POSTUP: Vypnutie funkcie Show Friendly HTTP Error Messages (Zobrazovať popisné chybové hlásenia protokolu HTTP) v programoch Internet Explorer 5.x a 6.x na strane servera

Odporúča sa, aby všetci používatelia systému Microsoft Windows Server 2008 inovovali na službu Microsoft Internet Information Service (IIS), verziu 7.0. Služba IIS 7.0 výrazne zvyšuje zabezpečenie webovej infraštruktúry. Ďalšie informácie o témach súvisiacich so zabezpečením služby IIS získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o službe IIS 7.0 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

S U H R N

V tomto článku s postupmi sa popisujú rôzne spôsoby vypnutia funkcie Show Friendly HTTP Error Messages (Zobrazovať popisné chybové hlásenia protokolu HTTP) na serveri.


Úvod

Keď v programoch Internet Explorer 5.x a Internet Explorer 6.x získavate prístup k webovým stránkam, samotný text hlásenia HTTP 500, ktorý sa odosiela do prehľadávača, môže byť skrytý za popisným chybovým hlásením programu Internet Explorer. Hoci túto funkciu môžete manuálne vypnúť pre každého klienta, tento článok poskytuje niekoľko riešení na strane servera, ktoré zabraňujú zobrazovaniu popisných chybových hlásení.

Podľa špecifikácie protokolu HTTP 1.1 vracia služba Internet Information Services (IIS) 5.0 kód stavu 500 pre každú odpoveď, ktorú nespracováva iný kód stavu 1xx, 2xx, 3xx, 4xx alebo 5xx, napríklad 302 – Object Moved (302 – Objekt bol premiestnený) alebo 404 – File not Found (404 – Súbor sa nenašiel). Keďže služba IIS 4.0 sa neriadi špecifikáciou RFC 2616 úplne presne, vracia chyby jazyka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) založené na platforme ASP (Active Server Pages) s kódom stavu 200.

Ďalšie informácie o špecifikácii protokolu HTTP 1.1 získate na nasledujúcej webovej lokalite: Viacero častých kódov stavu obsahuje popisné chybové hlásenia, ktoré zobrazuje program Internet Explorer 5.x a ktoré následne efektívne skrývajú samotný text hlásenia, ktorý odosiela server. Tieto popisné chybové hlásenia sa však zobrazujú len v prípade, ak je odpoveď odoslaná klientovi menšia alebo rovná zadanej prahovej hodnote. Ak sa má napríklad zobraziť presný text odpovede HTTP 500, dĺžka obsahu musí byť väčšia než 512 bajtov.

Ďalšie informácie o všetkých kódoch stavu, ktoré zobrazujú popisné chybové hlásenia, a o umiestnení zodpovedajúcej prahovej hodnoty chyby v databáze Registry, ktorá prepisuje dané popisné hlásenie, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
218155 Popis chybových hlásení protokolu HTTP (Hypertext Transport Protocol)
Na zobrazenie samotného hlásenia, ktoré odosiela webový server, použitie jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1

 1. Pomocou nasledujúceho postupu vypnite možnosť popisných chybových hlásení v prehľadávači:
  1. V programe Internet Explorer 5.x alebo 6.x kliknite v ponuke Tools (Nástroje) na položku Internet Options (Možnosti siete Internet).
  2. Na karte Advanced (Spresnenie) zrušte v časti Browsing (Prehľadávanie) začiarknutie políčka Show friendly HTTP error messages (Zobrazovať popisné chybové hlásenia protokolu HTTP) a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Zatvorte prehľadávač.
 2. Pomocou súpravy Internet Explorer Administration Kit alebo systémových politík rozšírte možnosť Show friendly HTTP error messages (Zobrazovať popisné chybové hlásenia protokolu HTTP) do klientskych počítačov. Ďalšie informácie o postupe pri konfigurácii funkcie Custom ASP Errors (Vlastné chyby ASP) získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Postup 2

 1. Pomocou funkcie Custom ASP Errors (Vlastné chyby ASP) v službe IIS 5.0 rozšírte odpoveď odosielanú serverom tak, aby obsahovala dostatočný počet znakov na prepísanie popisných chybových hlásení. Ak chcete prevziať funkciu Custom ASP Errors (Vlastné chyby ASP), navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
 2. Implementujte toto rozšírenie. Ak to chcete urobiť, pomocou funkcie String jazyka VBScript vráťte reťazec s rovnakými znakmi, ktorých je o jeden viac než hodnota ErrorThreshold, ktorú program Internet Explorer 5.x používa na zobrazenie popisného chybového hlásenia. Môžete napríklad pridať nasledujúci riadok bezprostredne pred značku </body> súboru 500-100.asp:
  <% Response.Write String(513, "_") %>
 3. Nakonfigurujte všeobecnú chybu 500 tak, aby namiesto atribútu Type=Default používala atribút Type=URL a súbor 500-100.asp. Chyba 500 je predvolene nakonfigurovaná na používanie atribútu Type=Default.Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  224070 Vytváranie vlastných chybových stránok ASP
  POZNÁMKA: Služba IIS interne spracováva niektoré odpovede HTTP 500 odosielané klientovi ako iný kód stavu protokolu HTTP. Tento interný kód stavu sa pred odoslaním odpovede klientovi zmení na kód 500. Týka sa to metódy Response.Status jazyka ASP. V týchto prípadoch služba IIS nekontroluje vlastný kód chyby ASP. Ak sa chcete takýmto situáciám vyhnúť, použite filter ISAPI (Internet Server Application Programming Interface), ktorý určí kód stavu odoslaný klientovi po tom, ako služba IIS spracuje stránku.

Postup 3

Použite filter ISAPI, ktorý vynúti, aby bola dĺžka všetkých odpovedí HTTP 500 väčšia než 512 bajtov, čím sa všetky odpovede 500 rozšíria tak, aby boli dostatočne veľké na prepísanie nastavenia popisných chybových hlásení v programoch Internet Explorer 5.x a 6.x. Súbor Padresponse.exe je ukážkou filtra ISAPI (a jeho zdrojového kódu), ktorý znázorňuje rozšírenie odpovede odosielanej klientovi (na základe prijatia kódu stavu HTTP 500).

V Centre sťahovania softvéru je k dispozícii nasledujúci súbor na prevzatie:
Dátum vydania: 27. apríla 2001

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
261200 Namiesto chyby ASP zo súboru 500-100.asp sa zobrazuje chyba HTTP 500
150312 POSTUP: Inštalácia knižnice DLL filtra ISAPI
Vlastnosti

ID článku: 294807 – Posledná kontrola: 29. 11. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky