SK0460:Ako použit štartovaciu disketu systému Windows tak, aby ste predišli zlyhaniu nacítania systému Windows 2000 alebo Windows NT

Verziu pre systém Windows XP nájdete v článku 314079.

S U H R N

Ak je systém Microsoft Windows nainštalovaný na počítači, v ktorom sa nachádza procesor Intel triedy x86 a zavádzací záznam aktívnej diskovej oblasti, alebo ak sú súbory potrebné na zavedenie systému poškodené, na tomto počítači nie je možné spustiť systém Windows ani iný systém.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete predísť tejto situácii, hneď po inštalácii systému Windows na počítači vytvorte štartovaciu disketu systému Windows. Táto disketa je odlišná od štartovacej diskety systému MS-DOS, pretože celý systém Windows sa nezmestí na jednu disketu tak ako systém MS-DOS. Štartovacia disketa systému Windows obsahuje súbory potrebné pre štart systému a ostatné súbory systému Windows sú nainštalované na jednotke pevného disku. Ak chcete vytvoriť disketu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte prázdnu disketu do jednotky A a použitím systému Windows NT alebo novšieho systému ju naformátujte.
 2. Z koreňového adresára systémovej oblasti jednotky pevného disku (napríklad C:\), skopírujte na disketu nasledujúce súbory:
  • Boot.ini
  • NTLDR
  • Ntdetect.com

  Poznámka: v prípade potreby bude potrebné odstrániť atribúty uvedených súborov: skrytý (hidden), systémový (system) a iba na čítanie (read-only).


 3. Obnovte atribúty uvedených súborov: skrytý, systémový a iba na čítanie.
 4. Ak sa obidva súbory Bootsector.dos alebo Ntbootdd.sys nachádzajú v systémovej oblasti, zopakujte vyššie uvedené kroky 2 až 4 a tiež prekopírujte uvedené súbory na štartovaciu disketu.
Ak naformátujete disketu v systéme Microsoft Windows NT alebo v novšom systéme, zavádzací záznam bude odkazovať na súbor NTLDR. Ak je program NTLDR spustený, zo súboru Boot.ini sa načítajú prístupné časti systému. Ak si používateľ vyberie systém Windows, program NTLDR spustí program Ntdetect.com a potom odovzdá kontrolu nad zavádzaním systému nástroju Osloader.exe. Ak si používateľ vyberie systém MS-DOS alebo OS/2, program NTLDR načíta súbor Bootsect.dos.
Vlastnosti

ID článku: 101668 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky