Nastavenie väčšieho limitu veľkosti stránkovacieho súboru než 4 095 MB v systéme Windows

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informácie o databáze Registry systému Windows pre pokročilých používateľov

S U H R N

Ak v systéme Windows nastavíte veľkosť stránkovacieho súboru, v dokumentácii je uvedené, že najväčšia veľkosť stránkovacieho súboru, ktorú je možné vybrať, je 4 095 MB. Tento limit je nastavený mapovaním stránky, ktoré sa používa v procesoroch x86. Tieto procesory nemôžu spracovať viac stránok na stránkovací súbor. Toto je limit, ktorý je nastavený pre jeden zväzok. Ak potrebujete väčší stránkovací súbor, môžete vytvoriť stránkovacie súbory s touto veľkosťou na jednej alebo viacerých jednotkách. Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie jednotky ani zväzky, môžete vytvoriť viacero stránkovacích súborov na jednej jednotke ich umiestnením do rozličných priečinkov.

Jeden stránkovací súbor, ktorý je väčší ako 4 095 MB, sa dá vytvoriť na počítači so systémom Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Poznámky: Ak chcete vytvoriť väčší stránkovací súbor, je potrebné načítať jadro PAE (Physical Address Extension - Prípona fyzickej adresy). V systéme Windows Server 2003 sa rozšírenie PAE automaticky zapína iba v prípade, ak server používa zariadenia, ktoré umožňujú pridávať pamäť za chodu. Jadro PAE je možné alternatívne vynútiť pridaním prepínača /PAE do súboru Boot.ini.

Na získanie úplného výpisu pamäte z počítačov, ktoré majú veľkosť pamäte RAM 4 GB a viac, je potrebné použiť prepínač /MAXMEM v súbore Boot.ini. Na úspešné vytvorenie výpisu pamäte musí byť jeden zo stránkovacích súborov v systémovej oblasti stále o 1 MB väčší, ako je veľkosť pamäte RAM nainštalovanej v počítači. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

108393 Prepínač /maxmem v súbore Boot.ini systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

D A L S I E I N F O R M A C I E

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Majte na zreteli, že čítanie alebo zapisovanie stránkovacieho súboru s touto veľkosťou môže byť náročné na výkon. Ak budete potrebovať stránkovací súbor s touto veľkosťou, môže byť vhodné pridať do počítača viac pamäte RAM. Aktuálny algoritmus, ktorý používa systém Windows na nastavenie predvolenej veľkosti stránkovacieho súboru, je:
 • Ak je celková fyzická pamäť RAM menšia ako 2 GB, stránkovací súbor sa nastaví na hodnotu 1,5 krát väčšiu ako je pamäť RAM alebo na 2 GB, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.
 • Ak je veľkosť fyzickej pamäte RAM 2 GB alebo viac, predvolená veľkosť sa nastaví na 2 GB.
Ak chcete vytvoriť viacero stránkovacích súborov na jednom zväzku na prekonanie limitu 4 095 MB, postupujte nasledovne:
 1. Na jednotke alebo zväzku, kde chcete mať uložené stránkovacie súbory, vytvorte priečinky pre počet stránkovacích súborov, ktoré chcete vytvoriť na zväzku. Napríklad C:\Stránkovacísúbor1, C:\Stránkovacísúbor2 a C:\Stránkovacísúbor3.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Na ľavej table nájdite a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 4. Vyhľadajte hodnotu Pagingfiles a potom ju dvojitým kliknutím otvorte.
 5. Odstráňte všetky existujúce hodnoty a pridajte nasledujúce hodnoty:
  c:\pagefile1\pagefile.sys 3000 4000
  c:\pagefile2\pagefile.sys 3000 4000
  c:\pagefile3\Pagefile.sys 3000 4000
 6. Kliknite na tlačidlo OK a potom ukončite editor databázy Registry.
 7. Reštartujte počítač, aby sa zmeny prejavili.
 8. Zobrazte nastavenie virtuálnej pamäte na skontrolovanie vlastností stránkovacieho súboru. Postupujte pri tom nasledovne:

  Získanie prístupu k nastaveniu virtuálnej pamäte v počítači so systémom Windows 2000
  1. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom myši na položku My Computer a potom kliknite na položku Properties.
  2. Kliknite na kartu Advanced.
  3. Kliknite na položku Performance Options.
  4. Kliknite na tlačidlo Change.
  Získanie prístupu k nastaveniu virtuálnej pamäte v počítači so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003
  1. Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  2. Kliknite na kartu Spresnenie.
  3. V časti Výkon kliknite na položku Nastavenie.
  4. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.
V tomto príklade je počiatočná veľkosť stránkovacích súborov nastavená na hodnotu 3000. Nastavením počiatočnej veľkosti pre ďalšie stránkovacie súbory na hodnotu 0 je možné ušetriť miesto na disku. Miesto sa tak použije len v prípade, že bude potrebné. Počiatočná veľkosť stránkovacieho súboru je pri spustení počítača inicializovaná na minimálnu veľkosť. Ak je počiatočná veľkosť 3000, toto miesto je na disku rezervované bez ohľadu na to, či sa používa.

Poznámka: Na získanie úplného výpisu pamäte z počítačov, ktoré majú veľkosť pamäte RAM 4 GB alebo viac, je stále potrebné použiť prepínač /maxmem v súbore Boot.ini. Na úspešné vytvorenie výpisu pamäte musí byť jeden zo stránkovacích súborov v systémovej oblasti stále o 1 MB väčší ako je veľkosť pamäte RAM nainštalovanej v počítači.
Vlastnosti

ID článku: 237740 – Posledná kontrola: 24. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky