Odporúčaná konfigurácia prezenčného adaptéra súkromnej siete na klastrovom serveri

S U H R N

Komunikácia medzi uzlami klastra serverov je dôležitá pre bezproblémovú prevádzku klastra. Je preto dôležité zabezpečiť optimálnu konfiguráciu sietí používaných na komunikáciu v rámci klastra a súlad so všetkými požiadavkami zoznamu kompatibility hardvéru. Konfigurácia sietí vyžaduje prepojenie uzlov klastra dvomi alebo viacerými nezávislými sieťami, aby sa zabránilo vzniku jedného miesta, na ktorom môže zlyhať celá komunikácia. Zvyčajne sa používajú dve lokálne siete (LAN). (Služby technickej podpory spoločnosti Microsoft nepodporujú konfiguráciu klastra, ktorého uzly sú prepojené len jednou sieťou.)

S cieľom zabránenia vzniku jedného miesta možného zlyhania musia byť najmenej dve siete klastra nakonfigurované tak, aby podporovali komunikáciu prezenčného adaptéra medzi klastrovými uzlami. Ak to chcete dosiahnuť, nakonfigurujte roly týchto sietí pre službu klastra na možnosť Internal Cluster Communications Only (Len interná komunikácia v rámci klastra) alebo na možnosť All Communications (Akákoľvek komunikácia). Jedna z týchto sietí zvyčajne predstavuje súkromnú sieť na vzájomné prepojenie, ktorá je vyhradená pre internú komunikáciu v rámci klastra.

Každá sieť klastra musí okrem toho zlyhávať nezávisle od všetkých ostatných sietí klastra. Znamená to, že dve siete klastra nemôžu mať spoločnú súčasť, ktorá by mohla spôsobiť súčasné zlyhanie oboch sietí. Túto požiadavku by vo väčšine prípadov nespĺňalo napríklad použitie viacportového sieťového adaptéra na pripojenie uzla k dvom sieťam klastra, pretože porty nie sú nezávislé.

Ak chcete odstrániť možné problémy s komunikáciou, odstráňte všetky sieťové prenosy zo sieťového adaptéra, ktorý je nastavený na možnosť Internal Cluster communications only (Len interná komunikácia v rámci klastra) – tento adaptér sa označuje aj ako prezenčný adaptér (heartbeat) alebo adaptér súkromnej siete. Komunikácia v rámci klastra prebieha prostredníctvom volaní RPC (Remote Procedure Call) na soketoch IP s paketmi protokolu UDP (User Datagram Protocol). V tomto článku je popísaný nasledujúci proces:
 • Odstránenie rozhrania NetBIOS zo siete na vzájomné prepojenie.
 • Nastavenie správneho poradia priority komunikácie v rámci klastra.
 • Nastavenie správneho poradia väzieb adaptéra.
 • Definovanie správnej rýchlosti a režimu sieťového adaptéra.
 • Správne nakonfigurovanie protokolu TCP/IP.
 • Vypnutie funkcie rozpoznávania médií (len v systéme Windows 2000).

Poznámka: Informácie v tomto článku sa nevzťahujú na klastre s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní, v ktorých sa používa systém Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2. Odporúčania konfigurácie siete pre novšie verzie klastra s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní v prostrediach bez zdieľaného zväzku klastra sú uvedené na stránke http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scenár, v ktorom je pravdepodobné, že nastavenia uvedené v tomto článku spôsobia nežiaduce správanie v systéme Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2, sa vzťahuje na prostredie so zdieľaným zväzkom klastra. Odporúčania týkajúce sa prostredia so zdieľaným zväzkom klastra sú uvedené na stránke http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/ff182358(WS.10).aspx.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Odporúčaná konfigurácia adaptéra súkromnej siete v systémoch Windows 2000 a Windows 2003

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenie), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku Network and Dial-up Connections (Sieťové a telefonické pripojenia).
 2. V ponuke Advanced (Rozšírené) kliknite na položku Advanced Settings (Rozšírené nastavenie).
 3. V poli Connections (Pripojenia) sa uistite, že väzby sú uvedené v nasledujúcom poradí, a potom kliknite na tlačidlo OK:
  • Externá verejná sieť
  • Interná súkromná sieť (heartbeat)
  • [Pripojenia vzdialeného prístupu]
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie prezenčného adaptéra a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).

  Poznámka: S cieľom zjednodušenia môžete toto pripojenie premenovať (napríklad na názov Súkromné).
 5. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak sever používa iný typ kvóra než MNS (Majority Node Set), vyberte položku Internet Protocol (TCP/IP) (Internetový protokol (TCP/IP)) a zrušte výber všetkých ostatných možností.
  • Ak server používa kvórum MNS, vyberte položku Internet Protocol (TCP/IP) (Internetový protokol (TCP/IP)) a najmenej jeden ďalší sieťový protokol na zdieľanie súborov a potom zrušte výber všetkých ostatných možností.

   Poznámka: Ak server používa kvórum MNS, fungovanie tohto kvóra vyžaduje, aby existovala najmenej jedna sieť s funkciami zdieľania súborov. S cieľom zabránenia vzniku jedného miesta možného zlyhania prostriedku kvóra sa dôrazne odporúča používať v rámci klastra viaceré siete s podporou zdieľania súborov.
 6. Ak máte sieťový adaptér, ktorý umožňuje prenos údajov viacerými rýchlosťami a nastavenie rýchlosti a režimu obojsmerného prenosu údajov, manuálne nastavte rýchlosť a režim obojsmerného prenosu údajov.

  Sieťové adaptéry, ktoré umožňujú manuálne nastavenie rýchlosti a režimu obojsmerného prenosu údajov, pevne nastavte na rovnaké hodnoty na všetkých uzloch a v súlade so špecifikáciami výrobcu. V prípade sieťových adaptérov, ktoré nepodporujú manuálne nastavenia, postupujte v súlade so špecifikáciami výrobcu adaptéra.

  Údaje prenášané v rámci prezenčnej siete sú malé, no pre komunikáciu je mimoriadne dôležitá latencia. Používanie rovnakých nastavení rýchlosti a obojsmerného prenosu údajov pomáha zabezpečiť spoľahlivú komunikáciu.

  Ak si nie ste istí podporovanou rýchlosťou vašej karty a zariadení poskytujúcich pripojenie alebo odporúčanými nastaveniami výrobcu, spoločnosť Microsoft vám odporúča nastaviť všetky zariadenia na danej ceste na rýchlosť 10 Mb/s a režim Half Duplex (Polovičný duplex). Táto konfigurácia poskytne dostatočnú šírku pásma a spoľahlivú komunikáciu.
  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  174812 Účinky používania nastavenia automatickej detekcie na kartu sieťového rozhrania v klastri (Tento obsah môže byť v angličtine)
  Poznámka: Spoločnosť Microsoft neodporúča používanie žiadneho typu adaptéra odolného voči chybám ani funkcie zoskupovania prezenčného adaptéra. Ak pre pripojenie prezenčného adaptéra vyžadujete redundanciu, použite viaceré sieťové adaptéry nastavené na možnosť Internal Communication Only (Len interná komunikácia) a definujte ich sieťovú prioritu v konfigurácii klastra. Ak máte problémy so staršími viacportovými sieťovými adaptérmi, overte, či používate najnovšiu revíziu firmvéru a ovládačov.

  Informácie o kompatibilite v klastri serverov vám poskytne výrobca vášho sieťového adaptéra.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  254101 Zoskupovanie sieťových adaptérov a klastrovanie serverov (Tento obsah môže byť v angličtine)
 7. Kliknite na položku Internet Protocol (TCP/IP) (Internetový protokol (TCP/IP)) a potom kliknite na tlačidlo Properties (Vlastnosti).
 8. Na karte General (Všeobecné) overte, či ste vybrali statickú adresu IP, ktorá sa nenachádza v tej istej podsieti alebo sieti ako iná adresa jedného zo sieťových adaptérov verejnej siete. Príkladom vhodných adries IP na použitie pre adaptéry súkromnej siete je adresa 10.10.10.10 na uzle 1 a adresa 10.10.10.11 na uzle 2 s maskou podsiete 255.0.0.0. Ak vaša verejná sieť používa sieť 10.x.x.x a masku podsiete 255.0.0.0, použite alternatívnu adresu IP a podsieť súkromnej siete.Ďalšie informácie o prideľovaní platných adries IP pre súkromnú sieť získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  142863 Prideľovanie platných adries IP pre súkromnú sieť

 9. Uistite sa, že v poli Default Gateway (Predvolená brána) nie je nastavená žiadna hodnota.
 10. Uistite sa, že v poli Use the following DNS server addresses (Použiť tieto adresy serverov DNS) nie sú definované žiadne hodnoty.

  Poznámka: Ak sú klastrové uzly zároveň aj servermi DNS, v poli Use the following DNS server addresses (Použiť tieto adresy serverov DNS) bude uvedená adresa 127.0.0.1 (pole nebude prázdne). Takéto nastavenie je prijateľné.
 11. Kliknite na tlačidlo Advanced (Spresniť).
 12. Na karte DNS sa uistite, že nie sú definované žiadne hodnoty. Uistite sa, že nie sú začiarknuté políčka Register this connection's addresses in DNS (Zaregistrovať adresy tohto pripojenia v systéme DNS) a Use this connection's DNS suffix in DNS registration (Pri registrácii v systéme DNS použiť príponu DNS tohto pripojenia).
 13. Pri zatváraní dialógového okna sa môže zobraziť nasledujúca výzva. Ak sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Yes (Áno):
  This connection has an empty primary WINS address. Do you want to continue? (Toto pripojenie má prázdnu primárnu adresu WINS. Chcete pokračovať?)
 14. Ak na vzájomné prepojenie prezenčného adaptéra súkromnej siete používate krížovú tabuľku, vypnite funkciu deštrukcie zásobníka protokolu TCP/IP funkcie rozpoznávania médií.

  Poznámka: Tento krok nevykonávajte na klastri so systémom Windows Server 2003.

  Ak chcete, aby sme funkciu deštrukcie zásobníka protokolu TCP/IP funkcie rozpoznávania médií vypli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete funkciu deštrukcie zásobníka protokolu TCP/IP funkcie rozpoznávania médií vypnúť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

  Opravte to za mňa


  Ak chcete, aby sa funkcia deštrukcie zásobníka protokolu TCP/IP funkcie rozpoznávania médií vypla automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Kliknite na položku Run (Spustiť) v dialógovom okne File Download (Prevzatie súboru) a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
  Poznámka:
  Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

  Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

  Pokračujte ďalším krokom.

  Ja to vyriešim

  Ak chcete vypnúť funkciu deštrukcie zásobníka protokolu TCP/IP funkcie rozpoznávania médií, pridajte na každom uzle nasledujúcu hodnotu databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Názov hodnoty: DisableDHCPMediaSense
  Typ údajov: REG_DWORD
  Údaje: 1
  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  254651 Rola klastrovej siete sa mení automaticky (Tento obsah môže byť v angličtine)
 15. Predchádzajúce kroky vykonajte na všetkých ostatných uzloch v klastri.
 16. Spustite nástroj Cluster Administrator (Správca klastra).
 17. V koreňovom priečinku nástroja kliknite na názov klastra. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 18. Na karte Network Priority (Priorita sietí) overte, či je súkromná sieť uvedená na začiatku zoznamu. Ak nie je, pomocou tlačidla Move Up (Posunúť nahor) zvýšte jej prioritu.
 19. Kliknite na súkromnú sieť a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 20. Začiarknite políčko Enable this network for cluster use (Povoliť použitie tejto siete v klastri).
 21. Kliknite na položku Internal cluster communications only (private Network) (Len interná komunikácia v rámci klastra (súkromná sieť)).
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

281662 Klastrové uzly so systémom Windows 2000 a Windows Server 2003 ako radiče domén

Odporúčaná konfigurácia pre adaptér súkromnej siete v systéme Windows NT 4.0

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Settings (Nastavenia), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku Network (Sieť).
 2. Na karte Protocols (Protokoly) kliknite na položku TCP/IP Protocol (Protokol TCP/IP) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 3. V poli Adapter (Adaptér) kliknite na adaptér súkromnej siete.
 4. Na karte IP Address (Adresa IP) overte, či ste vybrali statickú adresu IP, ktorá sa nenachádza v tej istej podsieti alebo sieti ako iná adresa jedného zo sieťových adaptérov verejnej siete. Príkladom vhodných adries IP na použitie pre adaptéry súkromnej siete je adresa 10.10.10.10 na uzle 1 a adresa 10.10.10.11 na uzle 2 s maskou podsiete 255.0.0.0.
 5. Uistite sa, že v poli Default Gateway (Predvolená brána) nie je nastavená žiadna hodnota.
 6. Na karte WINS Address (Adresa WINS) kliknite na prezenčný adaptér v poli Adapter (Adaptér).
 7. Uistite sa, že pre položky servera WINS nie sú definované žiadne hodnoty.
 8. Pri zatváraní dialógového okna sa môže zobraziť nasledujúca výzva. Ak sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Yes (Áno):
  At least one of the adapter cards has an empty primary WINS address. Do you want to continue? (Najmenej jedna zo sieťových kariet má prázdnu primárnu adresu WINS. Chcete pokračovať?)
 9. Na karte Routing (Smerovanie) sa uistite, že políčko Enable IP Forwarding (Povoliť presmerovanie adries IP) nie je začiarknuté.
 10. Kliknite na tlačidlo OK.
 11. Ak máte sieťový adaptér, ktorý umožňuje prenos údajov viacerými rýchlosťami a nastavenie rýchlosti a režimu obojsmerného prenosu údajov, manuálne nastavte rýchlosť a režim obojsmerného prenosu údajov.

  Sieťové adaptéry, ktoré umožňujú manuálne nastavenie rýchlosti a režimu obojsmerného prenosu údajov, pevne nastavte na rovnaké hodnoty na všetkých uzloch a v súlade so špecifikáciami výrobcu. V prípade sieťových adaptérov, ktoré nepodporujú manuálne nastavenia, postupujte v súlade so špecifikáciami výrobcu adaptéra.


  Údaje prenášané v rámci prezenčnej siete sú malé, no pre komunikáciu je mimoriadne dôležitá latencia. Používanie rovnakých nastavení rýchlosti a obojsmerného prenosu údajov pomáha zabezpečiť spoľahlivú komunikáciu.

  Ak nepoznáte podporovanú rýchlosť karty a zariadení poskytujúcich pripojenie, spoločnosť Microsoft vám odporúča nastaviť všetky zariadenia na danej ceste na rýchlosť 10 Mb/s a režim Half Duplex (Polovičný duplex). Táto konfigurácia poskytuje dostatočnú šírku pásma a spoľahlivú komunikáciu.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  174812 Účinky používania nastavenia automatickej detekcie na kartu sieťového rozhrania v klastri (Tento obsah môže byť v angličtine)
  Poznámka: Spoločnosť Microsoft neodporúča používanie žiadneho typu adaptéra odolného voči chybám ani funkcie zoskupovania prezenčného adaptéra. Ak pre pripojenie prezenčného adaptéra vyžadujete redundanciu, použite viaceré sieťové adaptéry nastavené na možnosť Internal Communication Only (Len interná komunikácia) a definujte ich sieťovú prioritu v konfigurácii klastra. Ak máte problémy so staršími viacportovými sieťovými adaptérmi, overte, či používate najnovšiu revíziu firmvéru a ovládačov.

  Informácie o kompatibilite v klastri serverov vám poskytne výrobca vášho sieťového adaptéra.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  254101 Zoskupovanie sieťových adaptérov a klastrovanie serverov (Tento obsah môže byť v angličtine)
 12. Na karte Bindings (Väzby) kliknite na položku All Adapters (Všetky adaptéry) v poli Show Bindings For (Zobraziť väzby pre).
 13. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa adaptéra používaného pre súkromné vzájomné pripojenie.
 14. Kliknite na položku WINS Client (TCP/IP) (Klient WINS (TCP/IP)) a potom kliknite na položku Disable (Zakázať).Poznámka: Na prezenčnom adaptéri by nemali byť povolené žiadne iné protokoly, než je protokol TCP/IP. Uistite sa, že všetky ostatné protokoly sú zakázané (vrátane takých položiek, ako je napríklad položka Network Monitor (Sledovanie siete)).
 15. V poli Show Bindings For (Zobraziť väzby pre) kliknite na položku All Protocols (Všetky protokoly).
 16. Kliknite na znamienko plus (+) vedľa položky TCP/IP Protocol (Protokol TCP/IP).
 17. Uistite sa, že adaptér verejnej siete je prvou väzbou (nachádza sa na začiatku zoznamu väzieb). Ak chcete adaptér verejnej siete nastaviť ako prvú väzbu, kliknite na adaptér súkromnej siete a použite tlačidlo Move Down (Posunúť nadol). Ak máte viacero adaptérov verejnej siete, uistite sa, že prezenčný adaptér je v zozname uvedený ako posledný.
  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  193890 Odporúčaná konfigurácia služby WINS pre klastrový server od spoločnosti Microsoft (Tento obsah môže byť v angličtine)
 18. Kliknutím na tlačidlo OK dokončite úpravu vlastností siete a potvrďte zmeny.
 19. Reštartujte uzol, aby sa prejavili zmeny.
 20. Predchádzajúce kroky vykonajte na všetkých ostatných uzloch v klastri.
 21. Spustite nástroj Cluster Administrator (Správca klastra).
 22. V koreňovom priečinku nástroja kliknite na názov klastra. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 23. Na karte Network Priority (Priorita sietí) overte, či je súkromná sieť uvedená na začiatku zoznamu. Ak nie je, pomocou tlačidla Move Up (Posunúť nahor) zvýšte jej prioritu.
 24. Kliknite na súkromnú sieť a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 25. Začiarknite políčko Enable this network for cluster use (Povoliť použitie tejto siete v klastri).
 26. Kliknite na položku Internal cluster communications only (private Network) (Len interná komunikácia v rámci klastra (súkromná sieť)).
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

281662 Klastrové uzly so systémom Windows 2000 ako radiče domén

Vlastnosti

ID článku: 258750 – Posledná kontrola: 25. 5. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky