Popis kumulatívnej aktualizácie 3 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

S U H R N

Na webovej lokalite pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii kumulatívna aktualizácia 3 (CU3) KB 2588492 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Táto kumulatívna aktualizácia predstavuje súhrn opráv pre balík System Center Service Manager 2010 SP1. Nahrádza kumulatívnu aktualizáciu 2 (CU2) pre balík SP1 a obsahuje nadstavbu opráv zahrnutých v kumulatívnej aktualizácii CU2 pre balík SP1. Možno ju nainštalovať do počítača s kumulatívnou aktualizáciou CU2 pre balík SP1 alebo priamo do inštalácie balíka Service Manager 2010 SP1.

Táto aktualizácia zahŕňa opravy nasledujúcich problémov:
 • Import balíka správy: Ak je typ údajov v desiatkovom formáte, v niektorých prípadoch sa desiatková hodnota zmení na celé číslo.
 • Poškodenie tabuľky ManagementEntity typu pri importovaní rozšírenia typu.
 • Aktualizácie vlastností sa neprenášajú do skladu údajov, ak v rámci rovnakej transakcie alebo bezprostredne pred odstránením inštancie prebiehajú aktualizácie inštancií.
 • Konektor AD nezavádza nové aktualizácie.
 • V niektorých prípadoch sa pri vytváraní nového záznamu CR pomocou formulára na vytvorenie nového záznamu CR vytvorí po kliknutí na tlačidlo Apply (Použiť) duplicitný záznam.
 • Pri aktualizovaní alebo vytváraní incidentu dochádza po kliknutí na tlačidlo Apply (Použiť) k prerušovanému zablokovaniu konzoly.
 • Služba HealthService sa nezastavuje na konci aktualizácie skladu údajov verzie SP1, ak predchádzajúca akcia spustenia trvá príliš dlho.
 • Pri otváraní konzoly SCSM v klientskych počítačoch a na serveri sa nezobrazuje panel Reporting (Tvorba zostáv).
 • Pri vytváraní alebo aktualizovaní incidentu, ktorý aktivuje pracovný postup oznámenia, dochádza k vysokému zaťaženiu procesora procesom monitoringhost.exe.

Informácie o kumulatívnej aktualizácii

Informácie o softvéri na prevzatie

Na webovej lokalite pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii kumulatívna aktualizácia 3 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1:

Prevziať Prevezmite balík kumulatívnej aktualizácie 3 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Systémové požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto kumulatívnu aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto kumulatívna aktualizácia nahrádza nasledujúcu kumulatívnu aktualizáciu:
2542118 Popis kumulatívnej aktualizácie 2 pre balík System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Informácie o inštalácii

Súčasti, na ktoré sa vzťahuje táto kumulatívna aktualizácia

Táto kumulatívna aktualizácia sa vzťahuje na nasledujúce súčasti programu Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server),
 • Data Warehouse Management Server (DW Server),
 • Service Manager Console.

Postup pri inštalácii tejto kumulatívnej aktualizácie

Dôležité upozornenie: Pred inštaláciou tejto kumulatívnej aktualizácie sa odporúča vykonať nasledujúce kroky:
 1. Zálohujte databázy ServiceManager, DWDataMart, DWRepository a DWStagingAndConfig.
 2. Zálohujte šifrovacie kľúče serverov SM Server a DW Server.
Poznámka: Táto kumulatívna aktualizácia sa po nainštalovaní nedá odinštalovať.

Ak chcete nainštalovať túto kumulatívnu aktualizáciu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Pred použitím tejto kumulatívnej aktualizácie ukončite všetky aplikácie, ktoré súvisia s programom Service Manager. Ukončite napríklad konzolu Service Manager Console, prepojenia na portál Self-Service Portal a nástroj Authoring Tool.
 2. Prevezmite kumulatívnu aktualizáciu do cieľového priečinka.

  Poznámka: Táto kumulatívna aktualizácia obsahuje verziu x86 aj verziu x64. Prevezmite verziu, ktorá zodpovedá vášmu systému.
 3. Otvorte cieľový priečinok.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe alebo na súbor SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe a potom kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).
 5. Prijmite licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft a postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.
 6. V prípade servera Data Warehouse Management Server je po dokončení inštalácie kumulatívnej aktualizácie potrebné manuálne spustiť službu System Center Management.
Dôležité upozornenie: Ak nemáte nainštalovanú kumulatívnu aktualizáciu 2 (CU2) a v minulosti ste importovali vlastný balík správy, ktorý definuje tabuľku faktov obsahujúcu vlastnosti, vyžaduje sa vykonanie ďalšieho kroku. V takom prípade je potrebné inovovať vlastný balík správy. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zvýšte verziu balíka správy.
 2. Pripravte balík správy na použitie.
 3. Naimportujte balík správy.

  Úloha MPSyncJob pri ďalšej synchronizácii automaticky synchronizuje naimportovaný balík správy so skladom údajov a príslušné postupy transformácie sa aktualizujú.
V počítači s nainštalovaným nástrojom Service Manager Authoring Tool aktualizujte balíky správy v priečinku Library nástroja Authoring Tool. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Na stránke pre prevzatie kumulatívnej aktualizácie prevezmite nasledujúci súbor do lokálneho počítača, v ktorom je nainštalovaný nástroj Authoring Tool:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dvakrát kliknite na súbor KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe a počkajte, kým sa rozbalia súbory.
 3. Vyhľadajte nasledujúci priečinok:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Poznámka: Do tohto priečinka sa rozbalili súbory balíkov správy.
 4. Všetky súbory z tohto priečinka skopírujte do nasledujúceho priečinka a nahraďte existujúce súbory:
  Jednotka inštalácie nástroja Authoring Tool\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Ak je nástroj Authoring Tool spustený, reštartujte ho, aby sa načítali aktualizované balíky správy.
Poznámka: Ak neaktualizujete balíky správy v priečinku Library nástroja Authoring Tool a neskôr sa pokúsite otvoriť balík správy v nástroji Service Manager Authoring Tool, ktorý obsahuje odkazy na aktualizované balíky správy zahrnuté v tejto kumulatívnej aktualizácii, zobrazí sa výzva na zadanie umiestnenia aktualizovaných balíkov správy. Zobrazené dialógové okno môže obsahovať nasledujúci text:
Service Manager Authoring Tool
Referenced management pack not found:
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Kliknite na tlačidlo OK a manuálne vyhľadajte požadované balíky.

Overenie úspešnej inštalácie tejto kumulatívnej aktualizácie

Postup 1
 1. V okne Control Panel (Ovládací panel) otvorte položku Programs and Features (Programy a súčasti).
 2. Kliknite na položku View installed updates (Zobraziť nainštalované aktualizácie).
 3. Zoznam bude obsahovať nasledujúcu položku:
  Hotfix for Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Poznámky:
  • Ak je v systéme nainštalovaný server SM Server, portál Self-Service Portal alebo konzola Service Manager Console, táto položka bude uvedená v rámci produktu Microsoft System Center Service Manager.
  • Ak je v systéme nainštalovaný server DW Server, táto položka bude uvedená v rámci produktu Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Postup 2
Prezrite si súbory denníkov a určite, či sa počas inštalácie kumulatívnej aktualizácie vyskytli chyby. Súbory denníkov, ktoré je potrebné skontrolovať, sa nachádzajú v priečinku %temp%.

V systéme s procesorom typu x86 overte v priečinku %temp% nasledujúce súbory denníkov:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log,
 • SCSMPatcherSetupWizard01.
V systéme s procesorom typu x64 overte v priečinku %temp% nasledujúce súbory denníkov:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log,
 • SCSMPatcherSetupWizard01.

Informácie o súboroch

Táto kumulatívna aktualizácia inštaluje nasledujúce verzie súborov.
Názov súboruVerziaSúvisiaci produkt
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Console, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Poznámka: Konzola Service Manager Console prevezme v prípade potreby nasledujúci súbor:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Ak chcete overiť, či sa tento súbor aktualizoval, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte konzolu Service Manager Console.
 2. Kliknite na položku Library (Knižnica) a potom kliknite na položku Lists (Zoznamy).
 3. Vyberte vlastnosti ľubovoľného zoznamu v časti Lists (Zoznamy), kliknite na položku Add Item (Pridať položku) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vyhľadajte nasledujúci priečinok:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\Názov_servera_SM_Server\ 7.0.6555.101
  Poznámka: Zástupný text Názov_servera_SM_Server predstavuje názov servera Service Manager Server, ku ktorému je konzola pripojená.
Balíky správy
Názov balíka správyVerzia balíka správy
Service Manager Library Management Pack7.0.6555.115
Service Manager Configuration Management Library7.0.6555.115

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.
Vlastnosti

ID článku: 2588492 – Posledná kontrola: 1. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky