Windows Rozpoznávanie reči – príkazy

Windows 10

Windows Rozpoznávanie reči umožňuje ovládať počítač iba hlasom bez potreby klávesnice alebo myši. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené príkazy, ktoré môžete použiť s funkciou Rozpoznávanie reči.

Ak je slovo alebo slovné spojenie označené tučným písmom, ide o príklad. Nahraďte ho podobnými slovami na získanie požadovaného výsledku.

Informácie o prvom nastavení funkcie Rozpoznávanie reči nájdete v téme Použitie rozpoznávania reči.


Bežné príkazy funkcie Rozpoznávanie reči

Na vykonanie akcie Vyslovte

Otvoriť ponuku Štart

Start

Otvoriť Cortanu


Press Windows C

Otvoriť vyhľadávanie

Press Windows S

Vykonať akciu v aplikácii

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B

Vybrať položku podľa názvu

File; Start; View

Vybrať položku alebo ikonu

Click Recycle Bin; Click Computer; Click názov súboru

Dvakrát kliknúť na položku

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click názov súboru

Prepnúť na otvorenú aplikáciu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to názov programu; Switch application

Posúvať v jednom smere

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Vložiť do dokumentu nový odsek alebo nový riadok

New paragraph; New line

Vybrať slovo v dokumente

Select slovo

Vybrať a opraviť slovo

Correct slovo

Vybrať a odstrániť určité slová

Delete slovo

Zobraziť zoznam použiteľných príkazov

What can I say?

Aktualizovať zoznam dostupných rečových príkazov

Refresh speech commands

Zapnúť režim počúvania

Start listening

Vypnúť režim počúvania

Stop listening

Presunúť panel mikrofónu funkcie Rozpoznávanie reči

Move speech recognition

Minimalizovať panel mikrofónu

Minimize speech recognition

Príkazy na diktovanie

Na vykonanie akcie Vyslovte

Vložiť nový riadok do dokumentu

New line

Vložiť nový odsek do dokumentu

New paragraph

Vložiť zarážku tabulátora

Tab

Vložiť samotné slovo (napríklad slovo „čiarka“ namiesto tohto interpunkčného znamienka)

Literal slovo

Vložiť číslo vo formáte číslice (napríklad vložiť číslicu 3 namiesto slova tri)

Numeral číslo

Umiestniť kurzor pred určité slovo

Go to slovo

Umiestniť kurzor za určité slovo

Go after slovo

Nevložiť medzeru pred nasledujúce slovo

No space

Prejsť na začiatok aktuálnej vety

Go to start of sentence

Prejsť na začiatok aktuálneho odseku

Go to start of paragraph

Prejsť na začiatok aktuálneho dokumentu

Go to start of document

Prejsť na koniec aktuálnej vety

Go to end of sentence

Prejsť na koniec aktuálneho odseku

Go to end of paragraph

Prejsť na koniec aktuálneho dokumentu

Go to end of document

Vybrať slovo v aktuálnom dokumente

Select slovo

Vybrať rozsah slov v aktuálnom dokumente

Select rozsah slov; Select slovo through slovo

Vybrať celý text aktuálneho dokumentu

Select all

Vybrať počet slov pred pozíciou kurzora

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Vybrať počet slov za pozíciou kurzora

Select next 20 words; Select next 10 words

Vybrať posledný diktovaný text

Select that

Vymazať výber na obrazovke

Clear selection

Napísať slovo s veľkým začiatočným písmenom

Caps slovo

Zmeniť všetky písmená v slove na veľké

All caps slovo

Zmeniť všetky písmená v slove na malé

No caps slovo

Zmeniť požadovaný počet nasledujúcich slov na veľké písmená

Change next 10 words to uppercase

Zmeniť požadovaný počet nasledujúcich slov na malé písmená

Change next 10 words to lowercase

Odstrániť predchádzajúcu vetu

Delete previous sentence

Odstrániť nasledujúcu vetu

Delete next sentence

Odstrániť predchádzajúci odsek

Delete previous paragraph

Odstrániť nasledujúci odsek

Delete next paragraph

Odstrániť vybratý alebo posledný diktovaný text

Delete that

Príkazy pre klávesnicu

Na vykonanie akcie Vyslovte

Stlačiť kláves alebo kombináciu klávesov

Press kláves klávesnice; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A

Stlačiť určité klávesy klávesnice bez predchádzajúceho vyslovenia slova „Press“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Príkazy pre interpunkčné znamienka a špecifické znaky

Ak chcete vložiť znak Vyslovte

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign


Príkazy pre Windows a aplikácie

Na vykonanie akcie Vyslovte

Vybrať položku podľa názvu

File; Start; View

Vybrať položku alebo ikonu

Click Recycle Bin; Click Computer; Click názov súboru

Dvakrát kliknúť na položku

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click názov priečinka

Kliknúť pravým tlačidlom na položku

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click názov priečinka

Minimalizovať všetky okná a zobraziť pracovnú plochu

Show desktop

Vybrať niečo, ak neviete, ako sa to volá

Show numbers (Na obrazovke sa zobrazia čísla pre každú zobrazenú položku aktívneho okna. Výber sa uskutoční vyslovením čísla priradeného k príslušnej položke.)

Vybrať očíslovanú položku

19 OK; 5 OK

Dvakrát kliknúť na očíslovanú položku

Double-click 19; Double-click 5

Kliknúť pravým tlačidlom myši na očíslovanú položku

Right-click 19; Right-click 5

Otvoriť aplikáciu

Open Paint; Open WordPad; Open názov aplikácie

Prepnúť na otvorenú aplikáciu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to názov aplikácie; Switch application

Zavrieť aplikáciu

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimalizovať

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maximalizovať

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Obnoviť

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Vystrihnúť

Cut that; Cut

Kopírovať

Copy that; Copy

Prilepiť

Paste

Odstrániť

Delete that; Delete

Zrušiť zmenu

Undo that; Scratch that; Undo

Posúvať v jednom smere

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Posunúť ďalej o určitý počet strán

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Posunúť ďalej o určitý počet iných jednotiek

Scroll up 5; Scroll down 7

Vstúpiť do poľa vo formulári alebo aplikácii

Go to názov poľa; Go to Subject; Go to Address; Go to cc


Príkazy na používanie myši

Na vykonanie akcie Vyslovte

Zobraziť mriežku myši

Mousegrid

Presunúť ukazovateľ do stredu štvorca na mriežke myši

Číslo štvorca; 1; 7; 9

Vybrať štvorec na mriežke myši

Click číslo štvorca

Vybrať položku a presunúť ju pomocou myši

Číslo štvorca, v ktorom sa zobrazuje daná položka (nasledované slovom) mark; 3 mark; 7 mark; 9 mark

Vybrať oblasť mriežky myši, do ktorej sa má položka presunúť

Číslo štvorca, kam chcete položku presunúť (nasledované slovom) click; 4 click; 5 click; 6 click


Windows 7

Túto tému si môžete vytlačiť pre rýchlu orientáciu pri používaní funkcie Windows Rozpoznávanie reči.

Ako používať funkciu Rozpoznávanie reči?

Ak chcete používať funkciu Rozpoznávanie reči, najskôr ju musíte nastaviť v počítači. Keď ste pripravení používať funkciu Rozpoznávanie reči, treba vyslovovať jednoduché a krátke príkazy. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré z najčastejšie používaných príkazov.

Otvorenie funkcie Rozpoznávanie reči

  1. Otvorte Rozpoznávanie reči kliknutím na tlačidlo Štart 

    Obrázok tlačidla Štart
    a potom na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Zjednodušenie prístupu a Windows Rozpoznávanie reči.

  2. Vyslovte príkaz „start listening“ alebo kliknite na tlačidlo Mikrofón, čím sa spustí režim počúvania.


Bežné príkazy funkcie Rozpoznávanie reči

Často používané príkazy

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko najčastejšie používaných príkazov funkcie Rozpoznávanie reči. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Na vykonanie akcie Vyslovte

Kliknúť na položku podľa názvu

Click File; Start; View

Kliknúť na ľubovoľnú položku

Click Recycle Bin; Click Computer; Click názov súboru

Dvakrát kliknúť na ľubovoľnú položku

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click názov súboru

Prepnúť na otvorený program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to názov programu; Switch application

Posúvať v jednom smere

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Vložiť do dokumentu nový odsek alebo nový riadok

New paragraph; New line

Vybrať slovo v dokumente

Select slovo

Vybrať a opraviť slovo

Correct slovo

Vybrať a odstrániť určité slová

Delete slovo

Zobraziť zoznam použiteľných príkazov

What can I say?

Aktualizovať zoznam dostupných rečových príkazov

Refresh speech commands

Aktivovať počúvanie počítača

Start listening

Ukončiť počúvanie počítača

Stop listening

Presunúť panel mikrofónu funkcie Rozpoznávanie reči

Move speech recognition

Minimalizovať panel mikrofónu

Minimize speech recognition

Zobraziť obsah Pomoci a technickej podpory pre systém Windows o konkrétnych úlohách

How do I do something?

Povedzte napríklad „How do I install a printer?“ a zobrazí sa zoznam tém Pomocníka.

Majte na pamäti, že tento príkaz je k dispozícii, len ak používate rozpoznávanie reči v americkej angličtine. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie možností reči.

Diktovanie

Príkazy na prácu s textom

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy funkcie Rozpoznávanie reči na prácu s textom. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Na vykonanie akcie Vyslovte

Vložiť nový riadok do dokumentu

New line

Vložiť nový odsek do dokumentu

New paragraph

Vložiť zarážku tabulátora

Tab

Vložiť samotné slovo označujúce nasledujúci príkaz (napríklad slovo „čiarka“ namiesto tohto interpunkčného znamienka)

Literal slovo

Vložiť číslo vo forme číslic

Numeral číslo

Umiestniť kurzor pred určité slovo

Go to slovo

Umiestniť kurzor za určité slovo

Go after word

Nevložiť medzeru pred nasledujúce slovo

No space

Ísť na začiatok vety, v ktorej je kurzor

Go to start of sentence

Ísť na začiatok odseku, v ktorom je kurzor

Go to start of paragraph

Ísť na začiatok dokumentu

Go to start of document

Ísť na koniec vety, v ktorej je kurzor

Go to end of sentence

Ísť na koniec odseku, v ktorom je kurzor

Go to end of paragraph

Prejsť na koniec aktuálneho dokumentu

Go to end of document

Vybrať slovo v aktuálnom dokumente

Select slovo

Vybrať rozsah slov v aktuálnom dokumente

Select rozsah slov; Select slovo through slovo

Vybrať celý text aktuálneho dokumentu

Select all

Vybrať počet slov pred pozíciou kurzora

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Vybrať počet slov za pozíciou kurzora

Select next 20 words; Select next 10 words

Vybrať posledný diktovaný text

Select that

Vymazať výber na obrazovke

Clear selection

Napísať slovo s veľkým začiatočným písmenom

Caps slovo

Zmeniť všetky písmená v slove na veľké

All caps slovo

Zmeniť všetky písmená v slove na malé

No caps slovo

Zmeniť požadovaný počet nasledujúcich slov na veľké písmená

Change next 10 words to uppercase

Zmeniť požadovaný počet nasledujúcich slov na malé písmená

Change next 10 words to lowercase

Odstrániť predchádzajúcu vetu

Delete previous sentence

Odstrániť nasledujúcu vetu

Delete next sentence

Odstrániť predchádzajúci odsek

Delete previous paragraph

Odstrániť nasledujúci odsek

Delete next paragraph

Odstrániť vybratý alebo posledný diktovaný text

Delete that

Klávesy klávesnice

Príkazy pre klávesy klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy funkcie Rozpoznávanie reči na stlačenie klávesov na klávesnici. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Na vykonanie akcie Vyslovte

Stlačiť kláves na klávesnici

Press kláves klávesnice; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a

Stlačiť určité klávesy klávesnice bez predchádzajúceho vyslovenia slova „Press“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Interpunkčné znamienka a špeciálne znaky

Príkazy pre interpunkčné znamienka a špecifické znaky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy funkcie Rozpoznávanie reči na vkladanie interpunkčných znamienok a špeciálnych znakov. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Ak chcete vložiť Vyslovte

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

En dash

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three quarter sign

¼

One quarter sign

½

One half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign

Ovládacie prvky

Príkazy na používanie bežných ovládacích prvkov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy funkcie Rozpoznávanie reči na vykonávanie úloh vo Windowse. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Na vykonanie akcie Vyslovte

Kliknúť na položku vyslovením jej názvu

File; Edit; View; Save; Bold

Kliknúť na ľubovoľnú položku

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

Dvakrát kliknúť na ľubovoľnú položku

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click názov priečinka

Kliknúť na ľubovoľnú položku

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click názov priečinka

Minimalizovať všetky okná a zobraziť pracovnú plochu

Show desktop

Kliknúť na niečo, ak neviete, ako sa to volá

Show numbers (Na obrazovke sa zobrazia čísla pre každú zobrazenú položku aktívneho okna. Kliknutie sa uskutoční vyslovením čísla priradeného k príslušnej položke.)

Kliknúť na očíslovanú položku

19 OK; 5 OK

Dvakrát kliknúť na očíslovanú položku

Double-click 19; Double-click 5

Kliknúť pravým tlačidlom myši na očíslovanú položku

Right-click 19; Right-click 5

Okná

Príkazy na prácu s oknami

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy funkcie Rozpoznávanie reči na prácu s oknami a programami. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Na vykonanie akcie Vyslovte

Otvoriť program

Open Paint; Open WordPad; Open názov programu

Prepnúť na otvorený program

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to názov programu; Switch application

Zavrieť program

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimalizovať

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maximalizovať

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Obnoviť

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Vystrihnúť

Cut that; Cut

Kopírovať

Copy that; Copy

Prilepiť

Prilepiť

Odstrániť

Delete that; Delete

Zrušiť zmenu

Undo that; Scratch that; Undo

Posúvať v jednom smere

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Posunúť ďalej o určitý počet strán

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Posunúť ďalej o určitý počet iných jednotiek

Scroll up 5; Scroll down 7

Prejsť do poľa vo formulári alebo programe

Go to názov poľa; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc

Kliknúť na ľubovoľné miesto na obrazovke

Príkazy na kliknutie na ľubovoľné miesto na obrazovke

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príkazy funkcie Rozpoznávanie reči na kliknutie kdekoľvek na obrazovke. Slová kurzívou označujú, že namiesto vzorového slova alebo slovného spojenia môžete povedať veľa rôznych vecí a získate užitočné výsledky.

Na vykonanie akcie Vyslovte

Zobraziť mriežku myši

Mousegrid

Presunúť ukazovateľ myši do stredu štvorca na mriežke myši

Číslo alebo čísla štvorca; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Kliknúť na akýkoľvek štvorec na mriežke myši

Click číslo štvorca

Vybrať položku a presunúť ju pomocou mriežky myši

Číslo alebo čísla štvorca, v ktorom sa zobrazuje daná položka; 3, 7, 9 (nasledované slovom) mark

Vybrať oblasť, do ktorej sa má položka presunúť v rámci mriežky myši

Číslo alebo čísla štvorca, kam chcete položku presunúť; 4, 5, 6 (nasledované slovom) click


Vlastnosti

ID článku: 12427 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky