Objawy

W programie Microsoft System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji gdy użytkownik staje się użytkownikiem zarządzane w chmurze zasady ustawienia mogą nie docelowe przydziału dla użytkownika.

Uwagi

  • Ten problem dotyczy tylko w przypadku środowisk, które używają łącznika Intune wraz z Menedżer konfiguracji.

  • Ten problem występuje tylko wtedy, gdy jest zainstalowana zbiorcza aktualizacja 2 lub 3 aktualizacja zbiorcza dla Menedżer konfiguracji.


Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Poprawka zapobiega występowaniu tego problemu przypisania zasady.

Uwaga Jeśli brakuje przypisań zasad, przed zastosowaniem tej poprawki, zobacz sekcję "Więcej informacji", przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zbiorczą aktualizacją 2 lub 3 aktualizacja zbiorcza dla System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Uwaga Zaleca się zamknięcie konsoli administracyjnej Menedżer konfiguracji, przed zastosowaniem tego pakietu poprawek.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Update.sql

Nie dotyczy

4,249

29-May-2014

23:25

Nie dotyczy

Zbiorcza aktualizacja 3 dla programu System Center 2012 R2 Menedżer konfiguracji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Update.sql

Nie dotyczy

4,247

24-Aug-2014

23:25

Nie dotyczy


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Jeśli brakuje przypisań zasad, przed zainstalowaniem tej poprawki, należy naprawić tę sytuację, uruchamiając następujący skrypt SQL. Powinny być uruchamiane po zastosowaniu poprawki.

SET NOCOUNT ON
SET NOEXEC OFF
IF dbo.fnIsCas() = 1
BEGIN
RAISERROR(N'This script needs to be run in primary site', 15, 1)
SET NOEXEC ON
END
GO
DECLARE @PolicyCollMap TABLE (PADBID INT, CollectionID INT)
DECLARE @CollectionID INT
DECLARE @PADBID INT
DECLARE @TotalAddedRows INT = 0
DECLARE @AddedRows INT = 0
INSERT INTO @PolicyCollMap (PADBID, CollectionID)
SELECT PC.PADBID, PC.CollectionID FROM PolicyCollMapFlat PC
INNER JOIN Collections C ON PC.CollectionID = C.CollectionID
INNER JOIN PolicyAssignment PA ON PA.PADBID = PC.PADBID
INNER JOIN MDMPolicy MP ON MP.PolicyID = PA.PolicyID
WHERE PC.AutoTarget = 1 AND C.CollectionType = 1 AND MP.PolicyType = 1
WHILE EXISTS (SELECT * FROM @PolicyCollMap)
BEGIN
SELECT TOP (1) @PADBID = PADBID, @CollectionID = CollectionID, @TotalAddedRows = 0 FROM @PolicyCollMap
WHILE (1 = 1)
BEGIN
MERGE TOP (1000) MDMUserPolicyAssignment MDMUPA
USING
(
SELECT DISTINCT PA.PolicyID, U.CloudUserID, MDMP.PolicyBodyHash, MDMP.PolicyType, GETUTCDATE()
FROM Collections C
INNER JOIN PolicyCollMapFlat PCMF ON PCMF.AutoTarget = 1 AND PCMF.PADBID = @PADBID AND PCMF.CollectionID = C.CollectionID AND C.CollectionID = @CollectionID AND C.CollectionType = 1 -- User Collection
INNER JOIN PolicyAssignment PA ON PA.PADBID = PCMF.PADBID
INNER JOIN ResPolicyCollMap RPCM ON PCMF.PADBID = RPCM.PADBID AND RPCM.CollectionID = PCMF.CollectionID
INNER JOIN User_DISC U ON U.ItemKey = RPCM.MachineID
INNER JOIN MDMPolicy MDMP ON MDMP.PolicyID = PA.PolicyID AND MDMP.PolicyType = 1
WHERE ISNULL(U.CloudUserID, N'00000000-0000-0000-0000-000000000000') != N'00000000-0000-0000-0000-000000000000'
) Source ( PolicyID, CloudUserID, PolicyBodyHash, PolicyType, LastUpdateTime )
ON (MDMUPA.PolicyID = Source.PolicyID AND
MDMUPA.UserID = Source.CloudUserID AND
MDMUPA.PolicyType = Source.PolicyType)
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT ( PolicyID, UserID, PolicyBodyHash, PolicyType, LastUpdateTime)
VALUES ( Source.PolicyID, Source.CloudUserID, Source.PolicyBodyHash, Source.PolicyType, Source.LastUpdateTime);
SET @AddedRows = @@ROWCOUNT
SET @TotalAddedRows = @TotalAddedRows + @AddedRows
IF @AddedRows < 1000
BEGIN
BREAK
END
END
PRINT N'Added ' + CAST(@TotalAddedRows AS NVARCHAR(100)) + N' users into MDMUserPolicyAssignment for PADBID = ' + CAST(@PADBID AS NVARCHAR(100)) + N' and CollectionID = ' + CAST(@CollectionID AS NVARCHAR(100))
DELETE @PolicyCollMap WHERE PADBID = @PADBID AND CollectionID = @CollectionID
END


Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×