Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosťou Microsoft

Na účely vašich záznamov by ste si mali prečítať a vytlačiť celú zmluvu.

Zmluva na služby od spoločnosti Microsoft

KÚPOU ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB PRIJÍMATE A SÚHLASÍTE S USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY, PODMIENKAMI POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁSADAMI NACHÁDZAJÚCIMI SA NA WEBOVEJ STRÁNKE SO SLUŽBAMI, KTORÉ SÚ VŠETKY SÚČASŤOU TEJTO ZMLUVY.

VYHLASUJETE TIEŽ, ŽE STE SI PREČÍTALI VŠETKY USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY A ROZUMIETE IM. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI TOUTO ZMLUVOU A VAŠIMI SÚČASNÝMI ZMLUVAMI NA SLUŽBY OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT (AK EXISTUJÚ) SA UPREDNOSTNIA PODMIENKY A POŽIADAVKY SÚČASNÝCH ZMLÚV NA SLUŽBY OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, DO 72 HODÍN OD ZAKÚPENIA SA NA NÁS OBRÁŤTE SO ŽIADOSŤOU O VRÁTENIE PEŇAZÍ A NEPOUŽÍVAJTE TIETO SLUŽBY.

Túto zmluvu na služby od spoločnosti Microsoft (ďalej „zmluva“) uzatvárajú medzi sebou osoba objednávajúca služby (ďalej „vy“ alebo „váš“ a všetky pádové tvary týchto zámien) a najbližšia afilácia spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo oblasti, ak v oddiele 9 nižšie nie je uvedené inak (ďalej „my“ alebo „náš” a všetky pádové tvary týchto zámien). Výraz „afilácia“ označuje akúkoľvek právnickú osobu, ktorú vlastníte vy alebo my, ktorá vlastní vás alebo nás, prípadne ktorá je spoločným vlastníctvom vás alebo nás. Výraz „vlastníctvo“ označuje vlastníctvo podielu viac ako 50 %.

Podmienky a požiadavky

1. SLUŽBY.  Súhlasíme s vynakladaním komerčne optimálneho úsilia pri poskytovaní zakúpených služieb, ktoré sú opísané na webovej stránke so službami (tiež známej ako „sprievodca službami“). Webová adresa URL pre sprievodcu službami je: http://support.microsoft.com. Ak sa táto adresa URL z nejakého dôvodu zmení, na základe vašej požiadavky vám poskytneme novú adresu URL.

Používanie služieb sa riadi touto zmluvou a sprievodcom službami, ktorý je týmto začlenený do tejto zmluvy na základe odkazu. V prípade konfliktu medzi touto zmluvou a sprievodcom službami platí táto zmluva.

Naše možnosti poskytovať služby závisia od vašej plnej a včasnej spolupráce, ako aj presnosti a úplnosti všetkých vami poskytnutých informácií.

2. VLASTNÍCTVO A LICENCIA.

a. Opravy. Udeľujeme vám nevýlučnú, trvalú, úplne splatenú licenciu na používanie a reprodukovanie opravy, ktorú vám poskytneme my alebo náš zástupca výlučne na interné použitie. Opravy nie sú určené na ďalší predaj ani distribúciu nezúčastneným tretím stranám. Okrem prípadov, keď je to v tomto dokumente uvedené inak, sa licenčné práva udelené na opravy riadia licenčnou zmluvou pre príslušný produkt alebo ak nie je oprava poskytnutá pre konkrétny produkt, akýmikoľvek ďalšími nami určenými podmienkami používania. Používanie produktu sa riadi licenčnou zmluvou na produkt. Ste zodpovední za platby všetkých licenčných poplatkov za produkt. Výraz „produkt (produkty)“ označuje akýkoľvek počítačový kód, webovú službu alebo materiál obsahujúci komerčne vydané produkty, predbežne vydané produkty alebo produkty verzie beta (či už je produkt licencovaný za poplatok alebo bez poplatku) a akékoľvek odvodené produkty uvedených produktov, ktoré vám my alebo náš zástupca sprístupníme na základe licencie vydanej nami, našimi afiláciami alebo niektorou treťou stranou. Výraz „opravy“ označuje opravy produktov, ktoré vydávame buď všeobecne (napríklad balíky Service Pack komerčných produktov), alebo vám poskytujeme my alebo náš zástupca pri vykonávaní služieb (napríklad pracovné prostredie, opravy, neodkladné opravy, aktualizácie, opravy chýb, opravy verzie beta alebo zostavy verzie beta) a akékoľvek odvodené produkty uvedených produktov. Opravy nesmiete upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, meniť názov súboru ani ich kombinovať so žiadnymi poskytnutými počítačovými kódmi opráv od inej spoločnosti ako Microsoft.
b. Predchádzajúca práca. Všetky práva na akékoľvek písomné materiály kódované alebo nekódované počítačom (ďalej „materiály“) a vyvinuté alebo inak získané nami, pre nás alebo našimi afiláciami, prípadne vami alebo vašimi afiláciami nezávisle od tejto zmluvy (ďalej „predchádzajúca práca“), zostanú výlučným majetkom zmluvnej strany poskytujúcej predchádzajúcu prácu. Počas prevádzkovania služieb každá zmluvná strana zaručuje druhej strane (a podľa potreby našim zmluvným stranám) dočasnú nevýlučnú licenciu na používanie, reprodukovanie a úpravu ktorejkoľvek jej predchádzajúcej práce výlučne na účely prevádzkovania služieb. Na záver prevádzkovania našich služieb vám udeľujeme nevýlučnú, trvalú, úplne splatenú licenciu na používanie, reprodukovanie a úpravu (ak táto možnosť existuje) našej predchádzajúcej práce (okrem produktov) v poskytnutej forme určenú na používanie s ktorýmikoľvek vyvíjanými produktmi (ak takáto možnosť existuje). Licenčné práva udelené na našu predchádzajúcu prácu sa obmedzujú iba na interné použitie a nie sú určené na ďalší predaj ani distribúciu nezúčastneným tretím stranám.
c. Vyvíjané produkty. Na záver prevádzkovania služieb vám iba na interné použitie udeľujeme nevýlučné, trvalé právo na používanie, reprodukovanie a úpravu akéhokoľvek počítačového kódu alebo materiálov (ďalej „vyvíjané produkty“) (okrem opráv alebo predchádzajúcej práce). Vyvíjané produkty nie sú určené na ďalší predaj ani distribúciu nezúčastneným tretím stranám.
d. Ukážkový kód. Okrem práv uvedených v predchádzajúcom oddiele Vyvíjané produkty je vám tiež udelené nevýlučné, trvalé právo na reprodukovanie a distribuovanie formy objektového kódu ktoréhokoľvek počítačového kódu, ktorý vám na základe vášho súhlasu poskytneme na účely názornej ukážky (ďalej „vzorový kód“). (i) naše meno, logo ani ochranné známky nebudete používať na predaj vášho počítačového produktu, v ktorom je vložený vzorový kód, (ii) do počítačového produktu, v ktorom je vložený vzorový kód, budete zahŕňať platné upozornenie o autorských právach a (iii) odškodníte, ochránite a zachovávate nás a našich dodávateľov bez ujmy pred všetkými nárokmi a súdnymi procesmi vrátane nákladov na právne zastupovanie, ktoré vzniknú alebo budú dôsledkom používania alebo distribúcie vzorového kódu.
e. Obmedzenia licencie otvoreného zdroja. Keďže niektoré licenčné podmienky tretích strán vyžadujú, aby bol počítačový kód všeobecne (i) zverejnený tretím stranám vo forme zdrojového kódu, (ii) licencovaný tretím stranám na účely vytvárania odvodených prác alebo (iii) distribuovaný zadarmo tretím stranám (spoločne nazývané „licenčné podmienky otvoreného zdroja“), licenčné práva, ktoré udelila každá strana na akýkoľvek počítačový kód (alebo na akékoľvek súvisiace duševné vlastníctvo), nezahŕňajú žiadnu licenciu, právo, moc ani autoritu na začlenenie, úpravu, kombinovanie alebo distribúciu takéhoto počítačového kódu s akýmkoľvek ďalším počítačovým kódom spôsobom, ktorý by zahrnul iný počítačový kód do licenčných podmienok otvoreného zdroja.
Okrem toho každá zmluvná strana zaručuje, že nebude poskytovať ani dávať druhej zmluvnej strane počítačový kód, ktorý sa riadi licenčnými podmienkami otvoreného zdroja.
f. Práva afilácií. Práva obsiahnuté v tomto oddiele môžete na základe licencie preniesť na svoje afilácie, avšak vaše afilácie nesmú tieto práva prenášať na základe licencie a spôsob používania afiláciami musí zodpovedať licenčným podmienkam uvedeným v tomto dokumente.
g. Vyhradenie práv. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto oddiele, sú vyhradené.

3. DÔVERNOSŤ. Podmienky a požiadavky tejto zmluvy sú dôverné a všetky informácie označené ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako „dôverné“ alebo „vlastnícke“ alebo ktoré majú byť na základe všetkých okolností adekvátne považované za dôverné alebo vlastnícke (ďalej „dôverné informácie“) nebudú vyzradené prijímajúcou zmluvnou stranou žiadnej tretej strane bez výslovného povolenia druhej zmluvnej strany okrem prípadov vyplývajúcich z podmienok tejto zmluvy počas 5 (piatich) rokov od dátumu ich zverejnenia. Táto povinnosť týkajúca sa zachovania dôvernosti sa nevzťahuje na žiadne informácie, (i) s ktorými bude prijímajúca strana oboznámená zo zdroja iného ako zverejňujúca strana, inak ako porušením povinnosti zachovania dôvernosti od zverejňujúcej strany, (ii) ktoré sú alebo budú k dispozícii verejnosti iným spôsobom ako porušením zo strany prijímajúcej strany alebo (iii) ktoré sú vyvinuté na základe nezávislých snáh prijímajúcej strany. V súvislosti s našimi produktmi smieme na riešenie problémov, zlepšovanie funkčnosti produktov a opravy a pre našu vedomostnú databázu používať akékoľvek technické informácie, ktoré získame pri poskytovaní služieb. Súhlasíme s tým, že vás nebudeme identifikovať ani zverejňovať žiadne vaše dôverné informácie v žiadnej položke vedomostnej databázy.

4. ZÁRUKY, ODMIETNUTIE ZÁRUKY.  

a. Žiadna záruka. V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM PRÁVNYM PORIADKOM ODMIETAME A VYLUČUJEME VŠETKY VYJADRENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ SÚ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, VYJADRENÍ, ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA PRÁVNEHO TITULU, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, USPOKOJIVÉHO STAVU ALEBO KVALITY, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL S OHĽADOM NA VŠETKY SLUŽBY ALEBO INÝ MATERIÁL, ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ VÁM POSKYTNEME.
b. Uplatnenie príslušného právneho poriadku.   Ak vám príslušný právny poriadok poskytuje akékoľvek implicitné práva napriek vylúčeniam a obmedzeniam v tejto zmluve, potom v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom sú vaše náhrady obmedzené v prípade poskytovania služieb na (i) opätovné poskytnutie služieb alebo (ii) náklady na opätovne poskytnuté služby (ak existujú) a v prípade tovaru na (i) výmenu tovaru alebo (ii) opravu poškodeného tovaru. Poradie, v akom sa tieto obmedzené náhrady budú poskytovať, určíme my.

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, VYLÚČENIE. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM PRÁVNYM PORIADKOM:1) je naša celková zodpovednosť obmedzená na sumu, ktorú ste zaplatili za služby, bez ohľadu na dôvod vášho nároku, 2) žiadna zo zmluvných strán nebude niesť zodpovednosť za druhú zmluvnú stranu za žiadne následné, špeciálne, nepriame ani náhodné škody, stratu ziskov alebo stratu obchodovania, za žiadnu záležitosť v súvislosti s touto zmluvou, žiadne služby ani žiadne iné materiály alebo informácie, ktoré poskytneme, dokonca ani v prípade upozornenia na možnosť takýchto škôd alebo ak bola takáto možnosť primerane predvídateľná a 3) v prípade bezplatného poskytnutia služieb alebo akýchkoľvek služieb naša celková zodpovednosť voči vám neprekročí sumu 5 USD alebo jej ekvivalent v miestnej mene. TOTO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJE NA ZODPOVEDNOSŤ ŽIADNEJ ZO ZMLUVNÝCH STRÁN VOČI DRUHEJ STRANE ZA JEJ PORUŠENIE POVINNOSTI ZACHOVÁVAŤ DÔVERNOSŤ, PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO DRUHEJ STRANY ANI V PRÍPADE PODVODU, HRUBEJ NEDBALOSTI ČI ZÁMERNÉHO POCHYBENIA, ANI ZA SMRŤ ČI UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÉ NEDBALOSŤOU PRÍSLUŠNEJ ZMLUVNEJ STRANY. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY A PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTIZA následné alebo náhodné ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

6. DANE. Sumy, ktoré nám majú byť zaplatené na základe tejto zmluvy, nezahŕňajú žiadne cudzie, federálne (USA), štátne, provinciálne, miestne ani iné vládne dane (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek príslušnej dane z pridanej hodnoty alebo daní z predaja či používania), ktoré dlhujete výlučne v dôsledku uzatvorenia tejto zmluvy. Nie sme zodpovední za žiadne dane, ktoré musíte zo zákona zaplatiť. Za všetky takéto dane (vrátane, ale nie výhradne, daní z čistého príjmu alebo hrubého príjmu, daní z licencií alebo majetkových daní) ste finančne zodpovední vy.

7. UKONČENIE.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže ukončiť túto zmluvu, ak druhá strana (i) nedodrží podmienky zmluvy alebo nesplní akúkoľvek povinnosť, ktorá nebude napravená do 30 kalendárnych dní od upozornenia na takéto nedodržanie, alebo (ii) nezaplatí ktorúkoľvek faktúru splatnú pred viac ako 60 kalendárnymi dňami. Súhlasíte so zaplatením všetkých vzniknutých poplatkov a výdavkov za poskytnuté služby.

8. RÔZNE. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa obsahu uvádzaného v tomto dokumente a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie. Všetky upozornenia, oprávnenia a požiadavky poskytnuté alebo vznesené v súvislosti v touto zmluvou musia byť zaslané poštou, expresným kuriérom alebo cez faksimile na adresy uvedené obidvoma stranami. Upozornenia budú považované za dodané dňa, ktorý sa nachádza na doručenke alebo na potvrdenke o doručení kuriérom alebo cez faksimile. Bez nášho písomného súhlasu, ktorý nebude neprimerane zadržiavaný, nesmiete prevádzať túto zmluvu na inú osobu. Vy aj my súhlasíme s dodržiavaním všetkých platných medzinárodných a národných právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto zmluvu. Táto zmluva sa bude riadiť právnymi predpismi štátu Washington, ak boli služby zakúpené v Spojených štátoch amerických, právnymi predpismi Írska, ak boli služby zakúpené v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike (ďalej „ESVA“), alebo právnymi predpismi právneho poriadku v oblasti, kde sídli afilácia poskytujúca služby, ak boli tieto zakúpené mimo územia Spojených štátov amerických alebo krajín ESVA. Akékoľvek konanie na základe tejto zmluvy bude posudzované federálnym alebo štátnym súdom v štáte Washington, ak boli služby zakúpené v Spojených štátoch amerických, súdmi v Írsku, ak boli služby zakúpené v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti ESVA, alebo súdmi, ktorých jurisdikcia sa vzťahuje na oblasť, kde sídli afilácia poskytujúca služby, ak boli tieto zakúpené mimo územia Spojených štátov amerických alebo krajín ESVA. To však nebráni ani jednej zmluvnej strane požadovať súdny opravný prostriedok, pokiaľ ide o porušenie práv na duševné vlastníctvo alebo povinnosti zachovávať dôvernosť v príslušnom právnom poriadku. Oddiely týkajúce sa obmedzenia používania, poplatkov, dôvernosti, vlastníctva a licencií, žiadnych záruk, obmedzení zodpovednosti, ukončenia a rôznych ustanovení tejto zmluvy pretrvajú akékoľvek ukončenie alebo uplynutie platnosti tejto zmluvy. Ak uzná súd akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti a účinnosti a zmluvné strany doplnia zmluvu, aby v maximálnej možnej miere uviedli do platnosti zasiahnutý článok. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy nebude zrieknutím sa akéhokoľvek ďalšieho porušenia a žiadne zrieknutie sa nebude platné, ak nie je poskytnuté písomne a nie je podpísané oprávneným predstaviteľom zriekajúcej sa strany. Okrem platby splatných súm nebude žiadna zmluvná strana zodpovedná za oneskorenie výkonu alebo za nevykonanie spôsobené udalosťami, ktoré nemôže primerane ovládať. Na základe výslovného želania zmluvných strán je táto zmluva vyhotovená v anglickom jazyku.

9. ZMLUVNÁ STRANA ZA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT Zmluvnou stranou spoločnosti Microsoft pre túto zmluvu je spoločnosť Microsoft Regional Sales Corporation v prípade, že sa nachádzate v nasledujúcich krajinách alebo oblastiach: Austrália, Bangladéš, Hongkong, India, Indonézia, Kórea, Malajzia, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Taiwan, Thajsko a Vietnam. Zmluvnou stranou spoločnosti Microsoft pre túto zmluvu je spoločnosť Microsoft Ireland Operations, Limited v prípade, že sa nachádzate v ktorejkoľvek krajine v Európe, na Strednom Východe alebo v Afrike.

 

Posledná aktualizácia: jún 2007

Vlastnosti

ID článku: 13946 – Posledná kontrola: 18. 4. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky