LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT VIDEOMOMENTKY

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej pobočiek) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér menovaný vyššie vrátane médií (ak existujú), na ktorých ho získavate. Podmienky sa vzťahujú aj na akékoľvek

 • aktualizácie,
 • doplnky,
 • internetové služby
 • a služby technickej podpory

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokiaľ k nim nie sú pridružené iné podmienky. V takom prípade platia tie.

Používaním softvéru prijímate tieto podmienky. Ak s podmienkami nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.

Ako je to popísané nižšie, používaním niektorých funkcií tiež dávate súhlas na prenos určitých štandardných informácií z počítača pre internetové služby.

Ak dodržíte tieto licenčné podmienky, máte trvalé práva uvedené nižšie.

 1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE.
  1. Inštalácia a používanie. Vo svojich zariadeniach môžete inštalovať a používať ľubovoľný počet kópií softvéru.
  2. Zahrnuté programy spoločnosti Microsoft. Softvér obsahuje ďalšie programy spoločnosti Microsoft. Tieto licenčné podmienky sa vzťahujú na používanie týchto programov.
 2. DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA UDELENIE LICENCIE A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

  Prvky médií a šablóny. Môžete kopírovať a používať obrázky, obrázky ClipArt, animácie, zvuky, hudbu, tvary, hudobné a obrázkové klipy a šablóny dodávané so softvérom a identifikované na takéto použitie vo vami vytváraných dokumentoch a projektoch. Tieto dokumenty a projekty môžete distribuovať na nekomerčné účely. Ak chcete používať tieto prvky médií alebo šablóny na iný účel, informácie o tom, či je takéto používanie povolené, nájdete na stránke www.microsoft.com/permission.
 3. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.
  1. Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. V niektorých prípadoch môžete tieto funkcie vypnúť, resp. ich nemusíte nepoužívať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft. Používaním týchto funkcií dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.
   1. Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré odosielajú informácie do príslušných počítačových systémov, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehliadača, názov a verziu softvéru a kód jazyka zariadenia, na ktorom inštalujete softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie, aby vám sprístupnila internetovú službu.
    1. Funkcie webového obsahu. Funkcie softvéru môžu prevziať príslušný obsah od spoločnosti Microsoft a poskytnúť vám ho. Príkladmi týchto funkcií sú obrázky ClipArt, šablóny, školenie online, pomoc online, Pomocník a Pomocník pre aplikácie. Môžete sa rozhodnúť tieto funkcie webového obsahu nepoužívať.
   2. Používanie informácií. Informácie o počítači môžeme použiť na vylepšenie softvéru a služieb. Môžeme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie môžu používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.
  2. Zneužitie internetových služieb. Túto službu nemôžete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť alebo by mohol narušiť jej používanie ostatnými. Službu nemôžete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti akýmkoľvek spôsobom.
 4. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám len poskytuje určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Ak vám platné právne predpisy neudeľujú ďalšie práva napriek tomuto obmedzeniu, softvér môžete používať len tak, ako je výslovne povolené v tejto zmluve. Musíte dodržiavať všetky technické obmedzenia v softvéri, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nemôžete:
  1. zverejniť výsledky skúšobného testovania softvéru tretej strane bez predchádzajúce písomného súhlasu spoločnosti Microsoft;
  2. obchádzať technické obmedzenia softvéru;
  3. spätne rozkladať, dekompilovať alebo rozoberať softvér, s výnimkou a len v rozsahu výslovne povolenom platnými právnymi predpismi napriek tomuto obmedzeniu;
  4. vytvárať viac kópií softvéru, než je špecifikované v tejto zmluve alebo povolené príslušnými právnymi predpismi napriek tomuto obmedzeniu;
  5. poskytovať softvér ostatným na kopírovanie;
  6. prenajímať, poskytovať na lízing alebo požičiavať softvér;
  7. prenášať softvér alebo túto zmluvu tretej strane alebo
  8. používať softvér na komerčné hostiteľské služby.
 5. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Môžete vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Môžete ju použiť len na preinštalovanie softvéru.
 6. DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek, kto má prístup k vášmu počítaču alebo k internej sieti, môže kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.
 7. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha exportným právnym predpisom a nariadeniam platným v USA. Musíte dodržiavať príslušné vnútroštátne a medzinárodné exportné právne predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na softvér. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa destinácií, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.microsoft.com/exporting.
 8. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Keďže sa tento softvér poskytuje „tak, ako je“ nemusíme preň poskytovať služby technickej podpory.
 9. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva a podmienky pre dodatky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celú zmluvu pre softvér a služby technickej podpory.
 10. ROZHODNÉ PRÁVO.
  1. Spojené štáty americké. Ak ste softvér získali v USA, výklad tejto zmluvy sa riadi právnym poriadkom štátu Washington, ktorý sa vzťahuje na nároky spôsobené jej porušením bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Všetky ostatné nároky sa riadia zákonmi štátu, v ktorom žijete, vrátane nárokov podľa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov týkajúcich sa nekalej konkurencie a úmyselného porušovania práva.
  2. Krajiny mimo Spojených štátov amerických. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony príslušnej krajiny.
 11. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej softvér získavate. Ak to nepovoľuje právny poriadok príslušného štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení práva vyplývajúce z právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny.
 12. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. Softvér je licencovaný „tak, ako je“. Nesiete riziko jeho používania. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky alebo podmienky. Táto zmluva nemôže zmeniť dodatočné práva spotrebiteľa ani zákonné záruky vyplývajúce z miestnych právnych predpisov. Do rozsahu povoleného miestnymi zákonmi, spoločnosť Microsoft odmieta implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv. PRE AUSTRÁLIU: Z Austrálskych zákonov na ochranu spotrebiteľa vám vyplývajú určité záruky a nič v týchto podmienkach nemôže tieto práva ovplyvniť.
 13. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁPRAVNÝCH KROKOV A ŠKÔD. Od spoločnosti Microsoft a jej dodávateľov môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do výšky 5 USD. Žiadne iné škody, vrátane následných škôd, ušlých ziskov, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd, nemôžu byť odškodnené.

  Toto obmedzenie sa vzťahuje na:

  • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a

  • nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruky alebo podmienok, objektívnej zodpovednosti, zanedbania alebo iného porušenia platného zákona.

  Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať aj kvôli tomu, že vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia alebo obmedzenia náhodných, následných alebo iných škôd.

Vlastnosti

ID článku: 11574 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky