Priečinok Documents and Settings sa nedá premiestniť ani premenovať

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o premiestnenie alebo premenovanie priečinka Documents and Settings sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Documents and Settings je priečinok systému Windows a je potrebný pre správnu činnosť systému. Nemožno ho premiestniť ani premenovať.

P R I C I N A

Toto správanie je prednastavené.

R I E S E N I E

Ak chcete počas inštalácie pre dokumenty a nastavenia určiť iný priečinok než Documents and Settings, postupujte nasledovne:
 1. Pre príkaz Winnt.exe alebo Winnt32.exe použite prepínač /UNATTEND a do súboru Unattend.txt vložte nasledovnú položku, pričom z:\názov_priečinka je cesta a názov priečinka, ktorý chcete určiť:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\názov_priečinka
 2. Nainštalujte systém Windows. Namiesto predvoleného priečinka Documents and Settings sa použije cesta, ktorú ste zadali v súbore Unattend.txt.
Ďalšie informácie o bezobslužnej inštalácii systému Windows 2000 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

183245 Zmeny v príkazovom riadku programu Winnt[32].exe pre bezobslužnú inštaláciu systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

D A L S I E I N F O R M A C I E

POZNÁMKA: Nasledujúca sekcia obsahuje informácie o konfigurácii, ktorú spoločnosť Microsoft nepodporuje. Tento dokument sa poskytuje výhradne na informatívne účely a spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu záruku správneho fungovania konfigurácie.


UPOZORNENIE: Spoločnosť Microsoft výslovne neodporúča premenovávanie systémových priečinkov. Premenovanie systémových priečinkov môže mať za následok zásadnú poruchu systému alebo nestabilitu počítača. Ak sa rozhodnete premenovať systémové priečinky, mali by ste najprv zazálohovať systém.


Ak chcete premenovať alebo premiestniť priečinok Documents and Settings, použite vhodnú metódu.

Metóda Údaje konkrétneho používateľa

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že takéto problémy budete môcť odstrániť. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
POZNÁMKA: Táto metóda nepremiestňuje kľúčové súčasti systému Windows. Túto metódu použite v prípade, že požadujete iba premiestnenie údajov konkrétnych používateľov.


Ak chcete po inštalácii systému Windows pre dokumenty a nastavenia konkrétneho používateľa určiť iný priečinok než Documents and Settings, postupujte nasledovne:
 1. Určite cestu k profilu používateľa. Môžete na to použiť dve metódy. Jedna používa nastavenia cesty používateľa a druhá identifikátor SID používateľa. Preferuje sa metóda s použitím identifikátora SID.
  • Metóda s použitím identifikátora SID používateľa
   1. Na získanie identifikátora SID použite nástroj GETSID zo súpravy Windows Server Resource Kit. Použite podobnú syntax, ako je použitá v tomto príklade:
    GETSID \\SERVER1 Meno_používateľa \\SERVER1 Meno_používateľa
   2. Po získaní identifikátora SID použite nástroj Regedit.exe alebo Regedt32.exe na výber identifikátora SID v nasledovnom kľúči databázy Registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Nastavenie cesty používateľa
   1. Prihláste sa do počítača ako používateľ a v príkazovom riadku zadajte SET. Poznačte si nastavenie pre USERPROFILE a potom zavrite okno príkazového riadka.
   2. Prihláste sa do počítača ako správca.
   3. Pomocou Editora databázy Registry pridajte nastavenie USERPROFILE do nasledovného kľúča databázy Registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Kliknite na kľúč databázy Registry a kliknite na príkaz Find v ponuke Edit.
   5. V poli Find zadajte hodnotu nastavenia USERPROFILE a kliknite na tlačidlo Find Next.
 2. Zmeňte hodnotu ProfileImagePath na novú požadovanú cestu v kľúči databázy Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Zavrite Editor databázy Registry a potom sa prihláste ako používateľ. V príkazovom riadku zadajte SET, aby ste overili, či sa cesta zmenila.

Metóda Celý priečinok

POZNÁMKA: Táto metóda premiestňuje kľúčové súčasti systému Windows. Túto metódu použite iba v prípade, že vyžadujete, aby sa premiestnil alebo premenoval priečinok Documents and Settings, pričom nemôžete na zmenu názvu počas inštalácie použiť súbor Unattend.txt.


Ak chcete počas inštalácie pre celý priečinok Documents and Settings určiť iný priečinok vrátane systémových súčastí, postupujte nasledovne:
 1. Prihláste sa do počítača ako správca.
 2. Vytvorte nový priečinok.
 3. Otvorte aktuálny priečinok Documents and Settings.
 4. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka a potom kliknite na kartu Zobraziť.
 5. V časti Rozšírené nastavenie kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky a potom zrušte začiarknutie políčok Skryť prípony známych typov súborov a Skryť chránené súbory operačného systému.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknutím a potiahnutím skopírujte do nového priečinka všetky priečinky okrem priečinka aktuálne prihláseného používateľa.
 8. V okne Ovládací panel kliknite dvakrát na ikonu Systém a potom kliknite na kartu Používateľské profily.
 9. Skopírujte profil aktuálneho používateľa do nového priečinka.
 10. Kliknite na tlačidlo OK, zavrite ovládací panel a potom sa odhláste a následne znova prihláste do počítača ako správca.
 11. V Editore databázy Registry Editor kliknite na príkaz Find v ponuke Edit.
 12. Zadajte text documents and settings a kliknite na príkaz Find.
 13. Nahraďte údaje hodnoty alebo premenujte hodnotu alebo kľúč databázy Registry na novú cestu v prípade každého kľúča a hodnoty databázy Registry s pôvodnou cestou.POZNÁMKA: Túto zmenu musíte vykonať pre každú inštanciu v databáze Registry, inak sa počítač nemusí spustiť. Je nevyhnutné aktualizovať všetky kľúče a hodnoty databázy Registry novou cestou.

 14. Reštartujte počítač.
 15. Teraz môžete bezpečne odstrániť priečinok Documents and Settings.
Poznámka. Ak v databáze Registry spustíte vyhľadávanie textu „Documents and Settings“, nájde sa hodnota reťazca v nasledovnom podkľúči: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Je to hodnota reťazca \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Túto hodnotu reťazca nemeňte. Po dokončení vyhľadávania textu „Documents and Settings“ vyhľadajte aj skrátený názov súboru „Docume~1“. Zmeňte cestu pre dané výsledky.
Vlastnosti

ID článku: 236621 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky