Vypnutie funkcie zisťovania média protokolu TCP/IP v systéme Windows

S U H R N

V počítači so systémom Windows, v ktorom sa používa protokol TCP/IP, umožňuje funkcia zisťovania média určiť, či je sieťové médium v stave pripojenia. Sieťové adaptéry a rozbočovače siete Ethernet sú zvyčajne vybavené indikátorom pripojenia, ktorý indikuje stav pripojenia. Ide o rovnaký stav, aký systém Windows interpretuje ako stav pripojenia. Vždy, keď systém Windows zistí stav prerušeného pripojenia, odstráni z daného adaptéra naviazané protokoly, až kým znova nezistí, že pripojenie je funkčné. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby sieťový adaptér tento stav nezisťoval. Túto konfiguráciu možno nastaviť úpravou databázy Registry.

Poznámka Koaxiálny kábel 10B2 (RG-58) pre sieť Ethernet nie je médium založené na pripojení. Pri používaní tohto typu kábla sa preto systém Windows nepokúša zisťovať stav pripojenia.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete, aby sme sieťový adaptér nastavili za vás tak, aby nezisťoval stav pripojenia, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu riešenia opravy.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Ak chcete sieťovému adaptéru zabrániť, aby zisťoval stav pripojenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka Protokoly NetBEUI a IPX nepodporujú funkciu zisťovania média.
 1. Spustite Editor databázy Registry.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Do podkľúča Parameters pridajte nasledujúcu položku databázy Registry:
  Názov: DisableDHCPMediaSense
  Typ údajov: REG_DWORD (booleovská hodnota)
  Hodnota: 1
  Poznámka Táto položka riadi správanie funkcie zisťovania média. Udalosti funkcie zisťovania média v predvolenom nastavení aktivujú klienta DHCP tak, aby vykonal akciu. Ak sa napríklad vyskytne udalosť pripojenia, klient sa pokúsi získať prenájom. Po výskyte udalosti odpojenia môže klient zrušiť platnosť rozhrania a smerovaní. Ak nastavíte údaj tejto hodnoty na hodnotu 1, klienti DHCP aj ostatní klient ignorujú udalosti funkcie zisťovania média.
 4. Reštartujte počítač.
Poznámka Systém Microsoft Windows Server 2003 podporuje funkciu zisťovania média, ak sa používa v prostredí klastra serverov. V tomto prostredí je však funkcia zisťovania média na základe predvoleného nastavenia vypnutá, takže položka DisableDHCPMediaSense databázy Registry nemá žiadny účinok. V systéme Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) bola prvýkrát použitá položka DisableClusSvcMediaSense databázy Registry. Pomocou tejto položky databázy Registry môžete povoliť funkciu zisťovania média v uzloch so systémom Windows Server 2003 v prostredí klastra serverov. Podrobnosti o položke DisableClusSvcMediaSense databázy Registry sú nasledovné:
Kľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Názov: DisableClusSvcMediaSense
Typ údajov: REG_DWORD (booleovská hodnota)
Predvolená hodnota: 0
Položka DisableClusSvcMediaSense je predvolene nastavená na hodnotu 0. Keď je táto položka nastavená na hodnotu 0, funkcia zisťovania média je vypnutá. Ak položku DisableClusSvcMediaSense nastavíte na hodnotu 1, pomocou položky DisableDHCPMediaSense môžete zapnúť funkciu zisťovania média. Toto správanie zodpovedá správaniu prostredia klastrov so systémom Microsoft Windows 2000 Server.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 239924 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

Pripomienky