Podmienky a požiadavky vzťahujúce sa na darčekové poukazy Microsoft

Táto zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (prípadne niektorou z jej pobočiek v závislosti od toho, kde žijete) (ďalej uvádzané ako „my“, „nás“, „náš“ alebo „spoločnosť Microsoft“) popisuje vaše možnosti uplatňovania darčekových poukazov a nakupovania použitím konta Microsoft vo vybratých obchodoch, ktoré vlastníme (ďalej len „vybraté obchody“) vrátane, okrem iných, Windows Obchodu, Windows Mobile Obchodu a Xbox Obchodu. Zostatky na kontách vystavuje a spravuje spoločnosť Microsoft Corporation, spoločnosť so sídlom vo Washingtone, a/alebo jej afilácie.

Táto zmluva obsahuje dôležité podmienky nášho obchodného vzťahu. Zahŕňa tiež našu Zmluvu o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, ktorá obsahuje podmienky týkajúce sa vášho konta Microsoft a (len pre obyvateľov USA) záväznú klauzulu o rozhodcovskom konaní a vzdaní sa práva na právnu žalobu, ktoré ovplyvňujú vaše práva týkajúce sa riešenia akýchkoľvek sporov so spoločnosťou Microsoft.

1. Predmet zmluvy, prijatie podmienok

1.1 Na ktoré služby sa vzťahuje táto zmluva? Táto zmluva upravuje vaše používanie konta Microsoft pri oprávnených nákupoch od spoločnosti Microsoft alebo oprávnených tretích strán (ďalej len „tovar“) prostredníctvom kompatibilných zariadení vo vybratých obchodoch. V rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme pridať, prerušiť, odstrániť alebo pozastaviť dostupnosť, funkcie, špecifikácie a ceny vzťahujúce sa na zostatok vášho konta alebo na tovar dostupný vo vybratých obchodoch, a to dočasne alebo natrvalo a kedykoľvek a bez zodpovednosti tak, ako je uvedené v tejto zmluve.

1.2 Ako môžem vyjadriť súhlas s touto zmluvou? Súhlas s touto zmluvou vyjadrujete pri kúpe darčekového poukazu alebo kódu, pri uplatňovaní darčekového poukazu alebo kódu Microsoft na svoje konto Microsoft alebo pri používaní peňažných prostriedkov na konte Microsoft na nakupovanie v Microsoft Obchodoch.

1.3 Môže spoločnosť Microsoft túto zmluvu zmeniť potom, čo s ňou vyjadrím súhlas? Čas od času môžeme pridať, zmeniť alebo odstrániť ľubovoľnú časť tejto zmluvy. Ak zmeníme akékoľvek závažné podmienky, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili vaše práva, ktoré vám vyplývajú z tejto zmluvy, upozorníme vás na to prostredníctvom vášho konta Microsoft, e-mailovým oznámením alebo inými primeranými elektronickými prostriedkami.

2. Kontá Microsoft

2.1 Potrebujem konto Microsoft? Áno. Ak chcete nakupovať vo vybratých obchodoch, musíte mať u nás aktívne konto Microsoft. V konte Microsoft môžete uplatňovať darčekové poukazy, sledovať v ňom aktuálny zostatok na konte a všetky dátumy uplynutia platnosti týkajúce sa propagačných zostatkov na konte, môžete si kúpiť darčekový poukaz a skontrolovať históriu nákupov darčekových poukazov, prípadne si môžete aktualizovať osobné informácie.

2.2 Ako pridám peniaze na navýšenie zostatku na mojom konte Microsoft? Do svojho konta Microsoft môžete peniaze pridať uplatnením darčekového poukazu alebo kódu Microsoft. Po uplatnení sa zostatok na vašom konte navýši o celú hodnotu poukazu alebo kódu. Spolu s poukazom alebo kódom sa poskytujú ďalšie pokyny na jeho uplatnenie. Súčasťou poukazu alebo kódu môžu byť tiež dodatočné súvisiace podmienky a požiadavky. Okrem prípadov, kedy to vyžaduje rozhodné právo, kódy nie je možné uplatňovať ani vymieňať za hotovosť a nie sú opakovane načítateľné. Ak žijete v štáte Európskej únie, v ktorom máte podľa miestneho práva lehotu na rozmyslenie, môžete za neuplatnené darčekové poukazy získať úplnú refundáciu v priebehu 14 dní od dátumu nákupu darčekového poukazu alebo kódu. Beriete na vedomie, že po uplatnení strácate nárok na akúkoľvek refundáciu. Ak si kúpite darčekový poukaz od iného obchodníka ako od spoločnosti Microsoft, na vrátenie darčekového poukazu sa vzťahujú príslušné pravidlá daného obchodníka. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti so stratou, odcudzením alebo neoprávneným použitím vášho darčekového poukazu.

2.3 Existujú nejaké dátumy konca platnosti alebo poplatky? Na nepropagačné zostatky sa nevzťahuje žiadne uplynutie platnosti. Na každý propagačný zostatok vo vašom konte sa vzťahuje koniec platnosti uvedený v podmienkach propagačnej akcie. Na vedenie zostatku na vašom konte, ktorý bol navýšený na základe propagačnej akcie alebo inak, sa nevzťahujú žiadne poplatky.

2.4 Ako mám postupovať pri nakupovaní vo vybratých obchodoch? Zostatok na svojom konte môžete použiť na nákup tovaru výhradne vo vybratých obchodoch. Platné propagačné zostatky sa vždy odčítajú z vášho konta Microsoft (podľa najbližšieho dátumu konca platnosti) ako prvé a pred ľubovoľným iným dostupným zostatkom. Ak nemáte na svojom konte Microsoft dostatok peňazí na dokončenie transakcie, musíte použiť inú možnosť platenia registrovanú vo vašom konte Microsoft na zaplatenie zostávajúcej čiastky nákupu, zaplatiť celý nákup použitím inej možnosti platenia namiesto zostatku na vašom konte alebo navýšiť hodnotu zostatku na vašom konte Microsoft.

Zostatok na konte nemôžete používať na predplácanie ani nakupovanie z určitých aplikácií ani nemôžete získavať hotovosť či jej náhrady (napríklad darčekové poukážky) s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. V každom vybratom obchode môžu platiť ďalšie obmedzenia nákupu alebo výnimky. Spoločnosť Microsoft neposkytuje refundácie za tovar, ktorý predávame vo vybratých obchodoch, s výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom. Ak súhlasíme s vrátením, na konto Microsoft vám pripíšeme kredit zodpovedajúci hodnote použitej na nákup vráteného tovaru.

2.5 Vzťahujú sa na používanie peňazí na mojom konte vo vybratých obchodoch nejaké obmedzenia? Platia nasledujúce obmedzenia a požiadavky:

  • Možnosť uplatniť darčekový poukaz Microsoft v konte Microsoft a používať peniaze vo vybratých obchodoch môže vyžadovať určité špecifikácie hardvéru alebo softvéru vrátane služby poskytovania prístupu na internet (môžu sa účtovať poplatky za čas pripojenia).

  • Hodnotu vedenú v určitej mene možno pridať len na konto Microsoft zaregistrované v jurisdikcii, ktorá túto menu akceptuje ako úradnú menu, a neskôr ju možno použiť len vo vybratých obchodoch dostupných v príslušnej jurisdikcii. Zostatok na konte sa nemôže konvertovať na inú menu.

  • Zostatok na konte je neprenosný.

  • Na možnosť uplatniť darčekový poukaz alebo prijímať refundácie na konto Microsoft, používať peniaze na nákupy vo vybratých obchodoch alebo kupovať či odosielať darčekový poukaz sa môžu vzťahovať dodatočné obmedzenia týkajúce sa zostatku na konte, ktoré môže z času na čas stanoviť spoločnosť Microsoft na základe vlastného uváženia. Ďalšie informácie o týchto dodatočných obmedzeniach týkajúcich sa zostatku na konte nájdete v článku Obmedzenia týkajúce sa používania peňazí v konte Microsoft.

Prístup k zostatku na konte Microsoft alebo jeho používanie môžeme obmedziť ešte viac, prípadne môžeme na dokončenie transakcie vyžadovať použitie inej možnosti platenia s cieľom zabrániť podvodu alebo neoprávnenému použitiu.

3. Zablokovanie, zrušenie, prepadnutie zostatku

Ak porušíte podmienky uvedené v tejto zmluve, môžeme voči vám podniknúť ľubovoľné kroky, ktoré považujeme za primerané, vrátane pozastavenia alebo zrušenia prístupu k zostatku na konte, možnosti nákupu alebo uplatňovania darčekových poukazov, nákupu tovaru alebo prístupu ku kontu Microsoft. Počas zablokovania prístupu nestratíte peniaze na svojom konte s výnimkou akejkoľvek propagačnej hodnoty, ktorej platnosť môže uplynúť v čase zablokovania prístupu. Na konto Microsoft vám nepripíšeme žiadnu propagačnú hodnotu, ktorej platnosť uplynie počas zablokovania prístupu, a to bez ohľadu na dôvod zablokovania.

Ak úplne zrušíme vaše konto Microsoft, vrátime vám všetky zostatky v rozsahu požadovanom právnymi predpismi. Nevrátime vám žiadne propagačné zostatky ani žiadny zostatok, ktorý nebol vyplatený na vaše konto Microsoft. Na tieto refundácie sa vzťahujú určité podmienky, ktoré môže spoločnosť Microsoft z času na čas uviesť do platnosti.

Ak sa vyžaduje refundácia, vyhradzujeme si právo ponechať si zostatok na vašom konte ako náhradu akýchkoľvek škôd, ktoré nám vznikli. Ak svoje konto Microsoft zrušíte dobrovoľne sami, vrátime vám všetok zostatok na konte (kde to vyžadujú právne predpisy), nie však propagačný zostatok, a to na základe určitých podmienok, ktoré môže spoločnosť Microsoft z času na čas stanoviť. Neurobíme to však (v dobrej viere) v prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia konta Microsoft. V takom prípade nemusíte získať refundáciu.

4. Oznámenia určené zmluvným stranám

Táto zmluva sa poskytuje v elektronickej podobe. V elektronickej podobe vám môžeme poskytnúť informácie o tejto zmluve, zostatku na konte a ľubovoľné informácie, ktoré sme zo zákona povinní poskytnúť. Požadované informácie vám môžeme poskytnúť e-mailom na adresu špecifikovanú v konte Microsoft alebo na určitých webových lokalitách spoločnosti Microsoft. Oznámenia odoslané e-mailom sa budú považovať za poskytnuté a prijaté po odoslaní e-mailu. Ak nesúhlasíte s prijímaním informácií v elektronickej podobe, musíte prestať používať zostatok na svojom konte.

5. Služby zákazníkom

V prípade akýchkoľvek otázok alebo sporov týkajúcich sa nákupov darčekových poukazov, prístupu k zostatku na konte alebo jeho používania, problémov s tovarom kúpeným použitím zostatku na konte alebo v prípade nahlásenia neoprávneného použitia zostatku na konte sa obráťte na oddelenie podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Vlastnosti

ID článku: 10562 – Posledná kontrola: 23. 8. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky