Pravidlá používania hier, hudby, filmov a televíznych seriálov

Ak nie je uvedené inak, pojmy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy použité v Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo tieto pravidlá používania kedykoľvek zmeniť.

Na oprávnené používanie sa zvyčajne vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas vlastníka autorských práv

Všetka hudba, všetky filmy, televízne seriály, hry a všetok pridružený obsah (ďalej len „Digitálny tovar“) poskytnuté vo Windows Obchode a Xbox Obchode sa poskytujú na základe licencie (nepredávajú sa). Vaša licencia je podmienená dodržiavaním Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, týchto pravidiel používania a všetkých dodatočných podmienok. Ak nižšie nie je povolené inak, nesmiete prenášať ani ďalej predávať žiadny digitálny tovar ani žiadne licencie na akýkoľvek Digitálny tovar poskytnutý prostredníctvom Windows Obchodu alebo Xbox Obchodu. Ak predáte akékoľvek zariadenie obsahujúce digitálny tovar získaný prostredníctvom týchto obchodov, kupujúci zariadenia nenadobudne žiadne licencie ani práva na používanie tohto digitálneho tovaru.

Ak nie je v Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft alebo v týchto pravidlách používania výslovne povolené inak, akákoľvek reprodukcia, redistribúcia, prenos, zobrazenie, predaj, vysielanie, verejné predvádzanie, prenajímanie alebo požičiavanie, úprava, prispôsobenie, poskytovanie na základe sublicencie alebo iné použitie digitálneho tovaru poskytnutého prostredníctvom Windows Obchodu a Xbox Obchodu je bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv výslovne zakázané.

Pravidlá používania predplatenej služby Groove Music Pass

Predplatné služby Groove Music Pass umožňuje streamovať alebo sťahovať vo vašej oblasti zo služby ľubovoľný počet skladieb v závislosti od predplatného za paušálny mesačný poplatok.

Strata prístupu

Prístup k stiahnutej hudbe, streamovanej hudbe alebo kreditu na nákup v obchode môžete stratiť v týchto prípadoch:

 • Nezaplatenie mesačného poplatku.
 • Zmena krajiny alebo oblasti.
 • Porušenie Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Neprihlásenie do služby Groove Music Pass počas viac ako 30 dní. V prípade externých zariadení, ako je napríklad MP3 prehrávač, sa na zachovanie prístupu k obsahu môže vyžadovať pripojenie zariadenia k počítaču a prihlásenie do služby Groove Music Pass.

Obmedzenia používania

 • Iba osobné a nekomerčné použitie. Spoločnosť Microsoft môže vaše predplatné služby Groove Music Pass zrušiť alebo pozastaviť v prípade, že sa zistí, že Groove Music Pass používate spôsobom, ktorý sa nezlučuje s bežným osobným používaním.
 • Obsah môžete naraz streamovať iba do jedného registrovaného zariadenia. Aktuálny zoznam kompatibilných zariadení nájdete na lokalite Microsoft.com/groove.
 • Možnosť napáliť alebo exportovať obsah prostredníctvom zariadenia nemá vplyv na práva vlastníkov autorských práv na obsah vo forme videa, zvuku a obrázkov.
 • Obsah predplatného ani zoznamy skladieb s obsahom predplatného služby Groove Music Pass nesmiete napáliť na CD disk.
 • Hudbu získanú prostredníctvom predplatného služby Groove Music Pass nesmiete použiť ako zvonenie mobilného telefónu bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv.
 • Počet registrovaných zariadení:
  • Hudbu môžete stiahnuť až do štyroch (4) registrovaných zariadení, pokiaľ si nepredplatíte ktorýkoľvek iný typ ponuky poskytovanej priebežne spoločnosťou Microsoft.
  • Medzi registrované zariadenia patria kompatibilné osobné počítače, konzoly Xbox a prenosné zariadenia.
  • Ak máte k dispozícii predchádzajúci program služby Xbox Music Pass s cenou 14,99 USD/mesiac v USA, ktorý zahŕňa 10 MP3 kreditov mesačne, môžete sťahovať hudbu až do troch (3) osobných počítačov a až do troch (3) ďalších registrovaných zariadení.

Svoj zoznam zariadení registrovaných v službe Groove Music Pass môžete spravovať prostredníctvom nastavení služby Groove Music Pass. Zariadenia môžete raz za 30 dní odstrániť. Spoločnosť Microsoft môže automaticky zrušiť registráciu zariadenia a vytvoriť priestor pre nové zariadenie.

Pravidlá používania hudby zakúpenej nezávisle od prémiovej mesačnej predplatenej služby Groove Music Pass

 • Obsah zakúpený alebo získaný prostredníctvom osobného počítača v rámci propagačného balíka nie je možné znova stiahnuť do konzol Xbox.
 • Zvukové nahrávky chránené technológiou DRM:
  • Hudbu si možno ponechať aj po ukončení predplatného.
  • Hudbu možno napáliť na CD disky na osobné a nekomerčné použitie.
   • Skladby možno napáliť neobmedzený počet ráz.
   • Totožné zoznamy skladieb možno napáliť najviac sedemkrát (7).
  • Hudbu možno oprávnene používať najviac v piatich (5) osobných počítačoch a primeranom počte registrovaných zariadení na osobné a nekomerčné účely.
   • K dispozícii je možnosť odstrániť registráciu jedného počítača a zaregistrovať iný počítač.
 • Zvukové nahrávky bez ochrany technológiou DRM:
  • Hudbu si možno ponechať aj po ukončení predplatného.
  • Máte oprávnenie vytvárať toľko kópií nahrávok, koľko je primerane potrebné na osobné a nekomerčné použitie. Akékoľvek iné kopírovanie hudby môže predstavovať porušenie autorských práv.
  • Hudbu možno napáliť na CD disky na osobné a nekomerčné použitie.

Pravidlá používania služby Microsoft Filmy a TV programy

 • Ak sú podmienky na tejto lokalite v rozpore s inými podmienkami používania uvedenými v Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (ďalej len „MSA“) alebo inde, prednosť majú tieto podmienky.
 • Obsah služby Filmy a TV programy možno sledovať a súkromne zobrazovať iba na osobné nekomerčné účely prostredníctvom Oprávnených zariadení. Na toto obmedzené, osobné, nevýhradné a neprenosné právo a licenciu sa vzťahuje zmluva MSA a tieto pravidlá používania a v prípade, že sa vyžaduje platba, právo a licencia vstupujú do platnosti až po zaplatení požadovaných poplatkov.
 • Súhlasíte, že každú položku videoobsahu budete streamovať alebo sťahovať iba v oblastiach, v ktorých vám spoločnosť Microsoft príslušný videoobsah na tento účel sprístupňuje. Videoobsah možno streamovať iba v prípade, že je streamovanie oprávnené na základe služby.
 • Rozlíšenie obsahu zakúpeného vo vysokom rozlíšení sa môže líšiť v závislosti od obsahu, použitého hardvéru a šírky pásma internetového pripojenia.
 • Vaše používanie služby môže byť zrušené alebo pozastavené v prípade, keď zistíme, že službu používate spôsobom, ktorý sa nezlučuje s bežným osobným používaním.
 • Na účely týchto pravidiel používania televízneho a filmového obsahu: i) „Oprávnené zariadenia“ sú definované ako osobné počítače, prenosné počítače, tablety, Xboxy a mobilné zariadenia, pričom každé z nich musí byť kompatibilné so službou a oprávnené spoločnosťou Microsoft, ii) definíciu Oprávnených zariadení môže spoločnosť Microsoft rozšíriť alebo zúžiť s cieľom zahrnúť do nej ďalšie zariadenia alebo z nej odobrať zariadenia, ktoré sa prestanú podporovať a iii) niektoré Oprávnené zariadenia nepodporujú prijímanie streamovaného aj sťahovaného videoobsahu.
 • Spoločnosť Microsoft môže využiť technológie na overenie vášho dodržiavania pravidiel používania.

Pravidlá používania videa poskytovaného na základe zachovanej licencie (ďalej len „Obsah so zachovaním práv“)

 • Osobné počítače: Položku Obsahu so zachovaním práv zo služby môžete stiahnuť najviac do piatich (5) osobných počítačov.
 • Konzoly Xbox:
  • Po stiahnutí Obsahu so zachovaním práv do konzoly Xbox s podporou sťahovania budete môcť zobraziť obsah v danej konzole bez prihlásenia do služby. Okrem toho budete môcť stiahnuť Obsah so zachovaním práv do druhej konzoly Xbox s podporou sťahovania, na zobrazenie obsahu v druhej konzole je však nutné, aby ste zostali prihlásení do služby. Z druhej konzoly nesmiete obsah kopírovať ani premiestniť.
  • Do služby môžete byť v danom čase prihlásení iba prostredníctvom jednej konzoly Xbox.
 • Kompatibilné mobilné telefóny:
  • Na základe oprávnenia služby môžete stiahnuť položku Obsahu so zachovaním práv zo služby najviac do troch (3) kompatibilných mobilných telefónov.
 • Ak nezískate iné oprávnenie na základe týchto podmienok používania, Obsah so zachovaním práv nesmiete kopírovať ani premiestňovať z jeho pôvodného miesta uloženia.
 • Streamovanie:
  • Ak chcete streamovať Obsah so zachovaním práv do Oprávneného zariadenia, je nutné sa prihlásiť do služby.
  • Položku Obsahu so zachovaním práv môžete v danom čase streamovať iba do jedného Oprávneného zariadenia.
  • Prostredníctvom jedného konta môžete súčasne streamovať až tri (3) rôzne položky Obsahu so zachovaním práv do Oprávnených zariadení.
 • Prístup k sérii. V niektorých krajinách sa môže poskytovať prístup k sérii, ktorý zahŕňa aktuálne dostupné a budúce časti série televízneho programu. Ak sa na základe zmlúv s vlastníkmi obsahu poskytne menej častí, než sa predpokladalo v čase zakúpenia prístupu k sérii, bude vám poskytnutá pomerná refundácia zodpovedajúca počtu chýbajúcich televíznych častí.
 • S cieľom umožniť maximálnu dostupnosť licencií môže platnosť licencií na Obsah so zachovaním práv stiahnutý do Oprávneného zariadenia uplynúť po 90 dňoch v prípade, že ste sa počas tohto obdobia z daného Oprávneného zariadenia neprihlásili do služby. Ak v takejto situácii nemáte prekročený limit počtu licencií na Obsah so zachovaním práv, môžete licenciu na tento obsah v Oprávnenom zariadení kedykoľvek obnoviť opätovným prihlásením do služby z daného Oprávneného zariadenia.

Pravidlá používania videa, ktoré sa poskytuje s časovým alebo iným obmedzením na požiadanie (ďalej len „Videoobsah na požiadanie“)

 • Videoobsah na požiadanie možno sledovať a súkromne zobrazovať len počas obdobia sledovania videa na požiadanie.
 • Na toto obmedzené, osobné, nevýhradné a neprenosné právo a licenciu sa vzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a tieto pravidlá používania a toto právo a licencia vstupujú do platnosti zaplatením požadovaných poplatkov.
 • Obdobie sledovania Videoobsahu na požiadanie: Na začatie sledovania objednanej položky Videoobsahu na požiadanie máte štrnásť (14) dní od dátumu a času objednávky. Po začatí sledovania tejto položky máte 24 hodín na jeho dokončenie, ak nie je v čase nákupu uvedené inak.
 • Po uplynutí obdobia sledovania Videoobsahu na požiadanie už nebudete môcť sledovať Videoobsah na požiadanie bez získania ďalšej licencie.
 • Videoobsah na požiadanie, ktorý bol stiahnutý priamo do Oprávneného zariadenia, možno sledovať iba v danom zariadení.
 • Ak chcete streamovať Videoobsah na požiadanie do Oprávneného zariadenia, je nutné sa prihlásiť do služby. Na základe oprávnenia služby môžete počas obdobia sledovania videa na požiadanie streamovať položku Videoobsahu na požiadanie do viacerých Oprávnených zariadení, ale len za predpokladu, že budete v danom čase streamovať iba jednu položku Videoobsahu na požiadanie do jedného Oprávneného zariadenia.
 • Po stiahnutí položky Videoobsahu na požiadanie zo služby do jedného Oprávneného zariadenia nebudete mať oprávnenie na jej streamovanie ani stiahnutie zo služieb do iného zariadenia.
 • Ak nezískate iné oprávnenie na základe týchto podmienok používania, Videoobsah na požiadanie nesmiete kopírovať ani premiestňovať z jeho pôvodného miesta uloženia.

Pravidlá používania digitálnych hier zakúpených alebo uplatnených v konzolách Xbox

Digitálna hra pre Xbox One

 • Počet konzol a zariadení, v ktorých sa môžu používať hry: Pri každom stiahnutí hry z Xbox Obchodu získate licenciu pre zariadenie a používateľskú licenciu. K dispozícii je možnosť určiť jednu konzolu ako „domovskú“, pričom rovnakú konzolu môžu ako svoju domovskú konzolu vybrať viacerí používatelia. Licencia pre toto zariadenie sa automaticky pripojí k domovskej konzole, a to aj v prípade, že z tejto konzoly neuskutočníte nákup. Keďže ste kupujúcim hry, používateľská licencia sa priradí k vášmu kontu Microsoft. Pre hry Xbox Play Anywhere si prečítajte časť s pravidlami používania uvedenú nižšie.
 • Používatelia, ktorí môžu používať hry: Vašu hru môže používať ktokoľvek vo vašej domovskej konzole na základe licencie pre zariadenie. Po prihlásení na ľubovoľnej inej konzole pomocou svojho konta Microsoft môžete používať všetky hry, na ktoré máte používateľskú licenciu.
 • Zmena domovskej konzoly: Svoju domovskú konzolu môžete zmeniť najviac 3 razy počas obdobia jedného roka (365 dní). Ak domovskú konzolu zmeníte, všetky licencie na digitálny obsah pre zariadenie sa presunú do vašej novej domovskej konzoly a v predchádzajúcej domovskej konzole už nebudú k dispozícii.

Digitálne hry pre Xbox 360

Počet konzol, ktoré môžu používať hry, a používatelia, ktorí ich môžu používať: Hry môžete používať v prvej konzole Xbox 360, do ktorej ste ich stiahli. Prístup k hre získajú aj všetci používatelia prvej konzoly. Ak hru prenesiete pomocou pamäťovej jednotky alebo iného ukladacieho zariadenia, budete ju môcť používať aj v iných konzolách Xbox 360, no na prístup k hre sa budete musieť v danej konzole prihlásiť do služby Xbox Live pomocou svojho konta Microsoft.

Pravidlá používania pre hry Xbox Play Anywhere

Vzťahuje sa na hry Xbox Play Anywhere

 • Xbox Play Anywhere sa vzťahuje iba na digitálne hry. Hry Xbox Play Anywhere si môžete zakúpiť v Xbox Obchode, Windows Obchode alebo prostredníctvom digitálneho kódu u zúčastnených predajcov.
 • Zúčastnené hry budú označené na lokalite www.xbox.com, v Xbox Obchode a vo Windows Obchode ikonou Xbox Play Anywhere. Môžete tiež prejsť na lokalitu www.xboxplayanywhere.com, kde nájdete úplný zoznam zúčastnených hier.
 • Skôr než si do počítača stiahnete hru Xbox Play Anywhere, budete sa chcieť ubezpečiť, že vaše zariadenie spĺňa systémové požiadavky na jej spustenie. Ak si chcete overiť, či hra bude fungovať vo vašom zariadení, pozrite si minimálne systémové požiadavky od vydavateľa prostredníctvom systémových informácií pre vaše zariadenie. Ďalšie informácie.
Použitie zariadenia:
 • Keď si kúpite digitálnu hru Xbox Play Anywhere prostredníctvom Xbox Obchodu alebo Windows Obchodu, môžete ju hrať na konzole Xbox One aj v počítači s Windowsom 10. V ľubovoľnom okamihu sa môžete do hry prihlásiť iba na jednej konzole Xbox One alebo na jednom počítači s Windowsom 10. Nie je možné prihlásiť sa do tej istej hry súčasne na konzole Xbox One a v počítači s Windowsom 10.
 • Pravidlá používania „domovskej“ konzoly Xbox One uvedené vyššie sa tiež vzťahujú na hry Xbox Play Anywhere.
 • Obsah na stiahnutie, ktorý si kúpite alebo získate pre hru Xbox Play Anywhere, ktorú už vlastníte, sa bude dať prehrať na konzole Xbox One aj v počítači s Windowsom 10.

Pravidlá používania pre hry programu Games with Gold

Informácie o používaní hier programu Games with Gold ako súčasť predplatného Xbox Live Gold, nájdete na adrese: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Vlastnosti

ID článku: 10563 – Posledná kontrola: 30. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)