K dispozícii je aktualizácia pripravenosti na protokol IPv6 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Úvod

V tomto článku sa popisuje aktualizácia pripravenosti na protokol IPv6 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Táto aktualizácia zvyšuje výkon pri migrácii z prostredia protokolu IPv4 do prostredia protokolu IPv6.

Poznámka: Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa aktualizujú súbory Tcpip.admx a Tcpip.adml podľa nakonfigurovaného nastavenia jazyka rozhrania. Ak však v systéme nainštalujete nový jazykový balík a nakonfigurujete nový jazyk rozhrania, súbor .adml v jazykovom balíku nahradí súbor Tcpip.adml. Súbor .adml v jazykovom balíku v dôsledku toho nebude môcť analyzovať definície v súbore Tcpip.admx, ktorý bol aktualizovaný pomocou rýchlej opravy. Keď sa vyskytne tento problém, pri otváraní súboru Gpedit.msc v systéme sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete vyriešiť tento problém, po nakonfigurovaní nového jazyka rozhrania systému musíte znova nainštalovať túto rýchlu opravu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Problémy opravené v tejto aktualizácii

Problém 1

Keď v prostredí priradíte verejnú adresu IPv4, serverovým a klientskym počítačom sa automaticky priradia adresy 6to4. Toto správanie je predvolené a dochádza k nemu v prípade, ak počítač nemá pripojenie E2E IPv6 alebo pripojenie 6to4. V dôsledku tohto správania nemusí byť možné pripojiť sa k lokalitám využívajúcim protokol IPv6.

Poznámka: Očakávané správanie je také, že klienti systému Windows nepriraďujú adresy 6to4, pokiaľ nie je pripojenie potvrdené.

Táto aktualizácia umožňuje systému Windows skontrolovať, či možno vytvoriť prenos skôr, než k nemu systém Windows pridá smerovanie. Systém Windows odstráni smerovanie, ak pripojenie k prenosu nie je dostupné. Toto správanie zabraňuje systému Windows v pokuse o pripojenie k adrese IPv6, ku ktorej nemožno získať prístup prostredníctvom prenosu.

Poznámka: Prenos predstavuje verejné smerovanie 6to4, ktoré paket 6to4 používa na dosiahnutie cieľa.

Problém 2

Ak používate mnoho adries IPv6 a smerovaní IPv6, pamäť jadra sa vyčerpá a využitie procesora dosiahne 100 percent.

Táto aktualizácia obmedzuje počet oznámených predpôn a smerovaní, ktoré môžu spracovať jednotlivé rozhrania, na 100.

Problém 3

Ak má počítač verejnú adresu IPv4 a je zapnuté zdieľanie pripojenia na internet, počítač vysiela správu RA (Router Advertisement) pre generovanú adresu 6to4. Ostatným počítačom sa preto priraďujú adresy IPv6. V rámci tohto správania sa tieto počítače odpájajú, ak počítač, ktorý vysiela správu 6to4 RA, nemá pripojenie E2E 6to4.

Poznámka: V dôsledku odporúčaní v dokumente RFC 6343 nemožno vypnúť zdieľanie 6to4.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa predvolene vypne automatická funkcia zdieľania pripojenia 6to4 v systéme Windows.

Problém 4

Predpokladajme, že počítač je nakonfigurovaný na používanie pripojenia IPv6 ako predvoleného pripojenia. Predpokladajme tiež, že počítač nemá pripojenie k sieti IPv6. V takejto situácii trvá počítaču veľmi dlho, kým sa pripojí k lokalite IPv6. 

Tento problém sa vyskytuje preto, lebo systém Windows sa pokúša ako prvé použiť pripojenie IPv6. Keď pripojenie zlyhá v dôsledku chyby uplynutia časového limitu, systém Windows sa pokúsi použiť pripojenie IPv4.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie používa systém Windows funkciu NCSI na kontrolu pripojenia Ipv6. Ak sa pripojenie preruší, systém Windows použije protokol IPv4 namiesto protokolu IPv6.

Informácie o aktualizácii

Windows Update
Táto aktualizácia je dostupná v službe Windows Update.
Centrum sťahovania softvéru
V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64Prevziať Prevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať systém Windows 7 Service Pack 1 (SP1) alebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.

Informácie o súboroch

Globálna verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
    VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
    6.1.760 1.17xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1.22xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem vydaných opráv aj rýchle opravy.
  • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Súbory MUM a MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovanej súčasti. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácii softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

Informácie o ďalších súboroch

Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64
Vlastnosti

ID článku: 2750841 – Posledná kontrola: 29. 5. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky