Počúvanie textu čítaného nahlas Moderátorom

Windows 8.1

Moderátora možno spustiť niekoľkými spôsobmi. Väčšina ľudí uprednostňuje štyri spôsoby:
Pozrite si video o počúvaní textu čítaného nahlas Moderátorom. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulky
Zavrieť
.)

Moderátor je program na hlasné čítanie obrazovky a opisovanie udalostí, napríklad chybových hlásení, takže počítač môžete používať aj bez obrazovky.


Spustenie Moderátora

Moderátora možno spustiť niekoľkými spôsobmi. Väčšina ľudí uprednostňuje štyri spôsoby:

 • Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + Enter.
 • Na tablete stlačte tlačidlo s logom Windows spolu s tlačidlom na zvýšenie hlasitosti.
 • Na prihlasovacej obrazovke ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zjednodušiť prístup
  Tlačidlo Zjednodušenie prístupu
  v ľavom dolnom rohu a vyberte možnosť Moderátor.
 • Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie počítača.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.) Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu, ťuknite alebo kliknite na položku Moderátor a posunutím jazdca pod položku Moderátor program zapnite.

Ukončenie Moderátora

Moderátora možno takisto ukončiť niekoľkými spôsobmi. Väčšina ľudí uprednostňuje dve skratky:

 • Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + Enter.
 • Na tablete stlačte tlačidlo s logom Windows spolu s tlačidlom na zvýšenie hlasitosti.


Nové dotykové gestá

Systémy Windows 8.1 a Windows RT 8.1 obsahujú nové akcie a nové umiestnenia bežných príkazov. Tu je niekoľko dôležitých gest, ktorými môžete začať.

Dotykové gestoÚloha
Potiahnutie jedného prsta z pravého okrajaOtvorenie kľúčových tlačidiel (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie)
Potiahnutie jedného prsta z ľavého okrajaPrepnutie aplikácií, ich prichytenie na okraj a ich zatvorenie
Potiahnutie jedného prsta z horného alebo dolného okrajaZobrazenie príkazov aplikácií, ako sú napríklad príkazy Uložiť, Upraviť a Odstrániť


Nové klávesové skratky

Systémy Windows 8.1 a Windows RT 8.1 obsahujú aj nové klávesové skratky. Tu je niekoľko užitočných skratiek.

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows + kláves C Otvorenie kľúčových tlačidiel (Vyhľadávanie, Zdieľanie, Štart, Zariadenia a Nastavenie)
Kláves s logom Windows + Z Zobrazenie príkazov aplikácií, ako sú napríklad príkazy Uložiť, Upraviť a Odstrániť
Kláves s logom Windows + bodkaPrichytenie aplikácií na okraj
Kláves s logom Windows  + Tab alebo Alt + Tab Prepnutie aplikácií

Nastavenie Moderátora

Nastavenie Moderátora môžete zmeniť v nastaveniach počítača. Zobrazenie týchto nastavení:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu a zmeňte ľubovoľné z nasledujúcich nastavení.

Vypočutie obsahu obrazovky

 • Moderátor. Tento jazdec sa používa na zapnutie alebo vypnutie Moderátora.
 • Automatické spustenie Moderátora. Môžete si vybrať, či sa Moderátor spustí automaticky pri každom prihlásení.

Hlas

 • Výber hlasu. Pomocou tejto rozbaľovacej ponuky môžete vybrať rôzne druhy hlasu v programe Moderátor, ak sú vo vašom jazyku k dispozícii.
 • Rýchlosť. Pomocou tohto jazdca môžete zmeniť rýchlosť hlasu.
 • Výška. Pomocou tohto jazdca môžete zmeniť výšku hlasu.

Zvuky, ktoré počujete

 • Čítanie tipov pre ovládacie prvky a tlačidlá. Touto možnosťou sa v programe Moderátor ovláda čítanie tipov na interakciu s bežnými položkami, ako sú napríklad tlačidlá, prepojenia, položky zoznamov a jazdce.
 • Zadávané znaky. Môžete si vybrať, či chcete, aby Moderátor prečítal každé stlačenie klávesu.
 • Zadávané slová. Môžete si vybrať, či chcete, aby Moderátor prečítal každé napísané slovo.
 • Zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený Moderátor. Táto možnosť umožňuje stíšiť ostatné aplikácie, aby bolo Moderátora lepšie počuť.
 • Prehrávanie zvukových upozornení. Táto možnosť umožňuje zapnúť ďalšie zvuky, ktoré Moderátor prehráva pri vykonávaní určitých akcií.

Kurzor a klávesy

 • Zvýraznenie kurzora. Táto možnosť umožňuje zobraziť alebo skryť pole zvýrazňujúce pasáže na obrazovke, ktoré Moderátor práve číta.
 • Nastavenie sledovania Moderátora kurzorom. Táto možnosť umožňuje zobraziť alebo skryť pole zvýrazňujúce pasáže na obrazovke, ktoré Moderátor práve číta.
 • Aktivácia klávesov na dotykovej klávesnici po zdvihnutí prsta z klávesnice. Ak je dotykový režim k dispozícii, môžete zapnúť toto nastavenie, ktoré slúži na rýchlejšie písanie na dotykovej klávesnici. Pri tomto nastavení môžete presúvaním vyhľadávať požadované položky a zdvihnutím prsta stláčať klávesy.

Klávesové príkazy

Klávesová skratkaFunkcia
 Ctrl Zastavenie čítania
 Kláves s logom Windows + Enter Ukončenie Moderátora
 Caps Lock + medzerník Vykonanie primárnej akcie
 Caps Lock + šípka doprava Prechod na ďalšiu položku
 Caps Lock + šípka doľava Prechod na predchádzajúcu položku
 Caps Lock + šípka nahor Zmena zobrazenia
 Caps Lock + šípka nadol Zmena zobrazenia
 Caps Lock + A Zmena režimu podrobností čítania
 Caps Lock + F1 Zobrazenie zoznamu príkazov
 Caps Lock + F2 Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku
 Caps Lock + F3 Prechod na ďalšiu bunku v riadku
 Caps Lock + Shift + F3 Prechod na predchádzajúcu bunku v riadku
 Caps Lock + F4 Prechod na ďalšiu bunku v stĺpci
 Caps Lock + Shift + F4 Prechod na predchádzajúcu bunku v stĺpci
 Caps Lock + F5 Prečítanie informácie o tom, v ktorom riadku a stĺpci sa Moderátor nachádza
 Caps Lock + F6 Prechod na bunku tabuľky
 Caps Lock + F7 Prečítanie aktuálneho stĺpca
 Caps Lock + F8 Prečítanie aktuálneho riadka
 Caps Lock + F9 Prečítanie hlavičky aktuálneho stĺpca
 Caps Lock + F10 Prečítanie hlavičky aktuálneho riadka
 Caps Lock + F11 Vypnutie alebo zapnutie dotykového režimu
 Caps Lock + F12 Prepnutie oznámení stlačených klávesov
 Caps Lock + Z Uzamknutie klávesu Moderátora
 Caps Lock + X Odoslanie klávesov do aplikácie
 Caps Lock + V Zopakovanie posledného slovného spojenia
 Caps Lock + Page Up Zvýšenie hlasitosti hlasu
 Caps Lock + Page Down Zníženie hlasitosti hlasu
 Caps Lock + plus Zvýšenie rýchlosti hlasu
 Caps Lock + mínus Zníženie rýchlosti hlasu
 Caps Lock + D Prečítanie položky
 Caps Lock + F Rozšírené prečítanie položky
 Caps Lock + S Vyhláskovanie alebo podrobné prečítanie položky pre japončinu alebo kórejčinu
 Caps Lock + W Prečítanie okna
 Caps Lock + R Prečítanie všetkých položiek vo vybratej oblasti
 Caps Lock + Q Prechod na poslednú položku vo vybratej oblasti
 Caps Lock + G Premiestnenie kurzora Moderátora na systémový kurzor
 Caps Lock + T Premiestnenie kurzora Moderátora na ukazovateľ
 Caps Lock + vlnovka Nastavenie výberu na položku
 Caps Lock + Backspace Prechod o jednu položku späť
 Caps Lock + Insert Prechod na prepojenú položku
 Caps Lock + M Spustenie čítania
 Caps Lock + koncová zátvorka Prečítanie textu od začiatku po kurzor
 Caps Lock + 0 (nula) Prečítanie atribútov textu
 Caps Lock + H Prečítanie dokumentu
 Caps Lock + U Prečítanie nasledujúcej strany
 Caps Lock + Ctrl + U Prečítanie aktuálnej strany
 Caps Lock + Shift + U Prečítanie predchádzajúcej strany
 Caps Lock + I Prečítanie nasledujúceho odseku
 Caps Lock + Ctrl + I Prečítanie aktuálneho odseku
 Caps Lock + Shift + I Prečítanie predchádzajúceho odseku
 Caps Lock + O Prečítanie nasledujúceho riadka
 Caps Lock + Ctrl + O Prečítanie aktuálneho riadka
 Caps Lock + Shift + O Prečítanie predchádzajúceho riadka
 Caps Lock + P Prečítanie nasledujúceho slova
 Caps Lock + Ctrl + P Prečítanie aktuálneho slova
 Caps Lock + Shift + P Prečítanie predchádzajúceho slova
 Caps Lock + úvodná zátvorka Prečítanie nasledujúceho znaku
 Caps Lock + Ctrl + úvodná zátvorka Prečítanie aktuálneho znaku
 Caps Lock + Shift + úvodná zátvorka Prečítanie predchádzajúceho znaku
 Caps Lock + J Prechod na nasledujúci nadpis
 Caps Lock + Shift + J Prechod na predchádzajúci nadpis
 Caps Lock + K Prechod na nasledujúcu tabuľku
 Caps Lock + Shift + K Prechod na predchádzajúcu tabuľku
 Caps Lock + L Prechod na nasledujúce prepojenie
 Caps Lock + Shift + L Prechod na predchádzajúce prepojenie
 Caps Lock + Y Prechod na začiatok textu
 Caps Lock + B Prechod na koniec textu
 Caps Lock + C Prečítanie aktuálneho dátumu a času


Dotykové príkazy

Ak máte nový počítač, ktorý podporuje minimálne štyri kontaktné body, na ovládanie počítača môžete používať dotykové príkazy.        

Dotykový príkaz Úloha

Potiahnutie jedným prstom doľava alebo doprava

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku

Potiahnutie jedným prstom nahor alebo nadol

Zmena prírastku posúvania

Ťuknutie alebo posunutie jedným prstom

Čítanie textu pod prstom

Dvojité ťuknutie jedným prstom

Aktivácia primárnej akcie

Trojité ťuknutie jedným prstom

Aktivácia sekundárnej akcie

Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadol

Posúvanie

Ťuknutie dvomi prstami

Zastavenie čítania textu programom Moderátor

Dvojité ťuknutie dvomi prstami

Zobrazenie kontextovej ponuky

Podržanie jedného prsta a ťuknutie ďalším prstom

Aktivácia primárnej akcie

Podržanie jedného prsta a dvojité ťuknutie ďalším prstom

Aktivácia sekundárnej akcie

Potiahnutie doľava alebo doprava tromi prstami

Pohyb klávesom Tab dopredu alebo dozadu

Potiahnutie nahor tromi prstami

Prečítanie aktuálneho okna

Rýchly pohyb nadol tromi prstami

Spustenie čítania požadovaného textu

Ťuknutie tromi prstami

Zmena režimu podrobností čítania

Dvojité ťuknutie tromi prstami

Prečítanie atribútov textu

Podržanie jedného prsta a ťuknutie ďalšími dvomi prstami

Spustenie ťahania alebo ďalšie možnosti klávesu

Potiahnutie doľava alebo doprava štyrmi prstami

Presun kurzora Moderátora na začiatok alebo koniec jednotky

Potiahnutie nahor alebo nadol štyrmi prstami

Zapnutie alebo vypnutie priblíženia

Ťuknutie štyrmi prstami

Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku

Dvojité ťuknutie štyrmi prstami

Prepnutie režimu vyhľadávania

Trojité ťuknutie štyrmi prstami

Zobrazenie zoznamu príkazov Moderátora


Windows 7

Windows sa dodáva so základnou čítačkou obrazovky nazývanou Moderátor, ktorá číta text na obrazovke nahlas a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ku ktorým dochádza pri používaní počítača.

Moderátor nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch, takže ak uvedené kroky nefungujú, znamená to, že Moderátor nie je k dispozícii vo vašom jazyku.

 1. Otvorte program Moderátor kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo Moderátor. V zozname výsledkov kliknite na položku Moderátor.
 2. Pomocou klávesových skratiek z nasledujúcej tabuľky určite text, ktorý má Moderátor čítať:


  Klávesová skratkaÚloha
  Ctrl + Shift + EnterZískanie informácií o aktuálnej položke
  Ctrl + Shift + medzerníkČítanie celého vybratého okna
  Ctrl + Alt + medzerníkČítanie položiek, ktoré sú vybraté v aktuálnom okne
  Insert + Ctrl + GČítanie popisu položiek, ktoré sa zobrazujú vedľa aktuálne vybratého prvku
  CtrlZastavenie čítania textu programom Moderátor
  Insert + QPresunutie kurzora dozadu na začiatok akéhokoľvek predchádzajúceho textu, ktorý má iné formátovanie. Kurzor sa napríklad presunie zo slova napísaného tučným písmom na začiatok predchádzajúceho slova napísaného obyčajným písmom.
  Insert + WPresunutie kurzora na začiatok akéhokoľvek nasledujúceho textu, ktorý má iné formátovanie. Kurzor sa napríklad presunie zo slova napísaného tučným písmom na začiatok nasledujúceho slova napísaného obyčajným písmom.
  Insert + EPresunutie kurzora späť na začiatok akéhokoľvek textu, ktorý má rovnaké formátovanie. Kurzor sa napríklad presunie zo stredu slova napísaného tučným písmom na začiatok daného slova.
  Insert + RPresunutie kurzora na koniec akéhokoľvek textu, ktorý má rovnaké formátovanie. Kurzor sa napríklad presunie zo stredu slova napísaného tučným písmom na koniec daného slova.
  Insert + F2Výber všetkého textu, ktorý má rovnaké formátovanie ako znak pod kurzorom
  Insert + F3Prečítanie aktuálneho znaku
  Insert + F4Prečítanie aktuálneho slova
  Insert + F5Prečítanie aktuálneho riadka
  Insert + F6Prečítanie aktuálneho odseku
  Insert + F7Prečítanie aktuálnej stránky
  Insert + F8Prečítanie aktuálneho dokumentu


 
Výber textu, ktorý Moderátor prečíta nahlas
Zmena hlasu Moderátora
Spustenie Moderátora v minimalizovanom režime
Vypnutie Moderátora


Vlastnosti

ID článku: 14234 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky