnie z art. 120ust. 4i 5 marża

Dostawy dzieł sztuki, dla których podstawa podatkowa została utworzona zgodnie z art. 120 margines akapitu czwartego i piątego

Zgodnie Aby skonfigurować kody podatków w polu "ItemType_LOOKU" dla wyniku = "Grafiki" w Parametry specyficzne dla aplikacji w formacie "faktury VAT (PL)".

 

procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi z art. 120 ust. 4 i 5 marża

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i Antyki, dla których podstawa podatkowa została utworzona zgodnie z art. 120 margines akapitu czwartego i piątego

Zgodnie Aby skonfigurować kody podatków w polu "ItemType_LOOKU" dla wyniku = "CollectorAntiques" w parametrach specyficznych dla aplikacji format "faktury VAT (pl)".

 

<zamowienie> i <ZamowienieCtrl> węzły

Zgodnie do wymagań w wersji 3 raportu JPK_FA <Zamowienie> węzeł musi reprezentować zamówienia lub umowy określone w art. 106f ust. 1 pozycja 4 czynności (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której zaliczka faktura została wystawiona (zamówienia lub umowy, o których programie w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).

Do ukończenia Ten system wymaga zebrania informacji na podstawie danych w wierszach zamówień sprzedaży (so) i faktur niezależnych (FTI), które są połączone z fakturami zaliczkowymi uwzględnionymi w raporcie są następujące: informacje od nich:

Nazwa znacznika

Znacznik description (pl)

Opis tagu (EN)

Jak F&O zbieraniu informacji

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nazwę (typ) dobrych lub usług

Wartość przechowywane w wierszu od SO lub FTI w bazie danych F&O

P_8AZ

Miar zamówionego towaru lub zakres usługi

Jednostka miary zamówione towary lub zakres świadczenia usług

Wartość JM przechowywane w wierszu o tej samej lub FTI w bazie danych F&O. ("usługa", gdy Empty)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Wyrażon zamówione towary lub zakres świadczenia usług

Wartość ilość przechowywana w wierszu o tej samej lub FTI w bazie danych F&O.

P_9AZ

Pól jednostkowa netto

Jednostka netto cenie

Wartość ceny przechowywane w wierszu o tej samej lub FTI w bazie danych F&O.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Wartość zamówione towary lub usługi bez kwoty podatku

Określa wartość podstawy podatkowej według wiersza kwoty lub FTI na podstawie ilości przechowywanej w wierszu (P_8BZ).

P_11VatZ

Pola podatku od zamówionego towaru lub usługi

Podatków kwota zamówionych towarów lub usług

Określa wartość kwoty podatku według linii tego lub FTI na podstawie ilości przechowywanej w Linia (P_8BZ).

P_12Z

Staw płat

Stawka podatku

Określa stawka podatku od wartości na podstawie konfiguracji podatku w wierszu z tego lub FTI (Grupa podatku i Grupa podatku towaru).

W odniesieniu do do wartości raportowanych dla wierszy takich lub FTI, <WartoscZamowienia> wartość znacznika <zamowienie> Node jest obliczana jako suma według całego dokumentu wiersze obliczonych wartości kwoty podstawy podatku i obliczonych wartości podatku kwota (P_11NettoZ + P_11VatZ).

<WartoscZamowien> wartość znacznika <ZamowienieCtrl> Node jest obliczana jako suma <WartoscZamowienia> Dodawanie znaczników do wszystkich dokumentów przedstawionych w <zamowienie> Node.

Informacje dotyczące poprawki

Instrukcje pobierania konfiguracji raportowania elektronicznego z usługcyklu życia: https://docs.Microsoft.com/en-us/dynamics365/Unified-Operations/dev-ITPro/Analytics/Download-Electronic-Reporting-Configuration-LCS

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft w wersji 7,3:

  • Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji (7,3)

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany dowolny z następujących produktów:

  • Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji (7,3)

Wymaganie ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę AOS (Application Object Server).

Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Informacje dotyczące pliku

Możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Innymi

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Powinni

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.

Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowania innych kwestii.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×