Autorské práva a ďalšie upozornenia pre telefón Lumia 950 Dual SIM

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE”. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT MOBILE ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. MICROSOFT MOBILE SI VYHRADZUJE PRÁVO MENIŤ A ZDOKONAĽOVAŤ KTORÝKOĽVEK Z VÝROBKOV OPÍSANÝCH V TOMTO DOKUMENTE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Upozornenie úradov FCC/Industry Canada/Mexico

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Viac informácií sa dozviete na stránke transition.fcc.gov (v anglickom jazyku). Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Microsoft Mobile, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Slovné značky a logá Bluetooth sú vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Microsoft Mobile ich používa na základe licencie.

HD voice

Tento výrobok je licencovaný na základe licencie MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje ani sa nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránku www.mpegla.com (v angličtine).

Značka aptX® a logo aptX sú ochranné známky spoločnosti CSR plc alebo jednej zo spoločností v rámci jej skupiny spoločností a môžu byť zaregistrované v jednej alebo viacerých jurisdikciách.

USB-C je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum.

Vlastnosti

ID článku: 10906 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky