Cum să lipiți un șir Format Text îmbogățit în Word cu Visual Basic automatizare


Rezumat


Cu automatizare, puteți face prin programare aproape orice utilizator poate face manual în Microsoft Office Word. Cu toate acestea, dacă aveți multe de text pe care doriți să introduceți și să formatați, se pot necesita multe cod. Dacă vă poate reprezenta datele ca un șir Format Text îmbogățit (RTF), puteți reduce frecvent codul de automatizare. Creați un șir RTF, copia în clipboard șirul RTF și apoi lipiți șirul RTF în document.

Acest articol descrie modul de a construi un exemplu simplu Visual Basic, care pornește Word, creează un document nou și adaugă unele text formatat în document utilizând un șir RTF predefinite.

Mai multe informații


Pentru a crea proiectul de exemplu, urmați acești pași:
 1. Porniți Visual Basic și apoi creați un nou EXE Standard. În mod implicit, se creează un formular care este denumit Form1.
 2. Adăugați o CommandButton în formular, faceți dublu clic pe CommandButtonși apoi adăugați următorul cod pentru Evenimentul Click .
  'sRTF represents the rich-text-formatted string to paste into Word
  Dim sRTF As String
  sRTF = "{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab720{\fonttbl" & _
  "{\f0\fswiss MS Sans Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}" & _
  "{\f2\froman\fprq2 Times New Roman;}}" & _
  "{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}" & _
  "\deflang1033\horzdoc{\*\fchars }{\*\lchars }" & _
  "\pard\plain\f2\fs24 Line 1 of \plain\f2\fs24\cf1" & _
  "inserted\plain\f2\fs24 file.\par }"

  'Copy the contents of the Rich Text to the clipboard
  Dim lSuccess As Long
  Dim lRTF As Long
  Dim hGlobal As Long
  Dim lpString As Long
  lSuccess = OpenClipboard(Me.hwnd)
  lRTF = RegisterClipboardFormat("Rich Text Format")
  lSuccess = EmptyClipboard
  hGlobal = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE Or GMEM_DDESHARE, Len(sRTF))
  lpString = GlobalLock(hGlobal)

  CopyMemory lpString, ByVal sRTF, Len(sRTF)
  GlobalUnlock hGlobal
  SetClipboardData lRTF, hGlobal
  CloseClipboard
  GlobalFree hGlobal

  'Paste into a new Word document
  Dim oWord As Object
  Dim oDoc As Object
  Set oWord = CreateObject("word.application")
  Set oDoc = oWord.Documents.Add
  oWord.Selection.Paste
  oWord.Visible = True

 3. Adăugaţi următorul cod la secțiunea General declarații din modulul formular.
  Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function RegisterClipboardFormat Lib "user32" Alias _
  "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As Long
  Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function SetClipboardData Lib "user32" ( _
  ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, _
  ByVal dwBytes As Long) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
  ByVal Destination As Long, Source As Any, ByVal Length As Long)
  Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" Alias "GlobalFree" ( _
  ByVal hMem As Long) As Long

  Private Const GMEM_DDESHARE = &H2000
  Private Const GMEM_MOVEABLE = &H2
 4. Apăsați tasta F5 pentru a executa proiectul. Word pornește și apoi care conține text formatat se creează un document nou.

Referințe


Pentru mai multe informații și exemple pentru dezvoltarea de soluții Office, vizitați următorul site Web Microsoft: