Kapitola 2: Učíme sa základy Moderátora

Táto kapitola popisuje navigáciu v programe Moderátor pomocou klávesnice. To zahŕňa pohyb na obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií a zmena toho, čo bude Moderátor čítať. Vysvetľuje tiež základné podrobnosti prispôsobenia rýchlosti reči, hlasitosti a spôsobu ukončenia reči Moderátora.

Základná navigácia pomocou klávesnice vo Windowse

Tabulátor, klávesy so šípkami a funkčné klávesy

Vo Windowse sa presúvate medzi aplikáciami a webovými stránkami pomocou tabulátora alebo kurzorovými šípkami (tiež známymi ako klávesy so šípkou). Niektoré klávesnice majú tiež funkčné klávesy, ktoré sa nachádzajú nad číselnými klávesami v hornej časti klávesnice. Funkčné klávesy sa v niektorých aplikáciách môžu používať na navigáciu. Na niektorých klávesniciach sú niektoré funkčné klávesy naprogramované na vykonávanie akcií týkajúcich sa hardvéru, ako napríklad upravovanie hlasitosti. Ak má klávesnica kláves Fn (funkcia), musíte stlačiť kláves Fn spolu s funkčným klávesom, aby ste mohli tento funkčný kláves použiť na vykonanie iných činností.

Caps Lock

Ak je zapnutý Moderátor, stlačením klávesu Caps Lock (tiež známy ako kláves Moderátora) spolu s inými klávesami môžete prechádzať a pracovať s položkami na obrazovke.

V nastaveniach Moderátora môžete uzamknúť kláves Moderátora, aby nebolo nutné vždy stláčať Caps Lock pri vydávaní príkazov. Keď je zapnutý Moderátor, otvorte nastavenia Moderátora na paneli úloh, vyberte položku Všeobecné a potom vyberte položku Uzamknúť kláves Moderátora, aby nemusel byť stláčaný pri každom príkaze (Caps Lock).

Klávesové skratky Windowsu

Windows a aplikácie pre Windows majú klávesové skratky, ktoré môžete použiť spoločne s príkazmi Moderátora. Napríklad po stlačení klávesu s logom Windows  sa otvorí ponuka Štart, alebo po stlačení kombinácie kláves s logom Windows  + A sa otvorí Centrum akcií.

Zoznam všetkých klávesových skratiek, ktoré môžete vo Windowse použiť, nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse.

Zoznam klávesových skratiek v aplikáciách pre Windows nájdete v téme Klávesové skratky v aplikáciách.

Zobrazenia Moderátora

Ak chcete používať pokročilé príkazy pomocou tabulátora, klávesov so šípkami a funkčnými klávesami, používajte zobrazenia Moderátora.

Zobrazenia Moderátora umožňujú zmeniť spôsob, akým sa Moderátor pohybuje v aplikáciach a na webových stránkach, a obsahuje tieto prvky: položky, znaky, slová, riadky, odseky, prepojenie, nadpisy, tabuľky, orientačné body a odporúčania.

Položky predstavujú predvolené zobrazenie po spustení programu Moderátor. Položka môže byť čokoľvek, ako napríklad tlačidlo v aplikácii, prepojenie alebo text na webovej stránke. Ak sa chcete posúvať po položkách, stlačte kombináciu klávesov press Caps Lock + šípka doľava alebo Caps Lock + šípka doprava. Keď nájdete položku, ktorú chcete aktivovať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter. Ak chcete, aby Moderátor prečítal aktuálnu položku, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + D. Ak chcete, aby Moderátor zopakoval poslednú vyslovenú frázu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + V.

Ak chcete zmeniť zobrazenia Moderátora, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka nahor alebo Caps Lock + šípka nadol.


Návrhy

Návrhy sú k dispozícii, keď zadáte informácie do textového poľa v niektorých aplikáciách a niektorých častiach Windowsu. Keď napríklad zadáte text do vyhľadávacieho poľa po stlačení klávesu s logom Windows, návrhy sa zobrazovať už počas písania. Keď je návrh k dispozícii, Moderátor vám to oznámi tak, že prehrá zvuk a hlasovú správu.

Keď je návrh k dispozícii, stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + šípka nadol zmeňte zobrazenie na Zobrazenie návrhov a potom stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo Caps Lock + šípka doprava prejdite na návrh. Potom vyberte návrh stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + Enter. Môžete tiež stlačiť kláves so šípkou nahor a kláves so šípkou nadol a presúvať sa medzi návrhmi. Potom stlačením klávesu Enter vyberte konkrétny návrh.

Orientačné body

Orientačné body sú skupiny položiek, ktoré sú k dispozícii v niektorých aplikáciach a webových stránkach. Vo Windowse 10 majú orientačné body aj aplikácie Windows Obchod a Počasie. Niektoré funkcie Windowsu, ako napríklad ponuka Štart, majú tiež orientačné body. Ak chcete zistiť, či je orientačný bod k dispozícii, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka nahor, čím sa prepnete do zobrazenia orientačných bodov, a potom sa pomocou klávesov Caps Lock + šípka doľava alebo Caps Lock + šípka doprava môžete presúvať cez orientačné body.

Navigácia v aplikáciách a na webových stránkach

Vyhľadanie a otvorenie aplikácií

Ak chcete rýchlo vyhľadať aplikáciu vo Windowse 10, na klávesnici stlačte kláves s logom Windows  a otvorí sa ponuka Štart. Potom nastavte zameranie do vyhľadávacieho poľa. Zadajte názov aplikácie, ktorú hľadáte, a stlačením klávesu Enter ju otvorte.

Prepínanie medzi aplikáciami

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami v počítači, podržte stlačený kláves Alt a potom stlačte kláves Tab. Keď budete prechádzať medzi aplikáciami, Moderátor bude hovoriť ich názvy. Keď nájdete aplikáciu, ktorú chcete používať, pustite obidva klávesy.

Keď potrebujete v ľubovoľnom momente zistiť, ktorá aplikácia alebo okno je práve aktívne, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + W a prečíta sa nadpis a obsah aktívneho okna.

Rýchle preskúmanie obsahu pomocou režimu skenovania

Keď otvoríte aplikáciu alebo webovú stránku, pomocou režimu skenovania, čo je režim na čítanie a navigáciu v Moderátorovi, môžete získať rýchly prehľad o tom, čo je na obrazovke. Režim skenovania zapnite stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + medzerník. Potom sa pomocou nasledujúcich príkazov posúvajte cez nadpisy, orientačné body alebo prepojenia.

 Klávesová skratka Úloha
 H alebo Shift + H a Alt + šípka nahor alebo Alt + šípka nadol Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci nadpis
 D alebo Shift + D Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci orientačný bod
 K alebo Shift + K a Alt + šípka doľava alebo Alt + šípka doprava Prechod na nasledujúce alebo predchádzajúce prepojenie


Ak si chcete obsah prečítať podrobnejšie, pomocou klávesov so šípkou nahor a nadol sa presuňte na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok textu. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Caps Lock + M a program Moderátor začne čítať nepretržite z vašej aktuálnej polohy.

Ďalšie informácie o používaní režimu skenovania, vrátane zoznamu ďalších príkazov, nájdete v časti Kapitola 3: Používanie režimu skenovania.

Ďalšie informácie o čítaní textu nájdete v časti Kapitola 4: Čítame text.

Zmena rýchlosti reči a hlasitosti

Hlasitosť alebo rýchlosť reči Moderátora je možné meniť. Ak chcete zmeniť hlasitosť Moderátora, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Page up na zvýšenie hlasitosti alebo Caps Lock + Page down na zníženie hlasitosti.

Ak chcete zmeniť rýchlosť reči Moderátora, stlačte kombináciu kláves Caps Lock + plus (+) a Caps Lock + mínus (-).

Zastaviť čítanie textu Moderátorom

Ak chcete čítanie textu v ľubovoľnom okamihu zastaviť, stlačte kláves Ctrl alebo vyberte iný príkaz.

Poskytnúť pripomienky

Vaše pripomienky pomáhajú skvalitniť Moderátora. Ak chcete poskytnúť pripomienky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + E + E (kláves E stlačte dvakrát) a zadajte pripomienky týkajúce sa Moderátora. Stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + E a dajte nám vedieť, že nie ste spokojní s tým, čo práve robíte. Pripomienky môžete poslať aj prostredníctvom webovej lokality služby Microsoft Accessibility User Voice. Okrem toho je k dispozícii technická podpora pre Moderátora alebo pre iné pomocné technológie pre ľudí s postihnutím od spoločnosti Microsoft. Obráťte sa na službu Microsoft Disability Answer Desk.


Nasledujúca téma: Kapitola 3: Používame režim skenovania

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22808 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky