Možnosť DirectDraw alebo Direct3D nie je k dispozícii

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o spustenie jednej z hier uvedených v časti „Vzťahuje sa na“ sa vyskytuje jeden z nasledujúcich príznakov:
 • Možnosť Urýchľovanie 3D nie je k dispozícii.
 • Zobrazuje sa chybové hlásenie „Your video adapter does not meet the game requirements“ (Vaša grafická karta nespĺňa požiadavky hry).
 • Zobrazuje sa chybové hlásenie „Your video adapter does not have the 3D Acceleration option“ (Vaša grafická karta nepodporuje možnosť urýchľovania 3D).
 • V diagnostickom nástroji DirectX (Dxdiag.exe) sa v poli Celková pamäť približne nezobrazuje žiadna hodnota alebo sa zobrazuje hodnota N/A.
 • V diagnostickom nástroji DirectX (Dxdiag.exe) nie je k dispozícii možnosť DirectDraw alebo Direct3D.

P R I C I N A

Tento problém môže mať jednu z nasledujúcich príčin:
 • Počítač nespĺňa minimálne požiadavky na 3D hardvér, ktorý je potrebný na spustenie hry.
 • Grafická karta nemá dostatok videopamäte na spustenie hry.
 • Zrýchľovanie DirectDraw je zakázané.
 • Používate neaktuálne ovládače grafickej karty.
 • Nainštalovaná verzia rozhrania DirectX nie je najnovšia alebo je poškodená.
 • Niektoré programy spustené na pozadí zasahujú do hry.

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Poznámka: Vzhľadom na rôzne verzie systému Microsoft Windows sa nasledujúci postup môže líšiť od postupu vo vašom počítači. V takom prípade vyhľadajte postup v produktovej dokumentácii.

Postup 1: Nakonfigurovanie hardvérového urýchľovania na používanie nastavenia Full (Úplné)

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte vlastnosti obrazovky. Postupujte podľa pokynov pre vašu verziu systému Windows.
  • Windows 7 alebo Windows Vista

   Kliknite na tlačidlo Start (Štart)Tlačidlo Start (Štart) , do poľa Start Search (Vyhľadať) zadajte text display (obrazovka) a potom kliknite na položku Display Properties (Vlastnosti obrazovky) v zozname Programs (Programy).

   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  • Windows XP alebo staršie verzie

   Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte text desk.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Settings (Nastavenie) a potom kliknite na tlačidlo Advanced (Spresniť).
 3. Na karte Performance (Výkon) alebo na karte Troubleshooting (Riešenie problémov) posuňte jazdec Hardware Acceleration (Hardvérové urýchľovanie) úplne doprava (do polohy Full (Úplné)).
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Close (Zavrieť).
 5. Ak sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na tlačidlo Yes (Áno).

Ak váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky, použite nasledujúce postupy ako alternatívne riešenie tohto problému.

Postup 2: Zapnutie zrýchlenia DirectDraw alebo Direct3D

Ak chcete zapnúť zrýchlenie DirectDraw alebo Direct3D, postupujte podľa pokynov pre vašu verziu systému Windows:
 1. Spustite diagnostický nástroj DirectX (Dxdiag.exe). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  • Windows 7 alebo Windows Vista

   Kliknite na tlačidlo Start (Štart)Tlačidlo Start (Štart) , do poľa Start Search (Vyhľadať) zadajte reťazec dxdiag a potom stlačte kláves ENTER.

   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  • Windows XP alebo staršie verzie

   Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte príkaz dxdiag a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na karte Display (Obrazovka) overte, či sú v časti DirectX Features (Vlastnosti DirectX) vybraté možnosti DirectDraw Acceleration (Zrýchlenie DirectDraw) a Direct3D Acceleration (Zrýchlenie Direct3D).

  Ak je v niektorom z týchto riadkov uvedený stav Disabled (Vypnuté), kliknite v danom riadku na položku Enable (Zapnúť).
 3. Ak sú v počítači nainštalované viaceré grafické karty, zopakujte krok 2 pre každú kartu Display (Obrazovka) v diagnostickom nástroji DirectX.
Kliknutím na tlačidlo Prehrať spustíte vysielanú multimediálnu ukážku spustenia diagnostického nástroja DirectX.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 3: Prevzatie a inštalácia najnovšej verzie webového inštalátora balíka DirectX End-User Runtime

Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Poznámka: Počas inštalácie sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Inštalovaný softvér nevyhovel testu, a preto nezískal logo systému Windows, ktoré potvrdzuje kompatibilitu s touto verziou systému Windows. (Informácie o význame tohto testovania.)
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

822798 Niektoré aktualizácie alebo programy sa nedajú nainštalovať

Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 4: Aktualizácia grafického ovládača

Ak chcete zistiť, či sú k dispozícii zodpovedajúce aktualizácie ovládača, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu Windows Update spoločnosti Microsoft: Kontaktné informácie dodávateľov hardvéru a softvéru získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.


Ak problém pretrváva, prejdite na nasledujúci postup.

Postup 5: Reštartovanie počítača pomocou procesu čistého spustenia

Pri spustení systému Microsoft Windows sa zvyčajne automaticky spustí niekoľko programov, ktoré potom bežia na pozadí a môžu ovplyvňovať hru. Tieto programy môžu zahŕňať antivírusové programy a pomocné systémové programy. Vykonanie procesu čistého spustenia zabráni automatickému spusteniu takýchto programov.

Ak chcete reštartovať počítač pomocou procesu čistého spustenia, pozrite si nasledujúci článok publikovaný v databáze Microsoft Knowledge Base:
Ďalšie informácie a pokyny pre iné operačné systémy získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

331796 Čisté spustenie počítača na zabránenie zasahovaniu programov spustených na pozadí do hry alebo aktuálneho programu

Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 6: Vypnutie zdieľania vzdialenej pracovnej plochy programu NetMeeting a následné zatvorenie programu NetMeeting

Program Microsoft Windows NetMeeting vypína urýchľovanie Direct3D, keď je zapnuté zdieľanie vzdialenej pracovnej plochy. Ak chcete vypnúť funkciu zdieľania vzdialenej pracovnej plochy programu NetMeeting, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program NetMeeting.
 2. V ponuke Tools (Nástroje) kliknite na položku Remote Desktop Sharing (Zdieľanie vzdialenej pracovnej plochy).
 3. Zrušte začiarknutie políčka Enable Remote Desktop Sharing on this computer (Zapnúť zdieľanie vzdialenej pracovnej plochy v tomto počítači).
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zatvorte program NetMeeting.
Ak problém pretrváva, prejdite na ďalší postup.

Postup 7: Vypnutie funkcie Povoliť akumulovaný zápis v systéme Windows XP

Ak chcete vypnúť funkciu Povoliť akumulovaný zápis, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Obrazovka.
 2. Na karte Nastavenie kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Riešenie problémov.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť akumulovaný zápis.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak sa problém nevyriešil, zopakujte kroky 1 až 4, no v kroku 4 začiarknite políčko Povoliť akumulovaný zápis.
Spustite hru. Ak problém pretrváva, prejdite na nasledujúci postup.

Postup 8: Vytvorenie nového používateľského konta v systéme Windows XP

Ak chcete v počítači so systémom Windows XP vytvoriť používateľské konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte nástroj Computer Management (Správa počítača). Postupujte podľa pokynov pre vašu verziu systému Windows:
  • Windows 7 alebo Windows Vista
   Kliknite na tlačidlo Start (Štart)Tlačidlo Start (Štart) , do poľa Start Search (Vyhľadať) zadajte reťazec compmgmt.msc a potom stlačte kláves ENTER.

   Povolenie kontroly používateľských kont Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  • Windows XP alebo staršie verzie

   Ak chcete otvoriť nástroj Computer Management (Správa počítača) v systéme Windows XP, kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte reťazec compmgmt.msc a potom stlačte kláves OK.
 2. Rozbaľte položku Local Users and Groups (Lokálni používatelia a skupiny), kliknite pravým tlačidlom myši Users (Používatelia) a potom kliknite na položku New User (Nový používateľ).
 3. Do poľa User name (Meno používateľa) zadajte text UserName.
 4. Do polí Password (Heslo) a Confirm password (Potvrdiť heslo) zadajte text UserPassword a potom kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

  Dôležité upozornenie: V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad heslá MyPassword a mypassword sa považujú za rozdielne heslá.
 5. Dvakrát kliknite na novovytvorené používateľské konto, kliknite na kartu Member Of (Členstvo), kliknite na tlačidlo Add (Pridať), pridajte používateľa do správnej skupiny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Niektoré hry vyžadujú na spustenie konto v skupine Administrators (Správcovia).

Ďalšie kroky

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, na vyhľadanie iných riešení môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Na tejto webovej lokalite sú k dispozícii nasledujúce služby:
Vlastnosti

ID článku: 191660 – Posledná kontrola: 2. 11. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky