Ako spravovať súbory cookie v programe Internet Explorer 6

Tento článok je určený pre domácich používateľov. Ak vám tieto informácie nevyhovujú, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o kontaktovaní technickej podpory získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Verzia tohto článku pre program Microsoft Internet Explorer 5 je dostupná pod číslom 196955 .

S U H R N

V programe Internet Explorer 6 je implementované pokročilé filtrovanie súborov cookie založené na špecifikácii Platform for Privacy Preferences (P3P). Špecifikácia P3P vyvinutá konzorciom World Wide Web Consortium (W3C) umožňuje používateľom určiť ich preferencie týkajúce sa ochrany súkromných údajov a zároveň pomáha webovým lokalitám jasne opísať v počítačovo-čitateľnom formáte spôsob, akým sa na týchto lokalitách budú vaše údaje používať. Informácie o špecifikácii P3P nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Ak navštívite webovú lokalitu, ktorá nezodpovedá vašim preferenciám pre ochranu a používanie osobných údajov, program Internet Explorer 6 zobrazí upozornenie. V tomto článku sa opisuje ako spravovať nastavenie zabezpečenia a ochrany súkromia a súborov cookie v programe Internet Explorer 6. Informácie o predvolených nastaveniach ochrany a používania osobných údajov v programe Internet Explorer 6 nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
293222 Predvolené nastavenie ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 6

D A L S I E I N F O R M A C I E

Nastavenie ochrany osobných údajov možno v programe Internet Explorer 6 konfigurovať kliknutím na ponukuNástroje, položku Možnosti siete Internet a na kartu Ochrana údajov.

POZNÁMKA: Karta Ochrana osobných údajov sa nemusí v rozhraní dialógového okna Možnosti siete Internet zobraziť, ak ju z rozhrania odstránil správca prispôsobením nastavenia ochrany vašich osobných údajov. Ak sa karta Ochrana osobných údajov nezobrazuje, obráťte sa na správcu alebo si prečítajte časť Informácie pre pokročilých používateľov a odborníkov v oblasti IT.

Toto nastavenie súborov cookie nájdete v programe Internet Explorer 4 a 5 na karte Zabezpečenie (v programe Internet Explorer 3 na karte Spresnenie). Nastavenie posúvača nastavenia Ochrany osobných údajov má šesť úrovní: Blokovať všetky cookies, Vysoká, Stredne vysoká, Stredná (predvolená úroveň), Nízka a Prijať všetky cookies.

Posúvač nastavenia ochrany osobných údajov možno nastaviť na nasledujúce úrovne:
 • Blokovať všetky cookie: Súbory cookie zo všetkých webových lokalít budú blokované a existujúce súbory cookie v počítači sa nebudú dať prečítať webovými lokalitami, ktoré ich vytvorili. Akcie vykonávané v súvislosti s ochranou osobných údajov na jednotlivých lokalitách toto nastavenie neprepisujú.
 • Vysoká: Blokujú sa súbory cookie, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany osobných údajov, alebo ktoré majú kompaktnú politiku ochrany osobných údajov, na základe ktorej možno použiť informácie osobne identifikujúce používateľa bez jeho explicitného súhlasu. Súbory cookie, ktoré sa v počítači nachádzali pred nainštalovaním programu Internet Explorer 6, sa používajú s obmedzeniami (sú obmedzené tak, aby ich bolo možné prečítať len v kontexte hostiteľskej domény). Akcie vykonávané v súvislosti s ochranou osobných údajov na jednotlivých lokalitách toto nastavenie prepisujú.
 • Stredne vysoká: Blokuje súbory cookie iných domén, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany údajov alebo ktoré používajú informácie osobne identifikujúce používateľa bez jeho explicitného súhlasu. Blokuje súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré majú kompaktnú politiku ochrany údajov, na základe ktorej sa informácie osobne identifikujúce používateľa používajú bez implicitného súhlasu Súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany údajov a súbory cookie, ktoré sa v počítači nachádzali pred nainštalovaním programu Internet Explorer 6, sa používajú s obmedzeniami (sú obmedzené tak, aby ich bolo možné prečítať len v kontexte hostiteľskej domény). Akcie vykonávané v súvislosti s ochranou osobných údajov na jednotlivých lokalitách toto nastavenie prepisujú.
 • Stredná (predvolená úroveň): Blokujú sa súbory cookie iných domén, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany osobných údajov, alebo ktoré majú kompaktnú politiku ochrany osobných údajov, na základe ktorej možno použiť informácie osobne identifikujúce používateľa bez jeho implicitného súhlasu. Blokuje súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré majú kompaktnú politiku ochrany údajov, na základe ktorej sa informácie osobne identifikujúce používateľa používané bez jeho implicitného súhlasu odstránia (odstránia sa pri zatvorení programu Internet Explorer). Súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany údajov, sa používajú s obmedzeniami (sú obmedzené tak, aby ich bolo možné prečítať len v kontexte hostiteľskej domény). Súbory cookie, ktoré sa v počítači nachádzali pred nainštalovaním programu Internet Explorer 6, sa tiež používajú s obmedzeniami. Akcie vykonávané v súvislosti s ochranou osobných údajov na jednotlivých lokalitách toto nastavenie prepisujú.
 • Nízka: Súbory cookie hostiteľskej domény, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany údajov, sa používajú s obmedzeniami (sú obmedzené tak, aby ich bolo možné prečítať len v kontexte hostiteľskej domény). Súbory cookie, ktoré sa v počítači nachádzali pred nainštalovaním programu Internet Explorer 6, sa tiež používajú s obmedzeniami. Blokujú sa súbory cookie iných domén, ktoré nemajú kompaktnú politiku ochrany údajov, alebo ktoré majú kompaktnú politiku ochrany osobných údajov, na základe ktorej sa informácie osobne identifikujúce používateľa používané bez jeho implicitného súhlasu odstránia (odstránia sa pri zatvorení programu Internet Explorer). Akcie vykonávané v súvislosti s ochranou osobných údajov na jednotlivých lokalitách toto nastavenie prepisujú.
 • Prijať všetky cookies: Všetky súbory cookie sa ukladajú do počítača a existujúce súbory cookie v počítači sa dajú prečítať webovými lokalitami, ktoré ich vytvorili. Akcie vykonávané v súvislosti s ochranou osobných údajov na jednotlivých lokalitách toto nastavenie neprepisujú.
POZNÁMKA: Zmena nastavenia ochrany osobných údajov neovplyvňuje politiku prijímania súborov cookie v prípade tých súborov cookie, ktoré už boli nastavené. Toto však neplatí, ak posuniete posúvač na nastavenie Prijať všetky cookies alebo Blokovať všetky cookies.

Program Internet Explorer zobrazí dialógové okno Ochrana osobných údajov, ak dôjde k prvému obmedzeniu súboru cookie na základe vášho nastavenia ochrany osobných údajov. Toto dialógové okno sa zobrazí len raz, pokiaľ nezrušíte začiarknutie políčka Toto hlásenie už nezobrazovať. Dialógové okno Ochrana osobných údajov informuje, že do stavového riadku sa pridala nová ikona stavu (ikona Ochrana osobných údajov – správa), keď navštívite webovú lokalitu, ktorá nevyhovuje vášmu nastaveniu ochrany osobných údajov. Keď na túto ikonu dvakrát kliknete, zobrazí sa správa o ochrane osobných údajov. V správe nájdete informáciu, či sa na webovej lokalite používa ochrana údajov, ktorá je v konflikte s vašimi preferenciami, alebo či táto lokalita nemá žiadnu publikovanú politiku ochrany osobných údajov. Správu o ochrane osobných údajov týkajúcu sa ľubovoľnej lokality môžete zobraziť kliknutím na ponuku Zobraziť a kliknutím na položku Ochrana osobných údajov – správa.

POZNÁMKA: Posúvač Ochrana údajov funguje len v zóne Internet. Všetky súbory cookie sa automaticky prijímajú z webových lokalít v zóne lokálneho intranetu a zóne dôveryhodných lokalít a všetky súbory cookie z webových lokalít v zóne obmedzených lokalít sa automaticky blokujú.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
282846 Nastavenie na karte Ochrana údajov má vplyv len na zónu Internetu

Ochrana osobných údajov – akcie pre lokalitu

Spravovanie súborov cookie možno definovať aj samostatne pre jednotlivé lokality. Takéto nastavenie prepisuje nastavenie ochrany určené posúvačom pre všetky lokality, ktoré pridáte do dialógového okna Ochrana osobných údajov – akcie pre lokalitu. Toto neplatí v prípade, že posuniete posúvač na nastavenie Prijať všetky cookies alebo Blokovať všetky cookies (v tomto prípade sa akcie pre lokalitu súvisiace s ochranou údajov ignorujú).

Ak chcete prepísať spravovanie súborov cookie nastavené pre jednotlivé webové lokality, kliknite na karte Ochrana údajov na tlačidlo Upraviť. Otvorí sa dialógové okno Ochrana osobných údajov – akcie pre lokalitu. V dialógovom okne Ochrana osobných údajov – akcie pre lokalitu môžete zadať jednotlivé domény a určiť pre ne politiku Blokovať alebo Povoliť. Existujúce súbory cookie z lokalít, ktoré sa rozhodnete blokovať, sa odstránia. POZNÁMKA: Ak posuniete posúvač na karte Ochrana údajov na nastavenie Prijať všetky cookies alebo Blokovať všetky cookies, tlačidlo Upraviť nebude možné použiť, pretože akcie pre lokality súvisiace s ochranou údajov sa v týchto prípadoch ignorujú.

Ochrana údajov - rozšírené nastavenie

Automatické spravovanie súborov cookie možno pre všetky webové lokality v zóne Internetu prepísať kliknutím na tlačidlo Spresniť na karte Ochrana údajov. Dialógové okno Ochrana údajov - rozšírené nastavenie môžete použiť na nakonfigurovanie prijímania, blokovania alebo zobrazenie výzvy pre súbory cookie hostiteľských domén alebo iných domén, a pomocou začiarkavacieho políčka vždy povoliť súbory cookie relácií.

POZNÁMKA: Existujúce súbory cookie v počítači dokážu webové lokality, ktoré ich vytvorili, aj naďalej prečítať, a to aj v prípade, že ste v dialógovom okne Ochrana údajov - rozšírené nastavenie nastavili blokovanie súborov cookie.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
298780 Všetky existujúce súbory cookie dokážu súvisiace webové lokality prečítať aj v prípade, že je vybratá možnosť Blokovať
POZNÁMKA: Akcie pre lokalitu súvisiace s ochranou údajov prepisujú nastavenie v dialógovom okne Ochrana údajov - rozšírené nastavenie.

Import vlastného nastavenia ochrany údajov

Na naimportovanie súboru s vlastným nastavením ochrany osobných údajov môžete použiť tlačidlo Importovať. Informácie o vytvorení súboru s vlastným nastavením ochrany osobných údajov, ktorý možno importovať, získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Všetky nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré neprepisuje importované vlastné nastavenie ochrany osobných údajov, zostanú po importe nezmenené. Ak napríklad importované vlastné nastavenie nedefinuje nastavenie ochrany údajov pre zónu Internetu, existujúce nastavenie ochrany údajov pre túto zónu zostane zachované. Pri importe vlastného nastavenia ochrany údajov sa môžu odstrániť pravidlá viažuce sa na jednotlivé lokality. Platí tiež, že ak importujete vlastné nastavenie ochrany údajov, nie je možné zmeniť predvolené nastavenie ochrany údajov pre zónu zabezpečenia Internet bez zakázania vlastného nastavenia pre túto zónu (kliknutím na tlačidlo Spresniť alebo Predvolené na karte Ochrana údajov sa odstráni importované nastavenie ochrany údajov pre zónu Internet).
Ďalšie informácie o odstránení naimportovaného prispôsobeného nastavenia ochrany osobných údajov nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
301689 Obnovenie predvoleného nastavenia po naimportovaní vlastného nastavenia ochrany osobných údajov

Zobrazenie a odstránenie súborov cookie

Ďalšie informácie o zobrazení prijatých súborov cookie a odstránení súborov cookie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

278835 Odstránenie súborov cookie v programoch Internet Explorer 6 a Internet Explorer 7

Doplňujúce informácie pre pokročilých používateľov a odborníkov v oblasti IT

Ak ste správca, máte možnosť nastaviť ochranu osobných údajov pre všetkých používateľov a zabrániť používateľom (vrátane správcov) v zobrazení alebo vykonaní zmeny nastavenia ochrany ich osobných údajov. Na takéto nastavenie použite doplnok Politika skupiny v konzole Microsoft Management Console (MMC) pre počítače so systémom Windows 2000 alebo Windows XP alebo použite súpravu Internet Explorer Administration Kit (IEAK) pre ľubovoľnú podporovanú platformu Windows. Nezabúdajte, že počítač, v ktorom spustíte doplnok Politika skupiny alebo súpravu IEAK, musí mať nainštalovaný program Internet Explorer 6, inak nebude možné konfigurovať nastavenie ochrany osobných údajov.

Prispôsobenie nastavenia ochrany osobných údajov (a zabezpečenia)

 1. Vo fáze 4 Customizing the Browser (Prispôsobenie prehľadávača) súpravy Internet Explorer Customization Wizard (IEAK) kliknite v dialógovom okne Security and Privacy Settings (Nastavenie ochrany osobných údajov a zabezpečenia) na položku Import the current security zones and privacy settings (Importovať aktuálne nastavenie zón zabezpečenia a ochrany osobných údajov).
 2. Ak používate doplnok Politika skupiny, dvakrát kliknite na politiku Zóny zabezpečenia a hodnotenia obsahu na ceste Konfigurácia používateľa\Nastavenie systému Windows\Údržba programu Internet Explorer\Zabezpečenie a potom kliknite na položku Importovať aktuálne nastavenie zón zabezpečenia a ochrany údajov.
 3. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie a prispôsobte aktuálne nastavenie ochrany osobných údajov.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Aktuálne nastavenie zabezpečenia a ochrany osobných údajov sa zapíše do objektu politiky skupiny alebo do inštalačného balíka súpravy IEAK. Ak použijete súpravu IEAK, je nutné nainštalovať inštalačný balík na každom počítači, na ktorom chcete mať prispôsobené nastavenie ochrany osobných údajov.

Zakázanie prístupu používateľov ku všetkým nastaveniam ochrany osobných údajov

Ak chcete odstrániť kartu Ochrana údajov z rozhrania dialógového okna Možnosti siete Internet a zabrániť používateľom v zobrazení alebo vykonaní zmeny nastavenia ochrany údajov, použite nasledujúci postup.
Postup 1: Použitie doplnku Politika skupiny (Windows 2000 a Windows XP)


Postup odstránenia karty Ochrana údajov pomocou doplnku Politika skupiny v systéme Windows 2000 alebo Windows XP:
 1. Spustite doplnok Politika skupiny (Gpedit.msc).
 2. Dvakrát kliknite na politiku Disable the Privacy tab (Zakázať kartu Ochrana údajov) na ceste User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel (Konfigurácia používateľa\Šablóny na správu\Súčasti systému Windows\Internet Explorer\Ovládací panel Internet).

  Ak nie je táto politika v počítači so systémom Windows 2000, v ktorom je nainštalovaný program Internet Explorer 6, dostupná, zaobstarajte si balík IEAK 6 Service Pack 1 (SP1).
  Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:

  316116 Na počítači so systémom Windows 2000 nie je možné spravovať politiky skupiny programu Internet Explorer 6

 3. Kliknite na Enabled a potom kliknite na tlačidlo OK.
Politika sa aplikuje na objekt vybratej politiky skupiny a reťazec s hodnotou **del.PrivacyTab sa vytvorí v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Postup 2: Správca profilov IEAK Profile Manager (Všetky platformy)
Ak chcete odstrániť kartu Osobné údaje pre všetkých používateľov systému Windows 98 a Windows Millennium Edition (Me) alebo správcov systému Windows NT 4.0, Windows 2000 alebo Windows XP pomocou správcu IEAK Profile Manager, vykonajte nasledujúce kroky.

POZNÁMKA. Ak chcete použiť túto politiku na používateľov s obmedzeným kontom (nesprávcov) v počítači so systémom Windows NT 4.0, Windows 2000 alebo Windows XP, musíte použiť editor politík Windows NT Policy Editor (Windows NT 4.0) alebo doplnok Group Policy (Politika skupiny) (Windows 2000 a Windows XP).
 1. Vytvorte inštalačný balík programu Internet Explorer pomocou Sprievodcu prispôsobením programu Internet Explorer (Internet Explorer Customization Wizard) a potom spustite Správcu profilov súpravy IEAK (IEAK Profile Manager).
 2. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku New (Nový) alebo otvorte existujúci súbor .ins, ktorý chcete upraviť.
 3. V ponuke Manage (Spravovať) začiarknite políčko All Policies (Všetky politiky) (ak už nie je políčko začiarknuté).
 4. Kliknite na položku Internet Property Pages (Strany internetových vlastností) na ceste Policies and Restrictions\Corporate Restrictions (Politiky a obmedzenia\Podnikové obmedzenia).
 5. Kliknutím vyberte politiku Disable viewing the Privacy Page (Zakázať zobrazenie strany ochrany osobných údajov).
 6. V ponuke File (Súbor) kliknite na príkaz Save (Uložiť). Môžete tiež kliknúť na položku Save As (Uložiť ako) a potom zadať cestu k vášmu súboru .ins, adresu URL, na ktorej sú uložené súbory .cab, a názvy súborov .cab, ak sa líšia od poskytnutých predvolených názvov.
Politika sa použije na používateľov, ktorí nainštalujú tento inštalačný balík programu Internet Explorer. Keď použijete túto politiku, vytvorí sa hodnota PrivacyTab DWORD a údaj jej hodnoty sa nastaví na hodnotu 1 v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Disable User Access to Per-Site Privacy Actions

Ďalšie informácie o zakázaní prístupu len k dialógovému oknu "Ochrana osobných údajov – akcie pre lokalitu" získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
301524 Zakázanie prístupu k dialógovému oknu Ochrana osobných údajov – akcie pre lokalitu

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o nastavení zón zabezpečenia získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o zmene nastavenia zabezpečenia programu Internet Explorer získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o súboroch cookie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
260971 Opis súborov cookie
Ďalšie informácie o informáciách v databáze Registry viažucich sa na nastavenie ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 6 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

182569 Položky zón zabezpečenia programu Internet Explorer v databáze Registry pre pokročilých používateľov

Ďalšie informácie o známych problémoch týkajúcich sa nastavenia ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 6 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
296363 Po inovácii na program Internet Explorer 6 sa nezachová nastavenie súborov cookie
302708 Niektoré webové služby nepracujú po inovácii na program Internet Explorer 6
299331 Webové lokality hlásia, že je potrebné zapnúť súbory cookie
318810 Nedá sa kliknúť na prepojenie "sem" v dialógovom okne Politika ochrany osobných údajov, a preto sa nedá zobraziť politika ochrany osobných údajov webovej lokality
298636 Ikona ochrany údajov sa zobrazí v stavovom riadku, aj keď nastavenie ochrany údajov povoľuje používanie súborov cookie
304646 Nie je možné nakonfigurovať rôzne nastavenie ochrany osobných údajov pre jednotlivé samostatné webové lokality v rámci rovnakej domény
303477 Pri pokuse o prispôsobenie nastavenia ochrany osobných údajov sa zobrazí chybové hlásenie Zadali ste neplatnú doménu
301390 Program Cookie Pal požaduje rozšírené nastavenie ochrany osobných údajov
306027 Nie je možné obnoviť webovú stránku, ktorá používa súbory cookie, ak je nastavené zobrazovanie výzvy pri použití súborov cookie
298621 Súbory cookie sa neočakávane blokujú alebo ukladajú do počítača
303476 Program Čítanie obrazovky nečíta hlavičky súborov cookie v dialógovom okne Ochrana údajov – rozšírené nastavenie
303479 Pri pokuse o naimportovanie súboru s vlastným nastavením ochrany osobných údajov sa zobrazuje chybové hlásenie
298626 Nie je možné exportovať vlastné nastavenie ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer 6
308093 Dialógové okno Ochrana osobných údajov – správa sa nedá zatvoriť stlačením klávesov ALT+C
301402 V okne Ochrana údajov – rozšírené nastavenie sú uvedené nesprávne informácie v časti Čo je to?
304531 Reťazce starších voliteľne vylúčiteľných súborov cookie, ktoré podporuje program Internet Explorer 6
306255 Pri navigácii späť na webové lokality sa zobrazí nefunkčná ikona Ochrana údajov
298628 Akcie ochrany osobných údajov pre lokality nepracujú podľa očakávania
302831 Nie je možné odstrániť akcie ochrany osobných údajov pre lokality lokálneho intranetu
313558  PRB: Pri prístupe k lokalitám cez overujúci server proxy sa vyskytuje chyba politiky ochrany osobných údajov
Ďalšie informácie o nasadení politiky ochrany osobných údajov webovej lokality získate na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft MSDN: Nasadenie politík ochrany osobných údajov P3P na webovej lokalite
Vlastnosti

ID článku: 283185 – Posledná kontrola: 3. 10. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky