Popis súčasti Windows 2000 Recovery Console

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows XP je dostupná pod číslom 314058 .

S U H R N

Tento článok popisuje funkčnosť a obmedzenia súčasti Windows Recovery Console. Súčasť Windows Recovery Console umožňuje obnovenie v prípade nesprávneho spustenia počítača s operačným systémom Windows alebo vtedy, ak sa počítač nespustí vôbec.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak použijete súčasť Windows Recovery Console, získate limitovaný prístup k zväzkom so súborovým systémom NTFS, FAT a FAT32 bez spustenia grafického rozhrania systému Windows. V súčasti Windows Recovery Console môžete:
 • používať, kopírovať, premenovať alebo nahradiť súbory a priečinky operačného systému,
 • povoliť alebo zakázať spustenie služby alebo zariadenia pri nasledujúcom spustení systému,
 • opraviť systém súborov zavádzacieho sektora alebo hlavný zavádzací záznam (Master Boot Record (MBR)),
 • vytvoriť a formátovať oblasti na jednotkách.
Prístup k súčasti Windows Recovery Console môže získať len správca, takže neoprávnený používateľ nemôže používať žiadny zväzok NTFS.

Spustenie súčasti Windows Recovery Console

Ak chcete spustiť súčasť Windows Recovery Console, použite jednu z nasledovných metód:

 • Spustite počítač použitím inštalačných diskiet systému Windows alebo disku Windows CD-ROM. Po zobrazení obrazovky Welcome to Setup stlačte kláves F10 alebo kláves R na opravu a stlačením klávesu C (len v prípade systému Windows 2000) spustite súčasť Windows Recovery Console. Vyberte správne číslo inštalácie systému Windows, ktorú chcete opraviť, a zadajte heslo správcu. Ak heslo správcu neexistuje, stlačte kláves ENTER.
 • Pridajte súčasť Windows Recovery Console do priečinka Windows Startup použitím nástroja Winnt32.exe s prepínačom /cmdcons. Tento proces vyžaduje približne 7 MB priestoru na pevnom disku v systémovej oblasti, aby sa zachoval priečinok a súbory Cmdcons.


  POZNÁMKA: Ak používate softvérové zrkadlenie, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:
  229077 Zrkadlenie bráni predinštalácii súčasti Recovery Console (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • Postupujte podľa pokynov uvedených v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  222478 Vytvorenie šablóny na spustenie súčasti Recovery Console použitím vzdialeného inštalačného servera (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Použitie príkazovej konzoly

Po spustení súčasti Windows Recovery Console sa zobrazí nasledovné hlásenie:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

WARNING:

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them.

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system.

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)?
Vložte číslo príslušnej inštalácie systému Windows a zadajte heslo konta správcu. Ak trikrát zadáte nesprávne heslo, súčasť Windows Recovery Console sa ukončí. Podobne aj v prípade, ak chýba alebo je poškodená databáza SAM, nebude možné používať súčasť Windows Recovery Console, pretože nebude možné používateľa správne overiť. Po zadaní hesla a spustení súčasti Windows Recovery Console reštartujte počítač zadaním slova exit.

Obmedzenia a limity príkazovej konzoly

Ak je spustená súčasť Windows Recovery Console, môžete používať len tieto priečinky:
 • koreňový priečinok,
 • priečinok %SystemRoot% a podpriečinky inštalácie systému Windows, do ktorej ste sa prihlásili,
 • priečinok Cmdcons,
 • vymeniteľné jednotky, ako napríklad jednotky CD-ROM.
POZNÁMKA: Ak sa pokúsite získať prístup k iným priečinkom, zobrazí sa chybové hlásenie Access Denied. Ak používate súčasť Windows Recovery Console, nemôžete kopírovať súbor z lokálneho pevného disku na disketu. Môžete kopírovať súbor z diskety alebo disku CD-ROM na pevný disk a z pevného disku na iný pevný disk.

Dostupné príkazy

HELP

Pomocou príkazu help zobrazíte zoznam nasledovných podporovaných príkazov:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Pomocou príkazu attrib a ktoréhokoľvek z nasledujúcich parametrov môžete zmeniť atribúty súboru alebo priečinka:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ nastaví atribút.
- vynuluje atribút.
R atribút súbor iba na čítanie.
S atribút systémový súbor.
H atribút skrytý súbor.
POZNÁMKA: Musíte nastaviť alebo zrušiť aspoň jeden atribút. Atribúty zobrazíte príkazom dir.

Príkazy CD a CHDIR

Pomocou príkazov cd a chdir môžete zmeniť priečinok. Zadaním príkazu cd .. určíte, že chcete zmeniť nadradený priečinok. Zadaním príkazu cd drive: zobrazíte aktuálny priečinok v určenej jednotke. Zadaním príkazu cd bez parametrov zobrazíte aktuálnu jednotku a priečinok. Príkaz chdir vníma medzery ako oddeľovače. Preto je nutné, aby bol názov podpriečinka obsahujúci medzeru ohraničený úvodzovkami, ako napríklad:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Príkaz chdir je funkčný len v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Tento príkaz (v ktorom parameter drive určuje jednotku, ktorá sa má skontrolovať) kontroluje jednotku a v prípade potreby ju opraví alebo obnoví. Príkaz okrem toho označí chybné sektory a obnoví čitateľné informácie.

Prepínač /p v príkaze CHKDSK spôsobí, že sa vykoná dôsledná kontrola jednotky aj v prípade, ak jednotka funguje bez problémov, a opravia sa všetky nájdené chyby. Prepínač /r vyhľadá poškodené sektory a obnoví čitateľné informácie. Ak zadáte prepínač /r, použije sa aj prepínač /p. Príkaz chkdsk je možné zadať bez argumentov. V tomto prípade sa použije aktuálna jednotka bez prepínačov. Môžete tiež vybrať prepínače uvedené v zozname. Príkaz chkdsk vyžaduje súbor Autochk.exe. Príkaz Chkdsk tento súbor automaticky vyhľadá v spúšťacom priečinku. Ak bola predinštalovaná príkazová konzola, je týmto priečinkom zvyčajne priečinok Cmdcons. Ak sa príslušný priečinok nepodarí nájsť v spúšťacom priečinku, príkaz Chkdsk sa ho pokúsi vyhľadať na inštalačnom disku CD-ROM systému Windows. Ak sa inštalačné médium nenájde, príkaz Chkdsk zobrazí výzvu na zadanie umiestnenia súboru Autochk.exe.

CLS

Tento príkaz použite na vymazanie obrazovky.

COPY

copy source destination
Tento príkaz (v ktorom parameter source určuje súbor, ktorý sa má skopírovať a parameter destination určuje priečinok alebo názov súboru pre nový súbor) použite na skopírovanie súboru. Zástupné znaky ani kópie priečinka nie sú povolené. Komprimovaný súbor z disku CD-ROM systému Windows sa pri kopírovaní automaticky dekomprimuje.

Ak nezadáte parameter destination, podľa predvoleného nastavenia sa vyberie aktuálny priečinok. Ak príslušný súbor už existuje, zobrazí sa výzva na jeho prepísanie.

DEL a DELETE

del drive: path filename
delete drive: path filename
Tento príkaz (v ktorom parametre drive: path filename určujú cestu k súboru, ktorý sa má odstrániť) použite na odstránenie súboru. Príkaz delete funguje len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie. V príkaze delete nie je možné použiť zástupné znaky (*).

DIR

dir drive: path filename
Tento príkaz (v ktorom parametre drive: path filename určujú jednotku, priečinok a súbory, ktoré sa majú zobraziť) použite na zobrazenie zoznamu súborov a podpriečinkov v priečinku. Príkaz dir zobrazí všetky súbory vrátane skrytých a systémových súborov. Súbory môžu mať nasledovné atribúty:

D – adresár R – súbor iba na čítanie
H – skrytý súbor A – súbory pripravené na archivovanie
S – systémový súbor C – komprimované
E – zašifrované P – bod opätovnej analýzy (Reparse Point)
Príkaz dir funguje len v rámci systémových priečinkov aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

DISABLE

disable servicename
Tento príkaz (v ktorom parameter servicename určuje názov služby alebo ovládača, ktorý sa má vypnúť) použite na vypnutie služby alebo ovládača systému Windows.

Príkazom listsvc zobrazíte všetky služby alebo ovládače, ktoré je vhodné vypnúť. Príkaz disable označí starý typ spúšťania služby pred jej obnovením na typ SERVICE_DISABLED. Nahrajte starý typ spúšťania pre prípad, keby bolo potrebné službu znovu zapnúť.

Hodnoty start_type, ktoré zobrazí príkaz disable:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete device_name drive_name partition_name size
Tento príkaz použite na spravovanie oblastí na zväzkoch pevného disku.

 • /add: vytvorí novú oblasť.
 • /delete: odstráni existujúcu oblasť.
 • device_name: názov zariadenia na vytvorenie novej oblasti. Názov môžete získať z výstupu príkazu MAP, napríklad: \Device\HardDisk0.
 • drive_name: názov tvorený písmenom jednotky slúžiaci na odstránenie existujúcej oblasti, napríklad D:.
 • partition_name: parameter tvorený názvom oblasti slúžiaci na odstránenie existujúcej oblasti. Je možné ho použiť namiesto argumentu názvu jednotky, napríklad: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • size: veľkosť novej oblasti uvedená v megabajtoch.
POZNÁMKA: Ak sa nepoužijú žiadne argumenty, zobrazí sa používateľské rozhranie na spravovanie oblastí.

UPOZORNENIE: Tento príkaz môže poškodiť tabuľku oblastí, ak bol disk inovovaný na konfiguráciu dynamického disku. Neupravujte štruktúru dynamických diskov, ak nepoužívate nástroj Správa diskov.

ENABLE

enable servicename start_type

Príkaz enable (v ktorom parameter servicename predstavuje názov služby alebo ovládača, ktoré chcete zapnúť) slúži na zapnutie systémovej služby alebo ovládača systému Windows.

Príkaz listsvc použite na zobrazenie všetkých služieb alebo ovládačov, ktoré sú vhodné na zapnutie. Príkaz enable označí starý typ spúšťania služby pred jej obnovením na novú hodnotu. Zaznamenajte starú hodnotu pre prípad, keby bolo potrebné obnoviť typ spúšťania služby.

Platné nastavenia parametra start_type:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
POZNÁMKA: Ak neurčíte nový typ spúšťania, príkaz enable označí starý typ spúšťania.

EXIT

Príkaz exit použite na ukončenie príkazovej konzoly a reštartovanie počítača.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Tento príkaz (v ktorom parameter source určuje názov súboru, ktorý sa má rozbaliť, a parameter destination adresár nového súboru) použite na rozbalenie súboru.

POZNÁMKA: Súčasťou by nemali byť zástupné znaky.
Ak nezadáte parameter destination, príkaz rozbalí súbor do aktuálneho priečinka.

Možnosti:
 • /y: pred prepísaním existujúceho súboru sa nezobrazí výzva.
 • /f:filespec: ak zdroj obsahuje viac súborov, tento parameter sa požaduje na určenie špecifických súborov, ktoré sa majú rozbaliť. Jeho súčasťou môžu byť zástupné znaky.
 • /d: súbor sa nerozbalí, len sa zobrazí adresár súborov, ktoré sa nachádzajú v zdroji.
Cieľom môže byť akýkoľvek adresár v rámci systémových adresárov aktuálnej inštalácie systému Windows, koreňový adresár jednotky, zdroj lokálnej inštalácie alebo priečinok Cmdcons. Cieľom nemôžu byť vymeniteľné médiá. Cieľový súbor nemôže byť iba na čítanie. Príkaz attrib odstráni atribút iba na čítanie.

Ak nepoužijete parameter /y a cieľový súbor už existuje, príkaz expand zobrazí výzvu.

FIXBOOT

fixboot drive name:
Tento príkaz (v ktorom parameter drive name predstavuje písmeno jednotky, na ktorú sa zapíše zavádzací sektor) použite na zapísanie nového kódu zavádzacieho sektora systému Windows do zavádzacej oblasti. Tento príkaz rieši problémy súvisiace s poškodením zavádzacieho sektora systému Windows. Proces núdzového obnovenia opraví aj zavádzací sektor. Tento príkaz prepíše predvolený spôsob zapisovania do systémovej zavádzacej oblasti.


FIXMBR

fixmbr device name
Tento príkaz (v ktorom parameter device name predstavuje voliteľný názov zariadenia určujúci zariadenie, ktoré potrebuje hlavný zavádzací záznam (MBR)) použite na opravu hlavného zavádzacieho záznamu (MBR) systémovej oblasti. Tento príkaz sa používa v prípade poškodenia hlavného zavádzacieho záznamu (MBR) vírusom, a ak sa systém Windows nedá spustiť.

UPOZORNENIE: Ak je vírus stále prítomný alebo pretrváva problém hardvéru, príkaz môže poškodiť tabuľky oblastí. Príkaz spôsobí, že niektoré oblasti nebudú dostupné. Spoločnosť Microsoft odporúča pred použitím tohto príkazu spustenie antivírusového softvéru.

Názov môžete získať z výstupu príkazu map. Ak názov nezadáte, opraví sa hlavný zavádzací záznam (MBR) zavádzacieho zariadenia. Napríklad:

fixmbr \device\harddisk2
Ak príkaz Fixmbr zistí neplatný alebo neštandardný podpis tabuľky oblastí, zobrazí výzvu na potvrdenie prepísania hlavného zavádzacieho záznamu (MBR).

FORMAT

format drive: /Q /FS:file-system
Tento príkaz (v ktorom prepínač /Q vykonáva rýchle formátovanie jednotky, parameter drive predstavuje písmeno jednotky oblasti, ktorá sa má formátovať, a parameter /FS:file-system určuje typ systému súborov, ktoré sa majú použiť [FAT, FAT32 alebo NTFS]) použite na formátovanie danej jednotky pre určený systém súborov.

Ak nezadáte systém súborov, použije sa existujúci formát systému súborov, ak je k dispozícii.

LISTSVC

Príkaz listsvc zobrazí všetky dostupné služby, ovládače a ich typy spúšťania v aktuálnej inštalácii systému Windows. Tento príkaz môže byť užitočný, ak používate príkazy disable a enable.

POZNÁMKA: Zoznam je extrahovaný z podregistra %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Ak je systémový podregister SYSTEM poškodený alebo chýba, výsledky sú nepredvídateľné.

LOGON

logon
Príkaz logon zobrazí všetky zistené inštalácie systému Windows a zobrazí výzvu na zadanie hesla lokálneho správcu na získanie kópie systému Windows, do ktorej sa chcete prihlásiť. Ak budú prvé tri pokusy o prihlásenie neúspešné, pri nasledujúcom pokuse sa konzola ukončí a počítač sa reštartuje.

MAP

map arc
Tento príkaz (v ktorom parameter arc znamená, že príkaz map musí použiť cesty ARC namiesto ciest zariadenia systému Windows) použite na zobrazenie zoznamu písmen jednotiek, typov systémov súborov, veľkostí oblastí a mapovaní fyzických zariadení.


MD a MKDIR

Príkaz md alebo mkdir vytvorí nové priečinky. Zástupné znaky nie sú podporované. Príkaz mkdir je funkčný len v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

MORE

more filename
Tento príkaz použite na zobrazenie textového súboru na obrazovke.

RD a RMDIR

Príkazy rd a rmdir odstránia priečinok. Tieto príkazy sú funkčné len v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

REN a RENAME

Pomocou príkazov ren a rename môžete premenovať súbor. Nie je možné určiť novú jednotku alebo cestu pre cieľový súbor. Tieto príkazy sú funkčné len v systémových priečinkoch aktuálnej inštalácie systému Windows, na vymeniteľných médiách, v koreňovom priečinku ktorejkoľvek oblasti pevného disku alebo v zdrojoch lokálnej inštalácie.

SET

Príkaz set umožňuje zobraziť alebo upraviť štyri možnosti pracovného prostredia.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Príkaz systemroot nastaví ako aktuálny pracovný priečinok %SystemRoot% inštalácie systému Windows, v ktorej ste aktuálne prihlásený.

TYPE

type filename
Príkaz type zobrazí textový súbor.
Vlastnosti

ID článku: 229716 – Posledná kontrola: 13. 9. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky