Úlohy v programe Microsoft Project sa neplánujú podľa očakávania

S U H R N

V tomto článku sa opisujú príčiny, pre ktoré sa úloha v programe Microsoft Project nemusí naplánovať podľa očakávania. Sú tu uvedené aj návrhy na odstránenie tohto problému.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Existujú viaceré príčiny, pre ktoré sa úloha nemusí naplánovať podľa očakávania. Zodpovedanie nasledujúcich otázok vám pomôže určiť presnú príčinu.

Poznámka Pred vyskúšaním ktoréhokoľvek z postupov v tomto článku si vytvorte záložnú kópiu súboru alebo uložte všetky zmeny, ktoré ste v súbore vykonali.
 1. Je možnosť Výpočet nastavená na hodnotu Manuálne?

  Keď zadáte manuálny spôsob výpočtu, v programe Microsoft Project sa spustí výpočet pre súbor až po stlačení klávesu F9. Nastavením automatického výpočtu vyriešite možné konflikty v plánovaní. Ak chcete nastaviť spôsob výpočtu, použite tento postup:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
  2. Kliknite na kartu Výpočet.
  3. V časti Výpočet kliknite na možnosť Automaticky alebo Manuálne.
 2. Je možnosť Zobraziť správy plánovania vypnutá?

  Ak je možnosť Zobraziť správy plánovania vypnutá, zmeny súboru projektu, ktoré vedú ku konfliktom plánovania, sa spracujú. Ak je možnosť Zobraziť správy plánovania zapnutá, konflikt budete vidieť a budete ho môcť vyriešiť. Na zapnutie alebo vypnutie možnosti Zobraziť správy plánovania použite tento postup:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
  2. Kliknite na kartu Plán.
  3. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť správy plánovania.
  4. Kliknite na kartu Všeobecné.
  5. V časti Sprievodca plánovaním začiarknite všetky políčka.
  Poznámka Po zapnutí správ plánovania stlačte kláves F9 na klávesnici. Všetky zobrazené správy plánovania je potrebné vyriešiť, aby sa projekt vypočítal správne.
 3. Pri plánovaní vychádzate z dátumu začiatku projektu alebo z dátumu dokončenia projektu?

  Pri plánovaní na základe dátumu začiatku projektu sa úlohy začnú čo najskôr. Pri plánovaní na základe dátumu dokončenia projektu sa úlohy začnú čo najneskôr. Ak chcete skontrolovať, ktorý dátum je v súbore nastavený, kliknite na položku Informácie o projekte v ponuke Projekt.
 4. Aký je dátum začiatku projektu?

  Ak je zapnutá možnosť Zobraziť správy plánovania a zadáte úlohu, ktorá sa má vykonať pred dátumom začiatku projektu, zobrazí sa upozorňujúca správa. Ak chcete naplánovať úlohu, ktorá sa začne pred dátumom začiatku projektu, zadajte dátum úlohy manuálne. Ak chcete zistiť dátum začiatku projektu, kliknite na položku Informácie o projekte v ponuke Projekt.
 5. Zadali ste percento dokončenia úlohy?

  Ak ste zadali percento dokončenia úlohy a úloha sa už začala, dátum začiatku nie je možné zmeniť automaticky. Ak chcete zistiť, na aký termín by sa úloha naplánovala automaticky, nastavte percento dokončenia úlohy na hodnotu 0. Postupujte takto:
  1. Vyberte úlohu.
  2. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o úlohe.
  3. Kliknite na kartu Všeobecné.
  4. Do poľa % dokončenia zadajte hodnotu 0.
  5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Priradili ste k úlohe dátum skutočného začatia?

  K úlohe môžete namiesto percenta dokončenia priradiť dátum skutočného začatia. Ak nenastavíte dátum skutočného začatia na hodnotu NEDEF, úlohu nebude možné naplánovať automaticky. Dátum skutočného začatia môžete nastaviť po vložení poľa skutočného začiatku do tabuľky. Postupujte takto:
  1. Vyberte nadpis ľubovoľného stĺpca v tabuľke.
  2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Vložiť stĺpec.
  3. Vyberte možnosť Skutočný začiatok, ktorá bude predstavovať názov poľa, a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Priradili ste úlohe obmedzenie iného typu než Čo najskôr (ASAP)?

  Obmedzenie môže spôsobiť, že úloha sa naplánuje podľa daného typu obmedzenia a nastaveného dátumu. V programe Microsoft Project sa úloha s obmedzením Čo najneskôr (ALAP) v projekte s plánovaním na základe dátumu dokončenia projektu naplánuje ako úloha s obmedzením ASAP. Ak chcete skontrolovať typ obmedzenia, postupujte takto:
  1. Dvakrát kliknite na identifikačné číslo úlohy.
  2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 8. Existujú vzťahy medzi predchádzajúcimi a nadväzujúcimi úlohami?

  Typ tohto vzťahu určuje, na aký termín je možné úlohu naplánovať. V programe Microsoft Project má nastavenie V úlohách sa vždy zohľadňujú dátumy ich obmedzení prednosť pred vzťahovými prepojeniami úloh. Na nastavenie tejto možnosti použite nasledujúci postup:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
  2. Kliknite na kartu Plánovanie.
  3. Kliknutím začiarknite políčko V úlohách sa vždy zohľadňujú dátumy ich obmedzení.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
 9. Používate automatické vyrovnávanie prostriedkov?

  Automatické vyrovnávanie prostriedkov pridá k úlohe časový sklz, aby sa zabránilo konfliktom v použití prostriedkov. To vedie k posunutiu počiatočného dátumu úlohy. Ak vyberiete možnosť manuálneho vyrovnávania, k úlohám sa nebude automaticky pridávať časový sklz. Na odstránenie časového sklzu pridaného k úlohe a na nastavenie manuálneho vyrovnávania prostriedkov použite nasledujúci postup:
  • Ak chcete odstrániť časový sklz, kliknite na položku Vymazať vyrovnávanie.
  • Ak chcete nastaviť manuálne vyrovnávanie prostriedkov, kliknite na položku Vyrovnanie prostriedkov v ponuke Nástroje a vyberte možnosť Manuálne.
 10. Je v poli oneskorenia úlohy zadaná hodnota?

  Ak pole oneskorenia úlohy obsahuje hodnotu väčšiu ako nula, úlohu nie je možné naplánovať na skorší dátum. Na vymazanie poľa oneskorenia použite postup uvedený v kroku 9.
 11. Je úloha čiastkovou úlohou?

  Ak je k súhrnnej úlohe (na ľubovoľnej úrovni) priradená predchádzajúca úloha alebo obmedzenie, čiastkovú úlohu nemožno naplánovať na skorší termín než súhrnnú úlohu. Ak chcete zistiť, či má súhrnná úloha predchádzajúce úlohy alebo obmedzenia, postupujte takto:
  1. Vyberte úlohu.
  2. V ponuke Projekt kliknite na položku Informácie o úlohe.
 12. Je k úlohe priradený prostriedok?

  Kalendár prostriedkov môže ovplyvniť plánovanie úlohy s priradenými prostriedkami, ale nie úlohy s pevným trvaním. V programe Microsoft Project môže kalendár prostriedkov ovplyvniť všetky tri typy úloh (úlohy s pevným trvaním, s pevnou prácou a s pevnými jednotkami). Odstráňte prostriedok, aby ste videli, či tento prostriedok ovplyvňuje plánovanie. Ak sa po odstránení prostriedku úloha naplánuje podľa očakávania, skontrolujte kalendár prostriedku. Na kontrolu kalendára prostriedku použite nasledujúci postup:

  V ponuke Nástroje kliknite na položku Zmeniť pracovný čas a v rozbaľovacom zozname vyberte názov prostriedku.
 13. Pokúšate sa naplánovať úlohu na mimopracovný čas?

  Ak je určitý deň označený ako mimopracovný, na tento deň nie je možné naplánovať začiatok úlohy. Ak chcete skontrolovať kalendár projektu, kliknite na položku Zmeniť pracovný čas v ponuke Nástroje.
 14. Sú k súhrnným úlohám priradené vzťahy s predchádzajúcimi alebo nadväzujúcimi úlohami?

  Priradenie vzťahov s predchádzajúcimi alebo nadväzujúcimi úlohami k súhrnným úlohám môže okrem samotných súhrnných úloh ovplyvniť aj ich čiastkové úlohy.

  Typ tohto vzťahu určuje, na aký termín je možné úlohu naplánovať. V programe Microsoft Project má nastavenie V úlohách sa vždy zohľadňujú dátumy ich obmedzení prednosť pred vzťahovými prepojeniami úloh. V starších verziách programu Microsoft Project nie je táto možnosť k dispozícii. Na nastavenie tejto možnosti použite nasledujúci postup:
  1. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
  2. Kliknite na kartu Plánovanie.
  3. Kliknutím začiarknite políčko V úlohách sa vždy zohľadňujú dátumy ich obmedzení.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
Ak ste vyskúšali všetky uvedené postupy, ale problém s plánovaním stále pretrváva, skúste vytvoriť novú úlohu alebo odstrániť problémovú úlohu a potom ju znova vytvoriť.


Ak sa problém ani potom neodstráni, je možné, že súbor je poškodený. Ak ste súbor vytvorili v programe Microsoft Project, verzii 4.1 alebo staršej, a máte túto verziu stále nainštalovanú v počítači, otvorte súbor a uložte ho vo formáte MPX. Potom súbor otvorte v programe Microsoft Project, verzii 2000 alebo novšej.


Ďalšie informácie o formáte súborov MPX obsahuje súbor Mpxfile.wri. Súbor Mpxfile.wri sa zvyčajne nachádza v adresári \Winproj.


Ak nemáte k dispozícii program Microsoft Project vo verzii 4.1 alebo staršej, súbor neukladajte vo formáte MPX. V tomto formáte súboru nie sú podporované (nezachovajú sa) nové funkcie, ktoré sú dostupné v programe Microsoft Project, verzii 2000 alebo novšej. To znamená, že ak uložíte súbor programu Microsoft Project, verzie 2000 alebo novšej, vo formáte MPX, pri konverzii súboru sa niektoré funkcie nezachovajú.
Vlastnosti

ID článku: 175457 – Posledná kontrola: 18. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

Pripomienky