Acord pentru Servicii Microsoft

Pentru a lua cunoştinţă, îl veţi citi şi imprima în întregime.

Contract de servicii Microsoft

PRIN ACHIZIŢIONAREA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, ACCEPTAŢI ŞI VĂ ASUMAŢI OBLIGAŢIA DE A RESPECTA PREZENTUL CONTRACT, TERMENII DE UTILIZARE, DECLARAŢIA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI POLITICILE SPECIFICATE PE SITE-UL WEB PENTRU SERVICII. TOATE ACESTEA SUNT INCORPORATE ÎN PREZENTUL CONTRACT ŞI FAC PARTE DIN ACESTA.

DE ASEMENEA, DECLARAŢI CĂ AŢI CITIT ŞI AŢI ÎNŢELES TOATE PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT. ÎN CAZUL UNUI CONFLICT ÎNTRE PREVEDERILE PREZENTULUI CONTRACT ŞI CELE ALE CONTRACTULUI DE SERVICII CURENT ÎNCHEIAT CU MICROSOFT (DACĂ ESTE CAZUL), VOR PREVALA TERMENII ŞI CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE SERVICII CURENT ÎNCHEIAT CU MICROSOFT. DACĂ NU VĂ ASUMAŢI OBLIGAŢIA DE A RESPECTA ACEŞTI TERMENI, CONTACTAŢI-NE PENTRU RESTITUIREA BANILOR ÎN DECURS DE 72 DE ORE DE LA ACHIZIŢIONARE ŞI NU UTILIZAŢI SERVICIILE.

Prezentul Contract de servicii Microsoft („contractul”) se încheie de către şi între entitatea care comandă serviciile („Dumneavoastră” sau „al Dumneavoastră”) şi cea mai apropiată companie afiliată Microsoft din ţara sau regiunea Dumneavoastră, cu excepţia cazului când specificăm altceva în Secţiunea 9 de mai jos („noi”, „nouă” sau „al nostru”). Prin „Companie afiliată” se înţelege orice persoană juridică aflată în proprietatea Dumneavoastră sau a noastră, care deţine dreptul de proprietate asupra companiei Dumneavoastră sau asupra companiei noastre sau care se află în proprietate comună cu Dumneavoastră sau cu noi. Prin „Proprietate” se înţelege deţinerea a peste 50% din acţiuni.

Termeni şi condiţii

1. SERVICII.  Ne angajăm să depunem eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura serviciile pe care le achiziţionaţi conform descrierii de pe site-ul Web pentru servicii (cunoscut ca „ghidul serviciilor”). URL-ul site-ului Web pentru ghidul serviciilor este: http://support.microsoft.com. Dacă, dintr-un motiv oarecare, adresa URL se modifică, vă vom furniza noua adresă URL la solicitarea dvs.

Utilizarea de către Dumneavoastră a acestor servicii este reglementată prin prezentul contract şi prin ghidul serviciilor, care este inclus în prezentul contract prin referinţă. În cazul unui conflict între prevederile prezentului contract şi ghidul serviciilor, se aplică prevederile prezentului contract.

Capacitatea noastră de a presta serviciile este condiţionată de cooperarea completă şi la timp a Dumneavoastră, precum şi de corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor pe care ni le furnizaţi.

2. DREPT DE PROPRIETATE ŞI LICENŢĂ.

a. Corecţii. Vă acordăm licenţă ne-exclusivă, permanentă şi plătită integral de a utiliza şi de a reproduce corecţia care vă este oferită de către noi sau de către reprezentantul nostru desemnat exclusiv în scopuri interne. Corecţiile nu sunt destinate revânzării sau distribuirii către terţe părţi neafiliate. Cu excepţia situaţiilor stipulate prin acest document, drepturile de licenţă acordate pentru corecţii sunt reglementate prin acordul de licenţă corespunzător produsului în cauză sau (în cazul în care corecţia nu este destinată unui anumit produs) prin termenii de utilizare pe care îi stabilim separat. Utilizarea produsului de către Dumneavoastră este reglementată prin acordul de licenţă corespunzător produsului. Obligaţia de a plăti taxele de licenţiere a produsului vă revine Dumneavoastră. „Produs(e)” înseamnă următoarele: orice cod computer, servicii prin Web sau materiale care conţin produse disponibile comercial, preliminare sau beta (licenţiate contra cost sau gratuit) şi derivate ale acestora, oferite Dumneavoastră de către noi sau de către reprezentantul nostru desemnat, pentru licenţa publicată de către noi, de către companiile afiliate sau de către terţe părţi. Prin „Corecţii”se înţeleg corecţiile produselor pe care le lansăm pentru uz general (cum ar fi pachete service pack pentru produsele comerciale) sau pe care vi le oferim noi (sau reprezentantul desemnat) în cadrul serviciilor (cum ar fi soluţiile temporare, corecţii, remedieri rapide, actualizări, remedieri de erori, remedieri beta, versiuni beta), precum şi derivate ale acestora. Nu aveţi dreptul să modificaţi, să refaceţi codul sursă, să decompilaţi, să dezasamblaţi, să redenumiţi fişierele corecţiilor pe care le primiţi sau să le combinaţi cu orice cod computer de la alte companii decât Microsoft.
b. Lucrări pre-existente. Toate drepturile asupra codului computer sau asupra materialelor scrise, altele decât codul computer, („materiale”) dezvoltate sau obţinute în altă manieră de către noi, companiile afiliate nouă, de către Dumneavoastră sau companiile afiliate Dumneavoastră, independent de prezentul contract („lucrări pre-existente”) rămân proprietatea exclusivă a părţii care furnizează lucrările pre-existente. În cadrul prestării serviciilor fiecare parte contractantă acordă celeilalte părţi (precum şi subcontractorilor noşti, în funcţie de necesităţi) licenţă temporară, ne-exclusivă de a utiliza, a reproduce şi a modifica orice lucrare pre-existentă, furnizată exclusiv pentru prestarea serviciilor. Vă acordăm licenţă ne-exclusivă, permanentă şi plătită integral de a utiliza, a reproduce şi a modifica (dacă este cazul) lucrările noastre pre-existente, cu excepţia produselor, în forma în care vi le-am oferit, pe care vi le lăsăm la terminarea prestării serviciilor pentru utilizare în cadrul dezvoltărilor (dacă este cazul). Drepturile de licenţă acordate pentru lucrările noastre pre-existente se limitează la utilizarea internă şi nu permit revânzarea sau distribuirea către terţe părţi neafiliate.
c. Dezvoltări. Vă acordăm licenţă ne-exclusivă şi permanentă de a utiliza, a reproduce şi a modifica orice cod computer sau materiale (cu excepţia corecţiilor şi a lucrărilor pre-existente) pe care vi le lăsăm la terminarea prestării serviciilor („dezvoltări”) exclusiv în scopuri interne. Dezvoltările nu sunt destinate revânzării sau distribuirii către terţe părţi neafiliate.
d. Exemple de cod. În afară de drepturile stipulate la secţiunea Dezvoltări de mai sus, aveţi, de asemenea, dreptul ne-exclusiv şi permanent de a reproduce şi distribui sub formă de cod obiect orice cod computer pe care vi-l oferim în scopuri ilustrative („exemple de cod”), cu condiţia să fiţi de acord cu următoarele: (i) nu aveţi dreptul să utilizaţi numele, sigla sau mărcile noastre pentru a vă comercializa produsul pentru computer în care este inclus exemplul de cod; (ii) vă obligaţi să includeţi un anunţ valabil privind drepturile de autor în produsul pentru computer în care este inclus exemplul de cod şi (iii) veţi compensa, considera nevinovată şi apăra compania Microsoft în cazul reclamaţiilor şi proceselor (incluzând onorariile avocaţilor), care rezultă sau decurg din utilizarea sau distribuirea exemplelor de cod.
e. Restricţii legate de licenţele sursă deschisă. Dat fiind faptul că termenii de licenţă ai unor terţe părţi (denumiţi împreună „termenii licenţei sursă deschisă”) impun ca un cod computer să fie (i) comunicat în formă cod sursă terţelor părţi; (ii) licenţiat terţelor părţi pentru realizarea unor lucrări derivate sau (iii) să poată fi redistribuit terţelor părţi cu titlu gratuit, drepturile de licenţă acordate de către părţi pentru orice fel de cod computer (sau drepturi de proprietate intelectuală asociate cu acesta) nu conţin nicio licenţă, drept, putere sau autoritate de a include, a modifica, a combina şi/sau a distribui codul computer respectiv împreună cu orice alt cod computer într-o manieră care ar face codul computer al celeilalte părţi subiect al unor termeni de licenţă sursă deschisă.
Mai mult, fiecare parte contractantă garantează faptul că nu va furniza sau oferi celeilalte părţi un cod computer pentru care sunt valabili termenii de licenţă sursă deschisă.
f. Drepturile companiilor afiliate. Aveţi dreptul să licenţiaţi drepturile acordate prin prezenta secţiune companiilor afiliate, dar acestea nu au dreptul să licenţieze respectivele drepturi. Companiile afiliate sunt obligate respecte termenii licenţei stipulate prin acest document.
g. Rezervarea drepturilor. Ne rezervăm toate drepturile care nu v-au fost special acordate prin prezenta secţiune.

3. CONFIDENŢIALITATE. Termenii şi condiţiile prezentului contract sunt confidenţiale. Partea care primeşte informaţii de orice fel, identificate de către oricare dintre părţile contractante ca fiind „confidenţiale” şi/sau „proprietate” sau care, în mod rezonabil, trebuie tratate în orice situaţie ca fiind confidenţiale şi/sau proprietate(„informaţii confidenţiale”)nu le va comunica niciunei terţe persoane fără acordul expres al celeilalte părţi, decât cu respectarea termenilor prezentului contract timp de cinci (5) ani de la data comunicării acestora. Aceste obligaţii de păstrare a confidenţialităţii nu sunt valabile în cazul informaţiilor care (i) ajung la partea care le primeşte din alte surse decât partea care le comunică, prin alte modalităţi decât încălcarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii impuse de partea care le comunică, (ii) sunt sau devin disponibile publicului larg prin alte modalităţi decât încălcarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii de către partea care le primeşte sau (iii) sunt dezvoltate prin eforturi independente de către partea care le primeşte. Avem dreptul să utilizăm orice informaţie de natură tehnică pe care o putem determina prin prestarea de servicii legate de produsele noastre pentru rezolvarea problemelor, depanare, îmbunătăţirea funcţionalităţilor produselor şi corecţii, precum şi pentru baza noastră de cunoştinţe. Ne obligăm să nu vă identificăm şi să nu comunicăm nimănui informaţiile Dumneavoastră confidenţiale prin niciun element al bazei de cunoştinţe.

4. NEACORDAREA GARANŢIILOR.  

a. NU SE ACORDĂ GARANŢII. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ REFUZĂM SĂ ACORDĂM ŞI EXCLUDEM TOATE DECLARAŢIILE, GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE EXPRESE, TACITE SAU IMPUSE DE LEGE, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA DECLARAŢII, GARANŢII ŞI CONDIŢII PRIVIND TITLUL DE PROPRIETATE, NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE, STAREA SAU CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, CU PRIVIRE LA SERVICII, SAU ALTE MATERIALE SAU INFORMAŢII, DE ORICE NATURĂ, FURNIZATE DE CĂTRE NOI.
b. Aplicarea legislaţiei locale.  În cazul în care legislaţia aplicabilă vă acordă termeni taciţi, în ciuda excluderilor şi limitărilor formulate prin prezentul contract, compensaţiile la care aveţi dreptul se vor reduce (în limitele permise de legislaţia aplicabilă) în cazul serviciilor la (i) repetarea prestării acestora sau la (ii) costurile repetării prestării serviciilor (dacă este cazul) şi, în cazul produselor, la (i) înlocuirea acestora sau la (ii) repararea defectelor produselor. Ordinea furnizării acestor compensaţii limitate va fi stabilită de noi.

5. LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII, EXCLUDERI. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ:1) RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ SE LIMITEAZĂ LA SUMA PE CARE AŢI PLĂTIT-O PENTRU SERVICII, INDIFERENT DE MOTIVAŢIA RECLAMAŢIEI DUMNEAVOASTRĂ; 2) NICIUNA DINTRE PĂRŢI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN FAŢA CELEILALTE PENTRU NICIUN FEL DE PREJUDICII SUCCESIVE, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE, NEREALIZAREA UNOR PROFITURI SAU NEÎNCHEIEREA UNOR TRANZACŢII LEGATE DE ORICE ASPECT PRIVITOR LA ACEST CONTRACT, ORICE SERVICII SAU ORICE ALTE MATERIALE SAU ORICE ALTE INFORMAŢII PE CARE VI LE OFERIM, CHIAR DACĂ POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII A FOST ANUNŢATĂ SAU ERA PREVIZIBILĂ ÎN MOD REZONABIL ŞI 3) ÎN CAZUL ÎN CARE SERVICIILE SAU ORICE FEL DE SERVICIU VI SE PRESTEAZĂ GRATUIT, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ NU VA DEPĂŞI SUMA DE 5 DOLARI SUA SAU ECHIVALENTUL ÎN MONEDA LOCALĂ. ACEASTĂ EXCLUDERE A RĂSPUNDERILOR NU ESTE VALABILĂ ÎN CAZUL RĂSPUNDERII ORICĂREI PĂRŢI FAŢĂ DE CEALALTĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA OBLIGAŢIEI DE RESPECTARE A CONFIDENŢIALITĂŢII, A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ A CELEILALTE PĂRŢI SAU ÎN CAZURILE DE FRAUDĂ, NEGLIJENŢĂ FLAGRANTĂ SAU COMPORTAMENT ABUZIV, PRECUM ŞI PENTRU DECESUL SAU VĂTĂMAREA CORPORALĂ PROVOCATE DE NEGLIJENŢA PĂRŢII. DEOARECE UNELE STATE ŞI JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE VALABILĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

6. IMPOZITE. Sumele datorate nouă conform prezentului contract nu includ niciun impozit din străinătate, niciun impozit federal, statal, provincial, local, municipal sau alt impozit guvernamental SUA (incluzând, dar nelimitându-se la taxe pe valoarea adăugată, pe vânzări sau pe utilizare) pe care le datoraţi exclusiv în urma încheierii prezentului contract. Nu suntem răspunzători pentru niciun impozit pe care îl datoraţi conform legii. Toate aceste impozite (incluzând, dar nelimitându-se la impozite pe veniturile nete, pe încasările brute, pe franciză şi/sau pe proprietate) constituie obligaţii financiare ale Dumneavoastră.

7. REZILIEREA. Oricare dintre părţile contractante poate rezilia prezentul contract în cazul în care cealaltă parte (i) încalcă substanţial prevederile acestuia sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen de 30 de zile de la semnalarea încălcării sau (ii) nu achită o factură emisă de peste 60 de zile. Sunteţi de acord să plătiţi toate taxele aferente serviciilor prestate şi toate costurile implicate.

8. DISPOZIŢII FINALE. Prezentul contract reprezintă un acord în întregime între părţi privind obiectul stipulat şi înlocuieşte toate comunicările anterioare şi contemporane. Toate notificările, autorizările şi solicitările primite sau făcute în legătură cu prezentul contract trebuie trimise prin poştă, curier rapid sau fax la adresele indicate de ambele părţi. Notificările se consideră transmise la data trecută pe confirmarea de primire, pe documentul întocmit de curier sau pe confirmarea imprimată de fax. Nu aveţi dreptul să transferaţi prezentul contract fără aprobarea noastră scrisă. Aprobarea nu va fi refuzată fără motiv întemeiat. Părţile contractante sunt de acord să respecte toate legile internaţionale şi naţionale sub incidenţa cărora cade prezentul contract. Prezentul contract intră sub incidenţa legislaţiei Statului Washington, dacă serviciile au fost achiziţionate în Statele Unite ale Americii, sub incidenţa legislaţiei Irlandei, dacă au fost achiziţionate în orice ţară sau regiune din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa („EMEA”), sau sub incidenţa jurisdicţiei unde se află compania afiliată care prestează serviciile, dacă acestea au fost achiziţionate în afara Statelor Unite ale Americii sau EMEA. Orice acţiune intentată în baza prezentului contract va fi deferită tribunalului federal sau statal din Statul Washington, dacă serviciile au fost achiziţionate în Statele Unite ale Americii, tribunalului Irlandei, dacă serviciile au fost achiziţionate în orice ţară sau regiune din EMEA, sau tribunalului din jurisdicţia unde se află compania afiliată care prestează serviciile, dacă acestea au fost achiziţionate în afara Statelor Unite ale Americii sau EMEA. Cu toate acestea, niciuna dintre părţi nu va fi împiedicată să se adreseze oricărei instanţe corespunzătoare în cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau de neîndeplinire a obligaţiilor de respectare a confidenţialităţii. Secţiunile privind restricţiile legate de utilizare, taxe, confidenţialitate, drepturile de proprietate sau de licenţă, neacordarea unor garanţii, limitarea răspunderii, rezilierea şi dispoziţiile finale ale prezentului contract rămân valabile şi după rezilierea sau expirarea prezentului contract. În cazul în care un tribunal stabileşte despre oricare din clauzele prezentului contract că este ilegală, nulă sau neexecutorie, restul clauzelor rămân în vigoare în întregime, iar părţile vor amenda contractul pentru a da maxim de efect posibil clauzei lovite de nulitate. Nicio renunţare la drepturile provenite din încălcarea prevederilor prezentului contract nu are drept efect renunţarea la drepturile provenite din alte încălcări ale prevederilor contractuale. Nicio asemenea renunţare la drepturi nu este valabilă dacă nu este făcută în scris şi nu este semnată de un reprezentant autorizat al părţii care renunţă la drepturi. În afară de plata sumelor datorate niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru întârzierea efectuării unor lucrări sau neefectuarea acestora din cauze care nu pot fi considerate în mod rezonabil ca aflate sub controlul lor. Dezideratul special al părţilor este ca prezentul contract să fie redactat în limba engleză.

9. ENTITATEA CONTRACTANTĂ MICROSOFT. Entitatea contractantă Microsoft pentru acest acord este reprezentanța regională de vânzări Microsoft, dacă vă aflați în următoarele țări/regiuni: Australia, Bangladesh, Hong Kong, India, Indonezia, Coreea, Malaezia, Noua Zeelandă, Filipine, Singapore, Sri-Lanka, Taiwan, Thailanda și Vietnam. Entitatea contractantă Microsoft pentru acest acord este Microsoft Ireland Operations, Limited, dacă vă aflați în oricare dintre țările din Europa, Orientul Mijlociu sau Africa:

 

Ultima actualizare: Iunie 2007

Proprietăți

ID articol: 13946 - Ultima examinare: 18 apr. 2016 - Revizie: 3

Feedback