LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jednou z jej pobočiek) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér uvedený vyššie vrátane médií, na ktorých ste ho mohli získať. Podmienky sa vzťahujú aj na akékoľvek

  • nasledujúce verzie softvéru (vrátane všetkých aktualizácií alebo doplnkov),
  • aktualizácie,
  • doplnky,
  • internetové služby
  • a služby technickej podpory

spoločnosti Microsoft pre tento softvér, pokiaľ k nim nie sú pridružené iné podmienky. V takom prípade platia tie.

Používaním softvéru prijímate tieto podmienky. Ak podmienky neprijímate, softvér nepoužívajte.

Ako je popísané nižšie, inštaláciou alebo používaním softvéru tiež vyjadrujete súhlas s prenosom určitých štandardných informácií z počítača počas overovania, automatického sťahovania a inštalácie určitých aktualizácií a pre internetové služby.

Ak konáte v súlade s týmito licenčnými podmienkami, máte práva uvedené nižšie.

1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.

  • Domáce použitie. Ak ste používateľ v domácnosti , môžete inštalovať a používať ľubovoľný počet kópií softvéru vo svojich osobných zariadeniach. Tieto kópie môžu používať ľudia, ktorí sa nachádzajú vo vašej domácnosti.
  • Malé podniky. Ak máte malý podnik, môžete nainštalovať a používať softvér až v desiatich (10) zariadeniach v podniku.
  • Obmedzenia. Softvér nie je možné používať v zariadeniach, ktoré vlastní štát alebo akademická inštitúcia.
  • Oddelenie súčastí. Licencia sa vzťahuje na súčasti softvéru ako na jeden celok. Súčasti nemôžete oddeliť a nainštalovať ich do iných zariadení.
  • Zahrnuté programy spoločnosti Microsoft. Softvér môže obsahovať ďalšie programy spoločnosti Microsoft. Licenčné podmienky k týmto programom sa vzťahujú na používanie týchto programov. 

2. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

  • Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v programe Microsoft Security Essentials sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete v niektorých prípadoch vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Používaním týchto funkcií vyjadrujete súhlas s prenosom týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

   1. Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré odosielajú informácie do príslušných počítačových systémov, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehliadača, názov a verziu softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom inštalujete softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie, aby vám sprístupnila internetovú službu.
   • Aktualizácie. V rámci predvolených nastavení stiahne softvér automaticky aktualizácie definícií. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Odstraňovanie škodlivého softvéru. Softvér skontroluje a odstráni určitý škodlivý softvér (malvér) s vysokou závažnosťou uložený v zariadení počas plánovaných kontrol a pri výbere tejto akcie. Keď softvér hľadá v zariadení malvér a nejaký nájde, odošle o tom hlásenie spoločnosti Microsoft spolu s chybami, ktoré sa vyskytli počas hľadania malvéru. Zároveň odošle špecifické informácie týkajúce sa hľadania malvéru a ďalšie informácie o vašom zariadení, ktoré nám pomôžu zlepšiť nielen tento produkt a služby Microsoft, ale aj ďalšie produkty a služby Microsoft. V tomto hlásení nebudú uvedené žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu.
   • Potenciálne nežiaduci softvér. Softvér vyhľadá v počítači malvér s nízkou až strednou závažnosťou vrátane, ale nie výhradne, spywaru a iného potenciálne nežiaduceho softvéru (ďalej len „potenciálne nežiaduci softvér“). Softvér odstráni alebo zakáže potenciálne nežiaduci softvér s nízkou alebo strednou závažnosťou len s vaším súhlasom. Odstránenie alebo zakázanie tohto potenciálne nežiaduceho softvéru môže spôsobiť, že iný softvér vo vašom počítači prestane fungovať a môžete tým porušiť licenciu na používanie iného softvéru v počítači, ak tento iný softvér nainštaloval daný potenciálne nežiaduci softvér do vášho počítača ako podmienku používania tohto iného softvéru. Pred schválením odstránenia tohto potenciálne nežiaduceho softvéru by ste si mali prečítať licenčné podmienky pre daný softvér. Používaním tohto softvéru sa môže stať, že vy (alebo systém) zároveň odstránite alebo zakážete softvér, ktorý nie je potenciálne nežiaduci softvér.
   • Účasť v programe Microsoft Active Protection Service (MAPS). Microsoft Active Protection Service (MAPS) je celosvetová dobrovoľná komunita používateľov programu Microsoft Security Essentials, ktorá sa zaoberá ochranou proti malvéru. Po úvodnej inštalácii vyjadria používatelia v rámci predvolených nastavení explicitne súhlas s účasťou v programe MAPS v rámci základného členstva. Ak je v rámci základného členstva softvér zapnutý, program MAPS môže spoločnosti Microsoft nahlásiť informácie o malvéri a iných formách potenciálne nežiaduceho softvéru. Ak hlásenie MAPS zahŕňa podrobnosti o malvéri alebo potenciálne nežiaducom softvéri, ktorý softvér možno dokáže odstrániť, MAPS stiahne najnovší podpis na jeho odstránenie. MAPS môže často naraziť aj na „nesprávne pozitívne výsledky“ (ak sa niečo najprv považuje za malvér, ale potom sa ukáže, že to nie je pravda) a opraviť ich. V niektorých prípadoch môže dôjsť k neúmyselnému odoslaniu osobných informácií spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft však nepoužije tieto informácie na vašu identifikáciu ani na to, aby vás kontaktovala. Ďalšie informácie o programe MAPS a informáciách, ktoré táto funkcia sprostredkúva spoločnosti Microsoft, nájdete vo vyhlásení osobných údajov na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Hlásenia o chybách. Tento softvér automaticky odosiela hlásenia o chybách spoločnosti Microsoft. V týchto hláseniach opíše, v ktorých súčastiach softvéru sa chyby vyskytli. Bez vášho súhlasu sa neodošlú žiadne súbory ani výpisy pamäte. Ďalšie informácie o týchto hláseniach o chybách nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Softvér zapne automatické aktualizácie zo služieb Windows Update a Microsoft Update. Na zabezpečenie správneho fungovania služieb Windows Update a Microsoft Update v softvéri bude potrebné z času na čas vykonávať aktualizácie alebo sťahovania, ktoré si služby Windows Update a Microsoft Update vyžiadajú. Tieto aktualizácie sa stiahnu a nainštalujú bez toho, aby ste o nich dostali ďalšie upozornenie.

    2. Používanie informácií.
    Na zlepšenie nášho softvéru a služieb môžeme používať informácie z počítača, hlásenia o chybách, informácie z programu CEIP a nahlásenia malvéru. Môžeme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie môžu používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.


3. ROZSAH LICENCIE. Softvér sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám len poskytuje určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Ak vám platné právne predpisy neudeľujú ďalšie práva napriek tomuto obmedzeniu, softvér môžete používať len tak, ako je výslovne povolené v tejto zmluve. Musíte dodržiavať všetky technické obmedzenia v softvéri, ktoré ho umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nemôžete:

  • obchádzať technické obmedzenia softvéru;
  • spätne rozkladať, dekompilovať alebo rozoberať softvér, s výnimkou a len v rozsahu výslovne povolenom platnými právnymi predpismi napriek tomuto obmedzeniu;
  • vytvárať viac kópií softvéru, než je špecifikované v tejto zmluve alebo povolené príslušnými právnymi predpismi napriek tomuto obmedzeniu;
  • poskytovať softvér ostatným na kopírovanie;
  • prenajímať, poskytovať na lízing alebo požičiavať softvér;
  • prenášať softvér alebo túto zmluvu tretej strane alebo
  • používať softvér na komerčné hostiteľské služby.

4. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Môžete vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Môžete ju použiť len na preinštalovanie softvéru.

5. DOKUMENTÁCIA. Ktokoľvek, kto má prístup k vášmu počítaču alebo k internej sieti, môže kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

6. PRENOS DO INÉHO ZARIADENIA. Softvér môžete odinštalovať a môžete ho nainštalovať do iného zariadenia, kde ho budete používať. Túto licenciu však nemôžete zdieľať medzi viacerými zariadeniami.

7. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Softvér podlieha exportným právnym predpisom a nariadeniam platným v USA. Musíte dodržiavať príslušné vnútroštátne a medzinárodné exportné právne predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na softvér. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa destinácií, koncových používateľov a koncového použitia.

8. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Keďže sa tento softvér poskytuje „tak, ako je“, nemusíme preň poskytovať služby technickej podpory.

9. CELÁ ZMLUVA. Táto zmluva a podmienky pre dodatky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory predstavujú celú zmluvu pre softvér a služby technickej podpory.

10. ROZHODNÉ PRÁVO.

  • Spojené štáty. Ak ste softvér získali v USA, výklad tejto zmluvy sa riadi právnym poriadkom štátu Washington, ktorý sa vzťahuje na nároky spôsobené jej porušením bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Všetky ostatné nároky sa riadia zákonmi štátu, v ktorom žijete, vrátane nárokov podľa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov týkajúcich sa nekalej konkurencie a úmyselného porušovania práva. 
  • Krajiny mimo Spojených štátov. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony príslušnej krajiny.

11. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité zákonné práva. Na základe právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny sa vás môžu týkať aj ďalšie práva. Ďalšie práva môžete mať aj voči strane, od ktorej softvér získavate. Ak to nepovoľuje právny poriadok príslušného štátu alebo krajiny, táto zmluva nemení práva vyplývajúce z právneho poriadku príslušného štátu alebo krajiny.

 12. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. Softvér je licencovaný „tak, ako je“. Nesiete riziko jeho používania. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky ani podmienky. Na základe právnych predpisov vašej krajiny môžete mať aj ďalšie práva spotrebiteľa, ktoré nemôžu byť touto zmluvou zmenené. V rozsahu miestnych právnych predpisov spoločnosť Microsoft vylučuje implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na určitý účel a neporušenia cudzích práv. LEN PRE AUSTRÁLIU: Z Austrálskych zákonov na ochranu spotrebiteľa vám vyplývajú určité záruky a nič v týchto podmienkach nemôže tieto práva ovplyvniť.

OBMEDZENIE A VYLÚČENIE NÁPRAVNÝCH KROKOV A ŠKÔD. Od spoločnosti Microsoft a jej dodávateľov môžete vymáhať iba náhradu za priame škody do výšky 5 USD. Žiadne iné škody vrátane následných škôd, ušlých ziskov, špeciálnych, nepriamych alebo náhodných škôd, nemôžu byť odškodnené.
Toto obmedzenie sa vzťahuje na: 

 • akékoľvek záležitosti týkajúce sa softvéru, služieb, obsahu (vrátane kódu) internetových lokalít tretích strán alebo programov tretích strán a
 • nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, porušenia záruky alebo podmienok, objektívnej zodpovednosti, zanedbania alebo iného porušenia platného zákona.

Uplatňuje sa dokonca aj vtedy, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možných škodách. Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať aj kvôli tomu, že vo vašej krajine nie sú povolené vylúčenia alebo obmedzenia náhodných, následných alebo iných škôd.
 

Vlastnosti

ID článku: 13752 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)