K dispozícii je balík Multi-Targeting Pack pre platformu Microsoft .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1

Úvod

V tomto článku sa popisuje nový balík Multi-Targeting Pack (MT Pack) pre platformu Microsoft .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1. Balík MT Pack umožňuje vývojárom vytvárať aplikácie, ktoré sú orientované na nové rozhrania API z aktualizácie režimu runtime pre platformu .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1. 

Ďalšie informácie o aktualizácii režimu runtime pre platformu .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:  
2478063 Balík .NET Framework 4 Platform Update 1 – aktualizácia režimu runtime (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
Balík MT Pack je súčasťou aktualizácie času návrhu pre Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1).

Ďalšie informácie o aktualizácii času návrhu pre Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:  
2495593   K dispozícii je aktualizácia pre Visual Studio 2010 SP1, ktorá pridáva podporu pre navrhovanie a vývoj aplikácií určených pre platformu Microsoft .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1

D A L S I E I N F O R M A C I E

Balík MT Pack je súčasťou balíka Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 – aktualizácia času návrhu pre Visual Studio 2010 SP1. Balík MT Pack pridáva nové referenčné zostavy, súbory funkcie IntelliSense a ďalšie podporné súbory.

Poznámky:
  • Po nainštalovaní aktualizácie času návrhu pre Visual Studio 2010 SP1 sa v prostredí Visual Studio 2010 ako cieľová architektúra pre všetky nové projekty automaticky vyberie balík Platform Update 1. Ak chcete vyvíjať aplikácie pre ľubovoľnú inú verziu platformy .NET Framework, musíte príslušnú verziu platformy .NET Framework vybrať v zozname Target Framework (Cieľová architektúra).
  • Ak nie je cieľová architektúra správne nastavená ako Platform Update 1, nemôžete vytvárať zostavy aplikácií, ktoré volajú nové verejné rozhrania API z aktualizácie režimu runtime pre balík Platform Update 1.
  • Ak zmeníte cieľovú architektúru na ľubovoľnú inú verziu platformy .NET Framework z verzie Platform Update 1, nástroje State Machine (Stavový mechanizmus) sa nezobrazia. Preto sa v aktívnom projekte pracovného postupu, ktorý používa balík Platform Update 1, vyskytnú nekonzistencie.

Informácie o aktualizácii

Ako získať aktualizáciu

Táto aktualizácia je k dispozícii na prevzatie na nasledujúcej stránke Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft:

Prevziať Prevziať balík aktualizácie.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov. 

Predpoklady

Ak chcete inštalovať túto aktualizáciu, musíte použiť program Windows Installer 3.1 alebo jeho novšiu verziu.

Ak chcete získať najnovšiu verziu programu Windows Installer, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Prepínače príkazového riadka pre túto aktualizáciu

Informácie o rôznych prepínačoch príkazového riadka podporovaných touto aktualizáciou nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Informácie o programe Windows Installer nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie nie je nutné reštartovať počítač. Neplatí to v prípade, ak sú súbory, ktoré sa aktualizujú, zamknuté alebo sa používajú.

Známe problémy súvisiace s aktualizáciou

Problém 1
Ak v prostredí Visual Studio 2010 vytvoríte webovú lokalitu alebo webovú aplikáciu orientovanú na platformu .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1 a ak sa súbor Web.config opätovne vytvorí, pri zostavovaní aplikácie sa vyskytne chyba. 

Príčina

Tento problém sa vyskytuje preto, lebo do súboru Web.config sa vkladá nesprávna hodnota pre atribút targetFramework.

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, otvorte súbor Web.config a manuálne zmeňte hodnotu atribútu targetFramework na hodnotu 4.0.1
Problém 2
Pri vytváraní nového projektu doplnku Visual Studio sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie, ak ako cieľovú architektúru vyberiete položku .NET Framework 4 Platform Update 1:  
Visual Studio Add-in Wizard: An error occurred, and the wizard could not generate the project. Verify that the programming language is properly installed. (Sprievodca doplnku Visual Studio: Vyskytla sa chyba a sprievodca nemohol vygenerovať projekt. Skontrolujte, či je programovací jazyk správne nainštalovaný.)
Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:
  1. Pri vytváraní projektu doplnku Visual Studio vyberte ako cieľovú architektúru možnosť .NET Framework 4.
  2. Nastavte .NET Framework 4 Platform Update 1 ako cieľovú architektúru pre projekt doplnku až po vytvorení projektu.
Problém 3

Ak otvoríte ľubovoľný projekt orientovaný na balík Platform Update 1 v počítači, v ktorom sa používa prostredie Visual Studio 2010 SP1 a v ktorom nie je nainštalovaný balík MT Pack (pretože nebola nainštalovaná aktualizácia času návrhu KB2495593), zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Project Target framework Not Installed (Cieľová architektúra projektu nie je nainštalovaná.)
Toto hlásenie indikuje, že vám chýba niektorý balík Targeting Pack. 

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, pred otvorením projektu v prostredí Visual Studio 2010 SP1 nainštalujte aktualizáciu času návrhu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2495593 K dispozícii je aktualizácia pre Visual Studio 2010 SP1, ktorá pridáva podporu pre navrhovanie a vývoj aplikácií určených pre platformu Microsoft .NET Framework 4 s balíkom Platform Update 1

Informácie o odstránení aktualizácie

Ak chcete odstrániť túto aktualizáciu, použite ovládací panel Pridanie alebo odstránenie programov.

Informácie o nahradení opravy hotfix

Táto oprava hotfix nenahrádza skôr vydanú opravu hotfix.

Informácie o súbore

Globálna verzia tejto aktualizácie má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Vlastnosti

ID článku: 2495638 – Posledná kontrola: 24. 8. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky