Ako môžem prispôsobiť svoj telefón Lumia?

Prispôsobenie obrazovky Štart

 • Ak chcete pripnúť aplikáciu na obrazovku Štart, potiahnite prstom doľava, ťuknite na aplikáciu a podržte ju a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart. Môžete na ňu pripnúť aj kontakty a webové lokality.
 • Ak chcete dlaždicu presunúť, ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte ju, presuňte ju do nového umiestnenia a potom ťuknite na obrazovku.
 • Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte ju a potom ťuknite na ikonu šípky.
 • Ak chcete dlaždicu z obrazovky Štart odstrániť, ťuknite na dlaždicu a podržte ju a kliknite na ikonu pripnutia.

Zmena fotografie na pozadí

 • Ak chcete zmeniť fotografiu na obrazovke uzamknutia, potiahnite na obrazovke Štart prstom doľava, ťuknite v časti Pozadie na položky Nastavenia > Obrazovka uzamknutia, potom ťuknite na zoznam a vyberte položky Fotografia > Zmeniť fotografiu. Následne vyberte z galérie fotografiu, stiahnutím prstov ju priblížte alebo roztiahnutím oddiaľte a nakoniec ťuknite na položku Orezať.
 • Ak chcete na dlaždici Centrum fotografií zmeniť fotografiu na pozadí, ťuknite na položky Fotografie > > Nastavenia. Prepnite položku Dlaždica na obrazovke Štart zobrazuje na možnosť Jednu fotografiu. Ťuknite na položku Vybrať fotografiu, vyberte fotografiu a potom ťuknite na ikonu Hotovo.

Zmena farby pozadia alebo motívu

 • Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava a ťuknite na položky Nastavenia > Motív a pozadie alebo Farba motívu
 • Ak chcete zapnúť čierny motív, prejdite na položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu a prepnite položku Vysoký kontrast na možnosť Zapnuté. Pamätajte, že toto nastavenie skryje pozadie obrazovky uzamknutia. V závislosti od pozadia, ktoré ste si v nastaveniach obrazovky uzamknutia vybrali, sa na obrazovke uzamknutia zobrazí biela alebo čierna farba. Predvolene je režim Vysoký kontrast nastavený na možnosť Vypnuté (Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Vysoký kontrast).

Pridanie oznámení na obrazovku uzamknutia

 • Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy, sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava, ťuknite na položky Nastavenia > Obrazovka uzamknutia, ťuknite na časť oznámení a vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Zmena zvonenia a zvukov telefónu

 • Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava, ťuknite a položku Nastavenia > Zvonenia a zvuky, vyberte typ zvonenia alebo výstrahy, ktorú chcete zmeniť, a vyberte požadovaný zvuk.
 • Ak máte v počítači skladbu v súbore vo formáte mp3, môžete ju použiť ako zvonenie. Pripojte telefón k počítaču a pomocou správcu súborov v počítači presuňte skladbu, ktorú chcete použiť ako zvonenie, do priečinka zvonení v telefóne. Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, v zobrazení Zvonenia a zvuky ťuknite na položku Zvonenie a v časti Vlastné ťuknite na skladbu. Skladbu môžete použiť ako zvonenie, ak nie je chránená technológiou správy digitálnych práv (DRM) a je menšia ako 30 MB. V počítači musí byť spustený Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo Windows 10.

Zmena veľkosti písma

 • Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava, ťuknite na položky Nastavenia > Zjednodušený prístup a posúvajte jazdca Veľkosť textu.

Filtrovanie kontaktov

 • Ak vo svojom zozname kontaktov nechcete mať všetky vaše kontakty nachádzajúce sa v iných kontách sociálnych sietí, ťuknite na položkyĽudia > > Nastavenia > Filtrovať môj zoznam kontaktov a vyberte kontá tých kontaktov, ktoré chcete v zozname zobraziť.

Vypnutie navrhovania slov pri písaní

 • Ak nechcete, aby vám telefón automaticky ponúkal pri písaní návrhy, potiahnite na obrazovke Štart prstom doľava, ťuknite na položky Nastavenia > Klávesnica, ťuknite na jazyk klávesnice a zrušte začiarknutie políčka Navrhovať text.
Vlastnosti

ID článku: 12499 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky