Ako nakonfigurovať koordinátor Microsoft Distributed Transaction Coordinator v klastri Windows Server 2003

S U H R N

Tento článok popisuje postup pri inštalácii prostriedku koordinátora Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) v klastri Windows Server 2003. Spoločnosť Microsoft podporuje spúšťanie koordinátora MSDTC iba na uzloch klastra ako prostriedok klastra. Koordinátor MSDTC možno nainštalovať dvoma spôsobmi.

Pred vytvorením prostriedku MSDTC pomocou správcu klastra alebo nástroja Cluster.exe je potrebné povoliť prístup Network DTC.Ďalšie informácie o povolení prístupu DTC získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

817064 Ako povoliť sieťový prístup pomocou koordinátora DTC v systéme Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Poznámka: Ak ide o klaster MNS (Majority Node Set), nepoužívajte prostriedok MNS ako jednotku na ukladanie údajov koordinátora MSDTC. Koordinátor MSDTC vyžaduje prostriedok ukladacieho priestoru, napríklad fyzický disk.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete nainštalovať koordinátor MSDTC, použite jednu z nasledovných metód.

Metóda 1: Použite správcu klastra

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako nainštalovať koordinátor MSDTC prostredníctvom správcu klastra na všetkých uzloch klastra. Koordinátor MSDTC stačí v správcovi klastra nainštalovať len raz. Nakonfiguruje sa na všetkých uzloch v klastri. Koordinátor MSDTC nemusíte inštalovať manuálne na každom uzle.
 1. Informácie o krokoch, ktoré je potrebné vykonať, sú uvedené v článku 817064 databázy Knowledge Base.


  Poznámka: Ak je klaster vyhradený pre server Microsoft Exchange Server, nie je nutné zapínať sieťový prístup pomocou koordinátora DTC.
 2. Spustite správcu klastra. Postup:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a ukážte na položku All Programs (Všetky programy).
  2. V časti Administrative Tools (Nástroje na správu) kliknite na položku Cluster Administrator (Správca klastra).
 3. Vytvorte skupinu s názvom Skupina koordinátora MSDTC obsahujúcu prostriedky Physical Disk (Fyzický disk), Network Name (Sieťový názov) a IP Address (Adresa IP). Postup:
  1. V ponuke File (Súbor) vyberte položku New (Nový) a potom kliknite na položku Group (Skupina). K dispozícii je sprievodca vytvorením novej skupiny.
  2. Podľa pokynov sprievodcu vytvorením novej skupiny vytvorte skupinu koordinátora MSDTC.
  Poznámka: Odporúča sa vytvoriť prostriedok koordinátora MSDTC vo vlastnej skupine prostriedkov, ako by tomu bolo napríklad v prípade servera Microsoft SQL, kde to možno vykonať. Postupujte podľa pokynov v tomto postupe. Ak to nie je možné vykonať alebo v prípade nie príliš intenzívneho využívania koordinátora DTC, ako je napríklad klaster vyhradený pre server Exchange Server, prejdite na krok 7 a vyberte možnosť Cluster Group (Skupina klastra). Na klastroch vyhradených pre server Exchange Server je potrebné prostriedok koordinátora MSDTC umiestniť v predvolenej skupine klastra.


  ¦Dôležité upozornenie: Po vytvorení novej skupiny koordinátora MSDTC je potrebné pre koordinátor MSDTC vytvoriť prostriedky Network Name (Sieťový názov), IP address (Adresa IP) a Physical Disk (Fyzický disk). Je možné, že už máte prostriedok fyzického disku, ktorý by bolo možné do novej skupiny presunúť. Po vytvorení skupiny koordinátora MSDTC je potrebné vytvoriť adresu IP, prostriedok sieťového názvu a prostriedky fyzického disku. Je možné, že už máte prostriedok fyzického disku, ktorý je potrebné presunúť do novej skupiny koordinátora MSDTC.
 4. Vytvorte prostriedok adresy IP:
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu koordinátora MSDTC a potom kliknite na príkazy New\Resource (Nový\Prostriedok).
  2. Zadajte popisný názov, napríklad MSDTC – adresa IP.
  3. V časti Resource Type (Typ prostriedku) kliknite na položku IP Address (Adresa IP), kliknutím začiarknite políčko MSDTC Group (Skupina MSDTC) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  4. Ak nechcete, aby sa koordinátor MSDTC spúšťal na konkrétnom uzle, v časti Possible Owners (Možní vlastníci) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  5. V časti Dependencies (Závislosti) nepridávajte žiadne závislosti a kliknite na tlačidloNext (Ďalej).
  6. V časti TCP/IP Address Parameters (Parametre adresy TCP/IP) vyberte verejnú sieť, zadajte jedinečnú statickú adresu IP pre koordinátor MSDTC a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  7. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom kliknutím na tlačidlo OK potvrďte vytvorenie prostriedku.
 5. Vytvorte prostriedok sieťového názvu:
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu koordinátora MSDTC a potom kliknite na príkazy New\Resource (Nový\Prostriedok).
  2. Zadajte popisný názov, napríklad MSDTC – sieťový názov.
  3. V časti Resource Type (Typ prostriedku) kliknite na položku Network name (Sieťový názov), kliknutím začiarknite políčko MSDTC Group (Skupina MSDTC) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  4. Ak nechcete, aby sa koordinátor MSDTC spúšťal na konkrétnom uzle, v časti Possible Owners (Možní vlastníci) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  5. V časti Dependencies (Závislosti) pridajte adresu IP koordinátora MSDTC ako závislosť na prostriedku a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  6. V časti Name (Názov) zadajte sieťový názov prostriedku MSDTC a potom kliknite na tlačidloNext (Ďalej).
  7. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom kliknutím na tlačidlo OK potvrďte vytvorenie prostriedku.
 6. Vytvorte prostriedok fyzického disku:

  Poznámka: Je možné, že prostriedok fyzického disku máte vytvorený. V takom prípade je potrebné ho presunúť do skupiny koordinátora MSDTC.
  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu koordinátora MSDTC a potom kliknite na príkazy New\Resource (Nový\Prostriedok).
  2. Zadajte popisný názov, napríklad MSDTC – fyzický disk.
  3. V časti Resource Type (Typ prostriedku) kliknite na položku Physical disk (Fyzický disk), kliknutím začiarknite políčko MSDTC Group (Skupina MSDTC) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  4. Ak nechcete, aby sa koordinátor MSDTC spúšťal na konkrétnom uzle, v časti Possible Owners (Možní vlastníci) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
  5. V časti Dependencies (Závislosti) nepridávajte žiadne závislosti a kliknite na tlačidloNext (Ďalej).
  6. V časti Disk Parameters (Parametre disku) kliknite na fyzický disk, ktorý budete používať pre koordinátor MSDTC.
  7. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom kliknutím na tlačidlo OK potvrďte vytvorenie prostriedku.
 7. Pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu koordinátora MSDTC a potom kliknite na príkazy New\Resource (Nový\Prostriedok).
 8. Zadajte názov, napríklad Prostriedok koordinátora MSDTC.
 9. V časti Resource Type (Typ prostriedku) kliknite na položku Distributed Transaction Coordinator (Koordinátor distribuovaných transakcií), skontrolujte, či je začiarknuté políčko MSDTC Group (Skupina MSDTC), a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 10. Ak nechcete, aby sa koordinátor MSDTC spúšťal na konkrétnom uzle, v časti Possible Owners (Možní vlastníci) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 11. V časti Dependencies (Závislosti) stlačte a podržte kláves CTRL na klávesnici, vyberte prostriedok fyzického disku a sieťového názvu, ktoré ste vytvorili v kroku 2, a potom kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 12. Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a potom kliknutím na tlačidlo OK potvrďte vytvorenie prostriedku.
 13. Pravým tlačidlom myši kliknite na prostriedok koordinátora MSDTC a potom kliknite na príkaz Bring Online (Prepnúť do režimu online).

Metóda 2: Použitie nástroja Cluster.exe

Táto časť popisuje postup pri inštalácii koordinátora MSDTC pomocou nástroja Cluster.exe. Nástroj Cluster.exe je optimálny na skriptovanie inštalácie a konfiguráciu koordinátora MSDTC na viacerých klastroch. Koordinátor MSDTC stačí na klastri nakonfigurovať iba raz. Aktualizujú sa všetky uzly v klastri.
 1. Informácie o krokoch, ktoré je potrebné vykonať, sú uvedené v článku 817064 databázy Knowledge Base.


  Poznámka: Ak je klaster vyhradený pre server Exchange Server, nie je nutné zapínať sieťový prístup pomocou koordinátora DTC.
 2. V príkazovom riadku vytvorte skupinu s názvom Skupina koordinátora MSDTC, ktorá bude obsahovať prostriedky Physical Disk (Fyzický disk), Network Name (Sieťový názov) a IP Address (Adresa IP), alebo použite existujúcu skupinu.

  Poznámka: Skupiny a prostriedky možno pomocou nástroja Cluster.exe vytvárať skriptovaním. Ďalšie informácie nájdete v časti s prehľadom príkazov na prácu s klastrami v centre pomoci a technickej podpory Help and Support Center.

  Poznámka: Odporúča sa vytvoriť prostriedok koordinátora MSDTC vo vlastnej skupine prostriedkov, ako by tomu bolo napríklad v prípade servera Microsoft SQL, kde to možno vykonať. Ak to chcete vykonať, vytvorte túto novú skupinu podľa pokynov v kroku 2. Ak to nie je možné vykonať alebo v prípade nie príliš intenzívneho využívania koordinátora DTC, ako je napríklad klaster vyhradený pre server Exchange Server, pokračujte a použite skupinu klastra. Na klastroch vyhradených pre server Exchange Server je potrebné prostriedok koordinátora MSDTC umiestniť v predvolenej skupine klastra.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz:
  cluster názov_klastra res "Prostriedok koordinátora MSDTC" /CREATE /GROUP:"Skupina koordinátora MSDTC" /TYPE:"Koordinátor distribuovaných transakcií"
  Tento príkaz vytvorí prostriedok MSDTC.

  Poznámka: Ak používate existujúcu skupinu klastrov, premenujte skupinu na názov Skupina koordinátora MSDTC.
 4. Spustite nasledovné príkazy:
  cluster názov_klastra res "Prostriedok koordinátora MSDTC" /ADDDEP:"Sieťový názov"

  cluster názov_klastra res "Prostriedok koordinátora MSDTC" /ADDDEP:"Disk Q:"
  kde Sieťový názov predstavuje zodpovedajúci prostriedok sieťového názvu, ktorý používate, a Disk Q je fyzický disk umiestnený v skupine koordinátora MSDTC.

  Tieto príkazy pridajú správne závislosti.
 5. Spustením nasledovného príkazu prepnite koordinátor MSDTC do režimu online:
  cluster názov_klastra res "Prostriedok koordinátora MSDTC" /ON
  Tým prepnete koordinátor MSDTC do režimu online.
Poznámka: Koordinátor MSDTC nie je možné nainštalovať v klastri s kombinovaným režimom. Ak chcete použiť tieto metódy, na všetkých uzloch v klastri musí byť spustený systém Windows Server 2003. Ďalšie informácie v centre pomoci a technickej podpory Help and Support Center.

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o vytvorení základného virtuálneho servera, ktorý bude obsahovať informácie o tom, ako vytvoriť prostriedok sieťového názvu a adresy IP, získate v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na číslo článku:

257932 Vytvorenie virtuálneho servera pomocou klastrového servera MSCS (Microsoft Cluster Server) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Vlastnosti

ID článku: 301600 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky