Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C. Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu neupravujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že batéria alebo nabíjačka je poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

Okrem toho, ak má zariadenie vyberateľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia:

  • Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačku alebo príslušenstva držte a ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
  • K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.
Zariadenia s vymeniteľným zadným krytom:

Vlastnosti

ID článku: 11732 – Posledná kontrola: 18. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky