Ako zmeniť nastavenie poslednej bunky v programe Excel

S U H R N

Program Microsoft Excel ukladá iba tú časť každého pracovného hárka, ktorá sa používa, čiže iba sekciu, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie. Posledná bunka pracovného hárka je niekedy mimo rozsahu údajov, ktoré sa v skutočnosti používajú. To môže spôsobiť, že veľkosť súboru bude väčšia než je potrebné, pri tlači súboru sa môžu vytlačiť stránky navyše, môžu sa zobrazovať hlásenia o nedostatku pamäte alebo môže dochádzať k inému nezvyčajnému správaniu. Tieto problémy môžete odstrániť zmenou nastavenia poslednej bunky vymazaním nadbytočných riadkov a stĺpcov.

Poznámka. Na poslednú bunku v aktívnom pracovnom hárku môžete prejsť stlačením klávesov CTRL+SHIFT+END.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Najčastejšou príčinou polohy poslednej bunky mimo aktuálne používaného rozsahu pracovného hárka je nadbytočné formátovanie. Pri formátovaní celých riadkov a stĺpcov môžu niektoré typy formátovania spôsobiť, že posledná bunka sa nastaví na bunku pod rozsahom skutočne používaných buniek alebo napravo od tohto rozsahu.

Tento problém sa môže vyskytnúť aj pri importe súboru programu Lotus 1-2-3 do programu Excel. Pri ukladaní súboru programu Lotus vo formáte zošita programu Excel program Excel nedokáže určiť poslednú bunku v pracovnom hárku programu Lotus 1-2-3. A preto sa ako aktívny nastaví celý pracovný hárok. Ak chcete zmeniť nastavenie adresy poslednej bunky, môžete použiť niektorú z nasledovných metód na vymazanie nepotrebných informácií (údajov a formátovania) z nepoužívaných stĺpcov a riadkov pracovného hárka. Po odstránení nadbytočných informácií hárok uložte, aby ste program Excel prinútili znova zostaviť tabuľku aktívnych buniek.

Poznámka. Pri použití niektorej z týchto metód sa môže zobraziť hlásenie o nedostatku pamäte alebo podobné chybové hlásenie. Je to spôsobené tým, že program Excel sa pokúša odstrániť vybratý rozsah. Ak sa vám zobrazí toto chybové hlásenie, použite pri vymazávaní údajov menšie rozsahy riadkov a stĺpcov.

Postup 1: Manuálne odstránenie nadbytočných riadkov a stĺpcov

Ak chcete zmeniť nastavenie poslednej bunky manuálnym odstránením nadbytočných riadkov a stĺpcov, použite tento postup:
 1. Výberom príslušných záhlaví stĺpcov vyberte všetky stĺpce napravo od posledného stĺpca, ktorý ešte obsahuje údaje.

  Tip. Jedným zo spôsobov, ako to vykonať, je stlačiť kláves F5 a zadať príslušný odkaz. Ak ide o stĺpce, zadajte napríklad odkaz F:IV. Ak ide o riadky, zadajte napríklad odkaz 5:65536.
 2. Stlačte kláves DELETE.
 3. Kroky 1 a 2 opakujte pre riadky nachádzajúce sa pod posledným riadkom, ktorý obsahuje údaje.
 4. Uložte súbor.
 5. Ak chcete pokračovať v práci so súborom, zatvorte a znova otvorte súbor.

Postup 2: Použitie doplnku programu Excel

Poznámka. Nasledovný doplnok programu Excel sa používa iba na anglickú verziu programu Excel a nepoužíva sa na iné než anglické verzie programu Excel. Pred použitím tohto doplnku programu Excel vám odporúčame zmeniť jazyk používaný v programe Excel.

Teraz je k dispozícii aj doplnok programu Excel, ktorý odstraňuje nadbytočné formátovanie a mení nastavenie poslednej bunky. Ak chcete prevziať tento doplnok, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 1. Na stránke súčasti na prevzatie kliknite na tlačidlo Download. Po zobrazení príslušnej výzvy kliknite na položku Open alebo na položku Run.
 2. Keď sa zobrazí licenčná zmluva, kliknite na tlačidlo Yes.
 3. Po zobrazení výzvy programu WinZip Self-Extractor kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyberte umiestnenie, kam sa má doplnok extrahovať.

  Poznámka. Súbor môžete vložiť do umiestnenia pre doplnky programu Excel a doplnok sa potom automaticky zobrazí v dialógovom okne Doplnky programu Excel. Týmto umiestnením je priečinok Library v umiestnení inštalácie balíka Office. Inštalácia sa zvyčajne nachádza na ceste C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library.

  Po výbere požadovaného umiestnenia pre prevzatú súčasť v dialógovom okne Prehľadávanie kliknite na položku UnZip v dialógovom okne WinZip. V okne výzvy úspešného prevzatia kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Close v dialógovom okne WinZip.
 4. Spustite program Excel a potom použite jeden z nasledujúcich postupov podľa toho, ktorú verziu programu Excel používate.

  Microsoft Office Excel 2007

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na tlačidlo Možnosti programu Excel.
  2. Kliknite na položku Doplnky, kliknite na položku Doplnky programu Excel v poli Spravovať a potom kliknite na položku OK.
  3. Ak ste súbor neuložili do priečinka Library, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte súbor a potom súbor vyberte v okne Prehľadávanie.
  4. Kliknite na položku Excess Format Cleaner 1.1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Microsoft Office Excel 2003 a staršie verzie programu Excel

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Doplnky.
  2. Ak ste súbor neuložili do priečinka Library, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyhľadajte súbor a potom súbor vyberte v okne Prehľadávanie.
  3. Kliknite na položku Excess Format Cleaner 1.1 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. V programe Excel 2007 kliknite na kartu Doplnky a potom kliknite na položku Clear Excess Formats in XSFormatCleaner.xla v časti Menu Commands.

  V programe Excel 2003 a starších verzií programu Excel otvorte zošit, ktorý chcete vyčistiť, a potom kliknite na položku Clear Excess Formatting in zošit v ponuke File. Makro potom vymaže nadbytočné formátovanie zo všetkých pracovných hárkov v súbore.

  Po dokončení práce makra sa zobrazí informačné hlásenie o tom, že zošit je nutné uložiť, aby zmeny boli trvalé.
 6. Uložte, zatvorte a potom znova otvorte súbor.
Vlastnosti

ID článku: 244435 – Posledná kontrola: 25. 2. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky