Používanie ovládacích prvkov formulárov na pracovnom hárku v programe Excel

S U H R N

Program Microsoft Excel poskytuje niekoľko ovládacích prvkov dialógových hárkov, ktoré pomáhajú pri výbere položiek zo zoznamu. Medzi takéto ovládacie prvky patria polia so zoznamom, rozbaľovacie polia, číselníky a posúvače.

Ďalšie informácie o ovládacích prvkoch formulárov v programe Excel získate v článku Prehľad formulárov, ovládacích prvkov formulárov a ovládacích prvkov ActiveX na pracovnom hárku.

D A L S I E I N F O R M A C I E

V nasledujúcich postupoch je uvedené, ako možno používať polia so zoznamom, rozbaľovacie polia, číselníky a posúvače. V príkladoch sa používa rovnaký zoznam, prepojenie na bunku a funkcia Index.

Povolenie karty Vývojár

Ak chcete v programe Excel 2010 používať ovládacie prvky formulárov, musíte povoliť kartu Vývojár. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi na ľavej table.

 3. V zozname Hlavné karty na pravej strane začiarknite políčko Vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete ovládacie prvky formulárov používať v programe Excel 2007, musíte povoliť kartu Vývojár. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Obľúbené, začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie zoznamu, prepojenia na bunku a funkcie Index

 1. Na novom pracovnom hárku zadajte do rozsahu H1:H20 nasledujúce položky:

  H1 : Kolieskové korčule
  H2 : Videorekordér
  H3 : Stôl
  H4 : Hrnček
  H5 : Auto
  H6 : Práčka
  H7 : Pancierová päsť
  H8 : Bicykel
  H9 : Telefón
  H10: Sviečka
  H11: Cukríky
  H12: Reproduktory
  H13: Šaty
  H14: Deka
  H15: Sušička
  H16: Gitara
  H17: Sušička
  H18: Súprava náradia
  H19: Videorekordér
  H20: Pevný disk
 2. Do bunky A1 zadajte nasledujúci vzorec:
  =INDEX(H1:H20;G1;0)

Príklad poľa so zoznamom

 1. Ak chcete v programe Excel 2010 alebo Excel 2007 pridať pole so zoznamom, kliknite na kartu Vývojár, kliknite na položku Vložiť v skupine Ovládacie prvky a potom kliknite na položku Zoznam (ovládací prvok formulára) v časti Ovládacie prvky formulára.  Ak chcete pole so zoznamom pridať v programe Excel 2003 a v starších verziách programu Excel, kliknite na tlačidlo List Box (Pole so zoznamom) na paneli s nástrojmi Forms (Formuláre). Ak sa panel s nástrojmi Forms (Formuláre) nezobrazuje, ukážte na položku Toolbars (Panely s nástrojmi) v ponuke View (Zobraziť) a potom kliknite na položku Forms (Formuláre).
 2. Na pracovnom hárku kliknite na miesto, kde sa má nachádzať ľavý horný roh poľa so zoznamom, a potom presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde sa má nachádzať pravý dolný roh poľa so zoznamom. V tomto príklade vytvorte pole so zoznamom, ktoré bude pokrývať bunky B2:E10.
 3. V skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vlastnosti.

 4. V dialógovom okne Formátovať ovládací prvok zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.
  1. Ak chcete pre zoznam zadať rozsah, zadajte do poľa Vstupný rozsah reťazec H1:H20.
  2. Ak chcete do bunky G1 vložiť číselnú hodnotu (v závislosti od položky vybratej v zozname), zadajte do poľa Prepojenie s bunkou reťazec G1.


   Poznámka: Vzorec s funkciou INDEX() používa hodnotu v bunke G1 na vrátenie správnej položky zoznamu.
  3. Uistite sa, že v časti Typ výberu je vybratá možnosť Jednoduchý.


   Poznámka: Možnosti Viacnásobný a Rozšírený sú užitočné len v prípade, ak na vrátenie hodnôt zoznamu používate procedúru v jazyku Microsoft Visual Basic for Applications. Začiarknutím políčka Priestorové podfarbenie môžete na pole so zoznamom použiť priestorový vzhľad.

 5. V poli so zoznamom by sa mal zobraziť zoznam položiek. Ak chcete zoznam použiť, kliknite na ľubovoľnú bunku tak, aby zoznam nebol vybratý. Ak kliknete na položku v zozname, bunka G1 sa aktualizuje a bude zobrazovať číselné poradie položky vybratej v zozname. Vzorec s funkciou INDEX v bunke A1 toto číslo použije na zobrazenie názvu danej položky.

Príklad rozbaľovacieho poľa

 1. Ak chcete v programe Excel 2010 alebo Excel 2007 pridať rozbaľovacie pole, kliknite na kartu Vývojár, kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Rozbaľovacie pole v časti Ovládacie prvky formulára.  Ak chcete rozbaľovacie pridať v programe Excel 2003 a v starších verziách programu Excel, kliknite na tlačidlo Combo Box (Rozbaľovacie pole) na paneli s nástrojmi Forms (Formuláre).
 2. Na pracovnom hárku kliknite na miesto, kde sa má nachádzať ľavý horný roh rozbaľovacieho poľa, a potom presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde sa má nachádzať pravý dolný roh rozbaľovacieho poľa. V tomto príklade vytvorte rozbaľovacie pole, ktoré bude pokrývať bunky B2:E2.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na rozbaľovacie pole a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 4. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo OK:
  1. Ak chcete pre zoznam zadať rozsah, zadajte do poľa Vstupný rozsah reťazec H1:H20.
  2. Ak chcete do bunky G1 vložiť číselnú hodnotu (v závislosti od položky vybratej v zozname), zadajte do poľa Prepojenie s bunkou reťazec G1.


   Poznámka: Vzorec s funkciou INDEX používa hodnotu v bunke G1 na vrátenie správnej položky zoznamu.
  3. Do poľa Počet riadkov zadajte hodnotu 10. Táto hodnota určuje, koľko položiek sa zobrazí bez toho, aby bolo potrebné použiť posúvač na zobrazenie ďalších položiek.


   Poznámka: Začiarknutie políčka Priestorové podfarbenie je voliteľné. Táto možnosť dodáva rozbaľovaciemu poľu priestorový vzhľad.

 5. V rozbaľovacom poli by sa mal zobraziť zoznam položiek. Ak chcete zoznam použiť, kliknite na ľubovoľnú bunku tak, aby nebol vybratý objekt zoznamu. Ak kliknete na položku v rozbaľovacom zozname, bunka G1 sa aktualizuje a bude zobrazovať číselné poradie položky vybratej v zozname. Vzorec s funkciou INDEX v bunke A1 toto číslo použije na zobrazenie názvu danej položky.

Príklad číselníka

 1. Ak chcete v programe Excel 2010 alebo Excel 2007 pridať číselník, kliknite na kartu Vývojár, kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Číselník v časti Ovládacie prvky formulára.  Ak chcete číselník pridať v programe Excel 2003 a v starších verziách programu Excel, kliknite na tlačidlo Spinner (Číselník) na paneli s nástrojmi Forms (Formuláre).
 2. Na pracovnom hárku kliknite na miesto, kde sa má nachádzať ľavý horný roh číselníka, a potom presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde sa má nachádzať pravý dolný roh číselníka. V tomto príklade vytvorte číselník, ktoré bude pokrývať bunky B2:B3.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na číselník a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 4. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo OK:

  1. Do poľa Aktuálna hodnota zadajte hodnotu 1.


   Táto hodnota inicializuje číselník, aby vzorec s funkciou INDEX odkazoval na prvú položku v zozname.
  2. Do poľa Minimálna hodnota zadajte hodnotu 1.


   Táto hodnota obmedzí začiatok číselníka na prvú položku v zozname.
  3. Do poľa Maximálna hodnota zadajte hodnotu 20.


   Táto hodnota určuje maximálny počet položiek v zozname.
  4. Do poľa Zmena o krok zadajte hodnotu 1.


   Táto hodnota riadi, o koľko číselník zvýši aktuálnu hodnotu.
  5. Ak chcete do bunky G1 vložiť číselnú hodnotu (v závislosti od položky vybratej v zozname), zadajte do poľa Prepojenie s bunkou reťazec G1.

 5. Kliknite na ľubovoľnú bunku tak, aby číselník nebol vybratý. Keď na číselníku kliknete na šípku nahor alebo nadol, bunka G1 sa aktualizuje tak, aby obsahovala aktuálnu hodnotu číselníka plus alebo mínus prírastkovú zmenu číselníka. Toto číslo potom aktualizuje vzorec s funkciou INDEX v bunke A1 tak, aby bunka zobrazovala ďalšiu alebo predchádzajúcu položku.


  Hodnota číselníka sa nezmení, ak je aktuálna hodnota 1 a používateľ klikne na šípku nadol, alebo ak je aktuálna hodnota 20 a používateľ klikne na šípku nahor.

Príklad posúvača

 1. Ak chcete v programe Excel 2010 alebo Excel 2007 pridať posúvač, kliknite na kartu Vývojár, kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Posúvač v časti Ovládacie prvky formulára.  Ak chcete posúvač pridať v programe Excel 2003 a v starších verziách programu Excel, kliknite na tlačidlo Scroll Bar (Posúvač) na paneli s nástrojmi Forms (Formuláre).
 2. Na pracovnom hárku kliknite na miesto, kde sa má nachádzať ľavý horný roh posúvača, a potom presuňte ukazovateľ myši na miesto, kde sa má nachádzať pravý dolný roh posúvača. V tomto príklade vytvorte posúvač, ktorý bude na výšku pokrývať bunky B2:B6 a na šírku štvrtinu stĺpca.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na posúvač a potom kliknite na položku Formátovať ovládací prvok.

 4. Zadajte nasledujúce informácie a potom kliknite na tlačidlo OK:
  1. Do poľa Aktuálna hodnota zadajte hodnotu 1.


   Táto hodnota inicializuje posúvač, aby vzorec s funkciou INDEX odkazoval na prvú položku v zozname.
  2. Do poľa Minimálna hodnota zadajte hodnotu 1.


   Táto hodnota obmedzí začiatok posúvača na prvú položku v zozname.
  3. Do poľa Maximálna hodnota zadajte hodnotu 20. Táto hodnota určuje maximálny počet položiek v zozname.
  4. Do poľa Zmena o krok zadajte hodnotu 1.


   Táto hodnota riadi, o koľko čísel posúvač zvýši aktuálnu hodnotu.
  5. Do poľa Zmena o stranu zadajte hodnotu 5. Táto hodnota riadi, o koľko sa zvýši aktuálna hodnota, ak kliknete pod alebo nad jazdec vo vnútri posúvača.
  6. Ak chcete do bunky G1 vložiť číselnú hodnotu (v závislosti od položky vybratej v zozname), zadajte do poľa Prepojenie s bunkou reťazec G1.
   Poznámka: Začiarknutie políčka Priestorové podfarbenie je voliteľné. Táto možnosť dodáva posúvaču priestorový vzhľad.
 5. Kliknite na ľubovoľnú bunku tak, aby posúvač nebol vybratý. Keď na posúvači kliknete na šípku nahor alebo nadol, bunka G1 sa aktualizuje tak, aby obsahovala aktuálnu hodnotu posúvača plus alebo mínus prírastkovú zmenu posúvača. Toto číslo sa potom použije vo vzorci s funkciou INDEX v bunke A1 tak, aby bunka zobrazovala ďalšiu alebo predchádzajúcu položku vzhľadom na aktuálnu položku. Ak chcete zmeniť hodnotu, môžete tiež potiahnuť jazdec. Ak chcete zmeniť hodnotu o 5 (hodnota poľa Zmena o stranu), kliknite nad alebo pod jazdec vo vnútri posúvača. Hodnota posúvača sa nezmení, ak je aktuálna hodnota 1 a používateľ klikne na šípku nadol, alebo ak je aktuálna hodnota 20 a používateľ klikne na šípku nahor.
Vlastnosti

ID článku: 291073 – Posledná kontrola: 30. 1. 2014 – Revízia: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 pro počítače Macintosh, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 pro počítače Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

Pripomienky