Kľúče a hodnoty databázy Registry služby Obnovovanie systému

Upozornenie:: Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym používaním editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko. Informácie o tom, ako obnoviť databázu Registry v prípade výskytu problémov, môžete získať v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry

S U H R N

Tento článok popisuje kľúče a hodnoty databázy Registry, ktoré je možné použiť pre konfiguráciu služby Obnovovanie systému.

D A L S I E I N F O R M A C I E


V databáze Registry je možné meniť hodnoty pre službu Obnovovanie systému. Keď je to možné, pre konfiguráciu služby Obnovovanie systému sa odporúča použiť používateľské rozhranie, pretože nie vždy je možné vrátiť zmeny v databáze Registry, ktoré spôsobili nestabilný stav počítača.

V systéme Windows XP sa nachádzajú tri kľúče databázy Registry, pomocou ktorých je možné konfigurovať službu Obnovovanie systému.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Sr

  Tento kľúč sa týka filtra služby Obnovovanie systému. Tento kľúč a jeho hodnoty sa nesmú zmeniť, pretože akékoľvek zmeny môžu viesť k poruche systému.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Srservice

  Tento kľúč sa týka systémovej služby Obnovovanie systému. Tento kľúč a jeho hodnoty sa nesmú zmeniť, pretože akékoľvek zmeny môžu viesť k poruche systému.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore

  V tomto kľúči je možné meniť určité hodnoty DWORD. Kľúč však tiež obsahuje určité hodnoty, ktoré sa nesmú zmeniť.

Hodnoty, ktoré sa môžu zmeniť bez rizika poškodenia počítača

 • CompressionBurst

  Táto hodnota uvedená v sekundách určuje dobu nečinnosti pre kompresiu. Množstvo času určené pre kompresiu údajov, ktorá sa spustí, keď počítač dosiahne bod nečinnosti. Služba môže komprimovať údaje počas doby uvedenej v tejto hodnote a potom sa zastaví. Keď počítač dosiahne ďalší bod nečinnosti, proces sa môže zopakovať.
 • DiskPercent

  Táto hodnota uvádza percento diskového priestoru, ktoré použije služba Obnovovanie systému pre uloženie svojich údajov. Predvolená hodnota je 12 percent. Veľkosť úložného priestoru sa vypočíta ako „max(12 percent, DSMax)“ bez ohľadu na veľkosť pevného disku. Pre pevné disky s veľkosťou menšou ako 4 GB je 12 percent z veľkosti disku menej ako 400 megabajtov (MB), takže „max(12 percent, DSMax)“ sa rovná 400 MB. Pre pevné disky s veľkosťou väčšou ako 4 GB je 12 percent z veľkosti disku viac ako 400 megabajtov (MB), takže „max(12 percent, DSMax)“ sa rovná 12 percent. Táto veľkosť úložného priestoru nie je na disku rezervovaná a je použitá iba na vyžiadanie.
 • DSMax

  Táto hodnota uvádza maximálnu veľkosť úložného priestoru služby Obnovovanie systému. Predvolená veľkosť úložného priestoru je 400 MB. Veľkosť úložného priestoru sa vypočíta ako "max(12 percent, DSMax)" bez ohľadu na veľkosť pevného disku. Pre pevné disky s veľkosťou menšou ako 4 GB je 12 percent z veľkosti disku menej ako 400 megabajtov (MB), takže "max(12 percent, DSMax)“ sa rovná 400 MB. Pre pevné disky s veľkosťou väčšou ako 4 GB je 12 percent z veľkosti disku viac ako 400 megabajtov (MB), takže „max(12 percent, DSMax)“ sa rovná 12 percent. Táto veľkosť úložného priestoru nie je na disku rezervovaná a je použitá iba na vyžiadanie.
 • DSMin

  Táto hodnota uvádza minimálne množstvo voľného diskového priestoru, ktoré potrebuje služba Obnovovanie systému počas procesu inštalácie. Táto hodnota tiež uvádza minimálne množstvo voľného diskového priestoru, ktoré potrebuje služba Obnovovanie systému na opätovné aktivovanie a obnovenie vytvárania bodov obnovy po zákaze tejto služby z dôvodu nedostatku miesta na disku.
 • RestoreStatus

  Táto hodnota uvádza, či bola posledná operácia obnovenia neúspešná (0), úspešná (1) alebo prerušená (2).
 • RPGlobalInterval

  Táto hodnota uvádza množstvo času v sekundách, počas ktorého bude služba Obnovovanie systému čakať, kým automaticky vytvorí kontrolný bod počítača. Predvolená hodnota je 24 hodín.
 • RPLifeInterval

  Táto hodnota uvádza hodnotu Time to Live (TTL) v sekundách pre bod obnovy. Ak dosiahne bod obnovy tento čas a nachádza sa v systéme, bude zmazaný. Predvolená hodnota je (7776000), čo je 90 dní.
 • RPSessionInterval

  Táto hodnota uvádza dĺžku času v sekundách, počas ktorého bude služba Obnovovanie systému čakať, kým automaticky vytvorí kontrolný bod počítača počas relácie (doba, počas ktorej bol počítač zapnutý). Predvolená hodnota je nula (0), čo znamená, že táto funkcia je vypnutá.
 • ThawInterval

  Táto hodnota uvádza množstvo času v sekundách, počas ktorého bude služba Obnovovanie systému čakať, kým sa aktivuje zo zakázaného stavu (po splnení podmienok procesu aktivovania). Ak sa spustí služba Obnovovanie systému pomocou používateľského rozhrania, je služba Obnovovanie systému aktivovaná okamžite

Hodnoty, ktoré sa nesmú zmeniť

 • CreateFirstRunRp

  Táto hodnota oznamuje počítaču, aby sa vytvoril prvý bod obnovy, napríklad keď je služba Obnovovanie systému vypnutá a potom opäť zapnutá alebo zakázaná a potom aktivovaná. Táto hodnota sa nesmie zmeniť, pretože akékoľvek zmeny tejto hodnoty môžu spôsobiť nenapraviteľné zmeny systému (napríklad počítač nie je schopný vytvoriť prvý bod obnovy v žiadnej z uvedených situácií).
 • DisableSR

  Zmenou tejto hodnoty sa vypne alebo zapne služba Obnovovanie systému. Ak sa služba Obnovovanie systému vypne cez registre, existujúce body obnovy sa neodstránia. Táto hodnota nesmie byť zmenená. Služba Obnovovanie systému sa musí vypínať alebo zapínať len prostredníctvom používateľského rozhrania.
 • RestoreDiskSpaceError

  Táto hodnota oznamuje počítaču, aby vytvoril chybové hlásenie v prípade neúspechu služby Obnovovanie systému, ktorý je spôsobený problémom s diskovým priestorom. Táto hodnota slúži ako informatívna hodnota.
 • RestoreSafeModeStatus

  Táto hodnota uvádza, či bola posledná operácia zálohovania vykonaná v núdzovom režime.
 • TimerInterval

  Táto hodnota „pulling time“ sa uvádza v sekundách. Určuje dobu, po ktorej služba Obnovovanie systému skontroluje stav svojho diskového priestoru. Predvolená hodnota je 120 a nesmie byť zmenená, pretože akékoľvek zmena tejto hodnoty môže ovplyvniť celkový výkon počítača.
Vlastnosti

ID článku: 295659 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky