Antivírusovými nástrojmi nie je možné vyčistiť napadnuté súbory v priečinku _Restore

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

P R I Z N A K Y

Ak spustíte antivírusový program, môže sa objaviť hlásenie, že jeden alebo viac súborov v priečinkoch _Restore\Temp alebo _Restore\Archive obsahujú vírus alebo sú napadnuté vírusom. Antivírusový program tiež môže hlásiť, že nie je schopný odstrániť vírus zo súboru alebo súborov.

P R I C I N A

Toto správanie je podmienené tým, že služba Obnovovanie systému vo verzii Windows Millenium Edition (Me) chráni všetky priečinky a súbory v priečinku _Restore a v systémovej oblasti Windows Me. Tento priečinok a všetky jeho podpriečinky sú ukladacím priestorom údajov, ktoré služba Obnovovanie systému používa na obnovenie operačného systému počítača do predchádzajúceho stavu.

Aj napriek tomu, že niektoré antivírusové programy dokážu pracovať s komprimovanými súbormi vo formáte .zip alebo .cab, služba Obnovovanie systému neumožňuje týmto pomôckam manipulovať s týmito súbormi v ukladacom priestore údajov. Ukladací priestor údajov je chránený z dôvodov integrity údajov a služba Obnovovanie systému je len metóda získania prístupu k ukladaciemu priestoru údajov. Z tohto dôvodu nie je antivírusový program schopný odstrániť vírus zo súboru alebo súborov v ukladacom priestore údajov. Súbory v ukladacom priestore údajov nie sú aktívne a použiť ich môže len služba Obnovovanie systému.

R I E S E N I E

Toto správanie je možné odstrániť použitím vhodnej metódy.

Použitie metódy FIFO (First In First Out)

V obvyklom postupe metódou FIFO sa vymažú najstaršie body obnovenia, aby bolo možné pridať do ukladacieho priestoru údajov novšie body obnovenia. FIFO sa spustí automaticky, keď súbory v ukladacom priestore dosiahnu 90 percent maximálnej veľkosti ukladacieho priestoru údajov. Služba Obnovovanie systému najprv vymaže najstaršie súbory, až kým zaplnenie ukladacieho priestoru neklesne pod 50 percent maximálnej veľkosti ukladacieho priestoru údajov.

Napríklad, ak maximálna veľkosť ukladacieho priestoru údajov je 400 megabajtov (MB), 90 percent je 360 MB a 50 percent predstavuje 200 MB. Ak sa vo vlastnostiach priečinka _Restore zobrazuje veľkosť ukladacieho priestoru 200 MB, je to 50 percent jeho maximálnej veľkosti. Ak prispôsobíte veľkosť ukladacieho priestoru údajov minimálnej veľkosti 200 MB, metóda FIFO sa použije po kliknutí na tlačidlo Použiť.

POZNÁMKA: Ak je ukladací priestor údajov menší ako 90 percent (180 MB) z minimálnej hodnoty (200 MB), prispôsobenie veľkosti nemá žiaden vplyv na vymazanie bodov obnovenia. V tomto prípade je nutné dôkladne zvážiť použitie metód popísaných v tomto článku.


V istom časovom rozmedzí ukladací priestor údajov vymaže body obnovenia na základe metódy FIFO, keď sa dosiahne maximálna veľkosť ukladacieho priestoru údajov. Existuje niekoľko prípadov, kedy môže byť metóda FIFO použitá na vymazanie starších bodov obnovenia, ak chcete zachovať novšie body obnovenia v počítači.

Metóda FIFO 1:

Po ukončení čistenia systému, keď sa podozrivé súbory vyskytujú len v ukladacom priestore údajov, nie je potrebné vykonať žiadnu akciu. Zatiaľ čo metóda FIFO spracúva všetky infikované súbory, antivírusový nástroj môže stále hlásiť, že v ukladacom priestore údajov sa nachádzajú infikované súbory, ku ktorým nemá prístup.

Metóda FIFO 2:

Môžete spustiť funkciu FIFO na odstránenie starších bodov obnovenia z ukladacieho priestoru údajov zmenou veľkosti ukladacieho priestoru údajov. Prispôsobenie veľkosti ukladacieho priestoru údajov pomocou služby Obnovovanie systému:

 1. Zobrazením vlastností priečinka _Restore určite, aký objem údajov sa skutočne nachádza v ukladacom priestore údajov. Takto zistíte, či tento krok bude mať vplyv na ukladací priestor údajov. Ak ukladací priestor údajov využíva menej ako 90 percent (menej ako 180 MB) z minimálnej hodnoty (200 MB), nemusí mať táto metóda žiaden vplyv na vymazanie bodov obnovenia. Ak sa využívalo menej ako 90 percent ukladacieho priestoru údajov, mali by ste aj pri minimálnych nastaveniach zvážiť použitie metódy FIFO 1 alebo použitie metódy manuálneho čistenia ukladacieho priestoru údajov, ktorá je uvedená ďalej v tomto článku.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Kliknite dvakrát na ikonu Systém a potom kliknite na kartu Výkon.
 4. Kliknite na položku Systém súborov.
 5. Posúvač Vyhradené miesto na disku pre službu Obnovovanie systému posuňte na nižšiu hodnotu a kliknite na tlačidlo Použiť.

  Použitím posúvača Vyhradené miesto na disku pre službu Obnovovanie systému môžete vybrať minimálnu veľkosť miesta pre ukladací priestor údajov, maximálnu veľkosť alebo veľkosť medzi týmito dvoma možnosťami. Umiestnením posúvača na nižšiu hodnotu sa zmenia hodnoty, ktoré spustia metódu FIFO. Vykonané zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.
 6. Kliknite na tlačidlo OK a kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte kartu vlastností systému.
 7. Pomocou antivírusového nástroja prehľadajte počítač a overte, či boli súbory napadnuté vírusom odstránené z ukladacieho priestoru údajov. Ak sa v ukladacom priestore údajov stále nachádzajú infikované súbory, zopakujte predchádzajúci postup a zmenšite veľkosť ukladacieho priestoru údajov, až kým nebude vyčistený od infikovaných súborov.

  Ak chcete zistiť, kedy boli body obnovenia naposledy čistené, môžete tak urobiť pomocou stránky kalendára v nástroji Obnovovanie systému.
 8. Po odstránení infikovaných súborov z ukladacieho priestoru údajov pomocou tejto metódy vráťte posúvač na jeho pôvodnú alebo primeranú veľkosť a kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky otvorené okná a reštartujte počítač.
Ak sa aj po zmene veľkosti ukladacieho priestoru údajov na minimálnu veľkosť nachádzajú v ňom infikované súbory, môžete počkať, kým sa skončí metóda FIFO 1, alebo môžete zvážiť použitie metódy manuálneho čistenia ukladacieho priestoru údajov, ktorá je popísaná ďalej v tomto článku a týmto spôsobom odstránite všetky body obnovenia z vášho počítača. z

Manuálne čistenie ukladacieho priestoru údajov

Ak chcete úplne a okamžite odstrániť infikovaný súbor alebo súbory z ukladacieho priestoru údajov, vypnite a opäť zapnite službu Obnovovanie systému.

UPOZORNENIE: Nasledujúcimi krokmi odstránite všetky body obnovenia z ukladacieho priestoru údajov. Ak by to malo spôsobiť akékoľvek problémy, nepoužívajte túto metódu. Keď opäť zapnete službu Obnovovanie systému, služba Obnovovanie systému vytvorí nový bod obnovenia a bude pokračovať v sledovaní počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu Systém a potom kliknite na kartu Výkon.
 3. Kliknite na ikonu Systém súborov a potom kliknite na kartu Riešenie problémov.
 4. Kliknutím začiarknite políčko Vypnúť službu Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo Použiť, potom zrušte začiarknutie políčka Vypnúť službu Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač. Po reštartovaní počítača sa ukladací priestor údajov vyčistí a služba Obnovovanie systému opäť začne sledovať systém.

S T A V

Toto správanie je prednastavené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Priečinok _Restore je chránený predvolene a zabraňuje použitiu a manipulácii so súbormi v tomto priečinku. Tieto súbory sú počas uloženia v ukladacom priestore údajov neaktívne a nepoužívajú ich iné pomôcky okrem služby Obnovovanie systému.

Služba Obnovovanie systému nemá za úlohu zisťovať ani vyhľadávať vírusové infekcie alebo činnosť vírusov. Väčšina počítačových vírusov napáda súbory s príponami .exe alebo .com. Tieto typy súborov sleduje práve služba Obnovovanie systému.

POZNÁMKA: Ak obnovíte počítač do predchádzajúceho stavu, keď ste nemali nainštalovaný antivírusový nástroj, musíte nainštalovať antivírusový nástroj a vyčistiť všetky obnovené infikované súbory.
Vlastnosti

ID článku: 263455 – Posledná kontrola: 10. 8. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky