XL: Výpočet zloženého úroku

Verzia tohto článku pre program Microsoft Excel 98 je dostupná pod číslom 191017 . (Tento obsah môže byť v angličtine)

S U H R N

Zložený úrok predstavuje čiastku, na ktorú sa investované euro zhodnotí o daný počet období pri danej zloženej úrokovej miere za jedno obdobie.

Hoci program Microsoft Excel neobsahuje funkciu na určenie zloženého úroku, na tento výpočet možno použiť vzorec
=PV*(1+R)^N
, kde reťazec PV predstavuje súčasnú hodnotu, reťazec R je úroková miera a reťazec N predstavuje počet období investície.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Predpokladajme, že na investičnom účte máte 1 000,00 EUR. Na účte máte úrok 8 percent, ktorý sa pripočítava raz za rok. Akú hodnotu bude mať vaša investícia na konci trojročného obdobia? Výslednú čiastku možno vypočítať dvomi spôsobmi:
 • Použitie pevného vzorca
 • Vytvorenie makra na určenie zloženého úroku

Použitie pevného vzorca

Ak do bunky pracovného hárka zadáte nasledujúci vzorec, vráti správnu hodnotu 1 259,71 EUR:
=1000*(1+0,08)^3
Všetky informácie vo vzorci sú však dané pevne, takže pri každej zmene údajov je vzorec potrebné manuálne zmeniť.

Vytvorenie makra na určenie zloženého úroku

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez ľubovoľnej vyjadrenej alebo implicitnej záruky. Okrem iného to zahŕňa implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Úroveň odbornosti tohto článku predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Inžinieri technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale nemôžu tieto príklady rozšíriť o ďalšie funkcie ani vytvárať postupy podľa konkrétnych požiadaviek používateľa.
Vlastná funkcia je flexibilnejšia, pretože žiadne zo vstupných údajov nie sú vo funkcii pevne dané. Namiesto samotného výpočtu stačí, ak používateľ zadá údaje, ktoré sa majú vypočítať. Ak chcete vytvoriť túto vlastnú funkciu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Spustite program Microsoft Excel.
 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT+F11 spustite program Visual Basic Editor.
 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Modul.
 4. Do nového modulu zadajte nasledujúci kód:
  Function Ročná_miera(PV As Double, R As Double, N As Double) As Double

  Ročná_miera = PV*(1+R)^N 'Vykoná výpočet

  End Function
Ak chcete túto vlastnú funkciu použiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Na pracovnom hárku zadajte nasledujúce hodnoty:

  Bunka Hodnota
  --------------
  A1 1 000,00
  A2 0,08
  A3 3,00
  Tieto hodnoty predstavujú nasledujúce parametre:

  • A1: Súčasná hodnota investície.
  • A2: Úroková miera.
  • A3: Počet období investície.
 2. Do ľubovoľnej prázdnej bunky zadajte vzorec
  =Ročná_miera(A1;A2;A3)
  , kde reťazce A1, A2 a A3 predstavujú bunky obsahujúce súčasnú hodnotu, úrokovú mieru a počet období investície (v tomto poradí).
V bunke, do ktorej ste zadali vzorec, sa zobrazí hodnota 1 259,71 EUR. Táto čiastka predstavuje zhodnotenie vašej pôvodnej investície 1 000,00 EUR po troch obdobiach investície pri 8-percentom zloženom úroku.

O D K A Z Y

„Cost Accounting-A Managerial Approach“, Charles T. Horgren, Prentice Hall, Inc., štvrté vydanie, strany 906 – 907
Vlastnosti

ID článku: 141695 – Posledná kontrola: 4. 5. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky