Získajte vzdialenú technickú podporu od spoločnosti Microsoft

Služba vzdialenej technickej podpory spoločnosti Microsoft umožňuje odbornému poskytovateľovi technickej podpory spoločnosti Microsoft na inom mieste zobraziť obrazovku vášho počítača a pracovať s vaším počítačom prostredníctvom zabezpečeného pripojenia.

Použitím vzdialenej technickej podpory spoločnosti Microsoft vyjadrujete súhlas s tým, že počas tejto relácie odborný poskytovateľ technickej podpory môže spustiť funkciu nahrávania. V dôsledku toho sa vaša komunikácia zaznamená a zapíše do denníka reláciou vzdialenej technickej podpory. Môžete požiadať o odoslanie prepojenia na daný záznam e-mailom po ukončení relácie. Ak nesúhlasíte s možnosťou nahrávania, uveďte, že nesúhlasíte so zmluvou so spoločnosťou Microsoft uvedenou nižšie.

Zmluva na služby od spoločnosti Microsoft

PRESUNUTÍM SA NA KONIEC TEJTO ZMLUVY A KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ PRIJÍMATE A SÚHLASÍTE S USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY, PODMIENKAMI POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁSADAMI NACHÁDZAJÚCIMI SA NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, KTORÉ SÚ VŠETKY SÚČASŤOU TEJTO ZMLUVY.

VYHLASUJETE TIEŽ, ŽE STE SI PREČÍTALI VŠETKY USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY A ROZUMIETE IM. V PRÍPADE ROZPORU MEDZI TOUTO ZMLUVOU A VAŠIMI SÚČASNÝMI ZMLUVAMI NA SLUŽBY OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT (AK EXISTUJÚ) SA UPREDNOSTNIA PODMIENKY A POŽIADAVKY SÚČASNÝCH ZMLÚV NA SLUŽBY OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT. PRV NEŽ SI BUDETE MÔCŤ ZAKÚPIŤ SLUŽBY OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, MUSÍTE SÚHLASIŤ S TOUTO ZMLUVOU.

Túto zmluvu na služby od spoločnosti Microsoft (ďalej „zmluva“) uzatvárajú medzi sebou osoba objednávajúca služby (ďalej „vy“ alebo „váš“ a všetky pádové tvary týchto zámien) a najbližšia afilácia spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo oblasti, ak v oddiele 9 nižšie nie je uvedené inak (ďalej „my“ alebo „náš” a všetky pádové tvary týchto zámien). Výraz „afilácia“ označuje akúkoľvek právnickú osobu, ktorú vlastníte vy alebo my, ktorá vlastní vás alebo nás, prípadne ktorá je spoločným vlastníctvom vás alebo nás. Výraz „vlastníctvo“ označuje vlastníctvo podielu viac ako 50 %.

Podmienky a požiadavky

1. SLUŽBY. Súhlasíme s vynakladaním komerčne optimálneho úsilia pri poskytovaní zakúpených služieb, ktoré sú opísané na webovej stránke so službami (tiež známej ako „sprievodca službami“). Webová adresa URL pre sprievodcu službami je: http://support.microsoft.com. Ak sa táto adresa URL z nejakého dôvodu zmení, na základe vašej požiadavky vám poskytneme novú adresu URL. Naše možnosti poskytovať služby závisia od vašej plnej a včasnej spolupráce, ako aj presnosti a úplnosti všetkých vami poskytnutých informácií.

2. VLASTNÍCTVO A LICENCIA.

a. Opravy. Udeľujeme vám nevýlučnú, trvalú, úplne splatenú licenciu na používanie a reprodukovanie opravy, ktorú vám poskytneme my alebo náš zástupca výlučne na interné použitie. Opravy nie sú určené na ďalší predaj ani distribúciu nezúčastneným tretím stranám. Okrem prípadov, keď je to v tomto dokumente uvedené inak, sa licenčné práva udelené na opravy riadia licenčnou zmluvou pre príslušný produkt alebo ak nie je oprava poskytnutá pre konkrétny produkt, akýmikoľvek ďalšími nami určenými podmienkami používania. Používanie produktu sa riadi licenčnou zmluvou na produkt. Ste zodpovední za platby všetkých licenčných poplatkov za produkt. Výraz „produkt (produkty)“ označuje akýkoľvek počítačový kód, webovú službu alebo materiál obsahujúci komerčne vydané produkty, predbežne vydané produkty alebo produkty verzie beta (či už je produkt licencovaný za poplatok alebo bez poplatku) a akékoľvek odvodené produkty uvedených produktov, ktoré vám my alebo náš zástupca sprístupníme na základe licencie vydanej nami, našimi afiláciami alebo niektorou treťou stranou. Výraz „opravy“ označuje opravy produktov, ktoré vydávame buď všeobecne (napríklad balíky Service Pack komerčných produktov), alebo vám poskytujeme my alebo náš zástupca pri vykonávaní služieb (napríklad pracovné prostredie, opravy, neodkladné opravy, aktualizácie, opravy chýb, opravy verzie beta alebo zostavy verzie beta) a akékoľvek odvodené produkty uvedených produktov. Opravy nesmiete upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať, meniť názov súboru ani ich kombinovať so žiadnymi poskytnutými počítačovými kódmi opráv od inej spoločnosti ako Microsoft.
b. Predchádzajúca práca. Všetky práva na akékoľvek písomné materiály kódované alebo nekódované počítačom (ďalej „materiály“) a vyvinuté alebo inak získané nami, pre nás alebo našimi afiláciami, prípadne vami alebo vašimi afiláciami nezávisle od tejto zmluvy (ďalej „predchádzajúca práca“), zostanú výlučným majetkom zmluvnej strany poskytujúcej predchádzajúcu prácu. Počas prevádzkovania služieb každá zmluvná strana zaručuje druhej strane (a podľa potreby našim zmluvným stranám) dočasnú nevýlučnú licenciu na používanie, reprodukovanie a úpravu ktorejkoľvek jej predchádzajúcej práce výlučne na účely prevádzkovania služieb. Na záver prevádzkovania našich služieb vám udeľujeme nevýlučnú, trvalú, úplne splatenú licenciu na používanie, reprodukovanie a úpravu (ak táto možnosť existuje) našej predchádzajúcej práce (okrem produktov) v poskytnutej forme určenú na používanie s ktorýmikoľvek vyvíjanými produktmi (ak takáto možnosť existuje). Licenčné práva udelené na našu predchádzajúcu prácu sa obmedzujú iba na interné použitie a nie sú určené na ďalší predaj ani distribúciu nezúčastneným tretím stranám.
c. Vyvíjané produkty. Na záver prevádzkovania služieb vám iba na interné použitie udeľujeme nevýlučné, trvalé právo na používanie, reprodukovanie a úpravu akéhokoľvek počítačového kódu alebo materiálov (ďalej „vyvíjané produkty“) (okrem opráv alebo predchádzajúcej práce). Vyvíjané produkty nie sú určené na ďalší predaj ani distribúciu nezúčastneným tretím stranám.
d. Ukážkový kód. Okrem práv uvedených v predchádzajúcom oddiele Vyvíjané produkty je vám tiež udelené nevýlučné, trvalé právo na reprodukovanie a distribuovanie formy objektového kódu ktoréhokoľvek počítačového kódu, ktorý vám na základe vášho súhlasu poskytneme na účely názornej ukážky (ďalej „vzorový kód“). (i) naše meno, logo ani ochranné známky nebudete používať na predaj vášho počítačového produktu, v ktorom je vložený vzorový kód, (ii) do počítačového produktu, v ktorom je vložený vzorový kód, budete zahŕňať platné upozornenie o autorských právach a (iii) odškodníte, ochránite a zachovávate nás a našich dodávateľov bez ujmy pred všetkými nárokmi a súdnymi procesmi vrátane nákladov na právne zastupovanie, ktoré vzniknú alebo budú dôsledkom používania alebo distribúcie vzorového kódu.
e. Obmedzenia licencie otvoreného zdroja.   Keďže niektoré licenčné podmienky tretích strán vyžadujú, aby bol počítačový kód všeobecne (i) zverejnený tretím stranám vo forme zdrojového kódu, (ii) licencovaný tretím stranám na účely vytvárania odvodených prác alebo (iii) distribuovaný zadarmo tretím stranám (spoločne nazývané „licenčné podmienky otvoreného zdroja“), licenčné práva, ktoré udelila každá strana na akýkoľvek počítačový kód (alebo na akékoľvek súvisiace duševné vlastníctvo), nezahŕňajú žiadnu licenciu, právo, moc ani autoritu na začlenenie, úpravu, kombinovanie alebo distribúciu takéhoto počítačového kódu s akýmkoľvek ďalším počítačovým kódom spôsobom, ktorý by zahrnul iný počítačový kód do licenčných podmienok otvoreného zdroja.
Okrem toho každá zmluvná strana zaručuje, že nebude poskytovať ani dávať druhej zmluvnej strane počítačový kód, ktorý sa riadi licenčnými podmienkami otvoreného zdroja.
f. Práva afilácií. Práva obsiahnuté v tomto oddiele môžete na základe licencie preniesť na svoje afilácie, avšak vaše afilácie nesmú tieto práva prenášať na základe licencie a spôsob používania afiláciami musí zodpovedať licenčným podmienkam uvedeným v tomto dokumente.
g. Vyhradenie práv. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto oddiele, sú vyhradené.

3. DÔVERNOSŤ. Podmienky a požiadavky tejto zmluvy sú dôverné a všetky informácie označené ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako „dôverné“ alebo „vlastnícke“ alebo ktoré majú byť na základe všetkých okolností adekvátne považované za dôverné alebo vlastnícke (ďalej „dôverné informácie“) nebudú vyzradené prijímajúcou zmluvnou stranou žiadnej tretej strane bez výslovného povolenia druhej zmluvnej strany okrem prípadov vyplývajúcich z podmienok tejto zmluvy počas 5 (piatich) rokov od dátumu ich zverejnenia. Táto povinnosť týkajúca sa zachovania dôvernosti sa nevzťahuje na žiadne informácie, (i) s ktorými bude prijímajúca strana oboznámená zo zdroja iného ako zverejňujúca strana, inak ako porušením povinnosti zachovania dôvernosti od zverejňujúcej strany, (ii) ktoré sú alebo budú k dispozícii verejnosti iným spôsobom ako porušením zo strany prijímajúcej strany alebo (iii) ktoré sú vyvinuté na základe nezávislých snáh prijímajúcej strany. V súvislosti s našimi produktmi smieme na riešenie problémov, zlepšovanie funkčnosti produktov a opravy a pre našu vedomostnú databázu používať akékoľvek technické informácie, ktoré získame pri poskytovaní služieb. Súhlasíme s tým, že vás nebudeme identifikovať ani zverejňovať žiadne vaše dôverné informácie v žiadnej položke vedomostnej databázy.

4. ZÁRUKY, ODMIETNUTIE ZÁRUKY.

a. Žiadna záruka. V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM PRÁVNYM PORIADKOM ODMIETAME A VYLUČUJEME VŠETKY VYJADRENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ SÚ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, VYJADRENÍ, ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA PRÁVNEHO TITULU, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, USPOKOJIVÉHO STAVU ALEBO KVALITY, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL S OHĽADOM NA VŠETKY SLUŽBY ALEBO INÝ MATERIÁL, ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ VÁM POSKYTNEME.
b. Uplatnenie príslušného právneho poriadku. Ak vám príslušný právny poriadok poskytuje akékoľvek implicitné práva napriek vylúčeniam a obmedzeniam v tejto zmluve, potom v rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom sú vaše náhrady obmedzené v prípade poskytovania služieb na (i) opätovné poskytnutie služieb alebo (ii) náklady na opätovne poskytnuté služby (ak existujú) a v prípade tovaru na (i) výmenu tovaru alebo (ii) opravu poškodeného tovaru. Poradie, v akom sa tieto obmedzené náhrady budú poskytovať, určíme my.

5. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, VYLÚČENIE. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM PRÁVNYM PORIADKOM: 1) JE NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SLUŽBY, BEZ OHĽADU NA DÔVOD VÁŠHO NÁROKU, 2) ŽIADNA ZO ZMLUVNÝCH STRÁN NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA DRUHÚ ZMLUVNÚ STRANU ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ANI NÁHODNÉ ŠKODY, STRATU ZISKOV ALEBO STRATU OBCHODOVANIA, ZA ŽIADNU ZÁLEŽITOSŤ V SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU, ŽIADNE SLUŽBY ANI ŽIADNE INÉ MATERIÁLY ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ POSKYTNEME, DOKONCA ANI V PRÍPADE UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO AK BOLA TAKÁTO MOŽNOSŤ PRIMERANE PREDVÍDATEĽNÁ A 3) V PRÍPADE BEZPLATNÉHO POSKYTNUTIA SLUŽIEB ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM NEPREKROČÍ SUMU 5 USD ALEBO JEJ EKVIVALENT V MIESTNEJ MENE. TOTO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJE NA ZODPOVEDNOSŤ ŽIADNEJ ZO ZMLUVNÝCH STRÁN VOČI DRUHEJ STRANE ZA JEJ PORUŠENIE POVINNOSTI ZACHOVÁVAŤ DÔVERNOSŤ, PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO DRUHEJ STRANY ANI V PRÍPADE PODVODU, HRUBEJ NEDBALOSTI ČI ZÁMERNÉHO POCHYBENIA, ANI ZA SMRŤ ČI UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ SPÔSOBENÉ NEDBALOSŤOU PRÍSLUŠNEJ ZMLUVNEJ STRANY. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY A PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTIZA následné alebo náhodné ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

6. DANE. Sumy, ktoré nám majú byť zaplatené na základe tejto zmluvy, nezahŕňajú žiadne cudzie, federálne (USA), štátne, provinciálne, miestne ani iné vládne dane (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek príslušnej dane z pridanej hodnoty alebo daní z predaja či používania), ktoré dlhujete výlučne v dôsledku uzatvorenia tejto zmluvy. Nie sme zodpovední za žiadne dane, ktoré musíte zo zákona zaplatiť. Za všetky takéto dane (vrátane, ale nie výhradne, daní z čistého príjmu alebo hrubého príjmu, daní z licencií alebo majetkových daní) ste finančne zodpovední vy.

7. UKONČENIE. Ktorákoľvek zmluvná strana môže ukončiť túto zmluvu, ak druhá strana (i) nedodrží podmienky zmluvy alebo nesplní akúkoľvek povinnosť, ktorá nebude napravená do 30 kalendárnych dní od upozornenia na takéto nedodržanie, alebo (ii) nezaplatí ktorúkoľvek faktúru splatnú pred viac ako 60 kalendárnymi dňami. Súhlasíte so zaplatením všetkých vzniknutých poplatkov a výdavkov za poskytnuté služby.

8. RÔZNE. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa obsahu uvádzaného v tomto dokumente a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie. Všetky upozornenia, oprávnenia a požiadavky poskytnuté alebo vznesené v súvislosti v touto zmluvou musia byť zaslané poštou, expresným kuriérom alebo cez faksimile na adresy uvedené obidvoma stranami. Upozornenia budú považované za dodané dňa, ktorý sa nachádza na doručenke alebo na potvrdenke o doručení kuriérom alebo cez faksimile. Bez nášho písomného súhlasu, ktorý nebude neprimerane zadržiavaný, nesmiete prevádzať túto zmluvu na inú osobu. Vy aj my súhlasíme s dodržiavaním všetkých platných medzinárodných a národných právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto zmluvu. Táto zmluva sa bude riadiť právnymi predpismi štátu Washington, ak boli služby zakúpené v Spojených štátoch amerických, právnymi predpismi Írska, ak boli služby zakúpené v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike (ďalej „ESVA“), alebo právnymi predpismi právneho poriadku v oblasti, kde sídli afilácia poskytujúca služby, ak boli tieto zakúpené mimo územia Spojených štátov amerických alebo krajín ESVA. Akékoľvek konanie na základe tejto zmluvy bude posudzované federálnym alebo štátnym súdom v štáte Washington, ak boli služby zakúpené v Spojených štátoch amerických, súdmi v Írsku, ak boli služby zakúpené v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti ESVA, alebo súdmi, ktorých jurisdikcia sa vzťahuje na oblasť, kde sídli afilácia poskytujúca služby, ak boli tieto zakúpené mimo územia Spojených štátov amerických alebo krajín ESVA. To však nebráni ani jednej zmluvnej strane požadovať súdny opravný prostriedok, pokiaľ ide o porušenie práv na duševné vlastníctvo alebo povinnosti zachovávať dôvernosť v príslušnom právnom poriadku. Oddiely týkajúce sa obmedzenia používania, poplatkov, dôvernosti, vlastníctva a licencií, žiadnych záruk, obmedzení zodpovednosti, ukončenia a rôznych ustanovení tejto zmluvy pretrvajú akékoľvek ukončenie alebo uplynutie platnosti tejto zmluvy. Ak uzná súd akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti a účinnosti a zmluvné strany doplnia zmluvu, aby v maximálnej možnej miere uviedli do platnosti zasiahnutý článok. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia tejto zmluvy nebude zrieknutím sa akéhokoľvek ďalšieho porušenia a žiadne zrieknutie sa nebude platné, ak nie je poskytnuté písomne a nie je podpísané oprávneným predstaviteľom zriekajúcej sa strany. Okrem platby splatných súm nebude žiadna zmluvná strana zodpovedná za oneskorenie výkonu alebo za nevykonanie spôsobené udalosťami, ktoré nemôže primerane ovládať. Na základe výslovného želania zmluvných strán je táto zmluva vyhotovená v anglickom jazyku.

9. ZMLUVNÁ STRANA ZA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT Zmluvnou stranou za spoločnosť Microsoft je pre túto zmluvu spoločnosť Microsoft Regional Sales Corporation, ak sa nachádzate v nasledujúcich krajinách: Austrália, Bangladéš, Hongkong, India, Indonézia, Kórea, Malajzia, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Taiwan, Thajsko a Vietnam. Ak sa nachádzate v niektorej z krajín Európy, Stredného východu alebo Afriky, zmluvnou stranou za spoločnosť Microsoft je pre túto zmluvu spoločnosť Microsoft Ireland Operations, Limited.

WW Jún 2007

LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft (alebo jej zastúpením, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na vyššie uvedený softvér vrátane média, na ktorom ste ho mohli získať. Podmienky sa vzťahujú tiež na nasledujúce produkty spoločnosti Microsoft

 • aktualizácie,
 • doplnky,
 • internetové služby a
 • služby technickej podpory

určené pre tento softvér, pokiaľ sa na uvedené položky neviažu iné podmienky, ktoré sú ich súčasťou. V takom prípade sú platné dané iné podmienky.
Používaním tohto softvéru vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, softvér nepoužívajte.
Ako je popísané nižšie, používanie niektorých funkcií predstavuje tiež súhlas s prenosom určitých štandardných informácií o počítači pre internetové služby.

Ak s týmito licenčnými podmienkami súhlasíte, máte nasledujúce práva.

1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE. Vo svojom zariadení môžete nainštalovať a používať jednu kópiu softvéru.

2. ROZSAH LICENCIE. Na používanie softvéru sa poskytuje licencia, softvér sa nepredáva. Táto zmluva vám iba poskytuje určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám príslušné právne predpisy neposkytujú viac práv napriek tomuto obmedzeniu, softvér môžete používať iba tak, ako je výslovne uvedené v tejto zmluve. V záujme dodržania správneho používania musíte pracovať v súlade s technickými obmedzeniami v rámci softvéru, ktoré povoľujú používať softvér len určitými spôsobmi.
Nesmiete
 • prezradiť výsledky žiadneho skúšobného testu softvéru žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft,
 • obchádzať žiadne technické obmedzenia v rámci softvéru,
 • spätne analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti s výnimkou takejto činnosti v rozsahu, v ktorom to výslovne povoľuje príslušný právny predpis napriek tomuto obmedzeniu,
 • publikovať softvér na účely kopírovania inými osobami,
 • softvér prenajímať, dávať do prenájmu alebo požičiavať,
 • previesť softvér ani túto zmluvu na žiadnu tretiu stranu ani
 • používať softvér na účely služieb komerčného hosťovania softvéru.

3. ZÁLOŽNÁ KÓPIA. Môžete si vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Môžete ju používať len na preinštalovanie softvéru.

4. DOKUMENTÁCIA. Ľubovoľná osoba s platným prístupom do vášho počítača alebo internej siete môže kopírovať a používať dokumentáciu na interné referenčné účely.

5. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA EXPORTU. Na tento softvér sa vzťahujú zákony a predpisy USA o exporte. Musíte postupovať v súlade so všetkými domácimi a medzinárodnými zákonmi a predpismi o exporte, ktoré sa vzťahujú na softvér. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového používania. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.microsoft.com/exporting.

6. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Softvér sa poskytuje „tak, ako je“, preto sa pre tento softvér nemusia poskytovať služby technickej podpory.

7. CELISTVOSŤ ZMLUVY. Táto zmluva a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby technickej podpory, ktoré používate, predstavujú celú zmluvu pre softvér a služby technickej podpory.

8. PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

a. Spojené štáty. Ak ste softvér získali v USA, výklad tejto zmluvy a právne nároky vyplývajúce z jej porušenia sa riadia zákonom štátu Washington, bez ohľadu na konflikt právnych princípov Zákony štátu, v ktorom žijete, riadia všetky ostatné právne nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej konkurencii a v prípade deliktov.
b. Mimo USA. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony danej krajiny.

9. PRÁVNY ÚČINOK. Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Zákony vašej krajiny vám môžu poskytovať ďalšie práva. Môžete mať tiež práva s ohľadom na subjekt, od ktorého ste získali softvér. Táto zmluva nemení vaše práva vyplývajúce zo zákonov vašej krajiny, ak to zákony vašej krajiny nepovoľujú.

10. VYHLÁSENIE O NEPOSKYTNUTÍ ZÁRUKY. Licencia sa poskytuje na softvér „v jeho momentálnej podobe“. Preberáte všetko riziko spojené s jeho používaním. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne výslovné záruky, garancie ani podmienky. Na základe miestnych právnych predpisov môžete mať dodatočné spotrebiteľské práva, ktoré táto zmluva nemôže zmeniť. Spoločnosť Microsoft v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi odmieta implicitné záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv.

11. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA NÁHRAD A ŠKÔD. U spoločnosti Microsoft a jej dodávateľov si môžete nárokovať náhradu priamych škôd v maximálnej výške 5 USD. Nemôžete si uplatňovať nároky na náhradu žiadnych iných škôd vrátane následných škôd, ušlého zisku, osobitných, nepriamych alebo náhodných škôd.
Toto obmedzenie sa vzťahuje na

 • všetky náležitosti súvisiace so softvérom, službami a obsahom (vrátane kódu) na internetových lokalitách iných prevádzkovateľov alebo v programoch iných dodávateľov,
 • a právne nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruky alebo podmienky, plnej zodpovednosti, nedbalosti alebo iného deliktu v rozsahu povolenom príslušným právnym predpisom.
Uplatňuje sa aj v prípade, že spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možnosti vzniku škôd. Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie záruky sa nemusí vzťahovať na vás, ak vaša krajina neumožňuje vylúčenie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných, následných alebo iných škôd.

Výberom možnosti „Súhlasím“ vo vzdialenej technickej podpore spoločnosti Microsoft vyjadrujete súhlas s tým, že počas tejto relácie môže odborný poskytovateľ technickej podpory zachytiť snímky obrazovky na školiace účely a/alebo za účelom zvýšenia kvality.

Ak sa rozhodnete nesúhlasiť so zachytávaním snímok obrazovky, vyberte možnosť „Nesúhlasím“ a požiadajte o inú možnosť podpory kvality, ako je napríklad telefonická technická podpora alebo podpora prostredníctvom konverzácie.

Ak ste súhlasili so zachytávaním snímok obrazovky, zatvorte všetky okná alebo dokumenty, ktoré by mohli obsahovať osobné informácie.


Poznámka: LogMeIn (LMI) Rescue je produkt tretej strany zabezpečujúci pomoc na diaľku, prostredníctvom ktorého spoločnosť Microsoft v súčasnosti poskytuje podporu na diaľku svojim zákazníkom. Oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft používa verziu Enterprise produktu LogMeIn Rescue ako primárny nástroj pomoci na diaľku, pomocou ktorého diagnostikuje a rieši problémy zákazníkov.

Pomocou produktu LogMeIn Rescue môžu technici oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft zobraziť alebo zdieľať ovládanie vzdialeného počítača, konverzovať so zákazníkom a zvýrazniť časti obrazovky zákazníka bez toho, aby bolo potrebné vopred nainštalovať akýkoľvek softvér.

Produkt LogMeIn Rescue sa od iných produktov umožňujúcich získanie prístupu na diaľku, ktoré vyrába spoločnosť LogMeIn a ďalšie spoločnosti, líši v tom, že ide o nástroj technickej podpory založený na povoleniach, ktorý umožňuje okamžite reagovať na danú situáciu. Na poskytovanie technickej podpory vyžadujúcej prístup na diaľku sa do počítača alebo zariadenia zákazníka neinštaluje žiadny trvalý softvér. Technici oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft môžu vzdialený prístup k počítaču alebo zariadeniu zákazníka spoločnosti Microsoft získať len s jeho výslovným povolením. Toto povolenie musí zákazník udeliť vždy, keď požaduje technickú podporu. Technická podpora spoločnosti Microsoft sa inicializuje len z tejto lokality.

Tieto informácie o produkte by nemali byť považované za odporúčanie či podporu zo strany spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft môže používanie tohto nástroja ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Posledné hodnotenie : 3. novembra 2014
Vlastnosti

ID článku: 29289 – Posledná kontrola: 28. 9. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky