Prehľad pomoci na diaľku v systéme Windows XP

S U H R N

Pomoc na diaľku je technológia v systéme Windows XP, ktorá umožňuje používateľom systému Windows XP si navzájom pomôcť cez Internet. Pomocou tohto nástroja si môže jeden používateľ, označovaný ako „odborník“, zobraziť pracovnú plochu iného používateľa, ktorý sa označuje ako „začiatočník“. S povolením začiatočníka môže odborník dokonca prevziať kontrolu nad počítačom začiatočníka a takýmto spôsobom odstrániť problém na diaľku.

Pri používaní funkcie Pomoc na diaľku môže používateľom na sieti poskytnúť pomoc oddelenie podpory. Táto funkcia je známa ako Ponúknuť pomoc na diaľku.

Ďalšie informácie o funkcii Ponúknuť pomoc na diaľku nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo:

301527 Nakonfigurovanie počítača so systémom Windows XP na prijímanie ponúk funkcie Pomoc na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

D A L S I E I N F O R M A C I E

Požiadavky na používanie pomoci na diaľku

 • Na počítači začiatočníka aj odborníka sa musí používať systém Windows XP alebo Windows Server 2003.
 • Počítač začiatočníka aj počítač odborníka musia byť pripojené k spoločne používanej sieti. Ako táto sieť môže poslúžiť Internet.

  Ďalšie informácie o možných sieťových konfiguráciách nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:

  301529 Podporované scenáre pripojenia pre pomoc na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
 • V systéme Windows XP Home Edition musí začiatočník používať konto vlastníka.
 • Začiatočník tiež musí byť schopný preniesť súbor k odborníkovi. Začiatočník môže odoslať súbor automaticky prostredníctvom Centra pomoci a technickej podpory použitím programu Microsoft Outlook Express alebo Windows Messenger. Z tohto dôvodu musí mať používateľ nastavený program Outlook Express alebo Windows Messenger. Začiatočník môže súbor uložiť a odoslať ho odborníkovi tiež inou dostupnou metódou prenášania súborov.
Poznámka: V tomto článku sú opísané situácie, v ktorých reláciu pomoci na diaľku iniciuje začiatočník zaslaním žiadosti odborníkovi. Na počítačoch, ktoré sú v rovnakej doméne, môže pomoc na diaľku ponúknuť aj odborník začiatočníkovi. V takomto prípade nie je nutné splniť podmienku, aby žiadosť odosielal začiatočník odborníkovi.

Ďalšie informácie o ponúknutí pomoci na diaľku nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo:

301527 Nakonfigurovanie počítača so systémom Windows XP na prijímanie ponúk funkcie Pomoc na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Odoslanie žiadosti o pomoc na diaľku

 1. Otvorte okno Centrum pomoci a technickej podpory kliknutím na tlačidlo Štart a kliknutím na položku Pomoc a technická podpora.
 2. V časti Požiadajte o pomoc kliknite na položku Požiadajte priateľa, aby sa pripojil k vášmu počítaču pomocou služby Pomoc na diaľku..
 3. Zobrazí sa stránka Pomoc na diaľku. Kliknite na položku Požiadajte niekoho o pomoc.
 4. K dispozícii sú tri možnosti odoslania žiadosti o pomoc na diaľku: pomocou programu Windows Messenger, e-mailu alebo uložením žiadosti do súboru. Vyberte si jednu z týchto troch možností a potom postupujte podľa pokynov. Pri použití možnosti zaslania e-mailom alebo možnosti uloženia žiadosti bude mať začiatočník k dispozícii možnosť chrániť reláciu heslom. Začiatočník musí tiež vybrať čas, po ktorého uplynutí platnosť žiadosti automaticky uplynie. Platnosť žiadosti môže začiatočník kedykoľvek ukončiť kliknutím na prepojenie Zobrazte stav žiadosti na stránke pomoci na diaľku opísaný v kroku 3.
 5. Keď odborník prijme žiadosť, zobrazí sa mu výzva na zadanie hesla, ktoré nastavil začiatočník. Po zadaní hesla môže odborník iniciovať reláciu pomoci na diaľku.
 6. Po iniciovaní relácie odborníkom overí počítač začiatočníka heslo, ktoré odborník zadal.
 7. Počítač začiatočníka tiež skontroluje, či je žiadosť, ktorú odborník použil, platnou žiadosťou a či je žiadosť stále otvorená.
 8. Ak je žiadosť otvorená a heslo je správne, začiatočník prijme upozornenie uvádzajúce, že odborník chce spustiť reláciu a zobrazí sa mu výzva na spustenie relácie pomoci na diaľku.
 9. Ak sa začiatočník rozhodne spustiť reláciu, otvorí sa na jeho počítači dialógové okno konverzácie cez pomoc na diaľku a na počítači odborníka sa otvorí konzola. Od tohto momentu vidí odborník na svojom počítači obsah zobrazený na monitore začiatočníka v reálnom čase.
 10. Odborník môže požiadať o prevzatie ovládania počítača začiatočníka kliknutím na tlačidlo Prevziať ovládanie vo svojej konzole. Kliknutím na tlačidlo sa odošle do počítača začiatočníka správa, ktorá ho upozorní, že odborník žiada o prevzatie ovládania počítača. Začiatočník môže zastaviť ovládanie svojho počítača odborníkom použitím jednej z troch možností, ktoré sú dostupné v správe. Na zastavenie ovládania môže:
  Stlačiť kláves ESC.
  Podržať stlačený kláves CTRL a zároveň stlačiť kláves C.
  Kliknúť na tlačidlo Zastaviť ovládanie vedľa okna s konverzáciou.
 11. AK sa začiatočník rozhodne odovzdať ovládanie počítača odborníkovi, obaja budú spoločne ovládať klávesnicu aj myš. Je vhodné, aby začiatočník nepohyboval myšou ani nepoužíval klávesnicu, kým počítač ovláda odborník, pretože relácie reaguje na vstupy od oboch používateľov, čo môže spôsobiť chaotické správanie myši. Ak začiatočník zastaví ovládanie, relácia pomoci na diaľku sa neukončí a odborník aj naďalej vidí na svojom počítači pracovnú plochu začiatočníka.

Prehľad spôsobov odoslania žiadosti

Windows Messenger

Používatelia služby Windows Messenger môžu požiadať svoj kontakt o poskytnutie pomoci prostredníctvom funkcie Pomoc na diaľku. Použitie služby Windows Messenger je preferovaným spôsobom odoslania žiadosti o pomoc na diaľku z nasledujúcich dôvodov:

 • Windows Messenger pracuje v reálnom čase, takže začiatočník má informáciu o tom, kedy je odborník online.
 • Windows Messenger poskytuje počítačom začiatočníka aj odborníka ďalšie možnosti ako sa môžu tieto počítače vzájomne vyhľadať cez Internet. Táto funkcia sa používa v situácii, keď sa počítače nenachádzajú v rovnakej sieti, alebo keď sa pokúšajú pripojiť prostredníctvom Internetu cez bránu firewall alebo počítač NAT.

  Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  301529 Podporované scenáre pripojenia pre pomoc na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Pri použití služby Windows Messenger nie je nutné otvárať Centrum pomoci a technickej podpory. Žiadosť môžete odoslať tiež otvorením programu Windows Messenger a vykonaním nasledujúcich krokov:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Odoslanie pozvania.
 2. Kliknite na položku Na spustenie pomoci na diaľku.
 3. Kliknite na požadovaný kontakt, ktorý chcete požiadať o pomoc na diaľku.
Vybratý kontakt dostane správu so žiadosťou o reláciu pomoci na diaľku a bude môcť kliknúť na možnosť Prijať alebo Odmietnuť.

V programe Windows Messenger je možné reláciu pomoci na diaľku iniciovať tiež kliknutím pravým tlačidlom na kontakt, kliknutím na položku Pozvať a kliknutím na položku Na spustenie pomoci na diaľku.

E-mail

Funkcia Pomoc na diaľku môže začiatočníkovi pomôcť pri zostavovaní e-mailu určeného na odoslanie odborníkovi. Tento e-mail obsahuje prílohu so žiadosťou. Keď odborník otvorí prílohu, zobrazí sa mu výzva na zadanie hesla (ak ho začiatočník nastavil) a proces pokračuje ďalej tak ako sa opisuje v časti Odoslanie žiadosti o pomoc na diaľku.

Pomoc na diaľku používa e-mailového klienta, ktorý je zadaný na karte Programy v okne Možnosti siete Internet. Ak nie je e-mailový klient nakonfigurovaný, funkcia Pomoc na diaľku sa pokúsi začiatočníkovi pomôcť s procesom jeho nastavenia. Ak chcete zmeniť e-mailového klienta používaného pomocou na diaľku, v ovládacom paneli dvakrát kliknite na položku Možnosti siete Internet a na karte Programy zmeňte nastavenie na požadovaného e-mailového klienta.

Pomoc na diaľku používa rozhranie Simple Mail Advanced Programming Interface (Simple MAPI) na vytvorenie e-mailu začiatočníka. Niektorí e-mailoví klienti nepodporujú rozhranie Simple MAPI a nezobrazujú sa ako dostupný program v možnostiach siete Internet v ovládacom paneli.

Uloženie žiadosti do súboru

Ak e-mailový klient začiatočníka nepodporuje rozhranie Simple MAPI, alebo ak chce začiatočník použiť iný spôsob prenesenia súboru so žiadosťou do počítača odborníka, k dispozícii má možnosť uloženia žiadosti do súboru.

Použitím tejto možnosti môže začiatočník na lokálny alebo sieťový disk uložiť rovnaký súbor, ktorý sa inak vytvára a prikladá do e-mailu automaticky. Začiatočník potom môže priložiť tento súbor do e-mailu v e-mailovom klientovi, ktorý nepodporuje rozhranie Simple MAPI, alebo ho môže preniesť do zdieľaného sieťového umiestnenia, na externý disk a podobne. Keď odborník súbor prijme, môže naň kliknúť a otvorením žiadosti spustiť reláciu pomoci na diaľku.


Súhrnné technické informácie

Informácie technického charakteru týkajúce sa pomoci na diaľku nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

300692 Opis procesu pripojenia pomoci na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka: Pomoc na diaľku používa DCOM. V systéme Windows XP je v databáze Registry cesta DCOM HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole a má hodnotu reťazca EnableDCOM = Y. Ak je táto hodnota nastavená na N alebo chýba, pomoc na diaľku nebude pracovať.
Vlastnosti

ID článku: 300546 – Posledná kontrola: 27. 11. 2007 – Revízia: 1

Pripomienky