Nastavenia mobilnej siete a SIM karty vo Windows 10 Mobile

Nastavenia mobilnej siete a SIM karty slúžia na ovládanie nastavení mobilnej siete a mobilného dátového pripojenia vo vašom telefóne. Ak pripojenie funguje požadovaným spôsobom, nie je potrebné meniť žiadne nastavenia. Ak sa však vyskytujú problémy s mobilným pripojením, môže ich vyriešiť zmena jedného alebo viacerých nižšie uvedených nastavení.

Ak chcete otvoriť nastavenia mobilnej siete a SIM karty, na obrazovke Štart potiahnutím prstom prejdite na zoznam Všetky aplikácie a vyberte položky Nastavenia  > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM.

Nastavenie Funkcia

Dátové pripojenie

Zapína a vypína mobilné dátové pripojenie. Vypnúť pripojenie môže byť vhodné z rôznych dôvodov, napríklad keď chcete znížiť množstvo prenesených údajov, pretože nemáte neobmedzený dátový balík, alebo chcete, aby batéria vydržala dlhšie.

Telefonické hovory a SMS správy môžete normálne uskutočňovať a odosielať a prijímať, aj keď je pripojenie vypnuté. Nemôžete ale surfovať na webe, vyhľadávať online, prijímať ani odosielať e-maily ani získavať aktuálne informácie pre aplikácie, pokiaľ nie ste pripojení k Wi‑Fi sieti.

Mobilné dátové pripojenie je tiež možné zapnúť alebo vypnúť potiahnutím prstom nadol od horného okraja obrazovky a výberom položiek Rozbaliť > Mobilné dáta.

Názov mobilného pripojenia

Zobrazuje názov mobilného pripojenia, ktoré používate. Ak chcete zmeniť nastavenia mobilného pripojenia, vyberte položku Nastavenia SIM karty pod názvom mobilného pripojenia.

Použiť túto SIM kartu na mobilné dáta

Určuje, ktorá SIM karta sa používa na mobilné dátové pripojenie. Môžete vybrať SIM kartu, ktorú chcete používať na mobilné dátové prenosy a znížiť svoje náklady na dátové pripojenie. Dátové prenosy môžu byť pri používaní jednej SIM karty lacnejšie v porovnaní s inou SIM kartou. Toto nastavenie sa zobrazuje len v telefónoch s Windowsom, do ktorých je možné vložiť dve SIM karty.

Možnosti dátového roamingu

Určuje, či dátové pripojenie zostane zapnuté aj vtedy, keď sa telefón nachádza v roamingovej oblasti mimo dosahu siete mobilného operátora. Ak ponecháte nastavenie prepnuté na možnosť Nepoužívať roaming, môžete sa vyhnúť poplatkom za dátový roaming.

Ak roaming povolíte, môžete používať mobilné dáta, keď sa bude telefón nachádzať v roamingovej oblasti. V závislosti od vášho dátového balíka je možné, že pri roamingu zaplatíte za prenesené údaje viac. Niektorí mobilní operátori umožňujú určiť typ dátového roamingu, ktorý sa má povoliť – domáci alebo domáci + medzinárodný roaming.

V telefóne s dvoma SIM kartami môžete nastaviť možnosti roamingu pre každú SIM kartu.

Možnosti hlasového roamingu

Určuje, či môžete volať a posielať SMS správy, keď je telefón mimo siete vášho mobilného operátora. Ak ponecháte nastavenie prepnuté na možnosť Nepoužívať roaming, môžete sa vyhnúť poplatkom za hlasový roaming. Keď je nastavená táto možnosť a telefón sa nachádza v roamingovej oblasti, nemôžete volať ani odosielať SMS správy, stále ale môžete prijímať hovory aj SMS správy. Skontrolujte svoj balík telefónnych služieb u mobilného operátora, aby ste mali presné informácie o prípadných ďalších poplatkoch.

Ak povolíte roaming, môžete volať a posielať SMS správy aj mimo siete vášho mobilného operátora. V závislosti od vášho balíka služieb u mobilného operátora je možné, že pri roamingu zaplatíte za tieto hovory a SMS správy viac. Niektorí mobilní operátori umožňujú určiť typ roamingu, ktorý sa má povoliť –domáci alebo domáci + medzinárodný roaming.

Telefónne číslo

Zobrazuje vaše telefónne číslo.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položku Nastavenia SIM karty. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

Názov SIM karty

Zadajte dostatočne popisný názov SIM karty, podľa ktorého ju ľahko spoznáte.

V telefónoch s dvomi SIM kartami takto jednotlivé karty ľahko rozoznáte, aby ste vedeli, ktorá SIM karta sa používa na mobilné dátové pripojenie a ktorá pri volaní alebo odosielaní SMS správ. Názvy SIM kariet sa zobrazujú na rôznych miestach v telefóne, napríklad na dlaždiciach telefónu, dlaždiciach aplikácie na výmenu správ, v kontaktoch na SIM karte a v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty.

Ak chcete zmeniť názov SIM karty, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Názov SIM karty, zadajte nový názov a potom vyberte položku Uložiť. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2 a zadajte názvy oboch kariet.

Najvyššia rýchlosť pripojenia

Určuje najvyššiu rýchlosť pripojenia, ktorú môžete v telefóne používať. Ak vyberiete najvyššiu rýchlosť, telefón použije najrýchlejšie mobilné pripojenie, ktoré je v aktuálnej oblasti dostupné. Ak je ale slabý signál, vyhľadávanie alebo používanie rýchlejšieho pripojenia zvyšuje spotrebu batérie.

Po výbere pomalšieho pripojenia sa telefón môže pripojiť k pomalšej mobilnej sieti, ktorá môže mať lepší signál. Môže sa tým tiež predĺžiť výdrž batérie.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Najvyššia rýchlosť pripojenia. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2 > Najvyššia rýchlosť pripojenia.

Výber siete

Umožňuje zobraziť zoznam dostupných sietí vo vašej aktuálnej oblasti, ku ktorým sa môžete skúsiť pripojiť. Predvolené nastavenie je Automatické.

Ak zapnete telefón a zobrazí sa hlásenie, že vybratá sieť nie je k dispozícii, môžete vybrať položku Hľadať siete a potom vybrať inú mobilnú sieť.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položku Nastavenia SIM karty. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

Aktívna sieť

Zobrazuje názov mobilnej siete, ktorú práve používate.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položku Nastavenia SIM karty. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

Aktualizovať nastavenie

Získa najnovšie nastavenie mobilnej siete od mobilného operátora (ak to mobilný operátor umožňuje). Získaním najnovšieho nastavenia môžete zabezpečiť správne fungovanie mobilného pripojenia.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Aktualizovať nastavenie. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položky Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2 > Aktualizovať nastavenie.

Registrácia IMS

Keď zapnete túto možnosť, budete môcť telefonovať, uskutočňovať videohovory alebo posielať SMS správy cez mobilné dátové pripojenie 4G LTE. Toto nastavenie a dostupné služby IMS závisia od vášho mobilného operátora a konkrétneho zariadenia.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Registrácia IMS.

Možnosti roamingu IMS

Určuje, či môžete volať, uskutočňovať videohovory alebo posielať SMS správy cez mobilné dátové pripojenie 4G LTE, keď je telefón mimo siete vášho mobilného operátora v roamingovej oblasti. Ak ponecháte nastavenie na možnosti Nepoužívať roaming, môžete sa vyhnúť poplatkom za roaming.

Ak povolíte roaming IMS, môžete volať, uskutočňovať videohovory a posielať SMS správy cez mobilné dátové pripojenie 4G LTE, keď je váš telefón v roamingovej oblasti. V závislosti od vášho dátového balíka je možné, že pri roamingu zaplatíte za prenesené údaje viac.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Možnosti roamingu IMS.

Preferencie hovorov

Určuje, ktoré pripojenie, či mobilné alebo Wi-Fi, sa uprednostní pri uskutočňovaní a prijímaní telefónnych hovorov. Ak vyberiete možnosť Iba Wi‑Fi, hovory budete môcť prijímať a uskutočňovať len pri pripojení k Wi‑Fi sieti. Ak budete chcieť vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú pripojenie na internet, napríklad prehľadávať web alebo používať e-mail, budete sa musieť pripojiť k Wi-Fi sieti, ak je táto možnosť nastavená na Iba Wi-Fi.

Ak chcete vypnúť volanie cez Wi-Fi, vyberte položku Vypnúť volania cez Wi-Fi.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Preferencie hovorov.

Preferencie hovorov počas roamingu

Určuje, ktoré pripojenie, či mobilné alebo Wi-Fi, sa uprednostní pri uskutočňovaní a prijímaní telefónnych hovorov počas roamingu. Ak vyberiete možnosť Iba Wi‑Fi, hovory budete môcť prijímať a uskutočňovať len pri pripojení k Wi‑Fi sieti. Ak budete chcieť vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú pripojenie na internet, napríklad prehľadávať web alebo používať e-mail, budete sa musieť pripojiť k Wi-Fi sieti, ak je táto možnosť nastavená na Iba Wi-Fi.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Preferencie hovorov počas roamingu.

Adresa pre prípad núdze

Túto možnosť vyberte, ak chcete prejsť na webovú lokalitu svojho mobilného operátora a sami zadať adresu pre prípad núdze. Na webovej lokalite operátora sa musíte prihlásiť do konta, ktoré máte u neho vytvorené.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Adresa pre prípad núdze.

Pridajte APN pre internet

Názov internetového prístupového bodu (APN) je adresa, ktorú váš telefón používa na pripojenie na internet pri použití mobilného dátového pripojenia. Názov internetového prístupového bodu sa zvyčajne nastavuje automaticky.

Ak mobilné dátové pripojenie nefunguje, skúste zadať nový internetový prístupový bod. Nový prístupový bod je napríklad vhodné zadať, ak môžete na telefóne uskutočňovať hovory a posielať SMS správy, ale nemáte možnosť pomocou neho surfovať na webe. Nastavenia internetového prístupového bodu, ktoré by ste mali zadať, závisia od vašej polohy a mobilného operátora. Ak sa pomocou telefónu môžete pripojiť k Wi-Fi sieti alebo máte poruke počítač, skúste vyhľadať nastavenie názvu internetového prístupového bodu svojho mobilného operátora online.

Pridanie APN pre internet:

 1. V nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Pridať APN pre internet. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

 2. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Do poľa Názov profilu zadajte názov profilu APN.

  • Do poľa APN zadajte adresu bodu APN, ktorý sa má použiť.

  • Do poľa Meno používateľa zadajte meno používateľa mobilného konta.

  • Do poľa Heslo zadajte heslo mobilného konta.

  • Kliknite na položku Typ prihlasovacích údajov a vyberte používanú metódu overovania.

  • Kliknite na položku Typ IP a vyberte používaný typ IP adresy.

  • Začiarknite políčko Použiť tento názov prístupového bodu pre LTE a nahradiť ten, ktorý pochádza od môjho mobilného operátora, ak chcete používať tento prístupový bod pre svoje mobilné dátové pripojenie LTE namiesto prístupového bodu od mobilného operátora. Týmto nahradíte názov prístupového bodu od mobilného operátora. Ak začiarknete toto políčko, ale nastavenia prístupového bodu nie sú správne, nepodarí sa vám vytvoriť mobilné dátové pripojenie 4G LTE.

  • Do poľa Server proxy zadajte adresu servera proxy, ktorý sa má používať.

  • Do poľa Port servera proxy zadajte číslo portu servera proxy.

 3. Začiarknite políčko Použiť tento profil, ak chcete profil prístupového bodu použiť hneď po jeho uložení.

 4. Kliknite na tlačidlá Uložiť > OK.

 5. Ak sa chcete vrátiť späť a zobraziť zoznam profilov prístupových bodov, ktoré máte vytvorené, vyberte tlačidlo Naspäť a pozrite si časť APN pre internet.

Pridanie APN pre MMS

Názov prístupového bodu (APN) pre MMS je adresa, ktorú váš telefón používa na odosielanie a prijímanie MMS správ. APN pre MMS sa nastaví automaticky pri prvom nastavení telefónu.

Ak nemôžete odosielať ani prijímať správy MMS, skúste sa zadať nový APN pre MMS na základe svojej polohy a mobilného operátora. V telefóne alebo počítači skúste vyhľadať online nastavenia APN pre MMS pre svojho mobilného operátora.

Ak chcete pridať APN pre MMS, vykonajte nasledujúce kroky. Musíte zadať adresu do poľa MMSC (URL). Ostatné nastavenia sú voliteľné a líšia sa v závislosti od mobilného operátora.

 1. V nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Pridať APN pre MMS. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2.

 2. Vykonajte jeden alebo viacero z uvedených krokov:

  • Do poľa Názov profilu zadajte názov profilu APN pre MMS.

