Informácie o možnostiach prepísania procesu zisťovania licenčných serverov v terminálových službách systému Windows Server 2003

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informácie o databáze Registry systému Windows pre pokročilých používateľov

S U H R N

V tomto článku je popísané, ako prepísať proces zisťovania licenčných serverov v terminálových službách systému Microsoft Windows Server 2003.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
Ak chcete vybrať konkrétny licenčný server na používanie s rôznymi servermi terminálových služieb systému Windows v určitej doméne alebo na určitej lokalite, môžete upraviť databázu Registry tak, aby ukazovala na konkrétny licenčný server. Môžete zadať, aby všetky servery terminálových služieb spolupracovali s konkrétnym licenčným serverom na účtovné účely. Server terminálových služieb a licenčný server sa môžu nachádzať v rôznych doménach. Spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste použili kľúč LicenseServers databázy Registry a obmedzili tak výskyt problémov s procesom zisťovania licenčných serverov v terminálových službách.

Poznámka Licenčné servery a terminálové servery by sa mali nachádzať v rovnakej doméne alebo aspoň v doménach, ktoré sa navzájom považujú za dôveryhodné.Poznámka Ak vyberiete licenčné servery v inom lese alebo inej pracovnej skupine, je nutné použiť rýchlu opravu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

905687 Terminálový server systému Windows Server 2003 v určitom lese nemôže získať licenciu od licenčného servera v inom lese (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Terminálový server systému Windows Server 2003 v určitom lese nemôže získať licenciu od licenčného servera v inom lese.

Poznámka Umiestnenie a metóda zahŕňajúca databázu Registry je iná než v prípade systému Microsoft Windows 2000.


Ak chcete vybrať konkrétny licenčný server, použite tento postup a potom zatvorte Editor databázy Registry.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
 4. Novému kľúču priraďte názov LicenseServers
 5. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. Pre každý licenčný server, na ktorý má ukazovať server terminálových služieb, prejdite do ponuky Úpravy, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
 7. Novému kľúču priraďte názov ServerName, kde ServerName je názov NetBIOS licenčného servera, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves ENTER.

  Poznámka Názvom nového kľúča môže byť ľubovoľné z nasledovných označení, ktoré predstavujú licenčný server:
  • názov NetBIOS servera,
  • úplný názov domény servera,
  • adresa IP servera.
 8. Reštartujte počítač.
Výber konkrétneho licenčného servera umožňuje správcom vybrať licenčný server na lokalite a mať servery terminálových služieb z rôznych domén umiestnené na rovnakej lokalite. To umožňuje serverom terminálových služieb používať jeden licenčný server a nevyžaduje použitie lokálneho licenčného servera pre každú doménu.

Servery terminálových služieb aktuálne pracujú s licenčnými servermi na svojich doménach, čo ich môže nútiť používať prepojenia siete WAN na vyhľadanie licenčného servera, a to aj v prípade, ak je na tej istej lokalite umiestnený licenčný server z inej domény. Predchádzajúca metóda umožňuje krížové používanie domén na účely sledovania licencií a účtovné účely. V systéme Microsoft Windows 2000 sa na zadanie licenčného servera používa iná hodnota databázy Registry.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

239107 Určenie uprednostňovaného licenčného servera terminálových služieb systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 279561 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky