Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor

Moderátor je aplikácia na čítanie z obrazovky, ktorá nahlas číta zobrazený text. Ak chcete používať Moderátora, na obrazovke Štart

Ikona Štart
prejdite potiahnutím prstom na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Moderátor a pomocou prepínača zapnite Moderátora.

Nastavenie Moderátora

Ak chcete Moderátora vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Zvýšenie hlasitosti súčasne s tlačidlom Štart

Ikona Štart
. Ak máte zapnuté rýchle spustenie Moderátora, touto akciou môžete túto aplikáciu tiež znovu zapnúť.

Ak chcete používať rýchle spustenie Moderátora, na obrazovke Štart

Ikona Štart
prejdite potiahnutím prstom na zoznam všetkých aplikácií a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Moderátor a pomocou prepínača zapnite rýchle spustenie Moderátora.

Gestá Moderátora

Po zapnutí Moderátora používajte na svojom zariadení nasledujúce gestá špecifické pre Moderátora.

Gesto

Čo dané gesto spraví

Potiahnutie jedným prstom nahor alebo nadol

Zmena režimu navigácie

Potiahnutie doľava alebo doprava jedným prstom

Presunutie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku

Ťuknutie alebo potiahnutie jedným prstom

Prečítanie textu pod prstom

Ťuknutie dvakrát jedným prstom alebo podržanie jedného prsta a ťuknutie druhým prstom

Aktivácia primárnej akcie

Ťuknutie trikrát jedným prstom alebo podržanie jedného prsta a ťuknutie dvakrát druhým prstom

Aktivácia sekundárnej akcie

Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadol

Posunutie

Ťuknutie dvomi prstami

Zastaviť čítanie textu Moderátorom

Ťuknutie tromi prstami

Zmena režimu podrobností čítania

Dvojité ťuknutie dvomi prstami

Zobrazenie kontextovej ponuky

Potiahnutie nahor tromi prstami

Čítanie zhora

Rýchly pohyb nadol tromi prstami

Spustenie čítania požadovaného textu

Vlastnosti

ID článku: 17245 – Posledná kontrola: 16. 8. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)