  • Do poľa APN zadajte adresu bodu APN pre MMS, ktorý sa má použiť.

  • Do poľa Meno používateľa zadajte meno používateľa mobilného konta.

  • Do poľa Heslo zadajte heslo mobilného konta.

  • Kliknite na položku Typ prihlasovacích údajov a vyberte používanú metódu overovania.

  • Kliknite na položku Typ IP a vyberte používaný typ IP adresy.

  • Do poľa Server proxy zadajte adresu servera proxy, ktorý sa má používať.

  • Do poľa Port servera proxy zadajte číslo portu servera proxy.

  • Do poľa MMSC (URL) zadajte adresu centra MMS (MMSC) svojho mobilného operátora začínajúcu reťazcom http://

  • Do poľa Port MMSC zadajte číslo portu MMSC.

  • Do poľa Maximálna veľkosť MMS (kB) zadajte maximálnu veľkosť MMS správy (v kB), ktorú môžete odoslať.

 3. Začiarknite políčko Použiť tento profil, ak chcete profil APN pre MMS použiť hneď po jeho uložení.

 4. Kliknite na tlačidlá Uložiť > OK.

 5. Ak sa chcete vrátiť späť a zobraziť zoznam profilov APN pre MMS, ktoré máte vytvorené, vyberte tlačidlo Naspäť a pozrite si časť APN pre MMS.


Použiť PIN kód SIM karty

Určuje, či chcete použiť PIN kód SIM karty v telefóne, aby ste zabránili iným používateľom bez oprávnenia v používaní mobilného dátového pripojenia. Po nastavení PIN kódu SIM karty sa pri spustení telefónu zobrazí výzva na jeho zadanie.

Pri zobrazení prvej výzvy na zadanie PIN kódu SIM karty, zadajte predvolený PIN kód SIM karty. Ak predvolený PIN kód SIM karty nepoznáte, pozrite sa, či nie je uvedený na webovej lokalite mobilného operátora. Ak chcete, aby sa telefón uzamkol pomocou PIN kódu SIM karty, bude ho treba reštartovať.

Ak ste PIN kód SIM karty už nastavili, pri zobrazení výzvy ho zadajte a vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Použiť PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položky Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2> Použiť PIN kód SIM karty.

Zmeniť PIN kód SIM karty

Toto nastavenie sa zobrazuje, ak používate PIN kód SIM karty. Ak chcete zmeniť PIN kód SIM karty, vyberte položku Zmeniť PIN kód SIM karty a zadajte aktuálny PIN kód SIM karty do poľa PIN kód SIM karty. Potom zadajte nový PIN kód SIM karty do poľa Nový PIN kód SIM karty, potom nový kód opäť zadajte do poľa Potvrdiť nový PIN kód SIM karty a vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Zmeniť PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položky Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2> Zmeniť PIN kód SIM karty.

Odstrániť PIN kód SIM karty

Toto nastavenie sa zobrazuje, ak používate PIN kód SIM karty. Ak sa rozhodnete, že PIN kód SIM karty už nechcete používať, kliknite na položku Odstrániť PIN kód SIM karty, zadajte aktuálny PIN kód SIM karty a vyberte tlačidlo OK.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Odstrániť PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položky Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2> Odstrániť PIN kód SIM karty.

Kód na odblokovanie PIN kódu SIM karty

Toto nastavenie sa zobrazuje, ak používate PIN kód SIM karty a trikrát ste zadali nesprávny PIN kód. V takom prípade sa PIN kód SIM karty zablokuje a nebude ho možné používať, kým ho neodblokujete. Ak ho chcete odblokovať, najskôr je nutné požiadať mobilného operátora o kľúč na odblokovanie PIN kódu (PUK). Potom vyberte položku Kód na odblokovanie PIN kódu SIM karty a zadajte PUK kód. Ak zadáte nesprávny PUK kód príliš veľakrát, SIM karta sa natrvalo zablokuje a budete si musieť od mobilného operátora zaobstarať novú SIM kartu.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty vyberte položky Nastavenia SIM karty > Odblokovať PIN kód SIM karty v časti Zabezpečenie. V telefóne s dvoma SIM kartami vyberte položky Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM karty 2 (podľa toho, ktorú SIM kartu chcete odblokovať) > Kód na odblokovanie PIN kódu SIM karty.

Vlastnosti

ID článku: 10744 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky